živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 9/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 13. 12. 2017 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Mgr. Věra Bartošová, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Bc. Hana Nedvědová, Bc. Jan Pavelka, Mgr. Jana Píčová, Mgr. Věra Řehůřková, Mgr. Josef Thér, Pavel Topolnickyj, Ing. Jaroslav Vít, JUDr. Eva Vrzáčková, Mgr. Pavel Zima DiS.
Omluveni: Jiří Frýba, Hynek Rožnovský, MVDr. Tomáš Strnad, MUDr. Jan Šnajdr
Pozdější příchod: Mgr. Jan Šnajdr
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Jana Maslikiewiczová, JUDr. Eva Vrzáčková

Z důvodu účasti na povinném vzdělávání byla omluvena paní tajemnice Mgr. Markéta Machová.

Paní starostka konstatovala, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu jednání bylo přítomno 16 členů.

Ověřovatelkami byly schváleny Mgr. Jana Maslikiewiczová, JUDr. Eva Vrzáčková - 13 pro, 3 se zdrželi.

Pan Petr Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům.

V úvodu jednání vystoupily děti z mateřské školy v Hronově s vánočním programem.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 93 až 111 včetně příloh, pozvánka na jednání, Závěrečná zpráva o 87. Jiráskově Hronově, zápis z jednání FV Jiráskova Hronova ze dne 11.10.2017, přehled o průběhu výběrového řízení na most ve Velkém Dřevíči, vyjádření k dotazu Ing. Járy - překročení kompetencí rady města, vyjádření k připomínkám Mgr. Líbalové - provoz hřbitova, výroční zpráva ZŠ a MŠ Hronov, přehled realizovaných akcí OM v roce 2017.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k návrhu programu. Poté dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce - 16 pro.

Paní starostka se dotázala na připomínky k zápisu z posledních dvou jednání v listopadu 2017.
Mgr. Líbalová požádala o zveřejnění informace u brány hronovského hřbitova, že je možné projít horní bránou, že je otevřená.
Ing. Jára se vrátil k zaslanému vyjádření o překročení kompetencí rady města a není mu z odpovědí jasné, jestli v rozpočtu na to byly peníze a v které kapitole.
Ing. Stonjeková zašle časový sled mailem.
Pan Koleta požádal, zda by mohla být doplněna do zápisu z mimořádného jednání zastupitelstva dne 22.11.2017 jména zastupitelů, kteří nesouhlasili s prodejem domu čp. 107 v Jungmannově ulici. Dle jeho názoru byli proti Ing. Jára, Mgr. Líbalová, Petr Koleta, Hynek Rožnovský a Mgr. Málek, Jiří Frýba se zdržel. Bude doplněno.

Paní starostka upozornila zastupitele, že pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť je zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jejich vyjádření zaznamenat.
 
Program jednání:

1. Informace z jednání rady města
103 - Informace z jednání Rady města Hronova

2. Kontrola plnění usnesení
104 - Kontrola plnění usnesení

3. Finanční záležitosti
99 - Návrh rozpočtu města Hronova na rok 2018
100 - Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2018
95 - Rozpočtové opatření č. 14/2017/RM – vzetí na vědomí
96 - Pověření pro radu města ke schválení posledních rozpočtových změn v kalendářním roce
101 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 02/2017 pro HC Wikov Hronov z.s. na uzavřené bruslení
93 - Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva

4. Majetkové záležitosti
94 - Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí darovací č. 8/OM/2017, Rokytník
105 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 399/1 v k. ú. Hronov
106 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1653 v k. ú. Hronov
102 - Přehled investičních akcí
107 - Informace o investičních a dotačních akcích - OM

5. Různé
97 - Obecně závazná vyhláška č.1/2017 kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 a mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad
98 - Termíny jednání RM a ZM v roce 2018
108 - Sdružený účet Warrington
109 - Návrh na ocenění při 20. plese města Hronova
110 - Zápis z jednání FV č. 2/2017
111 - Zápis z jednání KV č. 12. a 13/2017

6. Diskuze
 


1. Informace z jednání rady města

103 - Informace z jednání Rady města Hronova 
Paní starostka seznámila zastupitele s předloženým materiálem.

2. Kontrola plnění usnesení

104 - Kontrola plnění usnesení č. 7 a 8/2017
S předloženým materiálem zastupitele seznámila paní starostka.

 

3. Finanční záležitosti

99 - Návrh rozpočtu města Hronova na rok 2018 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Návrh rozpočtu je zpracován na straně příjmů na základě známých skutečností, není zde zapojen případný přebytek hospodaření za rok 2017. Jeho zapojení bude řešeno na prvním zastupitelstvu v příštím roce formou rozpočtového opatření. Na základě toho pak budou moci být provedeny úpravy i na straně výdajů a rovněž dojde ke konkretizaci částek za investiční akce.
Závaznými ukazateli byly navrženy částky za paragrafy (tzv. kapitoly) s tím, že dle směrnice č. 1/2016 může příkazce operace přečerpat jednotlivé položky až o 20 tis. Kč, avšak za předpokladu, že rozpočtovaná částka za příslušný paragraf (ODPA) nebude překročena.
Důvodem stanovení závazných ukazatelů na úrovni paragrafů je to, aby nedocházelo k přečerpání položek, což by bylo považováno za správní delikt.
Návrh rozpočtu projednala na svém jednání dne 29.11.2017 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.
Návrh rozpočtu byl rovněž zaslán k projednání členům Finančního výboru ZM.

Diskuze:
Paní starostka doplnila stanovisko FV za Mgr. Jana Šnajdra, který doporučuje ZM schválení.
Ing. Jára se dotazoval na rozpočtovanou částku na opravu dlažby na náměstí za 200 tis. Kč, proč město tuto práci nereklamovalo. M. Kajnarová odpověděla, že se dílo nedá reklamovat, protože je to nevhodně navržené. Ing. Jára požádal o to, aby byl informován o celém řízení výměny dláždění na náměstí.
Dále se Ing. Jára dotazoval k jednotlivým investičním akcím a plánovaným částkám. Starostka uvedla, že investice nejsou úplně naplněny, budou doplněny z přebytku hospodaření letošního roku, případně obdrženými dotacemi, např. na zimní stadion.

Na jednání se dostavil Mgr. Šnajdr, přítomno 17 členů.

Ing. Jára požádal o zaslání přehledu úvěrů a leasingů města Hronova.

Petr Koleta se dotazoval k položce rozpočtu 5168 ve výši 500 tis. Kč z činnosti místní správy - zpracování dat a služby související s IT. Požádal o rozepsání celkové částky. Paní tajemnice složení částky rozepíše a zašle. Dále se dotazoval, proč došlo k navýšení položky 5169 - nákup ostatních služeb. Paní tajemnice podrobně rozepíše a zašle. Poté se dotazoval, proč došlo k navýšení částky na plyn v plynové kotelně v přístavbě JD na 950 tis. Kč, když cena plynu klesá. Ing. Vítová odpověděla, že plyn je dražší. Město Hronov nakupuje plyn na burze a pro příští rok je cena vyšší. Pan Koleta požádal o zaslání přehledu s cenami za plyn.

Návrh usnesení:
99/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Hronova na rok 2018 dle přílohy, na straně příjmů stanovuje závazné ukazatele na úrovni daňových příjmů a u nedaňových a kapitálových příjmů a na straně výdajů stanovuje závazné ukazatele na úrovni paragrafů.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 1


100 - Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2018 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Návrh projednala na svém jednání dne 29.11.2017 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.
Návrh rozpočtu byl rovněž zaslán k projednání členům Finančního výboru ZM.
FV doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
100/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2018 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0


95 - Rozpočtové opatření č. 14/2017/RM – vzetí na vědomí 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Ivana Stonjeková.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 14/2017/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 15.11.2017, Usnesení č. 28/2017.


 96 - Pověření pro radu města ke schválení posledních rozpočtových změn v kalendářním roce 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění je obec povinna provádět rozpočtová opatření, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Podle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce, radě obce je potom dle § 102 zákona o obcích vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a rozpočtová opatření provádět
v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce.

Zastupitelstvo města Hronova Usnesením č. 2/2015, bod 15/2, nadelegovalo na radu města pravomoc k provádění rozpočtových opatření, a to do výše 500.000,00 Kč včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí.

Vzhledem k tomu, že poslední jednání zastupitelstva města v letošním roce se koná 13.12.2017 a do tohoto data ještě nebudou známy všechny skutečnosti, které by měly vliv na rozpočet města (obdržení dotací, daňových příjmů nad rámec schváleného rozpočtu, čerpání úvěru dle aktuální situace v závěru roku), bylo navrženo, aby bylo zastupitelstvem města schváleno usnesení, které umožní radě města schválit poslední rozpočtové opatření v kalendářním roce i nad rámec nadelegované pravomoci s tím, že zastupitelstvo města vezme tato rozpočtová opatření na prvním jednání v roce 2018 na vědomí.

Návrh usnesení:
96/1 - Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením rozpočtového opatření města Hronova č. 16/2017/RM v plném rozsahu, tj. i nad rámec pravomoci nadelegované Usnesením ZM č. 2/2015 s tím, že mu budou na prvním jednání zastupitelstva v roce 2018 předložena ke vzetí na vědomí.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 4, Zdrželo se: 1


101 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 02/2017 pro HC Wikov Hronov z.s. na uzavřené bruslení 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 02/2017, kterou uzavřelo město Hronov s HC Wikov Hronov z.s.
Předmětem dodatku je změna v čl. II - částky a termíny poskytnutí dotace.
Z důvodu rekonstrukce strojovny chlazení na zimním stadionu v Hronově nebyl zimní stadion v září a v říjnu 2017 v provozu. Z tohoto důvodu došlo k dohodě mezi vedením města Hronova a vedením HC Wikov Hronov, jak bude toto období řešeno s ohledem na činnost HC Wikov Hronov. Dohodnuto bylo, že město zajistí a zaplatí pro družstva HC Wikov Hronov pronájem ledové plochy na zimním stadionu v Náchodě a na zimním stadionu v Novém Městě nad Metují včetně autobusové dopravy do těchto sportovních zařízení. Po tuto dobu nebude posílána dotace podle smlouvy a po obdržení poslední faktury za "náhradní bruslení" bude dopočítáno, kolik město za září a říjen za bruslení a dopravu HC Wikov Hronov zaplatilo, to bude odečteno od výše dotace, která měla být hokejovému klubu podle smlouvy posílána a následně bude smlouva upravena dodatkem. Městu již byla doručena poslední faktura za bruslení a bylo spočítáno, že město Hronov zaplatilo částku ve výši 228.710,00 Kč. Za září až prosinec měla činit dotace pro HC Wikov 580.000,00 Kč. K doplacení tedy zbývá dotace ve výši 351.290,00 Kč.
Na základě výše uvedených skutečností byl vypracován návrh dodatku č. 3.
Dodatek projednala na svém jednání dne 29.11.2017 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Návrh usnesení:
101/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 02/2017 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0


 93 - Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC stanovuje výši odměn uvolněným členům zastupitelstva a maximální výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1. ledna 2018.
Funkce                                                                                                           Max. výše odměny od 1.1.2018 v Kč    Dosavadní výše odměny schválená ZM v Kč   
Člen rady                                                                                                                          7 380,00                                               2 570,00  
Předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu                                   3 690,00    
Člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu                                           3 075,00    
Člen zastupitelstva                                                                                                          1 845,00                                                  660,00  
Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady                                          * 11 070,00                                               4 130,00  
Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady (předsedou je člen zastupitelstva)      3 690,00                             2 220,00  
Člen výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady                                                 *  10 455,00    
Člen výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady (je členem zastupitelstva)        3 075,00     
 
Pozn.: * výše odměny v případě sčítání odměn za funkci člena rady a předsedy
 nebo člena výboru nebo komise
 
V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze však zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva, předsedy nebo člena komise rady anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. Pokud zastupitelstvo nerozhodne o tom, že se při výkonu více funkcí budou odměny sčítat, náleží členovi zastupitelstva odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce.
 
Materiál byl projednán radou města dne 15.11.2017 a ta doporučila zastupitelstvu města přijmout dále uvedené usnesení.
 
Návrh usnesení:
93/1 - Zastupitelstvo města stanovuje od 1. 1. 2018 měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve stejné výši jako dosud, tj.:
1) Člen zastupitelstva 660,00 Kč
2) Člen rady 2.570,00 Kč
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady 2.220,00 Kč
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady 4.130,00 Kč
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 

4. Majetkové záležitosti

94 - Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí darovací č. 8/OM/2017, Rokytník 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Odborem tajemníka, investičním technikem, byly poskytnuty podklady ke zrušení smlouvy o smlouvě budoucí darovací č. 8/OM/2017 ze dne 15. 5. 2017, uzavřené s vlastníky pozemku parc. č. 228/2 v k. ú. Rokytník, z důvodu zájmu o rozšíření místní komunikace na pozemku parc. č. 876/1 – místní část „Draha“ .
 
Vlastníci pozemku souhlasili s darováním části pozemku parc. č. 228/2 o výměře cca 30 m2 s tím, že bude na jejich zbývající části pozemku vybudována opěrná zídka k zabezpečení svahu.
 
Vlastníci pozemku předpokládali, že stavba bude uskutečněna během roku 2017.
 
Usnesení RM č. 28/2017 dne 15.11.2017
RM doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
94/1 - ZM schvaluje uzavření dohody č. 27/OM/2017 o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě darovací č. 8/OM/2017, na část pozemku parc. č. 228/2 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Rokytník. Dohoda přílohou.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0


105 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 399/1 v k. ú. Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelé podali žádost o prodej části pozemku p. č. 399/1 výměře cca 518 m2 v k. ú. Hronov. Žadatelé mají pozemek v současné době v nájmu jako zahrádku a dále jej chtějí jako zahrádku využívat.
 
Pozemky v této lokalitě jsou z hlediska územního plánu vedeny jako území výroby a služeb, v části pozemku, o který mají žadaelé zájem, je v územním plánu vedena komunikace – plánovaný obchvat města Hronova.
 
OV a OM prodej nedoporučují.
 
Usnesení RM č. 29/2017 ze dne 29. 11. 2017
RM nedoporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
105/1 - ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 399/1 v k. ú. Hronov o výměře cca 518 m2.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 17, Zdrželo se: 0


106 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1653 v k. ú. Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelé podali žádost o prodej části pozemku p. č. 1653 výměře cca 165 m2 v k. ú. Hronov. Pozemky chtějí využít k výsadbě okrasných rostlin.
 
Pozemky v této lokalitě jsou z hlediska územního plánu vedeny jako území bydlení městského typu nízkopodlažní.
 
OV a OM prodej nedoporučují.
 
Usnesení RM č. 29/2017 ze dne 29. 11. 2017
RM nedoporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
106/1 - ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1653 v k. ú. Hronov o výměře cca 165 m2.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 17, Zdrželo se: 0


102 - Přehled investičních akcí 
S předloženým materiálem seznámila zastupitele Michaela Kajnarová.

Revitalizace parku A. Jiráska v Hronově
Město Hronov získalo dotaci na revitalizaci parku z přeshraničního operačního programu Interreg V-A.
V parku jsou nyní pokáceny dřeviny dle projektu, probíhá jejich likvidace. Dále probíhají bourací práce, vybouráno je koupaliště, fontána, některé cestičky, původní WC a zázemí amfiteátru. Do Vánoc by měla proběhnout příprava pro vybudování přípojek kanalizace, vodovodu a el. část již bude položena, zbytek výstavby přípojek proběhne v příštím roce. Provádějící firma má zpoždění oproti předloženému harmonogramu právě ve výstavbě přípojek, které měly být zahájeny v listopadu, což se nestalo. Termín dokončení zůstal zachován i přes zdržení výběrového řízení a je tedy 30. 6. 2018.
 
Rekonstrukce mostu ve Velkém Dřevíči u školky
Celá konstrukce mostu byla zbourána. V tomto týdnu dojde k zatrubení říčky a proběhnou práce na výstavbě základů pro opěrné zdi, jejichž výstavba následuje ihned po výstavbě základů. Pokud bude alespoň trochu slušné počasí, bude výstavba probíhat přes zimu tak, aby bylo dílo co nejdříve dokončeno. Termín dokončení díla byl prodloužen do 30. 4. 2018.
 
Přeložka VO v ulici Dvorská
V druhé půli listopadu proběhla kabeláž veřejného osvětlení, která byla koordinována s přeložkou ČEZ. Sítě jsou uloženy a povrchy upraveny. Nyní se podle počasí přistoupí k postavení sloupů veřejného osvětlení. Pokud nepůjde provést betonáž, budou nové sloupy osazeny až v jarních měsících 2018. Stávající světla zůstávají v provozu, bylo dohodnuto, že původní sloupy zůstanou v provozu, než budou osazeny nové.
 
Rekonstrukce lávky u čistírny Hronov
Na lávce probíhají ještě opravy zdí, na kterých bude lávka uložena. Konstrukce lávky bude osazena 11. 12., poté dojde ihned ke zpětnému uložení sítí (plynovod, O2) a na 19. 12. je naplánována jejich kolaudace. Práce na lávce budou probíhat dle počasí, platí, že pokud to počasí dovolí, budou práce probíhat i přes zimu, pokud se nestihnou do konce roku.
 
Udržovací práce na stávajících vodních nádržích
Dle pravidel poskytnuté dotace mělo být dílo dokončeno do 30. 11. 2017. V tomto termínu také došlo k předání díla, nebylo ale zcela dokončeno a je o tom sepsán protokol. Práce budou probíhat ještě cca 14 dní, pak by měly být nádrže hotové. Vrchní nádrž je dokončena, zbývají terénní úpravy, prostřední nádrži chybí věnec a osadit stavidlo, spodní nádrži pod sokolovnou bude vybetonován věnec a přespárovány kamenné zdi. Nakonec bude také osazeno nové stavidlo.
 
Rekonstrukce chlazení na zimním stadionu v Hronově
Dílo bylo dokončeno dle smluvního termínu s drobnými vadami a nedodělky, které budou odstraněny v příštím roce. Vady a nedodělky se netýkají vlastního chladícího zařízení, pouze stavebních prací, které nebrání provozu.
 
Projektová dokumentace MěÚ Hronov
Projektová dokumentace bude předána v příštím týdnu. Nyní připravujeme předběžné oznámení o vypsání výběrového řízení na dodavatele prací, které bude umístěno na profilu zadavatele. Vlastní výběrové řízení bude vyhlášeno v únoru.
 
Dále probíhají práce na projektových dokumentací stavebních úprav hronovské hasičárny, rekonstrukce komunikace vč. odvodnění na Haldě v Hronově. V letošním roce také budou vystavěny opěrné zídky na parkovišti za městským úřadem a ve Zbečníku K Málkovým.


107 - Informace o investičních a dotačních akcích - OM 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Lenka Vítová.

 

5. Různé

97 - Obecně závazná vyhláška č.1/2017 kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 a mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad 
Předložený materiál okomentovala paní starostka.
Odbor tajemníka předložil zastupitelstvu města návrh Obecně závazné vyhlášky města Hronov č. 1/2017, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 a mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad. OZV mění výši ročních poplatků za komunální odpad pro rok 2018. 
Jedná se o zvýšení ročního poplatku za známku četnosti svozu. Důvodem je zvýšení cen firmou Marius Pedersen a. s.
Roční poplatek za osobu ve výši 170 Kč zůstává pro rok 2018 beze změny. V příloze č. 2, kterou měli členové zastupitelstva k dispozici, je nově doplněno složení sazby poplatku. Stávalo se totiž, že poplatníci si zakoupili pouze jednorázové známky na svoz a již odmítali uhradit částku 170 Kč na osobu a rok za tříděný odpad. V původní příloze toto nebylo specifikováno.

Usnesení RM č. 28/2017 ze dne 15. 11. 2017
RM doporučuje ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 a mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad.

Návrh usnesení:
97/1 - ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 a mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad. Vyhláška přílohou.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 6, Zdrželo se: 0


98 - Termíny jednání RM a ZM v roce 2018 
S předloženým materiálem zastupitelstvo seznámila paní starostka.

Termíny jednání Rady města Hronova v roce 2018
leden - 17. a 31.
březen 7. a 21.
duben - 4.
květen - 2., 16., 30.
červen - 13.
červenec - 11.
srpen - 1. a 22.
září - 5.
 
Termíny jednání Zastupitelstva města Hronova v roce 2018
14. února, 18. dubna, 27. června, 19. září
 
V případě potřeby budou stanoveny mimořádné termíny pro jednání obou orgánů.


108 - Sdružený účet Warrington 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila paní starostka.
Předložila zastupitelstvu informace ohledně partnerství měst okresu Náchod s městem Warrington a obsah dohody starostů a místostarostů měst okresu Náchod ze dne 19. 9. 2017, která obsahuje tato ujednání:
1. Partnerská dohoda s Warringtonem bude zachována s tím, že může v budoucnosti sloužit jako platforma pro případnou spolupráci.
2. Finanční prostředky, které jednotlivá města vložila na Sdružený účet Warrington, budou poukázány zpět.
Město Hronov obdrží ze Sdruženého účtu Warrington částku 41 871,30 Kč.


109 - Návrh na ocenění při 20. plese města Hronova 
Předložený materiál okomentovala paní starostka.
Dne 27. 1. 2018 se uskuteční 20. ples města Hronova. Tradiční součástí plesu je ocenění jednotlivců nebo kolektivů, a to za výrazný počin v uplynulém roce nebo za dlouhodobou, případně celoživotní práci pro město Hronov i jeho občany, a to mimo rámec svého zaměstnání nebo povolání.

Doručeny byly tyto návrhy na ocenění:
1. Paní Jana Ševců - za celoživotní a aktivní práci v TJ Sokol Hronov u příležitosti významného životního jubilea (navrhuje vedení TJ Sokol Hronov)
2. Pan Antonín Hurdálek - za významný přínos při obnově a budování demokracie v Hronově po roce 1989 a za vzorné vedení kroniky města Hronova u příležitosti významného životního jubilea (navrhuje starostka a místostarosta)
3. Paní Libuše Pavlišová - za dlouholetou dobročinnou práci s klienty DO Justynka Hronov (navrhuje Mgr. Olga Líbalová, doporučuje Ing. Jitka Ansorgová, ředitelka DO Justynka Hronov)
4. Mgr. Olga Líbalová - za dlouholetou, nepřetržitou aktivní práci v zastupitelstvu města od roku 1992 a za podporu seniorů nejenom v našem městě, ale i celém regionu (navrhuje Petr Koleta)
 
Návrh usnesení:
109/1 - Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění na 20. plese města Hronova:
paní Janě Ševců - za celoživotní a aktivní práci v TJ Sokol Hronov u příležitosti významného životního jubilea
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

109/2 - Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění na 20. plese města Hronova:
panu Antonínu Hurdálkovi - za významný přínos při obnově a budování demokracie v Hronově po roce 1989 a za vzorné vedení kroniky u příležitosti významného životního jubilea.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

109/3 - Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění na 20. plese města Hronova:
paní Libuši Pavlišové - za dlouholetou dobročinnou práci s klienty DO Justynka Hronov
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
109/4 - Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění na 20. plese města Hronova:
Mgr. Olze Líbalové - za dlouholetou, nepřetržitou aktivní práci v zastupitelstvu města od roku 1992 a za podporu seniorů nejenom v našem městě, ale i celém regionu
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo se: 10
U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou.


110 - Zápis z jednání FV č. 2/2017 
S předloženým materiálem zastupitele seznámil Mgr. Jan Šnajdr.
Předseda finančního výboru předložil členům zastupitelstva zápis z kontroly FV č. 1 ze dne 27.11.2017 a zápis z jednání FV č. 2/2017 ze dne 5.12.2017


111 - Zápis z jednání KV č. 12. a 13/2017 
S předloženým materiálem zastupitele seznámil Petr Koleta.
Předseda kontrolní výboru předložil zastupitelům zápis z kontroly č. 2/2017 a zápis z 12. a 13. jednání kontrolního výboru.


Termín nejbližšího řádného jednání ZM je stanoven na 14.2.2018.
 


6. Diskuze

Všichni zastupitelé si vzájemně popřáli krásné svátky vánoční.

Místostarosta - poděkoval za spolupráci a popřál hezké Vánoce.

Libor Lelek informoval o rekonstrukci městského webu. Dále doporučil zastupitelům, aby s problémy, které mají, nečekali až na zastupitelstvo, ale řešili je průběžně.

Mgr. Líbalová se dotazovala, jak řešíme nevyhovující situaci v kadeřnictví v Kalinově domě. Starostka odpověděla, že již požádala odbor majetek, aby do doby rekonstrukce, co nejrychleji a co nejúčelněji pomohli.

Ing. Jára poděkoval panu Balcarovi, že odstranil špatnou práci města při realizaci kontejnerových stání a doupravil stání ve Velkém Dřevíči. Vyslovil naději, že jej za to nebude paní starostka kritizovat.
Paní starostka vyzvala pana Balcara, aby se k tomu vyjádřil. Ten uvedl, že paní starostku s opravou seznámil, neměla k ní žádných výhrad.

Mgr. Málek se dotazoval, co se zamýšlí s Černou cestou, jestli s ní něco uděláme. Bylo by možné, dle jeho názoru, tudy odklonit částečný provoz z centra. Místostarosta sdělil, že cestu město opravovat nebude, je to zde bezpečnější pro cyklisty a pěší, kteří tuto spojnici využívají při procházkách do parku.

Mgr. Řehůřková poděkovala za spolupráci s pracovníky MěÚ.

Bc. Pavelka poděkoval za podporu sportu v Hronově.

Radka Mikundová uvedla, že se zvedají poplatky za komunální odpad, což se jí nelíbí. Dle jejího názoru by se město mělo zamyslet a vymyslet jiné řešení odpadového hospodářství v Hronově. Místostarosta reagoval informacemi a poznatky z nedávného semináře, který pořádal EKO-KOM. Na závěr uvedl, že na každém systému něco vyhovuje a něco nevyhovuje.
Dále se paní Mikundová dotazovala, proč oslava 30 let dechového orchestru ZUŠ proběhla ve Velkém Poříčí. Zarazilo ji, že když jsou orchestry ZUŠ Hronov, tak úspěšné, že jsou jejich koncerty ve Velkém Poříčí. Proč jim nebylo umožněno vystoupit Hronově.
Na dotaz odpověděla ředitelka KIS Hronov. V době konání koncertu byl v divadle
i v Sále Josefa Čapka jiný program. Spolupráce se ZUŠ je velmi dobrá, požadavky na prostory se KIS Hronov vždy snaží splnit.
JUDr. Vrzáčková uvedla, že se zúčastnila jako bývalá členka komorního orchestru setkání ve Velkém Poříčí. Prostory obecního domu byly pro setkání ideální, nevidí na tom nic špatného, členové orchestru pocházejí i z Velkého Poříčí.

Přáním všeho dobrého ukončila paní starostka zasedání zastupitelstva.


Jednání bylo ukončeno v 18:45 hodin
Zápis byl vyhotoven 15. prosince 2017
Zapsala Milena Moravcová

 


Usnesení č. 9/2017
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 13. 12. 2017

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/9/000 – ověřovatelky zápisu JUDr. Evu Vrzáčkovou, Mgr. Janu Maslikiewiczovou
Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželo se: 3

2/9/000 – program jednání
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/9/94/1 - uzavření dohody č. 27/OM/2017 o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě darovací č. 8/OM/2017 na část pozemku parc. č. 228/2 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Rokytník. Dohoda přílohou.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/9/99/1 - rozpočet města Hronova na rok 2018 dle přílohy, na straně příjmů stanovuje závazné ukazatele na úrovni daňových příjmů a u nedaňových a kapitálových příjmů a na straně výdajů stanovuje závazné ukazatele na úrovni paragrafů.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 1

5/9/100/1 - rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2018 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/9/101/1 - uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 02/2017 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/9/109/1 - udělení ocenění na 20. plese města Hronova: paní Janě Ševců - za celoživotní a aktivní práci v TJ Sokol Hronov u příležitosti významného životního jubilea
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/9/109/2 - udělení ocenění na 20. plese města Hronova: panu Antonínu Hurdálkovi - za významný přínos při obnově a budování demokracie v Hronově po roce 1989 a za vzorné vedení kroniky u příležitosti významného životního jubilea.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/9/109/3 - udělení ocenění na 20. plese města Hronova: paní Libuši Pavlišové - za dlouholetou dobročinnou práci s klienty DO Justynka Hronov
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města neschvaluje:
10/9/105/1 - záměr prodeje části pozemku p. č. 399/1 v k. ú. Hronov o výměře cca 518 m2.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/9/106/1 - záměr prodeje části pozemku p. č. 1653 v k. ú. Hronov o výměře cca 165 m2.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Zastupitelstvo města pověřuje:
12/9/96/1 - radu města schválením rozpočtového opatření města Hronova č. 16/2017/RM v plném rozsahu, tj. i nad rámec pravomoci nadelegované Usnesením ZM č. 2/2015 s tím, že mu budou na prvním jednání zastupitelstva v roce 2018 předložena ke vzetí na vědomí.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 4, Zdrželo se: 1

Zastupitelstvo města stanovuje:
13/9/93/1 - od 1. 1. 2018 měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve stejné výši jako dosud, tj.:
1) Člen zastupitelstva 660,00 Kč
2) Člen rady 2.570,00 Kč
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady 2.220,00 Kč
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady 4.130,00 Kč
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvu města vydává:
14/9/97/1 - Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 a mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad. Vyhláška přílohou.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 6, Zdrželo se: 0

Zastupitelstvo města se neusneslo:
15/9/109/4 - na udělení ocenění na 20. plese města Hronova: Mgr. Olze Líbalové - za dlouholetou, nepřetržitou aktivní práci v zastupitelstvu města od roku 1992 a za podporu seniorů nejenom v našem městě, ale i celém regionu
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo se: 10, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 28. 12. 2017