živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 5/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 21. 06. 2017 od 17:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla 

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Mgr. Věra Bartošová, Jiří Frýba, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Bc. Hana Nedvědová, Bc. Jan Pavelka, Hynek Rožnovský, Mgr. Věra Řehůřková, MUDr. Jan Šnajdr, Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Pavel Topolnickyj, Ing. Jaroslav Vít,
JUDr. Eva Vrzáčková, Mgr. Pavel Zima DiS.
Omluveni: Mgr. Jana Píčová, MVDr. Tomáš Strnad
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Eva Vrzáčková, Pavel Topolnickyj


Paní starostka konstatovala, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu jednání bylo přítomno 18 členů.
 
Ověřovateli zápisu byli schváleni JUDr. Eva Vrzáčková, Pavel Topolnickyj - 16 pro, 2 se zdrželi.
 
Na jednání se dostavila Mgr. Věra Bartošová, přítomno 19 členů.
 
Pan Petr Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 42 až 59 včetně příloh, pozvánka na jednání, omluva pana Chmelaře, že se nezúčastní jednání.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k návrhu programu. Poté dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce – 19 pro.

Paní starostka se dotázala na připomínky k zápisu z posledního jednání dne 24.5.2017. Mgr. Šnajdr se ohradil proti tvrzení paní starostky na minulém jednání, že všechny subjekty, které kandidovaly, měly ve volebních programech vybudování nového úřadu. Uvedl, že Rozvoj města neměl v programu nový úřad. Paní starostka se omluvila za nepřesnou informaci. Pan Koleta doplnil, že to v programu měla ODS.

Paní starostka upozornila zastupitele, že pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jejich vyjádření zaznamenat.

V úvodu jednání byli představeni noví kolegové - paní Dana Kollertová z odboru výstavby a pan Patrik Runkas z odboru tajemníka. Od 1. 7. 2017 nastoupí Hana Kollertová jako pečovatelka na sociálně zdravotní odbor.

Dále byla předložena zastupitelům k nahlédnutí kronika za rok 2015 od pana Antonína Hurdálka.

Poté paní starostka seznámila s dopisem pana Hurdálka (který je přílohou zápisu), kronikáře, který se omluvil za zpožděné zpracování kroniky, které bylo způsobeno zdravotními důvody. Vzhledem k současnému zdravotnímu stavu není schopen dále vykonávat práci kronikáře. Paní starostka požádala o tip na někoho, kdo by byl schopen nebo ochoten psát kroniku.

Dále požádala o účast při gratulacích jubilantům a vyzvednutí drobných dárků u paní Moravcové.

Následně paní starostka požádala o vyplnění tabulky na objednání vstupenek na slavnostní zahájení a setkání se sponzory 87. ročníku Jiráskova Hronova.


Program jednání:

1. Informace z jednání rady města
56 - Informace z jednání Rady města Hronova

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
55 - Kontrola plnění usnesení č. 3, 4/2017

3. Finanční záležitosti
53 - Rozpočtové opatření č. 08/2017/ZM

4. Majetkové záležitosti
43 - Záměr prodeje části pozemku p. p. č. 261/6 v k. ú. Rokytník
44 - Prodej pozemku na trafostanice pro ČEZ Distribuci
45 - Záměr prodeje pozemku p. č. 1673/1 v k. ú. Hronov
46 - Dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, Povodí Labe
47 - Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, k. ú. Hronov, Nádražní
49 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu č. IV-12-2015851/VB2, k. ú. Hronov
51 - Záměr prodeje části pozemku p. č. 873/2 k. ú. Rokytník
50 - Záměr prodeje pozemku p. č. 728/4 k. ú. Velký Dřevíč
52 - Záměr prodeje pozemku p. č. 728/3 k. ú. Velký Dřevíč
54 - Informace o investičních a dotačních akcích
58 - Odkoupení vybavení restaurace Radnice
59 - Přehled investičních akcí

5. Různé
42 - Termíny jednání RM a ZM ve 2. pololetí 2017
48 - "Festival zážitků" dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci, zrušení smlouvy o spolupráci na spolufinancování
57 - Žádost o souhlas s individuálním pořízením změny územního plánu
 
6. Diskuze

 

1. Informace z jednání rady města

56 - Informace z jednání Rady města Hronova 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila paní starostka.

 

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

55 - Kontrola plnění usnesení č. 3, 4/2017 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila paní starostka.

 

3. Finanční záležitosti

53 - Rozpočtové opatření č. 08/2017/ZM 
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 08/2017/ZM, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Návrh usnesení:
53/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 08/2017/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 

4. Majetkové záležitosti

43 - Záměr prodeje části pozemku p. p. č. 261/6 v k. ú. Rokytník 
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Žadatelé podali písemnou žádost o odkoupení části pozemku p. p. č. 261/6 v k. ú. Rokytník o výměře cca 25 m2 z důvodu umístění čističky odpadních vod.
Pozemek p. p. č. 261/6 o výměře 109 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu je v zastavěném území obce.
Část pozemku, o kterou je žádáno, navazuje na pozemek ve vlastnictví žadatelů.
Na místě bylo konzultováno s žadatelem, opěrnou zeď chce do svého vlastnictví. Mezi domem a komunikací je zeď. V prostoru mezi podpěrnou zdí a domem je stávající septik, bude zde nově umístěná čistička odpadních vod.
OM a OV doporučují k odprodeji. GP si budou hradit žadatelé. Cena prodeje 500 Kč/m2.
 
Usnesení RM č. 12/2017 ze dne 24. května 2017, bod 11/11/131/1
RM doporučuje ZM schválit.

Diskuze
Mgr. Thér doplnil, že se členové rady dohodli na snížení ceny na 100 Kč s ohledem na vybudování čističky.
Pan Koleta se dotazoval, jaké bude pravidlo pro velikost toho pozemku za tuto cenu, protože na každý typ čističky je potřeba jiná velikost.
Paní starostka uvedla, že žádosti budou posuzovány individuálně dle projektu na jednotlivé typy čistících zařízení. Zastupitelé se mohou k záměru prodeje vždy vyjádřit.

Návrh usnesení:
43/1 - ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 261/6 v k. ú. Rokytník o výměře cca 25 m2 s cenou prodeje 100 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0


44 - Prodej pozemku na trafostanice pro ČEZ Distribuci 
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Z historie
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, podala v roce 2010 žádost o uzavření smlouvy budoucí o odkupu pozemků v k. ú. Hronov z důvodu výstavby dvou trafostanic kabelových, které mají být náhradou za zastaralé typy s vrchním vedením. Původně bylo uvažováno 7,5 m2 pozemku pro jednu trafostanici. Byly uzavřeny dvě smlouvy o smlouvě budoucí o odkupu pozemků s tím, že cena bude určena na základě znaleckého posudku.
Nové skutečnosti
První trafostanice byla realizována v ulici 17. listopadu na zelené ploše mezi stromy na části pozemku p. p. č. 695 a 1630 o ploše 12 m2 (v geom. plánu zaokrouhleno).
Druhá trafostanice byla umístěna v ulici Boženy Němcové na části pozemku p. p. č. 796 o ploše 11 m2.
Z důvodu upřesnění a zvětšení plochy pro stavbu trafostanice a to v obou případech, považuje odbor majetek vzhledem k připomínkám auditorů v této věci za vhodné znovu schválit záměr prodeje a zveřejnit.

Usnesení RM č. 5/2017 ze dne 15. března 2017, bod 10/5/63/1
RM doporučila ZM ke schválení.
Usnesení ZM č. 3/2017 ze dne 26. dubna 2017, bod 6/3/15/1
ZM schválilo záměr prodeje.

Záměr prodeje byl zveřejněný od 3. 5. 2017 do 19. 5. 2017.
Kupní cena byla určena v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí o odkupu pozemků dle znaleckého posudku ve výši 5.490 Kč.

Usnesení RM č. 12/2017 ze dne 24. 5. 2017, bod 10/11/130/1
RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
44/1 - ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. IE-12-2004152/KS/1 s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, na prodej pozemků parcelní číslo 695/2 o výměře 12 m2 a 796/2 o výměře 11 m2 v k. ú. Hronov pro stavbu trafostanic. Kupní smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0


45 - Záměr prodeje pozemku p. č. 1673/1 v k. ú. Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Žadatel předložil ideovou studii rozparcelování pozemků v lokalitě Příčnice, jižně pod ulicí Elišky Krásnohorské, a požádal o převod pozemku parc. č. 1673/1 v k. ú. Hronov.
Pozemek parc. č. 1673/1 o výměře 2667 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu se nachází cca 1/3 v území bydlení městského typu nízkopodlažního (Bo 4/1), cca 1/3 zasahuje do dopravního koridoru (28/1) a 1/3 se nachází v zemědělsky obhospodařovaných plochách.
V současné době neslouží jako komunikace, celá plocha je zemědělsky obhospodařovaná.
Sousední pozemky jsou ve vlastnictví žadatele, prodejem nedojde ke znepřístupnění jiných nemovitostí.
Město má povinnost nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře. V případě prodeje za nižší než obvyklou cenu je nutné tuto cenu obhájit. Metodika doporučuje důvody odchylky od obvyklé ceny uvést v přijatém usnesení. Město podobné pozemky neprodávalo, není možnost srovnání, při kterém se určí obvyklá cena. Smluvní ošetření následného vrácení pozemku městu a jiných podmínek (např. po výstavbě RD bude městu vrácen jiný pozemek – komunikace) je v podstatě nevymahatelné a obecně nefunguje. Odbor majetek z těchto důvodů navrhuje odprodej za cenu určenou znaleckým posudkem a v budoucnu se bude řešit převod komunikací podle aktuálních podmínek a konkrétní situace.
 
Usnesení RM č. 13/2017 ze dne 5. 6. 2017
RM doporučila ZM ke schválení.

Diskuze
Ing. Jára se domnívá, že město by si mělo pozemek nechat a směnit ho až to bude připravené k výstavbě. Vychází z podkladů v materiálu, proto si myslí, si ho nechat a směnit až potom. Žadatel okomentoval svoji žádost. Vysvětlil, že koupí pozemku by se zjednodušilo územní a další řízení. MUDr. Šnajdr nedokáže posoudit, jak by to komplikovalo řízení, ale pokud to už jednou fungovalo (při výstavbě na Šedivé hoře), tak by to udělal opět a neházel by klacky pod nohy.


Návrh usnesení:
45/1 - ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1673/1 v k. ú. Hronov o výměře 2667 m2.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 4, Zdrželo se: 0


46 - Dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, Povodí Labe 
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 1 DHM090067 s Povodím Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, na pozemky parc. č. 1326 a 1327/1 v k. ú. Zbečník byla uzavřena 1. 3. 2010 a řešila stavbu „Kanalizace Zbečník – přípojky“. Předmětné pozemky tvoří koryto vodního toku Zbečnický potok.
Dohodou bude smlouva ukončena dnem 31. 12. 2016. Důvodem je uzavření konečné smlouvy na věcné břemeno se společností VAK Náchod, která se stala příjemcem státní dotace a v důsledku toho i novým oprávněným z věcného břemene.

Usnesení RM č. 13/2017 ze dne 5. 6. 2017
RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
46/1 - ZM schvaluje uzavření „Dohody o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 1DHM090067“ s Povodím Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, na pozemcích parc. č. 1326 a 1327/1 v k. ú. Zbečník. Dohoda přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0


47 - Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, k. ú. Hronov, Nádražní 
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Společnost MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí pro ČEZ Distribuci, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2015335/1, název stavby: „Hronov, Nádražní knn vedení 1705/40 SŽDS“. Rozsah věcného břemene je vyznačený v situaci, jedná se o výměnu transformátoru a nové kabelové vedení v délce cca 19,5 m v pozemcích města Hronova. V místní komunikaci Havlíčkova bude vedeno protlakem.
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH.
Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
OM doporučuje ke schválení.

Usnesení RM č. 13/2017 ze dne 5. 6. 2017
RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
47/1 - ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2015335/1, název stavby: „Hronov, Nádražní knn vedení 1705/40 SŽDS“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0


49 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu č. IV-12-2015851/VB2, k. ú. Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Společnost Energoland spol. s r.o., Pardubická 18, 530 02 Srnojedy, předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2015851/VB2, název stavby: „V. Poříčí – knn p. č. 1422/5 pro RD Kosinka“. Rozsah věcného břemene je vyznačený v situaci, jedná se kabelové vedení v délce cca 11 m
v pozemku města Hronova p. č. 1674 v k. ú. Hronov.
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH.
Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
OM doporučuje ke schválení.

Usnesení RM č. 13/2017 ze dne 5. 6. 2017
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
49/1 - ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2015851/VB2, název stavby: „V. Poříčí – knn p. č. 1422/5 pro RD Kosinka“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0


51 - Záměr prodeje části pozemku p. č. 873/2 k. ú. Rokytník 
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 873/2 v k. ú. Rokytník o výměře cca 19 m2. Pozemek je oplocený a je součástí zahrady mnoho let.
Pozemek parc. č. 873/2 o výměře 127 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. V územním plánu je vedený jako komunikace.
OM navrhuje cenu prodeje ve výši 70 Kč/m2, vzhledem k územnímu plánu. Na pozemku je také vedení O2 a musí být umožněn přístup k opravám a údržbě budovy autobusové čekárny. GP hradí žadatel.

Usnesení RM č. 13/2017, ze dne 5. 6. 2017, bod 20/13/145/1
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
51/1 - ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 873/2 v k. ú. Rokytník o výměře cca 19 m2 s cenou prodeje 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0


50 - Záměr prodeje pozemku p. č. 728/4 k. ú. Velký Dřevíč 
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Žadatelka, podala písemnou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 728/4 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 58 m2 z důvodu vyřešení vlastnických vztahů a přístupu k nemovitostem.
Pozemek parc. č. 728/4 o výměře 58 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu je jako území městského typu nízkopodlažní.
Nad pozemkem je vrchní vedení kabelu NN, bude se provádět překládka kabelu NN do země.
Pozemek je oplocen a užívaný 62 let.
Majitelé přilehlé nemovitosti předpokládali, že je pozemek jejich. V současné době jednají s katastrem nemovitostí o původu pozemku parc. č. 728/4, jak a kdy vznikl a jak se dostal do vlastnictví obce, protože podle GP z roku 1954 je patrné, že je pozemek součástí pozemkové parcely č. 747. Město Hronov se stalo vlastníkem ze zákona, převodem pozemků ve vlastnictví státu, žádné další doklady nemá.
U tohoto pozemku je předkupní právo pro město Hronov. Vzniklo na základě kupní smlouvy z roku 1955 uzavřené mezi Československým státem – místním národním výborem v Hronově jako prodávajícím a tehdejšími majiteli, jako kupujícími, kdy jeho vymazání bylo podmíněno postavením rodinného domu do dvou let. Tehdejší majitelé pozemku opomenuli požádat o výmaz předkupního práva.
Kolaudace rodinného domu se nenalezla ani v archívu, ani u současných vlastníků domu. Odbor výstavby vydal stanovisko k existenci stavby a ověření pasportu stavby, odbor majetek požádá o výmaz předkupního práva.
Účetní hodnota pozemku je 4.410 Kč.
Odbor majetek doporučuje prodej, minimální cena prodeje 4.410 Kč.

Usnesení RM č. 13/2017 ze dne 5. 6. 2017, bod 22/13/149/1
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
50/1 - ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 728/4 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 58 m2 s cenou prodeje minimálně 4.410 Kč.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0


52 - Záměr prodeje pozemku p. č. 728/3 k. ú. Velký Dřevíč 
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Žadatelé podali písemnou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 728/3 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 111 m2 z důvodu vyřešení vlastnických vztahů a přístupu k nemovitostem.
 
Pozemek parc. č. 728/3 o výměře 111 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu je jako území městského typu nízkopodlažní.
Nad pozemkem je vrchní vedení kabelu NN, bude se provádět překládka kabelu NN do země.
Pozemek je oplocen a užívaný 45 let.
Majitelé přilehlé nemovitosti – žadatelé předpokládali, že je pozemek jejich. V současné době jednají s katastrem nemovitostí o původu pozemku parc. č. 728/3, jak a kdy vznikl a jak se dostal do vlastnictví obce, protože podle GP z roku 1954 je patrné, že je pozemek součástí pozemkové parcely č. 748. Město Hronov se stalo vlastníkem ze zákona, převodem pozemků ve vlastnictví státu, žádné další doklady nemá.
Účetní hodnota pozemku je 8.540 Kč.
Odbor majetek doporučuje prodej, minimální cena prodeje 8.540 Kč.

Usnesení RM č. 13/2017 ze dne 5. 6. 2017, bod 23/13/150/1
RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
52/1 - ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 728/3 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 111 m2 cenou prodeje minimálně 8.540 Kč.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0


54 - Informace o investičních a dotačních akcích 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Vítová.
OM v příloze předložil informaci o investičních a dotačních akcích.


58 - Odkoupení vybavení restaurace Radnice 
Předložený materiál okomentovala paní Lišková.
RM na svém jednání dne 5. 6. 2017 projednala předloženou žádost na odkoupení vybavení restaurace Radnice od jednatele firmy TerbaCom. s.r.o., se sídlem v ulici Korunovační 16, Praha 7, IČ: 26757834.
 
RM žádost projednala a doporučila ZM ke schválení pod bodem č. 24/13/160/1 odkoupení tohoto vybavení za tyto ceny.
• osvětlení - 21 000 Kč (světla pivnice, diodové pásky, osvětlení jídelny, osvětlení chodby a WC)
• obložení - 28 000 Kč (obložení kolem topení, skříňky Absac, bar)
• posuvné dveře - 10 500 Kč (mléčné sklo)
 
Doporučení bylo směrováno k zastupitelstvu z toho důvodu, že celková částka odkupovaného zařízení přesáhla hodnotu 50.000 Kč. Po konzultaci s vedoucí finančního odboru Ing. Stonjekovou bylo konstatováno, že není nutný souhlas zastupitelstva, protože odkupované zařízení bude zaúčtováno do oprav. S ohledem na vyjádření Ing. Šafáře na posledním jednání zastupitelstva, předkládá OM zastupitelstvu doporučení pro radu.
 
Pan Ing. Šafář byl dopisem informován o návrhu RM dne 12. 6. 2017 a dne 14. 6. 2017 bylo na MěÚ Hronov doručeno jeho vyjádření.

Návrh usnesení:
58/1 - ZM doporučuje RM ke schválení odkoupení části vybavení restaurace Radnice od firmy TerbaCom. s.r.o., se sídlem v ulici Korunovační 16, Praha 7, IČ: 26757834:
• osvětlení - 21 000 Kč (světla pivnice, diodové pásky, osvětlení jídelny, osvětlení chodby a WC)
• obložení - 28 000 Kč (obložení kolem topení, skříňky Absac, bar)
• posuvné dveře - 10 500 Kč (mléčné sklo)
 v celkové hodnotě 59 500 Kč.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0


59 - Přehled investičních akcí 
S předloženým materiálem seznámila zastupitele M. Kajnarová.

Revitalizace parku A. Jiráska v Hronově
Město Hronov získalo dotaci na revitalizaci parku z přeshraničního operačního programu Interreg V-A.
Nyní probíhá hodnocení došlých nabídek, v pořadí první uchazeč byl vyzván k vysvětlení nacenění některých položek. Termín dalšího jednání je stanoven v příštím týdnu. Poté dojde k uzavření výběrového řízení a následné kontrole poskytovatelem dotace. Teprve pak je možno schválit dodavatele Radou města a uzavřít smlouvu o dílo. Stavba započne po konání Jiráskova Hronova a termín dokončení je
30. 6. 2018.

Rekonstrukce mostu ve Velkém Dřevíči u školky
Proběhlo výběrové řízení a je uzavřena smlouva o dílo. Termín výstavby je stanoven na 10. 7. – 28. 9. 2017.

Rekonstrukce komunikace Červená ulice ve Velkém Dřevíči
Výběrové řízení proběhne v červenci a ihned poté se započne se stavebními pracemi. Realizace je naplánována na srpen – listopad s tím, že stavba by se měla stihnout do konce října, ale v časovém harmonogramu je stanovena rezerva z důvodu realizace přeložek podzemních sítí. Harmonogram bude v průběhu stavby aktualizován a obyvatelé ulice budou vždy informováni.

Přeložka VO ve Velkém Dřevíči Na Louce
Nyní se dokončuje projektová dokumentace. Po dohodě došlo k rozšíření veřejného osvětlení až k mostu naproti MŠ Velký Dřevíč, kde už město nebude v souběhu
s přeložkou ČEZ, ale tyto práce je nutné realizovat pro přípravu napojení dalšího VO v navazujících ulicích ve Velkém Dřevíči.

Revitalizace legionářského hřbitova Hronov
Město Hronov obdrželo rozhodnutí, že bohužel dotaci na tuto akci nezíská, proto se nebude realizovat.
 
Zrestaurování sousoší s křížem v Malé Čermné
Město Hronov prozatím neobdrželo rozhodnutí, zda dotaci z ministerstva zemědělství získalo či nikoliv. Pokud dotaci získá, realizace proběhne ještě v tomto roce.

Rekonstrukce lávky u čistírny Hronov
Na provedení stavebních prací proběhlo výběrové řízení. Do výběrového řízení se přihlásila pouze jedna firma a nabídková cena byla vyšší, než předpokládaná cena udaná ve výzvě. Rada města odsouhlasila zrušení výběrového řízení a vypsání nového s novým termínem realizace, který je stanoven na 15. 8. – 30. 11. 2017.

Udržovací práce na stávajících vodních nádržích
Jedná se o tři vodní nádrže v Rokytníku. Na tyto práce žádalo město Hronov o dotaci, kterou získalo. Celkový objem financí za opravu všech tří nádrží je stanoven na 2,5 mil. a dotace bude spolufinancovat 80 % investičních nákladů. Nyní dojde k vypsání výběrového řízení na provedení prací a poté se ihned začne s realizací, protože práce musí být dokončeny do konce tohoto roku. Termíny realizace budou upřesněny.

Projektová dokumentace MěÚ Hronov
V tuto chvíli je vydáno územní rozhodnutí, probíhá ještě lhůta k nabytí právní moci. Je dokončena projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, resp. ke změně stavby před jejím dokončením. V projektové dokumentaci došlo k úpravám tak, aby mohlo město Hronov žádat o dotaci v rámci programu OPŽP. Tím, že bude úřad vystavěn v pasivním standardu, by mohlo město získat 30 % způsobilých výdajů na stavební práce. Zároveň započnou práce na projektové dokumentaci na interiéry budovy.
 
Dále probíhají práce na projektových dokumentacích stavebních úprav hronovské hasičárny, rekonstrukce komunikace vč. odvodnění na Haldě v Hronově.

Diskuze
Mgr. Šnajdr se dotazoval, jak bude umožněn přístup majitelů nemovitostí při rekonstrukci Červené ulice ve Velkém Dřevíči. M. Kajnarová informovala o zabezpečení místa pro parkování automobilů, pravděpodobně v areálu koupaliště. Starostka doplnila, že se svolá schůzka se všemi obyvateli před zahájením stavby a vše jim bude vysvětleno.

 

5. Různé

42 - Termíny jednání RM a ZM ve 2. pololetí 2017 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila paní starostka.

Termíny jednání ZM
6. září
1. listopadu
13. prosince

Termíny jednání RM
Červenec – 12.
Srpen – 2. a 23.
Září – 20.
Říjen – 4. a 18.
Listopad – 15. a 29.
Prosinec – 20.
 
V případě potřeby města a úřadu může být stanoven další mimořádný termín pro jednání obou orgánů.


48 - "Festival zážitků", dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci, zrušení smlouvy o spolupráci na spolufinancování 
Předložený materiál okomentovala paní Kohlová.
Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí – zakladatel organizace Branka o.p.s., podal v květnu 2016, v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A 2013 – 2020, prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, žádost o dotaci na projekt pro rozvoj turistické oblasti Kladské pomezí, jehož obsahem má být festival zážitků a s ním spojená naučná stezka a společná marketingová kampaň propagující projekt a kulturní dědictví regionu. Projekt nese název „Festival zážitků“ a je registrován pod číslem CZ.11.2.45/0.0/15_003/0000288.
Před podáním žádosti o dotaci byla oslovena města a obce, která jsou členy Kladského pomezí, k přihlášení se do plánovaného projektu – členové vyplnili projektový záměr, kterým se předběžně zavázali k uskutečnění akce, jež bude pro turisty a návštěvníky zážitkem a napomůže tak k rozvoji regionu.
Projekt byl v lednu 2017 monitorovacím výborem schválen k financování. Z důvodu prodlužování termínů pro odevzdání projektových žádostí a následně i celého hodnocení projektů, je nutné prodloužit termíny realizace akce ve Smlouvě o spolupráci (viz Dodatek č. 1). Zároveň s obdržením informace o schválení projektu musela společnost Branka započít jednání s bankami kvůli úvěru na předfinancování celého projektu. V průběhu jednání vyplynula skutečnost, že původně uzavřená smlouva na spolufinancování vlastního podílu žadatele není správně.
Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí proto podal v květnu návrh na zrušení Smlouvy o spolupráci při projektu „Festival zážitků“ v regionu Kladské pomezí, uzavřené mezi městem Hronov a Svazem cestovního ruchu Kladské pomezí dne 23.11.2016 v souladu s 167 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Návrh byl podán z toho důvodu, že se podstatně změnily poměry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu veřejnoprávní smlouvy, a proto není možné požadovat plnění této smlouvy. Změna poměrů spočívá v tom, že realizátorem a příjemcem dotace v rámci projektu „Festival zážitků“ bude společnost Branka, o.p.s., se sídlem Němcové 2020, 547 01 Náchod. Původní smlouva byla sepsána se Svazem cestovního ruchu Kladské pomezí.
Uvedená veřejnoprávní smlouva zaniká dnem, kdy Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí bude doručen souhlas města Hronov s jejím zrušením.
Nejpozději do 10 dnů ode dne zániku veřejnoprávní smlouvy Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí zašle na účet města Hronov částku ve výši 60.000 Kč, která mu na základě smlouvy byla jako dotace již vyplacena (účast na spolufinancování vlastního podílu v projektu). Tím budou závazky obou stran vyrovnány.
Schválením a podpisem smlouvy o spolupráci na spolufinancování projektu, která bude nově uzavřena mezi městem Hronov a společností Branka o.p.s., bude částka 60.000 Kč opět odeslána na účet realizátora a příjemce dotace, tedy společnosti Branka o.p.s.

Návrh usnesení:
48/1 - ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na projektu „Festival zážitků“ v regionu Kladské pomezí mezi městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 a Brankou o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod, IČ: 25915096. Dodatek přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

48/2 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o podílu na spolufinancování projektu „Festival zážitků“ reg. č. projektu CZ.11.2.45/0.0/15_003/0000288 mezi městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 a Brankou o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod, IČ: 25915096. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

48/3 - ZM schvaluje zrušení smlouvy o spolupráci při projektu „Festival zážitků“ v regionu Kladské pomezí uzavřenou mezi městem Hronov a Svazem cestovního ruchu Kladské pomezí dne 23.11.2016, schválenou usnesením zastupitelstva č. 7/2016, dne 2.11.2016, bodem 13/7/98/2
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0


57 - Žádost o souhlas s individuálním pořízením změny územního plánu 
Předložený materiál okomentoval pan místostarosta.
Na město Hronov se svou žádostí na pořízení individuální změny územního plánu obrátili žadatelé. Jedná se o pozemek p. č. 803/3 k. ú. Zbečník, na jehož části plánují výstavbu samostatného rodinného domu s garáží. Pozemek má rozlohu 1499 m². Pozemek logicky zarovnává současné zastavěné území, sousedí s obecní komunikací, inženýrské sítě byly v nedávné době vybudovány a přivedeny k tomuto pozemku. Pokud ZM schválí žádost vlastníka pozemku, individuální změnu územního plánu bude řešit odbor územního plánování MěÚ v Náchodě. Náklady spojené se změnou si plně hradí vlastník pozemku.
Žádost projednala RM dne 5. 6. 2017 a doporučila ZM ke schválení – viz usnesení
č. 25/13/163/1.

Návrh usnesení:
57/1 - Zastupitelstvo města schvaluje individuální pořízení změny územního plánu na pozemek p. č. 803/3 k. ú. Zbečník. Náklady spojené se změnou si vlastník uhradí sám.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 

6. Diskuze

Soutěž E.ON
Paní starostka informovala o účasti v celostátní soutěži E.ON energy globe 2017. Kam se město přihlásilo s projektem "Snižování energetické náročnosti městských budov". Náš projekt byl vybrán v kategorii "obec" jako jeden ze dvou nejlepších projektů. Dne 20. 6. se společně s Ing. Vítovou a Ing. Paulíkem zúčastnili v prostorách Akademie věd ČR v Praze nominační tiskové konference, na které byly vybrané projekty představeny. Dále požádala o podporu projektu při hlasování, které bude probíhat do 30. 9. 2017 na stránkách http://www.energyglobe.cz/.

Místostarosta pozval na pietní vzpomínku dne 2. 7. 2017 u příležitosti 100. výroční bitvy u Zborova.

Pan Jiří Frýba se dotazoval na stav restaurace Radnice. Paní starostka informovala, že bude restaurace využita jako informační centrum pro Jiráskův Hronov. Město má zatím zájemce o zahrádku. Celou hospodu nikdo nechce. Poté se pan Frýba dotazoval na pozemek pošty. Paní starostka sdělila, že již od prosince čekáme, až se právníci České pošty vyjádří k návrhu smlouvy. Již několikrát upomínala zástupce, naposledy cca před 10 dny, stále bez odezvy.
Dále paní starostka informovala o návštěvě zástupce České pošty, který nabídl městu provozovat poštu Partner ve Velkém Dřevíči. Ujistil ji, že Česká pošta, s. p. nechce pobočku ve Velkém Dřevíči rušit, ale nechce ji provozovat. Proto hledají provozovatele této pobočky.

Pan Petr Koleta požádal o iniciování schůzky ke kanalizaci v ulici TGM, protože nejsou všichni účastníci informováni. Ing. Vítová zjistí informace na VaKu Náchod.
Dále informoval, že oslovil nového informatika ve věci nahrávání jednání ZM. Paní starostkou mu bylo vysvětleno, že materiál bude projednáván až na zářijovém jednání. Navrhl usnesení k hlasování.

Návrh usnesení:
ZM ukládá tajemnici, připravit na příští jednání ZM materiál s návrhem na usnesení o pořizování audiovizuálního záznamu s tím, že bude on-line přenášen prostřednictvím webových stránek města, kde bude následně k dispozici do konce volebního období.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 5

Mgr. Šnajdr požádal o možnost připojit se na jednání k wifi. V současné době mu to nefunguje. Bude zajištěno informatikem.
Poté konstatoval, že stav kontejnerového stání nad Úvozem je ve špatném stavu. Pan místostarosta reagoval tím, že toto stání bude řešeno v rámci projektu "Nakládání s tříděným odpadem města Hronova".

Ing. Karel Jára požádal, zda by mohla paní starostka po každém hlasování sdělit, zda byl návrh schválen nebo ne. Paní starostka bude sdělovat výsledek hlasování.
 
Dále vystoupila paní Mikundová s připomínkou. Chtěla podat žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale nenašla na webových stránkách žádný formulář. Požádala o jeho vytvoření, aby i ostatní žadatelé měli ve svých žádostech všechny náležitosti. Dále se vyjádřila k návrhu nahrávání jednání ZM. Uvítala by tuto možnost, protože ne vždy se může dostavit přímo na jednání, takto by se mohla podívat na záznam.
Dále požádala o informaci ve věci zpronevěry peněz. Jak často na daném odboru probíhaly kontroly a kdo je za ně zodpovědný. Paní starostka zodpoví na dotaz písemně do 30 dnů.

Jednání bylo ukončeno v 18:20 hodin
Zápis byl vyhotoven 26. června 2017
Zapsala Milena Moravcová


 
Usnesení č. 5/2017
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 21. 06. 2017 

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/5/000 – ověřovatele zápisu JUDr. Evu Vrzáčkovou a pana Pavla Topolnického
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 2

2/5/000 – program jednání
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/5/43/1 - záměr prodeje části pozemku p. p. č. 261/6 v k. ú. Rokytník o výměře cca 25 m2 s cenou prodeje 100 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/5/44/1 - uzavření kupní smlouvy č. IE-12-2004152/KS/1 s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, na prodej pozemků parcelní číslo 695/2 o výměře 12 m2 a 796/2 o výměře 11 m2 v k. ú. Hronov pro stavbu trafostanic. Kupní smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/5/45/1 - záměr prodeje pozemku parc. č. 1673/1 v k. ú. Hronov o výměře 2667 m2.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 4, Zdrželo se: 0

6/5/46/1 - uzavření „Dohody o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 1DHM090067“ s Povodím Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, na pozemcích parc. č. 1326 a 1327/1 v k. ú. Zbečník. Dohoda přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/5/47/1 - uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2015335/1, název stavby: „Hronov, Nádražní knn vedení 1705/40 SŽDS“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/5/48/1 - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na projektu „Festival zážitků“ v regionu Kladské pomezí mezi městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 a Brankou o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod, IČ: 25915096. Dodatek přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/5/48/2 - uzavření smlouvy o podílu na spolufinancování projektu „Festival zážitků“ reg. č. projektu CZ.11.2.45/0.0/15_003/0000288 mezi městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 a Brankou o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod, IČ: 25915096. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/5/48/3 - zrušení smlouvy o spolupráci při projektu „Festival zážitků“ v regionu Kladské pomezí uzavřenou mezi městem Hronov a Svazem cestovního ruchu Kladské pomezí dne 23.11.2016, schválenou usnesením zastupitelstva č. 7/2016, dne 2.11.2016, bodem 13/7/98/2
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/5/49/1 - uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2015851/VB2, název stavby: „V. Poříčí – knn p. č. 1422/5 pro RD Kosinka“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný)
a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/5/50/1 - záměr prodeje pozemku parc. č. 728/4 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 58 m2 s cenou prodeje minimálně 4.410 Kč.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/5/51/1 - záměr prodeje části pozemku parc. č. 873/2 v k. ú. Rokytník o výměře cca 19 m2 s cenou prodeje 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/5/52/1 - záměr prodeje pozemku parc. č. 728/3 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 111 m2 s cenou prodeje minimálně 8.540 Kč.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/5/53/1 - rozpočtové opatření č. 08/2017/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/5/57/1 - individuální pořízení změny územního plánu na pozemek p. č. 803/3 k. ú. Zbečník. Náklady spojené se změnou si vlastník uhradí sám.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města doporučuje:
17/5/58/1 - RM ke schválení odkoupení části vybavení restaurace Radnice od firmy TerbaCom. s.r.o., se sídlem v ulici Korunovační 16, Praha 7, IČ: 26757834: osvětlení - 21 000 Kč (světla pivnice, diodové pásky, osvětlení jídelny, osvětlení chodby a WC) obložení - 28 000 Kč (obložení kolem topení, skříňky Absac, bar) posuvné dveře - 10 500 Kč (mléčné sklo) v celkové hodnotě 59 500 Kč.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Zastupitelstvo města ukládá:
18/5/000 - tajemnici, připravit na příští jednání ZM materiál s návrhem na usnesení o pořizování audiovizuálního záznamu s tím, že bude on-line přenášen prostřednictvím webových stránek města, kde bude následně k dispozici do konce volebního období.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 5

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 07. 2017