živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 8/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 5. listopadu 2014 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Přítomni: 21 členů (dle prezenční listiny)
Tajemník: Ing. Jiří Kašík

Jednání zahájil pan Antonín Hurdálek. Po vyslechnutí státní hymny pan Hurdálek konstatoval, že je přítomno všech 21 členů zastupitelstva města, kteří byli zvoleni v řádných komunálních volbách dne 10. a 11. 10. 2014. 
Dále konstatoval, že všichni zastupitelé obdrželi osvědčení o zvolení do zastupitelstva města, a že zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Programu jednání
Program jednání byl zaslán na pozvánce.
1. Složení slibu zastupitele
2. Volba starosty
3. Volba místostarosty
4. Volba členů rady města
5. Různé
6. Diskuse


1. Složení slibu zastupitele

Slib zastupitele přečetla paní Milena Moravcová, zaměstnankyně MěÚ.
Pan Antonín Hurdálek vyzval zastupitele, aby jednotlivě přistoupili k mikrofonu, kde řekli slovo „slibuji“ a slib podepsali.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Jan Šnajdr – 19 pro, 2 se zdrželi

2. Volba starosty města

Pan Antonín Hurdálek navrhl tajný způsob hlasování pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady města.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje, aby volba starosty, místostarosty a dalších členů rady byla provedena tajným hlasováním – 13 pro, 8 proti

Pan Antonín Hurdálek navrhl, aby funkce starosty a místostarosty byly schváleny jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni. 

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje, aby funkce starosty a místostarosty byly funkcemi, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni – 21 pro

Volba volební komise
Pan Antonín Hurdálek navrhl, aby volební komise byla tříčlenná.  

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje, aby volební komise byla tříčlenná – 19 pro, 2 se zdrželi

Jako členové volební komise se přihlásili MVDr. Tomáš Strnad, Mgr. Petr Málek, Ing. Karel Jára.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje volební komisi ve složení: MVDr. Tomáš Strnad, Mgr. Petr Málek, Ing. Karel Jára - 18 pro, 3 se zdrželi

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje předsedu volební komise MVDr. Tomáše Strnada – 20 pro, 1 se zdržel

Pan Antonín Hurdálek požádal o nominace na post starosty od zástupců jednotlivých politických stran a volebních sdružení v pořadí podle počtu získaných mandátů:

Hronovští patrioti – Bc. Hana Nedvědová
Starostové a nezávislí – bez kandidáta
ANO 2011 – Mgr. Josef Thér
Rozvoj města – Mgr. Josef Thér
KDU-ČSL – bez kandidáta
TOP 09 – bez kandidáta
ODS – bez kandidáta
NEZÁVISLÍ – bez kandidáta
ČSSD – Bc. Hana Nedvědová

Mgr. Josef Thér nominaci na post starosty nepřijal.
Bc. Hana Nedvědová s nominací souhlasila.

Následně proběhla tajná volba starosty města.

Předseda volební komise konstatoval, že bylo rozdáno 21 volebních lístků.
Do volební urny bylo vhozeno 21 lístků, z toho 12 pro Bc. Hanu Nedvědovou.

Pan Antonín Hurdálek oznámil, že starostkou města se stává Bc. Hana Nedvědová - 12 pro, 9 proti

Starostka po svém zvolení poděkovala členům zastupitelstva za důvěru a sdělila, že to bude již 16 let, co se stala poprvé starostkou a že se bude i v dalším volebním období snažit vykonávat svou funkci co nejlépe. Veřejně také poděkovala za podporu své rodině, hlavně mamince.
Následně se ujala řízení dalšího jednání.


3. Volba místostarosty města

Starostka požádala o nominace na post místostarosty od zástupců jednotlivých politických stran a volebních sdružení v pořadí podle počtu získaných mandátů:

Hronovští patrioti – bez kandidáta
Starostové a nezávislí – Mgr. Josef Thér
ANO 2011 – Petr Koleta
Rozvoj města – Petr Koleta
KDU-ČSL – bez kandidáta
TOP 09 – Petr Koleta
ODS – bez kandidáta
NEZÁVISLÍ – bez kandidáta
ČSSD – Mgr. Josef Thér

Mgr. Josef Thér kandidaturu na post místostarosty přijal.
Petr Koleta kandidaturu na post místostarosty přijal.

Následně proběhla tajná volba místostarosty města.

Předseda volební komise konstatoval, že bylo rozdáno 21 volebních lístků. Do volební urny bylo vhozeno 21 lístků, z toho 8 hlasů pro pana Petra Koletu a 12 hlasů pro Mgr. Josefa Théra. 1 hlasovací lístek zůstal prázdný.

Paní starostka oznámila, že místostarostou města byl zvolen Mgr. Josef Thér – 12 pro, 8 proti, 1 se zdržel

Pan místostarosta po svém zvolení poděkoval za vyjádřenou důvěru a rád bude i nadále pracovat pro město.


4.  Volba dalších členů rady města

Starostka navrhla, aby rada města měla 7 členů.  

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje, aby Rada města Hronova měla 7 členů – 20 pro, 1 se zdržel

Vzhledem k tomu, že ze zákona jsou členy rady také starosta a místostarosta, zbývalo zvolit 5 členů rady města.
Starostka požádala o nominace na členy rady od zástupců jednotlivých politických stran a volebních sdružení v pořadí podle počtu získaných mandátů:

Hronovští patrioti – Ing. Jaroslav Vít
Starostové a nezávislí – Libor Lelek
ANO 2011 – Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová
Rozvoj města – Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová
KDU-ČSL – Mgr. Pavel Zima, Dis.
TOP 09 – Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová
ODS – bez kandidáta
NEZÁVISLÍ – Pavel Topolnickyj
ČSSD – Mgr. Věra Řehůřková

Všichni navržení souhlasili se svými kandidaturami na členy rady města.

Následně proběhla tajná volba členů rady města.

Předseda volební komise konstatoval, že bylo odevzdáno 21 hlasovacích lístků. Do volební urny bylo vhozeno 21 lístků:
Ing. Jaroslav  Vít - 14 hlasů
Libor Lelek – 12 hlasů
Petr Koleta – 8 hlasů
Mgr. Olga Líbalová – 8 hlasů
Mgr. Pavel Zima, DiS. - 12 hlasů
Mgr. Věra Řehůřková – 13 hlasů
Pavel Topolnickyj – 13 hlasů

Paní starostka oznámila, že členy rady byli zvoleni
Ing. Jaroslav Vít - 14 hlasů
Libor Lelek – 12 hlasů
Mgr. Pavel Zima, DiS. - 12 hlasů
Mgr. Věra Řehůřková – 13 hlasů
Pavel Topolnickyj – 13 hlasů


5. Různé

Informace pro členy zastupitelstva - materiál č. 96
1. Jednací řád zastupitelstva
Všem členům ZM byl zaslán jednací řád zastupitelstva, který byl schválen zastupitelstvem v minulém volebním období a zůstává v platnosti i pro nové volební období. Samozřejmě, že je možné jednací řád na základě návrhu upravit. Paní starostka navrhla, aby se s obsahem jednacího řádu seznámili tak, aby byly případné návrhy na úpravu jednacího řádu projednány na prosincovém zasedání. Požádala, aby případné návrhy na změny v jednotlivých ustanoveních jednacího řádu doručili členové ZM v písemné podobě na MěÚ (nejlépe elektronickou formou) k rukám tajemníka Ing. Jiřího Kašíka na adresu tajemnik-mu@mestohronov.cz, a to nejpozději do 30. listopadu 2014. Do předmětu zprávy uvedou navrhovatelé text: jednací řád ZM – připomínky.

2. Zákon o obcích
Paní starostka požádala, aby si členové ZM prostudovali zákon o obcích, ve kterém najdou základní informace o obcích, jejich orgánech, kompetencích, pravomocích i povinnostech.

3. Kontrolní a finanční výbor (KV a FV), komise rady
Ze zákona o obcích vyplývá povinnost ustanovit kontrolní a finanční výbor. V minulých volebních obdobích byly tyto výbory pětičlenné. Paní starostka navrhla, aby byl tento počet zachován. Předsedové obou výborů musí být členy zastupitelstva, ostatní členové výborů tuto podmínku splňovat nemusí. Požádala zástupce jednotlivých politických stran a volebních sdružení, aby návrhy na předsedy a členy KV a FV doručili v písemné podobě na MěÚ (nejlépe elektronickou formou) k rukám paní Mileny Moravcové na adresu mestohronov@mestohronov.cz, a to nejpozději do 10. prosince 2014. Do předmětu zprávy bude uveden text: KV a FV návrhy.
Dále požádala, aby členové ZM navrhli své zástupce do sociální komise a do stavební komise, které budou pracovat při radě města.
Každý ze zastupitelů pak může navrhnout ustanovení jakékoliv další komise (při radě) nebo dalšího výboru (při zastupitelstvu). Předpokladem pro ustanovení je specifikace náplně daného orgánu.

4. Termíny jednání zastupitelstva v roce 2014
Středa 10. 12. 2014 od 17.00 hodin, místo a program budou zaslány na pozvánce.

5. Pracovní seminář pro členy zastupitelstva
Pro všechny členy zastupitelstva bude připraven pracovní seminář k rozpočtu města a organizačnímu uspořádání úřadu – představení vedoucích jednotlivých odborů, ředitelů příspěvkových organizací atd. Podklady pro jednání (rozpočet města a organizační struktura úřadu) budou včas zaslány. Pracovní seminář se uskuteční ve středu 19. 11. 2014 od 17.00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla.

6. Odměna za výkon funkce člena zastupitelstva
Výše odměny bude schvalována na prosincovém jednání zastupitelstva. Paní starostka požádala všechny členy zastupitelstva, aby kontaktovali paní Lucii Hornychovou, mzdovou účetní MěÚ Hronov (budova radnice 1. patro), a poskytli jí požadované údaje.
Kontakt: hornychova@mestohronov.cz, telefon 491 401 166.

7. Návrhy na ocenění
Při tradičním Plese města Hronova jsou vždy oceňovány významné osobnosti nebo kolektivy našeho města. Může se jednat o ocenění celoživotní práce v určité oblasti nebo o ocenění za konkrétní významný počin v uplynulém roce. Ples města se uskuteční v sobotu 17. ledna 2015. Paní starostka požádala o zasílání návrhů k rukám paní Mileny Moravcové na adresu mestohronov@mestohronov.cz,  a to nejpozději do 10. Prosince 2014. Do předmětu zprávy bude uveden text: návrhy na ocenění.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí pokyny ohledně jednacího řádu ZM, návrhů do výborů a komisí, návrhů na ocenění, k poskytnutí údajů souvisejících s odměnou za výkon funkce, termín jednání ZM v roce 2014, termín konání pracovního semináře pro členy zastupitelstva – 21 pro


6. Diskuze

MUDr. Petr Mihola – tlumočil nespokojenost svých voličů. Není spokojen s tím, jak byli zvoleni členové rady. Nemá tak, dle jeho názoru, možnost promluvit do chodu města.  Oznámil svou rezignaci na členství v zastupitelstvu města.
Paní starostka MUDr. Miholovi sdělila, že rezignaci na členství v zastupitelstvu je nutné podat písemně k jejím rukám.
MUDr. Petr Mihola poté odešel z jednání. Přítomno zůstalo 20 členů ZM.

Antonín Hurdálek – pozval přítomné na vzpomínkové setkání k 17. listopadu u památníku obětem komunismu.

Petr Koleta – poděkoval za podporu a sdělil, že je mu líto, že jejich hnutí nezískalo ani jedno místo v radě.

Jiří Frýba – konstatoval, že je to degradace, protože nezískali žádné místo v radě, i když získali takovou podporu od voličů. Dle jeho názoru by se mělo využít toho, že je hnutí ANO 2011 tzv. na vlně. Město by mohlo z Babiše něco vymáčknout.

Paní starostka uvedla, že by byla ráda, aby si nejvyšší orgán města zachoval určitou kulturu a nespadl do 4. cenové skupiny. Poděkovala za účast. Pozvala všechny na pracovní seminář.

 

Zapsala Milena Moravcová
Konec jednání v 18.20 hod.

 

Usnesení č. 8/2014
z ustavující Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 5. listopadu 2014

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/8 – ověřovatele zápisu Mgr. Olgu Líbalovou a Mgr. Jana Šnajdra – 19 pro, 2 se zdrželi
2/8 - aby volba starosty, místostarosty a dalších členů rady byla provedena tajným hlasováním – 13 pro, 8 proti
3/8 - aby funkce starosty a místostarosty byly funkcemi, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni – 21 pro
4/8 - aby volební komise byla tříčlenná – 19 pro, 2 se zdrželi
5/8 - volební komisi ve složení: MVDr. Tomáš Strnad, Mgr. Petr Málek, Ing. Karel Jára - 18 pro, 3 se zdrželi
6/8 - předsedu volební komise MVDr. Tomáše Strnada – 20 pro, 1 se zdržel
7/8 - aby Rada města Hronova měla 7 členů – 20 pro, 1 se zdržel

Zastupitelstvo města volí:
8/8 - starostkou města Bc. Hanu Nedvědovou - 12 pro, 9 proti
9/8 - místostarostou města Mgr. Josefa Théra – 12 pro, 8 proti, 1 se zdržel
10/8 - členy rady 
• Ing. Jaroslav Vít - 14 hlasů
• Libor Lelek – 12 hlasů
• Mgr. Pavel Zima, DiS. - 12 hlasů
• Mgr. Věra Řehůřková – 13 hlasů
• Pavel Topolnickyj – 13 hlasů

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
11/8 - pokyny ohledně jednacího řádu ZM, návrhů do výborů a komisí, návrhů na ocenění, k poskytnutí údajů souvisejících s odměnou za výkon funkce, termín jednání ZM v roce 2014, termín konání pracovního semináře pro členy zastupitelstva – 21 pro
12/8 – informace, názory a pozvání z bodu Diskuze


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 12. 11. 2014