živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 1/2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 14. 02. 2018 od 17:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla 

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Mgr. Věra Bartošová, Jiří Frýba, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Petr Málek, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Bc. Hana Nedvědová, Bc. Jan Pavelka, Mgr. Jana Píčová, Hynek Rožnovský, Mgr. Věra Řehůřková, Mgr. Jan Šnajdr, MUDr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Pavel Topolnickyj, Ing. Jaroslav Vít, JUDr. Eva Vrzáčková
Omluveni: Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Pavel Zima DiS.
Pozdější příchod: MVDr. Tomáš Strnad
Tajemník: Mgr. Markéta Machová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Jana Píčová, Ing. Karel Jára


Paní starostka konstatovala, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu jednání bylo přítomno 18 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Jana Píčová a Ing. Karel Jára - 16 pro, 2 se zdrželi.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 1 až 17 včetně příloh, pozvánka na jednání, stav úvěrů a leasingů k 31.12.2017, zápis EU fondy č. 63 ze dne 21.11.2017, výroční zpráva DDM Domino, přehled o vybraném nájemném a realizovaných opravách v domech v majetku města za posledních 10 let (požadoval Ing. Karel Jára), odpověď na dotaz Ing. Karla Járy ohledně kompetenci rady (přidělení zakázky "zpracování PD na Kalinův dům"), přehled o nákupu plynu (požadoval pan Petr Koleta), vyjádření k dotazu pana Petra Kolety ohledně rozpočtu města.

Pan Petr Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům.

Na jednání se dostavil MVDr. Tomáš Strnad, přítomno 19 členů.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k návrhu programu. Poté dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce - 19 pro

Paní starostka se dotázala na připomínky k zápisu z posledního jednání v prosinci. Žádné nebyly.

Paní starostka upozornila zastupitele, že pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť je zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jejich vyjádření zaznamenat.
 

Program jednání:

1. Informace z jednání rady města
17 - Informace z jednání Rady města Hronova

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
15 - Kontrola plnění usnesení ZM 9/2017

3. Finanční záležitosti
4 - Rozpočtové opatření č. 16/2017/RM – vzetí na vědomí
9 - Dotace pro HC Wikov Hronov z.s.
10 - Rozpočtové opatření č. 01/2018/ZM
11 - Nový Městský úřad Hronov - rozhodnutí o výstavbě a způsobu financování

4. Majetkové záležitosti
1 - Prodej části pozemku parc. číslo 995/1 v k. ú. Velký Dřevíč
2 - Záměr prodeje domu č.p. 4, nám. Čs. armády, Hronov vč. části pozemku p. č. 99/1 v k. ú. Hronov
3 - Záměr prodeje domu č.p. 5, nám. Čs. armády, Hronov vč. části pozemku p. č. 94/1 v k. ú. Hronov
5 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, Rokytník
6 - Prodej pozemku parc. č. 1232/2 v k. ú Zbečník
7 - Prodej pozemku parc. č. 525/2 v k. ú. Hronov
8 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 879/8 v k. ú. Rokytník
12 - Záměr budoucí směny pozemků v k. ú. Hronov, P
13 - Záměr směny pozemku v k. ú. Hronov, M
16 - Záměr směny pozemků v k. ú. Hronov, N

5. Různé
14 - Podání žádosti o dotaci na projekt Přeshraniční mezigenerační integrace
 
6. Diskuze

 

1. Informace z jednání rady města

17 - Informace z jednání Rady města Hronova 
Paní starostka předložila a seznámila zastupitelstvo s informacemi z jednání Rady města Hronova.

 

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

15 - Kontrola plnění usnesení ZM 9/2017 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila paní tajemnice.

Diskuze: Paní tajemnice seznámila zastupitele s novou možností v systému Zastupitelstva. Nově nebude potřeba připravovat materiál Kontrola plnění usnesení, protože si zastupitelé sami průběžně mohou kontrolovat, jak jsou jednotlivá usnesení plněna v záložce Úkoly.

 

3. Finanční záležitosti

4 - Rozpočtové opatření č. 16/2017/RM – vzetí na vědomí 
S předloženým materiálem seznámila zastupitele Ing. Stonjeková.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 13.12.2017 nadelegovalo pravomoc ke schválení rozpočtového opatření č. 16/2017/RM v plném rozsahu, tj. i nad rámec pravomoci nadelegované Usnesením ZM č. 2/2015, s tím, že mu budou na prvním jednání zastupitelstva v roce 2018 předložena ke vzetí na vědomí.

Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 16/2017/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 17.01.2018, Usnesení č. 1/2018.

Diskuze: Ing. Karel Jára požádal o vysvětlení minusových položek na straně výdajů. Ing. Stonjeková odpověděla, že k mínusovým položkám došlo z důvodu nerealizování některých akcí, ale také obdržením dotace, z důvodu kratšího provozu zimního stadionu, úsporou plynu či úsporou platů.
 

9 - Dotace pro HC Wikov Hronov z.s. 
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání žádosti HC Wikov Hronov z.s. na poskytnutí dotací z rozpočtu města.

1. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na uzavřené bruslení (tzv. dotace na ledy) – doplatek za období 01.09.2017 – 31.12.2017. Doplatek činí 41.310,00 Kč.
2. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na výkonnostní sport ve výši 150.000,00 Kč na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v 1. KHL v období leden až duben 2018.
3. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na uzavřené bruslení (tzv. dotace na ledy) na rok 2018 ve výši 1.000.000,00 Kč.


Návrh usnesení:
9/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 41.310,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je poskytována jako doplatek na uzavřené bruslení družstev HC Wikov Hronov v období 01.09.2017 – 31.12.2017.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 02/2017 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/3 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v 1. KHL v období leden až duben 2018.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/4 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 01/2018 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/5 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1.000.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751,která je určena účelově na uzavřené bruslení družstev HC Wikov Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.01.2018 – 31.12.2018.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/6 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 02/2018 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
 
10 - Rozpočtové opatření č. 01/2018/ZM 
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 01/2018/ZM.
Obsahem rozpočtového opatření je úprava výše dotace na výkon státní správy na základě potvrzení finančního vztahu se státním rozpočtem a především zapojení přebytku hospodaření z roku 2017 do rozpočtu na rok 2018. Přebytek hospodaření za rok 2017 je ve výši 20.700.000,00 Kč a bylo navrženo jeho zapojení do rozpracovaných investičních akcí a do některých nových. Členové zastupitelstva měli k dispozici materiál „Očekávaný vývoj rozpočtu města Hronova v roce 2018“ (přílohou zápisu).

Návrh usnesení:
10/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2018/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

11 - Nový Městský úřad Hronov - rozhodnutí o výstavbě a způsobu financování 
Předložený materiál okomentovala paní starostka, doplnila Ing. Stonjeková.
Na jednání dne 25. 6. 2014 schválilo Zastupitelstva města Hronova, aby byly zahájeny práce na záměru dostavby Sálu Josefa Čapka na nový Městský úřad Hronov (usnesení 5/2014, bod 20/5). V roce 2015 vznikly celkem 4 studie na dostavbu Sálu J. Čapka s tím, že zde bude umístěn nový městský úřad. Studie byly přístupné veřejnosti ve foyeru Sálu J. Čapka. Zastupitelé města pak s přihlédnutím k hlasování občanů i ke stanovisku stavební komise, vybrali vítěznou studii, kterou zpracoval Atelier Tsunami Náchod. Následovalo uzavření SOD na vypracování projektových dokumentací (PD) všech stupňů včetně řešení interiérů. Celkové náklady na PD činí 1.914.220 Kč. Do nových prostor v nevyužívané části sálu se vejdou všechny odbory a jejich zaměstnanci. Pouze technické služby a knihovna zůstanou ve svých dosavadních prostorách, stejně jako pracovnice sociálního odboru a pečovatelské služby. Budova nového městského úřadu bude bezbariérová, s novým informačním systémem pro snadnou orientaci občanů. Je v ní počítáno i s reprezentativními prostorami pro slavnostní příležitosti. Celkové náklady na nový úřad včetně vybavení činí 50 mil. Kč včetně DPH.

Harmonogram výstavby nového úřadu
2/2018 - rozhodnutí o výstavbě včetně způsobu financování
2 - 4/2018 - výběrové řízení na zhotovitele
6/2018 - zahájení výstavby
9 - 10/2019 - dokončení
 
Posouzení přijetí úvěru ve výši 50 mil. Kč z hlediska zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti – pravidla pro povinné snižování dluhu ÚSC
Podle znění § 17 zákona č. 23/2017 Sb. ÚSC hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Pokud by k takovému překročení došlo, je ÚSC povinen jej v následujícím roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Pokud by toto snížení ÚSC nerealizoval, ministerstvo v následujícím kalendářním roce rozhodne o pozastavení převodu jeho podílu na výnosu daní.
 
Hypotetický propočet pro roky 2018 až 2020
 
Průměr příjmů za roky 2014 až 2017 činí u města Hronov 110.500.000 Kč.
 
Rok 2018
Dle velmi hrubého odhadu by z úvěru na nový úřad mohlo být k 31.12.2018 vyčerpáno cca 30.000.000 Kč.
Zůstatek stávajících úvěrů bude k 31.12.2018 ve výši 10.000.000 Kč.
Výše úvěrů celkem k 31.12.2018 bude 40.000.000 Kč, což činí 36,20 % z průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
 
Rok 2019
V tomto roce by měla být výstavba nového úřadu dokončena a úvěr zcela vyčerpán.
K 31.12.2019 bude tedy pravděpodobně vyčerpáno 50.000.000 Kč.
Zůstatek stávajících úvěrů bude k 31.12.2019 ve výši 6.250.000 Kč.
Výše úvěrů celkem k 31.12.2019 bude 56.250.000 Kč, což činí 50,90 % z průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
 
Rok 2020
Zahájení splácení úvěru na nový úřad. Roční splátka při splatnosti úvěru 10 let je 5 mil. Kč. Zůstatek úvěru k 31.12.2020 bude 45.000.000 Kč.
Zůstatek stávajícího úvěru na rekonstrukci zimního stadionu (úvěr na stavební úpravy Justynky bude již splacen) bude 4.450.000 Kč.
Výše úvěrů celkem k 31.12.2020 bude 49.450.000 Kč, což činí 44,75 % z průměru příjmů.
 
V prosinci roku 2023 dojde k doplacení úvěru na rekonstrukci zimního stadionu.
 
Výše uvedené propočty platí za předpokladu, že město v uvedených letech nepřijme další úvěr, zápůjčku nebo návratnou finanční výpomoc včetně čerpání revolvingového úvěru k 31.12. daných roků.

Harmonogram přijetí úvěru
2/2018 - rozhodnutí o zahájení poptávkového řízení na přijetí úvěru (zastupitelstvo)
- vypracování výzvy k podání nabídek - stanovení parametrů (finanční výbor + rada)
3/2018 - schválení výzvy a jmenování komise (rada)
- zaslání výzvy minimálně 3 subjektům
4/2018 vyhodnocení došlých nabídek (komise)
- schválení smlouvy s vybraným poskytovatelem úvěru (dubnové zastupitelstvo, v případě, že by se výběr protáhl, tak mimořádné květnové - smlouva o poskytnutí úvěru by měla být schválena dříve, než bude podepsána smlouva s dodavatelem)
Zahájení výstavby nového úřadu a způsob financování projednala rada města dne 17. 1. 2018 Usnesení č. 1/2018, bod 13/1/9/3: Rada města doporučuje zastupitelstvu města zahájit výstavbu nového Městského úřadu v Hronově v nedokončené přístavbě Sálu Josefa Čapka s tím, že bude financována z úvěru v max. výši 50 mil. Kč s max. dobou splatnosti 10 let.
 
 
Diskuze:
Petr Koleta se dotazoval, zda to projednával FV. Neprojednával. Dle jeho názoru se jedná o velkou investici. Myslí si, že by tam mělo být vyjádření FV, pro něho je to zásadní.
Petr Koleta se dále dotazoval, proč úvěr nebyl plánován v rozpočtu? Chybí mu další materiály pro rozhodnutí. Starostka odpověděla, pokud plánujeme náklady pokrýt z úvěru, není dost možné to zahrnout do rozpočtu. Dále pan Koleta uvedl, že materiály byly poslány týden dopředu, je to krátká doba pro tak důležité rozhodnutí vůči ostatním zastupitelům, kteří tu budou sedět po nás. Starostka reagovala tím, že se muselo počkat na to, s jakým hospodářským výsledkem skončí předešlý rok. Rozhodnutí jestli si vzít úvěr v takové výši jsme nepředpokládali. Mysleli jsme si, že část uhradíme z vlastních zdrojů. Poté přišlo vyrozumění, že jsme získali dotaci na tělocvičnu a už víme, že část musíme dofinancovat z rozpočtu. Dále počkáme na finanční prostředky z prodeje nemovitostí, to se může stát letos, ale také nemusí. Správné nám připadá schválit rámec financování úvěrem a pokud se prodají budovy a příjmy se budou vyvíjet dobře, nemusíme si vzít úvěr v plné výši. Úvěr plánujeme na 10 let s výši splátky ve výši 5 mil. Kč. Volných finančních prostředků má městu v tuto chvíli na investice v rozmezí 23 - 25 mil. Kč, takže nám zůstane po uhrazení splátky volných 16 mil. na další opravy a investice.

Petr Koleta oponoval tím, že se může stát, že naše příjmy budou nižší a pak to nemusí být tak veselé, jak to vypadá. Je spousta projektů, které je nutné dodělat. Starostka reagovala tím, že všechny projekty i rozdělané akce jsou v letošním roce pokryty.

Ing. Karel Jára uvedl, že mu vadí, že 50 milionovou investici neprojednal FV, že jsme výbor vůbec neoslovili. Všechny strany měly ve volebním programu, že se budeme snažit vybudovat obchvat města, radnici jsme, až na ODS, v programu neměli. Dále se dotazoval, zda máme rozpočet na stavbu od projektanta. M. Kajnarová odpověděla, že se projekt dodělává, chybí položka pro IT. Dále Ing. Jára konstatoval, že máme rozhodovat o něčem, k čemu nemáme podklady. Když se vypisovalo výběrové řízení na projekt, byl tam stanoven limit na stavbu na 30 mil. Kč. Nyní schvalujeme úvěr na 50 mil. Kč. M. Kajnarová reagovala, že došlo k navýšení prací - proběhl důkladnější statický posudek a navýšily se práce na hrubou stavbu na opravu hrubé stavby, dále parkoviště za budovou a měnila se vzduchotechnika dle hygienických nařízení. Stavba je zhruba rozpočtována na 35 mil. Kč a 5 mil. Kč na interiéry bez DHP. Ing. Jára doplnil, že s DPH to bude 48 mil. Kč. Dále uvedl, že jsme 8 měsíců před volbami, za těch
8 měsíců tu nikdo nemusí sedět a my se chystáme město zadlužit 50 mil. Kč. Je to závažná záležitost. Jak rychle se bude připravovat realizace, jsme nevěděli. Připadá mu to ukvapené. Začneme stavět v červnu, kdy do voleb budou zbývat 4 měsíce. Paní starostka reagovala tím, že je zastupitelstvo postaveno před nějakou cenu nového úřadu. Cena vychází z PD. O tom, jak práce pokračují, dostávali zastupitelé od
M. Kajnarové informace. Když se schválila dostavba Sálu Josefa Čapka na nový městský úřad a nechala se vypracovat PD, tak přijde další krok a to je realizace. Při tomto rozhodování by nemělo hrát žádnou roli, jak dlouho je do voleb. Dále paní starostka uvedla, jak se zadlužilo město v roce 1998 a jaká výše rozpočtu města tehdy byla. Město by mělo pracovat celé volební období.
Místostarosta reagoval na výtku k obchvatu. Sdělil, že má Ing. Jára pravdu, že se to neposunulo. Vymyslela se jiná trasa, konzultovala se s DI Náchod, na které se pracuje. Dle jeho názoru pokud se nevyřeší stav dálnice a obchvat města Náchoda, tak se na obchvat Hronova nedostane.

Ing. Karla Járu zajímalo, když paní starostka citovala, kolik úvěrů si vzalo zastupitelstvo v roce 1998, zda má zapsáno, co se za to postavilo. Starostka odpověděla, že Sál Josefa Čapka za 40 mil. Kč a dva bytové domy v Žabokrkách za
4 mil. Kč.

Ing. Karel Jára reagoval na to, co říkala starostka, že zastupitelstvo má pracovat celé 4 roky pro město, ale my rozhodujeme o 50 mil. investici a zadlužíme město na 10 let. Zdá se mu to ukvapené. Myslí, že to máme nechat uležet. Je to velký zásah tím, že se chystáme prodat 2 domy na náměstí. Nechal by vyslovit občany v místním referendu.

Petr Koleta čekal, že se mu vyjádří FV jako k celku - k úvěru a prodeji domů. Materiál dostal týden dopředu, je to krátká doba. Dále požadoval vypsat jmenovité hlasování u tohoto bodu.

Ing. Karel Jára doplnil, že má zkušenost z jednání zastupitelstev takovou, že když jde materiál do zastupitelstva, tak je většinou odsouhlasen. Opakoval, že je to ukvapené.
Paní starostka reagovala, že o tom, jestli se pustíme do výstavby se hlasovalo 25.6.2014. Hlasování bylo až na 2 hlasy jednomyslné z 16 přítomných. Byl to signál pro úřad, že má něco dělat dál.

Ing. Karel Jára uvedl, že zastupitelé nedostali informaci, že došlo k navýšení částky na realizaci z původních 30 na 35 mil. Kč. Je to dostavba budovy, ze zkušeností ví, že se do té částky nedostaneme a budou tam vícenáklady, ve výši 10 – 15 %.
M. Kajnarová reagovala, že se na stavbu třičtvrtě roku pečlivě připravujeme, nechali jsme vypracovat spoustu posudků.
 
 Návrh usnesení:
11/1 - Zastupitelstvo města schvaluje zahájení výstavby nového Městského úřadu v Hronově v nedokončené přístavbě Sálu Josefa Čapka s tím, že bude financována z úvěru v max. výši 50 mil. Kč s max. dobou splatnosti 10 let.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 6, Zdrželo se: 1
Proti byli: Rožnovský, Koleta, Mgr. Bartošová, Mgr. Šnajdr, Ing. Jára, Mgr. Málek
Zdržel se: Frýba
 
11/2 - Zastupitelstvo města pověřuje radu města přípravou a realizací poptávkového řízení na poskytovatele úvěru na výstavbu nového Městského úřadu v Hronově v nedokončené přístavbě Sálu Josefa Čapka.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 6, Zdrželo se: 1
Proti byli: Rožnovský, Koleta, Mgr. Bartošová, Mgr. Šnajdr, Ing. Jára, Mgr. Málek
Zdržel se: Frýba

 

4. Majetkové záležitosti

1 - Prodej části pozemku parc. číslo 995/1 v k. ú. Velký Dřevíč 
Předložený materiál okomentovala Ing. Vítová.
XXXXX podali písemnou žádost o odkoupení části pozemku p. p. č. 995/1 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře cca 200 m2 z důvodu umístění čističky odpadních vod.
Pozemek p. p. č. 995/1 o výměře 1743 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost, v územním plánu jako území bydlení městského typu, nízkopodlažní. Pozemek je zatížený věcným břemenem – plynová přípojka, dále se zde nachází vedení O2 a síť NN.
 
Část pozemku, o kterou je žádáno navazuje na pozemek ve vlastnictví XXXXX, část pozemku užívají jako zahradu. Historicky to vzniklo tak, že na pozemku je umístěný septik pro 4 rodinné domy a aby byl chráněný a nejezdily po něm auta, bylo jim doporučeno, aby si septik zaplotili. V současné době je tam plot laťkový a živý.
 
Žadatelé mají povinnost zřídit ČOV nebo opatřit septik zemním filtrem. Dle vyjádření projektanta lze nové zařízení umístit na předmětném pozemku, proto žádají o odkup.
 
OM doporučuje k odprodeji. GP si budou hradit žadatelé. Cena prodeje 100 Kč/m2
s přihlédnutím ke způsobu využití pozemku a s umístěním ostatních sítí. Účetní hodnota pozemku je 92,50 Kč/m2.
 
Usnesení rady města č. 14/2017 ze dne 21. 6. 2017, bod 21/14/167/1
Rada města doporučila ZM ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 6/2017 ze dne 6. 9. 2017, bod 3/6/60/1
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 18. 9. 2017 do 4. 10. 2017, jiný zájemce se nepřihlásil.
 
Žadatelé nechali zhotovit geometrický plán, oddělená část pozemku k prodeji („díl a“) má výměru 191 m2.
 
Usnesení rady města č. 29/2017 ze dne 29. 11. 2017, bod 22/29/311/1
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení.
 
Návrh usnesení:
1/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 31/OM/2017, na „díl a" pozemku p. p. č. 995/1 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 191 m2 s cenou prodeje 19.100 Kč. Kupní smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání odešli: Ing. Karel Jára
 

2 - Záměr prodeje domu č. p. 4, nám. Čs. armády, Hronov vč. části pozemku p. č. 99/1 v k. ú. Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Vítová.
Na základě úkolu z porady vedoucích odborů MěÚ OM předkládá k posouzení záměr prodeje domu č. p. 4, nám. Čs. armády., Hronov vč. části pozemku p. p. č. 99/1 v k. ú. Hronov. Nemovitosti jsou ve vlastnictví města Hronova.
Předmětem posouzení je: dům č. p. 4 (způsob využití – administrativní budova) na pozemku p. p. č. 99/1 (druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, celková výměra 381 m² se způsobem ochrany chráněná krajinná oblast – II. - IV. zóna) v k. ú. Hronov. Pro účely záměru prodeje se dle geometrického plánu k rozdělení pozemků bude jednat nově o pozemek p. p. č. 99/1 o velikosti 232 m².
Členové zastupitelstva měli k dispozici analýzu domu č. p. 4 vč. pozemku p. p. č. 99/1 v k. ú Hronov.
Z hlediska územního plánu se jedná o plochy občanské vybavenosti – území sloužící pro umisťování občanské vybavenosti, mající nárok na urbanistickou plochu. Přípustné a nepřípustné využití území měli členové zastupitelstva k dispozici. Dům se nachází v centru města v sousedství komunikace II/303 spojující Náchod s Broumovem. Inženýrské sítě jsou dle dostupných informací znázorněny v legendě, která byla k dispozici.
Předpokládané investice do rekonstrukce budovy by vyžadovaly určitý finanční obnos, který vybrané nájemné nepokryje.
Pro případ vybudování nového městského úřadu OM doporučuje prodat dům č. p. 4 vč. části pozemku p. p. č. 99/1 o výměře 232 m² v k. ú. Hronov. Vzhledem k lukrativní adrese doporučuje zvážit způsob prodeje veřejnou dražbou. Předpokladem je, že do doby vybudování nového úřadu, tj. do 31.12.2019, bude stávající prostory užívat MěÚ Hronov bezplatně. Úhrada finančních prostředků za prodej nemovitostí bude při podpisu kupní smlouvy.
Odbor výstavby se k záměru prodeje nevyjadřuje. Odbor tajemníka a technické služby nemají námitek k záměru prodeje nemovitosti.
K záměru prodeje byl vypracován paní Evou Aulichovou znalecký posudek a odhad obvyklé ceny nemovitosti:
Zjištěná cena dle znaleckého posudku: 3 984 290 Kč
Obvyklá cena nemovitostí: 4 100 000 Kč
Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá.
Usnesení rady města ze dne 17.1.2018 - rada města doporučuje zastupitelstvu města záměr prodeje ke schválení.

Diskuze:
Ing. Karel Jára konstatoval, že máme špatné zkušenosti s prodejem pozemku na náměstí.

Mgr. Věra Bartošová apelovala na city těch, co se hlásí jako Hronováci, naši předci to postavili, mají nějakou historii, prodáme si radnici. Nikdo z nás neměl v programu, že bude něco rozprodávat. Nesouhlasí s prodejem domů. Je to pro ni nepředstavitelná věc.

Petr Koleta se dotazoval, zda je znám názor stavební komise, co by se s těmi domy dalo dělat. Třeba by je něco napadlo. Prodat je, je to nejjednodušší. Zdá se mu nízké nájemné komerční banky v porovnání s místem a metry, myslí se, že by si tento dům na sebe měl vydělat. Stavební komise by se měla zamyslet co s tím. Je proti prodeji. Nemá stanovisko lidí, kteří tomu rozumí. Toto stanovisko je pro něho důležité. Dále uvedl, že materiál dostávají týden dopředu, je to krátká doba. Jedná se o náměstí a střed města, zamyslet se nad tím, co na náměstí bude. Požádal o uvedení jmenovitého hlasování u tohoto bodu. Starostka se zeptala, z čeho by se měli vzít prostředky na opravu toho domu. Pan Koleta opakoval, že vyjádření stavební komise je pro něho důležité, mohou mít dobré nápady, jak ten dům využít. Např. banka, která vynáší a ze zbytku další byty. Vyjádřil své obavy, co když dům koupí někdo, kdo z něho udělá hernu. Zvedne ruku na financování PD, když se ten dům bude opravovat a zůstane
v majetku města. Ing. Vítová doplnila, že tam dle územního plánu nemůže být cokoli ani herna.

Ing. Karel Jára doplnil, že se připravuje zpracování nového územního plánu a nechalo by se tam zapracovat, aby se v tomto domě nechali udělat byty. Ing. Soukup uvedl, že je to zatím vedeno jako občanská vybavenost. V rámci projednávání ÚP se to nechá změnit.
Ing. Karel Jára uvedl, že je to objekt na náměstí v majetku města a my rozhodujeme o tom, že ho prodáme komukoliv do soukromých rukou a nejsme schopni ovlivnit, co
v tom domě bude. Místostarosta uvedl, že schvalujeme zatím záměr prodeje, předložíme to stavební komisi.

Návrh usnesení:
2/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 99/1 o výměře 232 m² určené geometrickým plánem č. 1338-194/2017 pro rozdělení pozemku, jehož součástí je budova č.p. 4 v k. ú. Hronov. Výchozí cena pro záměr prodeje je 4 100 000 Kč.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 8, Zdrželo se: 0
Proti byli: Mgr. Šnajdr, Ing. Jára, Mgr. Málek, Bc. Pavelka, Rožnovský, Mgr. Bartošová, Koleta, Frýba
 

3 - Záměr prodeje domu č. p. 5, nám. Čs. armády, Hronov vč. části pozemku p. č. 94/1 v k. ú. Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Vítová.
Na základě úkolu z porady vedoucích odborů MěÚ OM předkládá k posouzení záměr prodeje domu č. p. 5, nám. Čs. armády., Hronov vč. části pozemku p. č. 94/1 v k. ú. Hronov. Nemovitosti jsou ve vlastnictví města Hronova.
Předmětem posouzení je: dům č. p. 5 (způsob využití – občanská vybavenost) na pozemku p. p. č. 94/1 (druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, celková výměra 1367 m² se způsobem ochrany chráněná krajinná oblast – II. - IV. zóna) v k. ú. Hronov. Pro účely záměru prodeje se bude jednat pro:
variantu A o část pozemku p. p. č. 94/1 o velikosti 928 m² (dle geometrického plánu bude nově p. p. č. 94/1)
variantu B o část pozemku p. p. č. 94/1 o velikosti 969 m² (dle geometrického plánu bude nově p. p. č. 94/1 a p. p. č. 94/5)
OM předložil analýzu domu č. p. 5 vč. pozemku p. p. č. 94/1 v k. ú Hronov.
Z hlediska územního plánu se jedná o plochy občanské vybavenosti (budova č. p. 5 a část parkovací plochy) – území sloužící pro umisťování občanské vybavenosti, mající nárok na urbanistickou plochu a smíšené území centrální (kůlna, venkovní zahrádka a zbývající část parkovací plochy) – plochy městské vícepodlažní zástavby v centrální oblasti, převážně s funkcí integrovaného bydlení a celoměstské občanské vybavenosti. Přípustné a nepřípustné využití území měli členové zastupitelstva
k dispozici. Dům se nachází v centru města v sousedství komunikace II/303 spojující Náchod s Broumovem. Inženýrské sítě jsou dle dostupných informací znázorněny v legendě, která byla k dispozici.
Předpokládané investice do rekonstrukce budovy by vyžadovaly určitý finanční obnos, který vybrané nájemné nepokryje. Navíc je restaurace dlouhodobě bez nájemce.
Pro případ vybudování nového městského úřadu OM doporučuje prodat dům č. p. 5 vč. části pozemku p. p. č. 94/1 o výměře 928 m² (varianta A) nebo vč. části pozemku p. p. č. 94/1 o výměře 969 m² (varianta B) vše v k. ú. Hronov. Vzhledem k lukrativní adrese doporučuje zvážit způsob prodeje veřejnou dražbou. Předpokladem je, že do doby vybudování nového úřadu tj. do 31.12.2019 bude stávající prostory užívat MěÚ bezplatně. Úhrada finančních prostředků za prodej nemovitostí bude při podpisu kupní smlouvy.

Odbor výstavby se k záměru prodeje nevyjadřuje. Odbor tajemníka nemá námitek k záměru prodeje nemovitosti. Technické služby upozorňují na:
1/ na zděné garáži (vjezd do dvora) je umístěna pojistková skříň pro VO – v případě oplocení pozemku ze strany nového majitele nelze se k ní dostat bez vstupu na soukromý majetek
2/ na domě je siréna + zařízení k siréně (zapojení, atd.)
3/ osvětlení dvora
4/ používá se užitková voda ze studny v domě
Uvedené připomínky lze buď řešit technicky jinak, nebo něco i ošetřit smluvně.
 
K záměru prodeje byl vypracován paní Evou Aulichovou znalecký posudek a odhad obvyklé ceny nemovitosti:
Varianta A:
Zjištěná cena dle znaleckého posudku: 7 591 850 Kč
Obvyklá cena nemovitostí: 7 500 000 Kč
Varianta B:
Zjištěná cena dle znaleckého posudku: 7 611 350 Kč
Obvyklá cena nemovitostí: 7 600 000 Kč
Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá.
 
Usnesení rady města ze dne 17.1.2018:
rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení záměr prodeje (varianta A)
rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení záměr prodeje (varianta B)

Diskuze:
Ing. Karel Jára se dotazoval, jaká je vzdálenost od rampy ke konci pozemku. Dle jeho názoru by se případný nový majitel nedostal za budovu radnice bez věcného břemene. Dále ho zajímalo, o kolik nám kupec sníží cenu, jestliže ten dům budeme užívat. Zda si myslíme, že to kupec nebude chtít promítnout do ceny. Ing. Vítová odpověděla, že budeme vycházet z ceny dle znaleckého posudku.

Petr Koleta konstatoval, že v budově radnice má pronájem JUDr. Vrzáčková. Požádal o vysvětlení, jak je možné, že má paní doktorka tak nízký nájem, dle jeho propočtu 70 Kč/měsíčně, tj. 7 Kč/m2. JUDr. Vrzáčková vysvětlila, že má kancelář pronajatu pro své potřeby na 3 hodiny týdně.
 
Návrh usnesení:
3/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 94/1 o výměře 928 m² (varianta A) určené geometrickým plánem č. 1338-194/2017 pro rozdělení pozemku, jehož součástí je budova č.p. 5 v k.ú. Hronov. Výchozí cena pro záměr prodeje je 7 591 850 Kč.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 19, Zdrželo se: 0

3/2 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 94/1 o výměře 969 m² (varianta B) určené geometrickým plánem č. 1338-194/2017 pro rozdělení pozemku, jehož součástí je budova č.p. 5 v k.ú. Hronov. Výchozí cena pro záměr prodeje je 7 611 350 Kč.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 7, Zdrželo se: 0
Proti byli: Mgr. Bartošová, Koleta, Rožnovský, Frýba, Mgr. Šnajdr, Ing. Jára, Mgr. Málek
 

5 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, Rokytník 
Předložený materiál okomentovala Ing. Vítová.
Společnost MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, předložila návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2016535/1, název stavby: „Rokytník – knn p. č. 733/3 pro RD Jeništa“. Rozsah věcného břemene je 55 m nového kabelového vedení na pozemku parc. č. 873/1 a 8 m na pozemku parc. č. 873/2 v k. ú. Rokytník.
 
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH.
Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
OM doporučuje ke schválení.
 
Usnesení rady města č. 30/2017 ze dne 18. 12. 2017, bod 46/30/334/1
Rada města uložila odboru majetek zapracovat do smlouvy podmínky uložení kabelového vedení tak, aby do něj mohly být případně uloženy ještě další podzemní sítě.
 
Do předkládané smlouvy bylo zapracováno - článek III., bod 3.

Usnesení RM č. 1/2018 ze dne 17. 1. 2018, bod 7/1/1/1
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení.
 
Návrh usnesení:
5/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2016535/1“, název stavby: „Rokytník – knn p. č. 733/3 pro RD Jeništa“ mezi ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

6 - Prodej pozemku parc. č. 1232/2 v k. ú Zbečník 
Předložený materiál okomentovala Ing. Vítová.
XXXXXX podal písemnou žádost o odkoupení části pozemku p. p. č. 1232 v k. ú. Zbečník o výměře cca 20 m2.
Pozemek p. p. č. 1232 o výměře 67 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu jako komunikace.
 
Část pozemku k prodeji je zaplocená, vlastník se domníval, že je jeho. V tomto případě je pozemní komunikace ve skutečnosti posunutá a vede také po pozemcích XXXXXX. Z tohoto důvodu byli osloveni, aby se vyjádřili, zda souhlasí s odprodejem části pozemku. S prodejem souhlasí.
 
OM doporučuje prodej zaplocené části komunikace.
Účetní hodnota komunikace je 70 Kč/m2. Geometrický plán a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
 
Usnesení rady města č. 16/2017 ze dne 12. 7. 2017, bod 16/16/183/1
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 6/2017 ze dne 6. 9. 2017, bod 6/6/63/1
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje.
 
Pan XXXXX nechal udělat geometrický plán, pozemek k prodeji má nové parcelní číslo 1232/2 a výměru 23 m2.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 18. 9. 2017 do 4. 10. 2017. Nikdo nevznesl připomínku.
 
Usnesení rady města č. 1/2018 ze dne 17. 1. 2018, bod 8/1/5/1/2018
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení.
 
Návrh usnesení:
6/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 2/OM/2018 na prodej pozemku parc. č. 1232/2 v k. ú. Zbečník o výměře 23 m2 s cenou prodeje 1610 Kč. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

7 - Prodej pozemku parc. č. 525/2 v k. ú. Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Vítová.
XXXXX podal písemnou žádost o odkoupení části pozemku p. p. č. 525 v k. ú. Hronov o výměře cca 33 m2 z důvodu umožnění průjezdu na zahradu.
 
Pozemek p. p. č. 525 o výměře 368 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako zahrada, v územním plánu jako veřejná zeleň z důvodu záplavového území. Sítě se zde podle Gramisu nenacházejí.
 
Část pozemku, o kterou je žádáno, navazuje na pozemek ve vlastnictví pana XXXXXX a je v nájmu paní XXXXXX. Nájemní smlouva se podle potřeby upraví.
 
OM a OV doporučuje k odprodeji. Cena prodeje 100 Kč/m2 s přihlédnutím k poloze pozemku v záplavovém území. Účetní hodnota pozemku je 40,50 Kč/m2.
 
Usnesení rady města č. 19/2017 ze dne 23. 8. 2017
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 6/2017 ze dne 6. 9. 2017, bod 15/6/72/1
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 18. 9. 2017 do 4. 10. 2017. Nikdo nevznesl připomínku.
 
XXXXXX předložil geometrický plán, pozemek k prodeji má nové parcelní číslo 525/2 a výměru 34 m2.
 
Usnesení rady města č. 1/2018 ze dne 17. 1. 2018, bod 9/1/6/1/2018
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

Návrh usnesení:
7/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 1/OM/2018 na prodej pozemku p. p. č. 525/2 v k. ú. Hronov o výměře 34 m2 s cenou prodeje 3400 Kč. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0


8 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 879/8 v k. ú. Rokytník 
Předložený materiál okomentovala Ing. Vítová.
XXXXXX podal písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 879/8 v k. ú. Rokytník o výměře cca 70 m2 z důvodu umožnění příjezdu k nemovitosti.
 
Pozemek parc. č. 879/8 o výměře 279 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, jiná plocha, v územním plánu jako smíšené území venkovské. Podle Gramisu se nad pozemkem nachází el. vedení a v pozemku sítě O2.
 
Část pozemku, o kterou je žádáno, navazuje na pozemek ve vlastnictví pana XXXXXX.
V minulosti byl příjezd k nemovitosti č. p. 29 umožněn přes pozemek pana XXXXXX.
V současné době je dům č. p. 29 po demolici a na jeho místě se bude stavět nový rodinný dům. Příjezd bude zajištěn ze silnice přes pozemek města parc. č. 879/8 (předmět záměru prodeje) a pozemek parc.č. 658/2 v majetku pana XXXXXX.
 
OM a OV doporučuje k prodeji. GP si bude hradit žadatel. Cena prodeje pozemku je navržena ve výši 70,- Kč/m2 s přihlédnutím k prodeji obdobných pozemků a k možnosti využití. Účetní hodnota pozemku je 5 Kč/m2.
 
Usnesení RM č. 1/2018 ze dne 17. 1.2018, bod 13/1/11/1/2018
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení.
 
Návrh usnesení:
8/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 879/8 v  k. ú. Rokytník o výměře cca 70 m2 s cenou prodeje 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

12 - Záměr budoucí směny pozemků v k. ú. Hronov, P
Předložený materiál okomentovala Ing. Vítová.
XXXXXX podali žádost o koupi části pozemku parc. č. 1392/1 (celková výměra 28097 m2, lesní pozemek) a části pozemku parc. č. 1394 (celková výměra 7667 m2, lesní pozemek). Část pozemků, o kterou žádají, je o celkové výměře cca 115 m2 a navazuje na jejich zahradu. Stromy jsou na této části lesa vykáceny. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem.
Z hlediska územního plánu jsou pozemky vedeny jako plochy lesů.
 
Při realizaci nového mostu na křižovatce ulic T. G. Masaryka a Hostovského v rámci stavby „II/303 Velké Poříčí – Hronov“ došlo k situaci, kdy je potřeba řešit trvalé zábory pozemků soukromých vlastníků. Při jednání bylo dohodnuto, že získání části pozemků manželů XXXXXX – parc. č. 207/1 části o výměře cca 3 m2 a parc. č. 207/4 části o výměře cca 2 m2, se bude řešit směnou za pozemky, na které si podali žádost o odkoupení.
 
O vyjádření byl požádán správce městských lesů, pan Soldán. Ten obecně prodej městských lesů nedoporučuje, ale chápe, proč je tato směna pro město důležitá.
Odbor majetek směnu doporučuje ke schválení, protože stavbou nového mostu se přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Most bude oproti současnému stavu „zešikmen“ a tím budou vytvořeny mírnější zatáčky a zároveň budou u mostu vybudovány oboustranné širší chodníky.
 
Připravuje se budoucí směnná smlouva, v první fázi je potřeba schválit záměr směny.
 
Usnesení rady města č. 2/2018 ze dne 31.1.2018, bod 7/2/16/1
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

Návrh usnesení:
12/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny pozemků z majetku města Hronova – části pozemku parc. č. 1392/1 o výměře cca 78 m2 a části pozemku parc. č. 1394 o výměře cca 37 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání pozemků nutných k realizaci stavby nového mostu ev. č. 303-003.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1
 

13 - Záměr směny pozemku v k. ú. Hronov, M
Předložený materiál okomentovala Ing. Vítová.
XXXXXX byla požádána o pomoc při řešení pozemků ke stavbě mostu v rámci stavby „II/303 Velké Poříčí – Hronov“. Paní XXXXX navrhla možnost směny části pozemku parc. č. 236 (celková výměra je 1750 m2) o výměře cca 25 m2 za stejnou část pozemku parc. č. 1608/1 (komunikace v majetku města). Z hlediska územního plánu je pozemek parc. č. 236 vedený jako smíšené území centrální. Pozemek 1608/1 je vedený jako komunikace. Část pozemku parc. č. 1608/1 určená ke směně je zeleným pásem přilehlým k vozovce a navazuje na pozemek parc. č. 1608/2 v majetku paní XXXXXX. Část zeleného pásu po oddělení části pozemku ke směně ještě podél komunikace zbude.
 
Odbor majetek směnu doporučuje ke schválení, protože stavbou nového mostu se přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
 
Z časových důvodů nebylo předjednáno v radě města a je potřeba schválit záměr směny, aby se mohl zveřejnit.
 
Diskuze:
Ing. Karel Jára se dotazoval, zda to bylo s paní XXXXXX projednáno a zda máme předběžný písemný souhlas. Ing. Vítová odpověděla, že to celé s paní XXXXXX projednávala a s tím, že se přikláněla ke směně pozemků, ale že to musí projednat s bratrem.

Petr Koleta uvedl, že mu paní XXXXXX volala a že je zděšená, co se bude na zastupitelstvu projednávat. Napsala všem zastupitelům dopis, že chce adekvátní náhradu, co město nabízí jiným. Ing. Vítová znovu popsala celý postup jednání s paní XXXXXX. Starostka uvedla, že se zatím jedná o záměr směny.

Petr Koleta si přeje, aby se ten most udělal a byl nový a všichni byli spokojení. Paní XXXXXX evidentně není spokojená. Pan Koleta citoval z dopisu, který mu paní XXXXXX zaslala mailem, který je určen pro Ing. Vítovou a zastupitele. Místostarosta upřesňoval, od kdy již bylo s paní XXXXXX jednáno, viz citace z dopisu a popisoval celé jednání, kdy největší problémy nadělala ÚS Královéhradeckého kraje.

Petr Koleta vychází z dopisu, situace je vyhrocená, děláme si problémy.
Bc. Jana Pavelka popsal jednání o pozemku ze strany ÚS Královéhradeckého kraje, kdy po jejím jednání také nechtěli prodat ani směnit pozemek. Až když do jednání vstoupilo město, došlo k dohodě.

Petr Koleta navrhl stažení bodu z jednání.
 
Návrh usnesení:
13/2 - Zastupitelstvo města schvaluje stažení materiálu č. 13 - Záměr směny pozemků v k. ú. Hronov, M z jednání.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0


16 - Záměr směny pozemků v k. ú. Hronov, N
Předložený materiál okomentovala Ing. Vítová.
XXXXXX byla požádána o odprodej pozemku u mostu v rámci stavby „II/303 Velké Poříčí – Hronov“. Paní XXXXXX navrhla možnost směny části pozemku parc. č. 114 o výměře cca 15 m2 a části pozemku parc. č. 360 o výměře cca 26 m2 za část pozemku parc. č. 525 o výměře cca 35 m2.
Pozemek parc. č. 114 v majetku paní XXXXXX (výměra 342 m2, zastavěná plocha a nádvoří) jeho část leží v současné době pod stavbou chodníku u mostu v ulici T. G. Masaryka
Pozemek parc. č. 360 v majetku paní XXXXXX (výměra 859 m2, zahrada), jeho část leží v současné době pod stavbou přístupové komunikace k zadní části SPŠ Hostovského s vjezdem z Havlíčkovy ulice.
Pozemek parc. č. 525 v majetku města (výměra 368 m2, zahrada) navazuje na v současné době odkupovanou část pozemku panem XXXXXX, vnukem paní XXXXXX a má sloužit ke zvětšení pozemku parc. č. 526/1 v majetku pana XXXXXX.
 
Pozemky paní XXXXXX jsou nezatížené závazky, pozemek města je v současné době zatížený nájemní smlouvou s paní XXXXXX. Výpovědní lhůta (pokud nedojde k dohodě) je v délce jednoho roku od výpovědi podané do září běžného roku.
 
Odbor majetek záměr směny doporučuje ke schválení, protože stavbou nového mostu se přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a v případě pozemků paní XXXXXX dojde i k narovnání vlastnických vztahů vzhledem k zastavěnosti pozemků městskými stavbami.
 
Z časových důvodů nebylo předjednáno v radě města a je potřeba schválit záměr směny, aby se mohl zveřejnit.

Diskuze:
Ing. Karel Jára se dotazoval, zda město uvažuje, že by paní XXXXX zaplatilo zpětně nájem za roky užívání jejich pozemků, JUDr. Vrzáčková odpověděla, že obecně je to možné za 2 roky zpětně. Pan místostarosta odpověděl, že tato možnost paní XXXXXX nabídnuta nebyla, paní XXXXX o něco takového ani nežádala.
Mgr. Jana Píčová se dotazovala, proč bychom měli platit nájemné, když si paní XXXXXX přeje tuto směnu.

Návrh usnesení:
16/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny části pozemku z majetku města Hronova parc. č. 525 o výměře cca 35 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání pozemku nutného k realizaci stavby nového mostu ev. č. 303-003.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0


 
5. Různé

14 - Podání žádosti o dotaci na projekt Přeshraniční mezigenerační integrace 
Předložený materiál okomentoval pan místostarosta.
Město Hronov připravuje spolu s projektovými partnery žádost o dotaci na projektový záměr Přeshraniční mezigenerační integrace.
Jedná se o projekt realizovaný v rámci přeshraniční spolupráce INTERREG V – A, prioritní osy 4 – Spolupráce institucí a komunit. Na projektu spolupracuje celkem 6 partnerů. Vedoucím partnerem je polské Klodsko, dalšími partnery jsou města Hronov, Náchod, Swidnice, Kedzierzyn Kozle a dále folklorní soubor BARUNKA z České Skalice. Spolupráce partnerů byla navázána díky již úspěšně realizovaným projektům Čas na seniora a Aktivní senior polsko - českého příhraničí. V rámci realizace těchto dvou projektů se město setkává s velkým zájem seniorů o účast na pořádaných akcích. Jelikož projekty budou v letošním, respektive příštím roce končit, chce město zajistit jejich pokračování. Do projektu bude kromě seniorů zapojena i mládež, seniory budou moci na akcích doprovázet například jejich vnoučata. Dojde tak ke sblížení těchto dvou věkově vzdálených skupin, což povede k odstraňování jistých barier mezi nimi. V rámci realizace projektu každý z partnerů uspořádá jednu jednodenní velkou akci, na kterou přijde 45 osob z každého města, celkem tedy 270 osob. Dále každý partner připraví tři malé akce, třech akcí se zúčastní u dalšího z partnerů. Tyto akce budou zaměřeny například na sport, ruční či umělecké práce. Součástí projektu je dále pořádaní Akademie JUS (např. varianta Univerzity III. věku) rozdělené do 4 semestrů v průběhu projektu.
 
Termín pro podání žádosti o projekt je stanoven do 13. 4. 2018. Datum ukončení procesu schvalování žádosti o podporu je 15. 10. 2018.
Předběžně byl do projektového záměru zpracován i rozpočet projektu – celkové způsobilé výdaje projektu za všechny partnery tak prozatím činí EUR 575 000 (Kč 14 375 000,-). Celkové způsobilé výdaje města Hronov jsou vyčísleny na EUR 90 000 (2 250 000 Kč), přičemž dotace z ERDF bude 85% - EUR 76 500 (1 912 500 Kč), pro české partnery projektu bude dále poskytnuta dotace ze SR ve výši 5% - EUR 4 500 (112 500 Kč). Město Hronov bude ze svých zdrojů hradit EUR 9 000 (225 000 Kč).
Termín realizace projetu je stanoven na období od 05/2019 do 06/2021.

Návrh usnesení:
14/1 - Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti projektu Přeshraniční mezigenerační integrace v rámci přeshraniční spolupráce INTERREG V – A, prioritní osy 4 – Spolupráce institucí a komunit
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1
 
14/2 - Zastupitelstvo města schvaluje spolufinancování projektu Přeshraniční mezigenerační integrace v rámci přeshraniční spolupráce INTERREG V – A, prioritní osy 4 – Spolupráce institucí a komunit ve výši 10 % z celkových uznatelných výdajů.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1


Pan místostarosta informoval zastupitele o získané dotaci na rekonstrukci tělocvičny a podrobně popsal celý rozsah projektu. Promítl snímky vizualizace. Zmínil i navýšení dotace z důvodu rekonstrukce stávající kotelny a zapojení do EPC projektu.

Starostka informovala o schválené finanční podpoře projektu "úpravy 4. podlaží čp. 8 na Komenského náměstí".

Termín nejbližšího jednání zastupitelstva je 18.4.2018.
 


6. Diskuze

Pan místostarosta poprosil o spolupráci pana Petra Koletu ve věci jednání s paní XXXXXX ohledně směny pozemků.

Mgr. Věra Bartošová informovala o nespokojenosti paní Nyklíčkové, která se na ni obrátila, s nájemní smlouvou na hrobové místo, kdy je paní Nyklíčková nespokojena s výší nájemného za hrob. Město neinformovalo občany o aktuální ceně za hrobové místo, k nápravě došlo až po upozornění. Dále paní Bartošová upozornila na to, že na webu města není uveřejněn aktuální řád pohřebního místa. Sama se zajímala a informovala o nájmech v okolních městech, kdy máme nájemné podobné. Dala návrh zamyslet se nad cenou pronájmu pozemku. Dle jejího názoru je částka za 15 let pro důchodce docela vysoká částka. Požádala o aktualizaci Řádu veřejného pohřebiště na webu. Paní starostka se omluvila za neaktuální údaje týkající se řádu veřejného pohřebního místa uvedené na webu a slíbila nápravu.

Ing. Karel Jára požádal o jiný způsob pojmenování souborů, požaduje zapojit název materiálu. Problémovité se to stává při stažení všech košilek a příloh z celého jednání.

Ing. Karel Jára nakonec uvedl, že se město chlubí, že přispělo 15-ti tisíci na publikaci o Freiwaldovi, prodali jsme spořitelnu. Vybídl, ať se jde každý podívat, jak vypadá spořitelna po vybourání vestibulu. To podobné se stává i u papírny, bytového domu Jumgmannova 107, rodiště Čapků, které prodáváme.

Mgr. Řehůřková uvedla, že je ráda, že se bude rekonstruovat tělocvična.

Na závěr dostala slovo paní Radka Mikundová, kterou překvapilo, že chce město prodávat domy na náměstí a papírnu, že nepřemýšlelo co s nimi. Dotazovala se, proč se budou domy prodávat. Starostka reagovala tím, že diskuze o dostavbě sálu již proběhla před 4 roky. Již tenkrát se město zabývalo myšlenkou na prodej budov. Zatím se schválil záměr a uvidíme, zda k prodeji dojde nebo ne. Na závěr paní Mikundová sdělila, že se ji zdá prodej všech nemovitostí zbytečný.

Ing. Karel Jára připomněl, že ta myšlenka o tom vybudovat úřad v přístavbě tu už byla. Existují o tom 4 studie.

Paní starostka všem poděkovala za účast na jednání a ukončila jej.
 

Jednání bylo ukončeno v 19:55 hodin
Zápis byl vyhotoven 16. února 2018
Zapsal/a Milena Moravcová

Ověřovatel zápisu: Mgr. Jana Píčová, Ing. Karel Jára
Bc. Hana Nedvědová, starostka

Usnesení č. 1/2018
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 14. 02. 2018 

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/1/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Janu Píčovou a Ing. Karla Járu
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 2
 
2/1/000 – program jednání
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/1/1/1 - uzavření kupní smlouvy č. 31/OM/2017 na „díl a" pozemku p. p. č. 995/1 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 191 m2 s cenou prodeje 19.100 Kč.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/1/2/1 - záměr prodeje části pozemku parc. č. 99/1 o výměře 232 m² určené geometrickým plánem č. 1338-194/2017 pro rozdělení pozemku, jehož součástí je budova č.p. 4 v k.ú. Hronov. Výchozí cena pro záměr prodeje je 4 100 000 Kč.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 8, Zdrželo se: 0
 Proti byli: Mgr. Šnajdr, Ing. Jára, Mgr. Málek, Bc. Pavelka, Rožnovský, Mgr. Bartošová, Koleta, Frýba

5/1/3/2 -  záměr prodeje části pozemku parc. č. 94/1 o výměře 969 m² (varianta B) určené geometrickým plánem č. 1338-194/2017 pro rozdělení pozemku, jehož součástí je budova č.p. 5 v k.ú. Hronov. Výchozí cena pro záměr prodeje je 7 611 350 Kč.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 7, Zdrželo se: 0
 Proti byli: Mgr. Šnajdr, Ing. Jára, Mgr. Málek, Rožnovský, Mgr. Bartošová, Koleta, Frýba

6/1/5/1 -  uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2016535/1“, název stavby: „Rokytník – knn p. č. 733/3 pro RD Jeništa“ “ mezi ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). 
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/1/6/1 -  uzavření kupní smlouvy č. 2/OM/2018 na prodej pozemku parc. č. 1232/2 v k. ú. Zbečník o výměře 23 m2 s cenou prodeje 1610 Kč.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/1/7/1 -  uzavření kupní smlouvy č. 1/OM/2018 na prodej pozemku p. p. č. 525/2 v k. ú. Hronov o výměře 34 m2 s cenou prodeje 3400 Kč.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/1/8/1 -  záměr prodeje části pozemku parc. č. 879/8 v k. ú. Rokytník o výměře cca 70 m2 s cenou prodeje 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/1/9/1 -  poskytnutí dotace ve výši 41.310,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je poskytována jako doplatek na uzavřené bruslení družstev HC Wikov Hronov v období 01.09.2017 – 31.12.2017.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/1/9/2 - uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 02/2017 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/1/9/3 - poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v 1. KHL v období leden až duben 2018.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/1/9/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 01/2018 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/1/9/5 - poskytnutí dotace ve výši 1.000.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751,která je určena účelově na uzavřené bruslení družstev HC Wikov Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.01.2018 – 31.12.2018.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/1/9/6 -  uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 02/2018 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/1/10/1 - rozpočtové opatření č. 01/2018/ZM.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

17/1/11/1 - zahájení výstavby nového Městského úřadu v Hronově v nedokončené přístavbě Sálu Josefa Čapka s tím, že bude financována z úvěru v max. výši 50 mil. Kč s max. dobou splatnosti 10 let.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 6, Zdrželo se: 1
 Proti byli: Mgr. Šnajdr, Ing. Jára, Mgr. Málek, Rožnovský, Mgr. Bartošová, Koleta

18/1/12/1 - záměr směny pozemků z majetku města Hronova – části pozemku parc. č. 1392/1 o výměře cca 78 m2 a části pozemku parc. č. 1394 o výměře cca 37 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání pozemků nutných k realizaci stavby nového mostu ev. č. 303-003.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1

19/1/13/2 - stažení materiálu č. 13 - Záměr směny pozemků v k. ú. Hronov, M z jednání.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

20/1/14/1 - podání žádosti projektu Přeshraniční mezigenerační integrace v rámci přeshraniční spolupráce INTERREG V – A, prioritní osy 4 – Spolupráce institucí a komunit
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1

21/1/14/2 - spolufinancování projektu Přeshraniční mezigenerační integrace v rámci přeshraniční spolupráce INTERREG V – A, prioritní osy 4 – Spolupráce institucí a komunit ve výši 10 % z celkových uznatelných výdajů.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1

22/1/16/1 - záměr směny části pozemku z majetku města Hronova parc. č. 525 o výměře cca 35 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání pozemku nutného k realizaci stavby nového mostu ev. č. 303-003.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Zastupitelstvo města neschvaluje:
23/1/3/1 -  záměr prodeje části pozemku parc. č. 94/1 o výměře 928 m² (varianta A) určené geometrickým plánem č. 1338-194/2017 pro rozdělení pozemku, jehož součástí je budova č.p. 5 v k. ú. Hronov. Výchozí cena pro záměr prodeje je 7 591 850 Kč.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města pověřuje:
24/1/11/2 - radu města přípravou a realizací poptávkového řízení na poskytovatele úvěru na výstavbu nového Městského úřadu v Hronově v nedokončené přístavbě Sálu Josefa Čapka.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 6, Zdrželo se: 1 
Proti byli: Mgr. Šnajdr, Ing. Jára, Mgr. Málek, Rožnovský, Mgr. Bartošová, Koleta

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 05. 03. 2018