živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 8/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 18. prosince 2013 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Přítomni: 16 členů (dle prezenční listiny)
Omluveni: Ing. Ivana Andršová, Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Lenka Hlušková, Mgr. Věra Bartošová, Mgr. Jana  Píčová
Pozdější příchod: Ing. Karel Jára
Tajemník: Ing. Jiří Kašík
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Petr Málek, Mgr. Věra Řehůřková

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 15 členů. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Mgr. Petr Málek, Mgr. Věra Řehůřková – 13 pro, 2 se zdrželi.

Na úvod vystoupil dětský sbor pod vedením paní Meierové ze ZUŠ Hronov.

Na jednání se dostavil Ing. Karel Jára, přítomno 16 členů.

Pan Antonín Hurdálek předložil zastupitelům k nahlédnutí kroniku města Hronova za rok 2012.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 92 až 106 včetně příloh, pozvánka s programem a výroční zpráva DDM Domino Hronov, zápis z kontroly č. 2/2013 Kontrolního výboru ZM a sdělení ke způsobu prodeje stavidlového jezu v k. ú. Velký Dřevíč od pana Filipa Linharta.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo návrh na doplnění programu.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce – 16 pro.

Program jednání:

1. Informace z jednání rady města
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuze


1. Informace z jednání rady města

Informace z jednání Rady města Hronova – materiál č. 98
Předložený materiál okomentovala paní starostka a vyzvala k dotazům.

Pan Koleta se dotazoval k navýšení ceny stavebních úprav v č. p. 8 o cca 362 tis. Kč. Slečna Kajnarová sdělila, že vícenáklady vznikly doplněním informačního systému, nad původní rámec byla opravena venkovní splašková kanalizace, která byla v havarijním stavu. Jedná se o věci, které se prováděly nad rámec uzavřené smlouvy na přání investora, tedy města.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 16 pro


2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva

Kontrola plnění usnesení ZM č. 6, 7/2013 – materiál č. 97
Materiál předložil Ing. Jiří Kašík.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 6, 7/2013 – 16 pro


3. Finanční záležitosti

Návrh rozpočtu města Hronova na rok 2014 – materiál č. 92
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtu města Hronova na rok 2014 dle přílohy.

Již druhý rok předložil přímo návrh rozpočtu, nikoli nejprve rozpočtové provizorium. Důvodem je to, že dle změny zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je nově správním deliktem mimo jiné i to, pokud obec nehospodaří podle pravidel rozpočtového provizoria. To v praxi znamená i to, že pokud by byla v rámci kapitoly čerpána položka, která nebyla ve schváleném rozpočtovém provizoriu (např. v provizoriu by byla v kapitole cestovní ruch schválena položka 5169 – nákup ostatních služeb, ve skutečnosti by se zakoupil např. nějaký propagační materiál, který by byl zaúčtován na položku 5139 – nákup materiálu), již by se jednalo o správní delikt, za který hrozí pokuta do 1 mil. Kč.

Z tohoto důvodu a na doporučení pracovníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kteří provádějí přezkum hospodaření města Hronov, bylo přistoupeno ke zpracování návrhu řádného rozpočtu.

Návrh rozpočtu je zpracován na straně příjmů na základě známých skutečností, není zde zapojen případný přebytek hospodaření za rok 2013. Město také očekává příjem dotací z projektů, které jsou realizovány v letošním roce (instalace tepelných čerpadel v MŠ Hronov, instalace OZE v ZŠ V. Dřevíč, rekonstrukce lesních cest, …). Není známo, zda tyto dotace budou na účet města připsány ještě do konce letošního roku nebo na začátku roku příštího. Zapojení všech těchto dalších příjmů bude řešeno na únorovém zastupitelstvu v příštím roce formou rozpočtových opatření. Na základě těchto úprav pak budou moci být provedeny úpravy i na straně výdajů a rovněž dojde ke konkretizaci částek za investiční akce (chodníky, kanalizační přípojky, VO ve Zbečníku) dle provedených výběrových řízení. Částky uvedené v tomto návrhu rozpočtu jsou prvním hrubým odhadem výše investic.

Dalším doporučením pracovníků auditu bylo, aby město schvalovalo závazné ukazatele rozpočtu na úrovni paragrafů, tj. tzv. kapitol neboli ODPA, opět z toho důvodu, aby nedocházelo k přečerpání položek, což by bylo považováno za správní delikt. Závaznými ukazateli tedy navrhujeme částky za celou kapitolu s tím, že dle směrnice č. 08/2004 může příkazce operace přečerpat jednotlivé položky až o 20 tis. Kč, avšak za předpokladu, že rozpočtovaná částka za příslušný paragraf (ODPA) nebude překročena.

Návrh rozpočtu projednala na svém jednání 06.11.2013 rada města a doporučila zastupitelstvu města jej schválit.

Dne 13.11.2013 projednal návrh rozpočtu také finanční výbor a rovněž jej doporučil schválit zastupitelstvem.

Ing. Stonjeková doplnila předložený návrh o změny na straně výdajů, a to: kapitola 3119 - ZŠ a MŠ Hronov, položka 5171 - opravy a udržování se snižuje o 200 tis. Kč (oprava podlahy v malé tělocvičně - je obsažena v "akcích k rozhodování"), dále snížení v kapitole 6409 - Ostatní činnosti, položka 5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 54,3 tis. Kč a doplnění kapitoly 2144 - Ostatní činnosti, položka 5169 - nákup ostatních služeb ve výši 254,3 tis. Kč (povinna spoluúčast města na projekt Dílna efektivity města Hronova).

Ing. Karel Jára se dotazoval na položku z bytového hospodářství - sanační práce na č. p. 193 – budova hotelové školy. Proč jsou rozpočtovány v roce 2014, když byly provedeny v roce 2013.
Paní starostka odpověděla, že do konce letošního roku platí dodatek ke smlouvě s hotelovou školou, podle kterého město hradí pouze opravy havarijních stavů a veškeré ostatní nájemné jde na akci „zateplení“. Požadované sanační práce v cukrárně byly provedeny v roce 2013, ale budou započteny proti nájmu roku 2014, proto se objevují v rozpočtu na příští rok.
Ing. Jára se dále zajímal o postup při zateplení budovy č. p. 193 a vybudování přístřešku na auto na dvoře hotelové školy. M. Kajnarová pošle mailem popis celé situace.

Paní starostka dala hlasovat o předloženém návrhu rozpočtu města Hronova na rok 2014 včetně ústního doplnění Ing. Stonjekové.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Hronova na rok 2014 dle přílohy, na straně příjmů stanovuje závazné ukazatele na úrovni daňových příjmů, u nedaňových příjmů a na straně výdajů stanovuje závazné ukazatele na úrovni paragrafů – 16 pro

Pověření pro radu města ke schválení posledních rozpočtových změn v kalendářním roce – materiál č. 101
Podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění je obec povinna provádět rozpočtová opatření, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Podle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce, radě obce je potom dle § 102 zákona o obcích vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a rozpočtová opatření provádět v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo města Hronova schvaluje veškerá prováděná rozpočtová opatření. Vzhledem k tomu, že poslední jednání ZM v letošním roce se koná 18.12.2013 a do tohoto data ještě nebudou známy všechny skutečnosti, které by měly vliv na rozpočet města (obdržení dotací, daňových příjmů nad rámec schváleného rozpočtu, čerpání úvěru dle aktuální situace v závěru roku), doporučili pracovníci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kteří v našem městě provádějí audit, aby bylo zastupitelstvem schváleno usnesení, které umožní radě města schválit poslední rozpočtová opatření v kalendářním roce s tím, že zastupitelstvo města vezme tato rozpočtová opatření na prvním jednání v roce 2014 na vědomí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením rozpočtových opatření města Hronova č. 7/2013 s tím, že mu budou na prvním jednání ZM v roce 2014 předložena ke vzetí na vědomí – 16 pro

Rozpočtová opatření č. 06/2013 – materiál č. 106
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtových opatření č. 06/2013.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 06/2013 – 16 pro


4. Majetkové záležitosti

Revokace záměru prodeje části pozemku p.č. 1084/3 k.ú. Hronov – materiál č. 94
Žadatelé podali v roce 2010 žádost o koupi části  pozemku p.p.č. 1084/3 o výměře cca 40 m2  v k.ú. Hronov. Pozemky chtěli využít ke zvětšení zahrady, odstavení vozidla. 

Odbor výstavby nemá vyhraněný názor na prodej. Obecně je prodej malých částí pozemků nevýhodný. Odbor majetek prodej nedoporučil z důvodu nejasností s výjezdem z pozemku pana Miholy.

Usnesení RM č. 10/2010 ze dne 10.5.2010, bod 27/10
RM uložila OM svolat schůzku se žadateli.

Při jednání na místě samém došlo k návrhu, aby si žadatel odkoupil pruh pozemku o šíři cca 0,80 m, který může využít k přemístění brány a tím si zajistit výjezd z pozemku.
Žadatel podal žádost o koupi části pozemku p.p.č. 1084/3 o výměře cca 12 m2 z výše uvedených důvodů.

Usnesení RM č. 13/2010 ze dne 23.6.2010, bod 31/13
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje.

Usnesení ZM č.6/2010 ze dne 8.9.2010, bod 8/6
ZM schválilo záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1084/3 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Hronov k účelu stavby garáže a přístupu k pozemku p.p.č. 1084/62 v k.ú. Hronov. Cena prodeje Kč 90,--/m2.

Pan žadatel doručil na úřad geometrický plán po delší době, geometrický plán nebyl zhotoven podle předchozí dohody a dále nekomunikoval. V roce 2013 se pan žadatel dožadoval splnění záměru města. V předchozím roce byly v této lokalitě uskutečněny prodeje pozemků za cenu ve výši Kč 500,--/m2. Z tohoto důvodu předkládá odbor majetek návrh na revokaci původního usnesení.

Usnesení RM č. 24/2013 ze dne 20. 11. 2013
RM doporučila ZM ke schválení.

Mgr. Líbalová se dotazovala, proč je celá věc projednávána tak dlouho a až nyní je žádáno o revokaci. Ing. Havelková a Mgr. Thér uvedli, že jednání s žadatelem jsou zdlouhavá.

Návrh usnesení:
ZM revokuje bod 8/6 z usnesení ZM č. 6/2010 ze dne 8. 9. 2010 – 15 pro, 1 se zdržel

Bezúplatný převod pozemku p.č. 682/13 k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 95
Z historie
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Hradec Králové, nabízí bezúplatný převod pozemku p.p.č. 682/13 o výměře 214 m2 v k.ú. Velký Dřevíč. Druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. Je to břeh podél komunikace. O tento pozemek město žádalo na základě změny zákona o historickém majetku obce.
Na dobu 5 let musí pozemek sloužit veřejnému zájmu, nesmí být komerčně využíván, pronajímán nebo převeden ve prospěch třetí osoby.   

Nové skutečnosti
Usnesení ZM č. 5/2013 ze dne 11. 9.  2013, bod 7/5
ZM schválilo uzavření smlouvy.

Smlouva byla podepsána a odeslána zpět Úřadu pro zastupování státu. Ten situaci přehodnotil a zaslal ke schválení nové smlouvy, ve kterých již není podmínka omezující nakládání s předmětným pozemkem a související sankce za jejich nedodržení.
Nové znění smlouvy je předloženo ke schválení, původní usnesení je předloženo k revokaci.

Usnesení RM č. 24/2013 ze dne 20. 11. 2013 bod 16/24 – revokace, bod 17/24 – uzavření smlouvy
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
1. ZM revokuje bod 7/5 z usnesení č. 5/2013 ze dne 11. 9. 2013 – 16 pro

2. ZM schvaluje uzavření smlouvy č. j. UZSVM/HNA/4210/2013-HNAM o bezúplatném převodu nemovitosti – pozemku p.č. 682/13 v k.ú. Velký Dřevíč z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Smlouva přílohou – 16 pro

Záměr prodeje části pozemku p.č. 961/40 k.ú. Hronov – materiál č. 96
Žadatelé podali žádost o koupi pozemku p. p. č. 961/40  o výměře 103 m2 v k. ú. Hronov.
Důvodem je rozšíření zahrady.
Pozemek je v územním plánu vedený jako sesuvné území aktivní, zatravněná plocha.  Na pozemku jsou umístěny sítě O2, není překážkou prodeje.
     
Cena prodeje pozemku
Účetní hodnota pozemku je 5,09 Kč/m2. Navrhujeme prodejní cenu 70,-- Kč/m2, orientačně podle jiných prodávaných pozemků na rozšíření zahrady.

Pozemek nelze využít pro stavbu vzhledem k sesuvnému území.  Vlevo od pozemku jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Možnost prodeje byla konzultována s vedoucím technických služeb. Město vlastní také pozemek p. č. 960/1, který by se stal prodejem předmětného pozemku nepřístupným. Proto je nutné oddělit k prodeji část pozemku 961/40, tj. cca 80 m2.

Odbor majetek a odbor výstavby z výše uvedených důvodů prodej části pozemku doporučují. 

Usnesení RM č. 24/2013 ze dne 20. 11. 2013, bod 19/24:
RM nedoporučila ZM ke schválení.          

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. p. č. 961/40 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Hronov za kupní cenu ve výši Kč 70,-- /m2 – 15 proti, 1 se zdržel

Informace o prodeji domů v majetku města – materiál č. 99
OM předložil informaci k prodeji domů v majetku města.

1/ dům č.p.107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Dle informace realitní kanceláře REALITY EU Náchod s.r.o. zatím není potvrzen vážný zájemce.

2/ dům č.p. 596, Riegrova ul., Hronov
ZM 5.9.2012 schválilo prodej domu za kupní cenu Kč 3 500 000,--. Kupující z důvodu nedostatku finančních prostředků nakonec od koupi domu odstoupil – ZM dne 26.6.2013 revokovalo bod 6/4 z usnesení č. 4/2012 ze dne 5.9.2012.
Dle sdělení realitní kanceláře Jiří Rykr-SOMOS-REAL-NÁCHOD zatím není žádný vážný zájemce o koupi domu.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 16 pro

Informace o investičních akcích – materiál č. 100
OM předložil informaci o investičních akcích:

1. Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova č.p.520, Hronov
Předmětem veřejné zakázky byla dodávka tepelných čerpadel, jejich instalace, dále dodání nové otopné soustavy, včetně její instalace a elektroinstalace pro budovu MŠ Havlíčkova č.p.520, Hronov. Dodavatelem stavby bylo Sdružení „Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova“, vedoucí účastník sdružení Jan Kudláček, další člen sdružení Radek Ducháč, další člen sdružení Petr Klikar. Technický dozor investora zajišťovala společnost DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou.
Práce jsou ukončeny, dílo převzato. Celková cena za dodávku tepelných čerpadel je Kč 3 065 492,50 vč. DPH. Dne 10.12.2013 proběhla kolaudace stavby a zbývá změnit tarif u ČEZu. Dotace ve výši Kč 2 400 300,79 byla od SFŽP již městu uhrazena.

2. Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč
Předmětem veřejné zakázky byla realizace úspor energie – zateplení obvodového pláště tělocvičny, zateplení podlahové konstrukce v podkroví nad školou, výměna výplní otvorů v obvodových konstrukcích (okna – tělocvična, kde část oken byla i zazděna; dveře – školní budova). Součástí předmětu zakázky byla oprava střechy tělocvičny (výměna střešní krytiny, oprava OK střechy) a výměna podhledu v tělocvičně.
Dále v rámci realizace předmětu zakázky byl nahrazen stávající zdroj vytápění novým zdrojem tepla, který tvoří 2 plynová tepelná čerpadla a jeden plynový teplovodní kondenzační kotel. V tělocvičně stávající podokenní teplovzdušné jednotky byly nahrazeny novými deskovými otopnými tělesy a navíc byly nainstalovány plynové teplovzdušné jednotky.
RM dne 10.7.2013 schválila vítězného uchazeče výběrového řízení, kterým bylo Broumovské stavební sdružení s.r.o. za nabídkovou cenu  Kč 4 660 466,32 bez DPH a bez rezervy (Kč 5 639 164,32 vč. DPH a bez rezervy). Technický dozor investora zajišťovala společnost DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou.
Práce byly zahájeny předáním staveniště dne 24.7.2013. V současné době jsou práce ukončeny a dílo převzato. Probíhá kontrola soupisu prací k závěrečné fakturaci a bude následovat kolaudace díla. Ze SFŽP byla již městu uhrazena poměrná část dotace ve výši Kč 3 184 748,10. 

3. Evakuační výtah v DO Justynka
Předmětem veřejné zakázky bylo vybudování nového evakuačního lůžkového výtahu a s tím souvisejících prací.
RM dne 28.8.2013 schválila vybraného dodavatele stavebních prací, kterým byl MOVIS Hronov, s.r.o. za nabídkovou cenu Kč 2 834 275,00 bez DPH ( Kč 3 260 136,00 vč. DPH). Práce byly zahájeny 16. září 2013 a v současné době jsou práce ukončeny, dílo převzato a zkolaudováno. Zbývá vyhotovit závěrečnou fakturaci. Technický dozor zajišťoval Ing. Jeništa.

4. Lesní cesta Rokytník (cesta Draha - Zada)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce lesní cesty na parametry svozové cesty L1 – 4,0/30, povrch asfaltový beton, včetně odvodnění a propustku v úseku od p. Meiera (Motokanci) na křižovatku za p. Částkovou.
RM dne 28.8.2013 schválila vybraného dodavatele stavebních prací, kterým je firma Svoboda – dopravní a inženýrské stavby a.s., Meziměstí za nabídkovou cenu Kč 1 641 056,70 bez DPH (Kč 1 985 681,60 vč. DPH). Práce byly zahájeny 24. září 2013 a k poslednímu říjnu 2013 byly práce ukončeny. Následně byl proveden kontrolní odběr vzorků asfaltobetonové vrstvy firmou QUALIFORM, a.s. Brno. Z 5 odebíraných vzorků byly 4 v úseku dotace v požadované kvalitě a 1 mimo úsek dotace požadavky dle PD nesplňoval. Dílo tudíž nebylo převzato. Dodavatel, jakmile bude příznivé počasí, inkriminovaný úsek opraví a teprve poté bude stavba převzata. Teprve po převzetí díla bude vystavena závěrečná fakturace.
Stavební dozor zajišťuje RAIL-ROAD DESIGN, DOPRAVNÍ STAVBY, Ing. Jiří Kulič, Pardubice a za město dohlíží Ing. Jeništa.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o investičních akcích – 16 pro

Přehled investičních akcí – materiál č. 102
1) Projektová dokumentace Červená ulice
Projektová dokumentace je vyhotovena, kompletuje se. Město Hronov řeší ještě se dvěma majiteli okolních pozemků záležitosti týkající se souhlasu se stavbou.

2) VO 17. listopadu, Žižkova,…
Veřejné osvětlení je hotovo, je zrevidováno, nyní proběhne kolaudace.

3) PD chodník J. z Poděbrad
Stavba je dokončena, řeší se ještě jedna stížnost od majitele sousedního pozemku. Bude podána žádost o kolaudaci.

4) PD Mikoláše Alše a Mánesova
Projektová dokumentace je dokončena. Vyskytly se problémy s odvedením povrchové vody, nyní je tedy zpracováván posudek na množství této vody. Na základě tohoto posudku bude jednáno s VaK a. s. Náchod o možnosti napojení kanalizace pro odvádění povrchových vod.

5) PD Tyršova
Projektová dokumentace se kompletuje, chybí ještě dvě vyjádření od dotčených organizací.

6) Rekonstrukce přízemí v č.p. 8
Rekonstrukce přízemí je zcela hotová. Byly osazeny hasicí přístroje a samozavírače na protipožární dveře, zbývá osadit informační systém, který je nyní ve výrobě. Úpravy dvora jsou již také hotové. Původně myšlené přepojení splaškové kanalizace se rozrostlo na celkovou rekonstrukci vnější splaškové kanalizace. V jarních měsících budou osazeny zatravňovaní dlaždice do spodní části svahu pro zpevnění.

7)  Obnova vrtu a výstavba nového prameníku v parku A Jiráska
Oba dva vrty jsou osazeny vhodnými čerpadly. Výsledky zkoušek by měly přijít každým dnem, poté budou vyvěšeny. Do konce roku bude vyhotoven nový el. rozvaděč a osazen do „boudy“, která na místě zbyla.

8)  PD chodníky Hronov – Zbečník
PD na chodníky i veřejné osvětlení je vyhotovená. Smlouvy s majiteli okolních pozemků jsou také sepsány, nyní čekáme na některá vyjádření dotčených organizací a do konce roku bude podána žádost o vydání stavebního povolení. Na část chodníků zkusí město Hronov podat žádost o dotaci ze SFDI, ze které lze částečně hradit výstavbu chodníků a nasvícení přechodů.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace o investičních akcích – 16 pro

Koupě pozemků p.č. 960/2 a 1669/2 a směna pozemku p.č. 1648/1 za pozemek p.č. 1648/3 k.ú. Hronov – materiál č. 105
Z historie
Majitelé pozemků podali žádost, která byla projednávaná na RM č. 14/2013 dne 10. 7. 2013:

1) s požadavkem  o nájemné za roky 2001 – 2011 při nájemném Kč 5,--/m2 za pozemky p.č. 1669/2 o výměře 1334 m2 (pozemek v Seifertově ulici pod místní komunikací) a p.p.č. 960/2 o výměře 252 m2 (pozemek v Seifertově ulici a v Úvoze, částečně pod místní komunikací a částečně zatravněný svah) v k.ú. Hronov, vyčísleno žadateli na Kč 66950,--.           
Pozemky jsou druhem pozemku ostatní plocha, pozemek 960/2 s využitím jiná plocha a pozemek 1669/2 s využitím jako ostatní komunikace. V územním plánu jsou pozemky vedeny jako komunikace.     
Na nájemné není právní nárok, konzultováno s právničkou.
V tomto smyslu bylo žadatelům odpovězeno 26.11.2012. Zároveň byli požádáni, aby se jednoznačně vyjádřili ke směně pozemků. Na tuto výzvu reagovali tak, že požadují odpověď na všechny body žádosti a uvedli při osobním jednání, že je postačující podpis jednoho spolumajitele na žádosti. Naše zkušenosti jsou jiné, jednání se táhnou více než 10 let. Nejblíže k řešení jsme byli v roce 2007, kdy došlo ke schválení koupě pozemku  p.č. 960/2 o výměře 252 m2 za cenu ve výši Kč 78,--/m2, to je Kč 19656,--. Žádná z majitelek se dále již neozvala, nepodala žádné vysvětlení, takže ke koupi nedošlo.
     OM navrhuje revokaci tohoto usnesení.

2) požadavek prodeje pozemku je podmíněn úhradou nájemného. Prodejní cenu uvádějí žadatelé ve výši Kč 220,--/m2.

3) požadavek o směnu je opět podmíněn vyrovnáním uvedeným v bodě 1). Při osobním jednání pan Petr upřednostnil směnu pozemků před prodejem, bez dalšího bližšího upřesnění.
Směna pozemků
Vlastníci požadují směnu výše uvedených pozemků za pozemek ve vlastnictví města a to p.p.č. 1648 – správně 1648/1 v k.ú. Hronov.
Pozemek 1648/1 o výměře 1259 m2 je druhem pozemku ostatní plocha, využití ostatní komunikace. V územním plánu je vedena jako komunikace.
Ve skutečnosti je komunikací cca 150 m2, zbytek je zatravněný svah.
Odbor výstavby doporučuje směnu, pro město je výhodná. V územním plánu je sice vedena jako komunikace, ale technicky je špatně proveditelná a účelově je těžko zdůvodnitelná.
Odbor majetek doporučuje směnu, je nutné oddělit plochu o 150 m2, která má asfaltový povrch a slouží jako účelová komunikace – přístup a obslužnost bytových domů. 
V konečném součtu by se jednalo o směnu pozemků žadatelů o výměře 1586 m2 za cca 1100 m2 ve vlastnictví města.
    
4) požadavek uvedení pozemků do původního stavu.

Usnesení RM č. 14/2013 ze dne 10.7.2013:
bod 21/14 - RM doporučila ZM schválit revokaci usnesení ZM č. 2/2007, bodu 19/2 ze dne 25.4.2007.

bod 22/14 - RM doporučila ZM schválit záměr směny pozemků  p.p.č. 1669/2 a 960/2 o celkové výměře 1568 m2  za část pozemku p.p.č. 1648/1 o výměře cca 1100 m2 v k.ú. Hronov.

bod 26/14 - RM vzala na vědomí informaci o neexistujícím právním nároku na vyplacení nájemného za užívání pozemků p.p.č. 1669/2 o výměře 1334 m2 (pozemek v Seifertově ulici pod místní komunikací) a p.p.č. 960/2 o výměře 252 m2 (pozemek v Seifertově ulici a v Úvoze, částečně pod místní komunikací a částečně zatravněný svah) v k.ú. Hronov.

Nové skutečnosti
OM nechal vypracovat znalecký posudek na pozemky p.p.č. 1669/2 a 960/2 v k.ú. Hronov. Výsledná cena byla určena ve výši Kč 161170,--. Nemusí být shodná s prodejní cenou. Při následném jednání spolumajitel uvedl, že přistupují na to, že pozemek prodají městu Hronovu za tuto kupní cenu. Dále navrhl jinou směnu a to pozemek p.p.č. 1648/3 o výměře 447 m2 (druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace) za pozemek p.p.č. 1648/1 o výměře 1259 m2 (druhem pozemku ostatní plocha, využití ostatní komunikace) v majetku města Hronova s tím, že zbytek doplatí.
Bytové družstvo 610, Jiřího z Poděbrad 694, 549 31 Hronov, podalo žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 1648/1 v k.ú. Hronov a to té části, která se nachází v sousedství bytových domů č.p. 693, 694 a 695. Na pozemku se nachází část asfaltové plochy, jak bylo již v textu uvedeno výše, po které je přístup a příjezd k těmto obytným domům. Bytové družstvo také zmiňuje existující a využívaný průchod z Příčnice do rehabilitačního střediska. Obyvatelé bytových domů mají obavy z následné činnosti spolumajitele a chtějí si koupí (nebo bezúplatným převodem, protože se o pozemek desítky let starali – sekání je obtížné, protože se jedná o svah, který se k ničemu jinému nedá využít) pozemku zajistit odstup od pozemků v jeho vlastnictví.
OM doporučuje odkoupení pozemků, na kterých se nachází místní komunikace v Seifertově ulici za kupní cenu určenou znalcem. OM nedoporučuje ani směnu pozemků 1648/1 a 1648/3, ani záměr prodej pozemku 1648/1 nebo jeho části. V tomto případě, pro zklidnění situace, bude nejlepším řešením, aby pozemek 1648/1 zůstal ve vlastnictví města Hronova.
OM předpokládal další změny požadavků od spolumajitele, proto nebylo usnesení RM č. 14/2013 ze dne 10. 7. 2013 zatím předloženo k projednání ZM.
Bod 1) bude předložen k jednání ZM, bod 2) bude v tomto návrhu na usnesení revokován, protože došlo ke změně ze strany spolumajitele, bod 3) byl informativní.
Kupní smlouva byla navržena dle běžných zvyklostí, konzultována s právničkou, předložena k odsouhlasení majitelům a následně předložena k projednání ZM.

Usnesení RM č. 22/2013 ze dne 6. 11. 2013:
bod 9/22 – RM doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy
bod 11/22 – RM nedoporučuje ZM schválit směnu pozemku
bod 12/22 – RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku

Majitel potvrdil znění návrhu kupní smlouvy e-mailem dne 10.12.2013.

Ing. Jindřich Joch, člen bytového družstva 610, popsal historii celého případu, kterou si pamatuje. Bytové družstvo 610 žádá o předkupní právo na část pozemku před bytovkou, na kterém mají zabudované věci.
Mgr. Thér uvedl, že prvním krokem je koupě pozemku pod Seifertovou ulicí a dále se bude jednat s panem Petrem a paní Novotnou.
Jaroslav Hornych, předseda družstva 610, doplnil vyjádření pana Jocha.  Uvedl, že již 40 let se starají o žádaný pruh pozemku a v současné době mají problémy s panem Petrem, který jim zrušil zahrádky.

Návrh usnesení:
1. ZM revokuje bod 19/2 z usnesení ZM č. 2/2007 ze dne 25. 4. 2007 – 16 pro

2. ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 15/OM/2013 na pozemky p.č. 1669/2 o výměře 1334 m2 a p.p.č. 960/2 o výměře 252 m2 v k.ú. Hronov za kupní cenu ve výši Kč 161170,--. Smlouva přílohou – 16 pro

3. ZM schvaluje záměr směny části pozemku p. p. č. 1648/1 o výměře cca 1100 m2 za pozemek p. p. č. 1648/3 o výměře 447 m2 s doplacením rozdílu ve výši cen za pozemky – 14 proti, 2 se zdrželi

4. ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 1648/1 o výměře 1259 m2 – 14 proti, 2 se zdrželi


5. Různé

Dodatek č. 1 ke změně zřizovací listiny DDM Domino Hronov – materiál č. 93
Finanční odbor předložil k projednání návrh Dodatku č. 1 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Hronov dle přílohy.

Dodatek se týká změny rozsahu majetku, který organizace užívá na základě smlouvy o výpůjčce a majetku, který má ve správě k vlastnímu hospodářskému využití.
Majetek je výpůjčce se rozšiřuje o rekonstruované prostory v 1. nadzemním podlaží a majetek ve správě se rozšiřuje o 4 ks koženkových lavic v hodnotě Kč 2.688,00, který je dosud v majetku města – umístěný v knihovně a který Domino využije ke své činnosti.

Text dodatku ke ZL byl doporučen v tomto znění JUDr. Evou Vrzáčkovou a rovněž odsouhlasen ředitelem Domina Bc. Jaroslavem Škopem. Rada města dodatek projednala na svém jednání dne 20.11.2013 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit (Usnesení č. 24/2013, bod 18/24).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Hronov, se sídlem v Hronově, Komenského náměstí 8, 549 31  Hronov, IČ 00857921, dle přílohy – 16 pro

Termíny jednání ZM a RM v 1. pololetí 2014 – materiál č. 103
Termíny jednání ZM v 1. pololetí roku 2014:
26. února, 23. dubna, 25. června
Jednání se budou konat vždy od 17 h ve foyeru Sálu Josefa Čapka, pokud nebude stanoveno jinak.

Termíny jednání RM v 1. pololetí roku 2014:
15. a 29. ledna
12. února
19. března
2. dubna
14. a 28. května
11. června
Jednání se budou konat vždy od 17 h v zasedací místnosti MěÚ Hronov, pokud nebude stanoveno jinak. Jednání rady se uskuteční také vždy po jednání zastupitelstva.

Paní starostka avizovala, že pokud bude připraven společně s Kudowou Zdroj projekt, který by umožnil pokračovat v úpravách parku, bude v lednu svoláno mimořádné jednání zastupitelstva.
Pan místostarosta stručně popsal, co by mělo být obsahem projektu. Po předjednání s poskytovatelem dotace by bylo nejvhodnější požádat o finanční prostředky na úpravu prostoru u řeky a vybudování nového sociálního zařízení. Je nutné ještě projednat celý záměr s partnerským městem Kudowa Zdroj. Poskytovatel dotace doporučuje, aby Kudowa nebyla jen symbolickým partnerem, ale aby se do projektu aktivně zapojila. To je v současné době problémem s ohledem na finanční situaci Kudowy Zdroj. Po Novém roce budou probíhat další jednání.
Pan místostarosta požádal kolegy o vyjádření, zda může vedení města v přípravě tohoto záměru – podání projektu na úpravu dalších částí parku pokračovat. Členové ZM vyslovili neverbální souhlas.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí termíny jednání ZM a RM v 1. pololetí roku 2014 – 16 pro

Návrh na ocenění při plese města – materiál č. 104
Dne 18. 1. 2014 se uskuteční 16. ples města Hronova. Tradiční součástí plesu je ocenění jednotlivců nebo kolektivů, a to za výrazný počin v uplynulém roce nebo za celoživotní práci.

Právo navrhnout jednotlivce nebo kolektiv na ocenění má kdokoliv. Členům zastupitelstva byl předložen návrh paní starostky a pana místostarosty.
Paní Hencelovou navrhlo na ocenění vedení TJ Sokol Velký Dřevíč, v prosinci 2013 se dožívá 80. let.
Mgr. Líbalová navrhla, zda by mohla být oceněna paní Alexandra Křovinová za organizaci dobročinných bazarů. Paní starostka navrhla, aby jí bylo uděleno zvláštní ocenění, protože paní Křovinová není obyvatelkou Hronova.
Paní Líbalová vyslovila s návrhem paní starostky souhlas. Dodá potřebné podklady k osobě paní Křovinové.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje udělení ocenění na 16. plese města Hronova:

1. Volejbalovému družstvu žen Hronov za postup do 1. národní volejbalové ligy v sezoně 2012/2013 a vzornou reprezentaci města na republikové úrovni – 16 pro

2. Paní Jaroslavě Hencelové za dlouhodobé, obětavé a aktivní členství v TJ Sokol Velký Dřevíč – 16 pro

Zápis z kontroly č. 2/2013 Kontrolního výboru ZM
Za nepřítomnou předsedkyni kontrolního výboru vyzvala k dotazům k předloženému zápisu paní starostka.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z kontroly č. 2/2013 kontrolního výboru, zápis přílohou – 16 pro

Pozvánka na ples města – sobota 18. ledna 2014

Paní starostka poděkovala za celoroční spolupráci a za účast na setkáních s občany Velkého Dřevíče a Rokytníka ohledně nakládání s odpadními vodami. Další osvětová kampaň bude připravena do unásku, aby občané věděli, co mají dělat a na koho se obracet se svými dotazy ohledně této problematiky. Řešení problému s nakládání s odpadními vodami se týká nejen Velkého Dřevíče a Rokytníka, ale i Žabokrk a Malé Čermné.
Mgr. Thér informoval o účasti na valné hromadě Euroregionu Glacensis, na kterém měly být podány informace ohledně nového dotačního období. Dosud však nedošlo k dohodě mezi Českou republikou a Bruselem, vše nabírá opět zpoždění. Čerpání z fondů česko – polské příhraniční spolupráce bude pravděpodobně možné až v druhé polovině roku 2015.
Město Hronov musí sehnat vhodného polského partnera pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci části parku Aloise Jiráska. Město Kudowa Zdroj nemá finanční prostředky, díky změně financování ze strany státu.
Starostka uvedla, že stejná situace je i v dalších prioritních osách.
Dále hovořila o připravované rekonstrukci chodníků, kanalizace a komunikace ve Zbečníku. Občané budou všemi dostupnými prostředky včas informováni o rozsahu a termínu prací. Připravováno je i setkání s občany za přítomnosti pracovníků Vak, SÚS KHK, DI Náchod, odboru dopravy MěÚ Náchod atd.


6. Diskuze

Všichni si vzájemně popřáli pěkné svátky vánoční.

Ing. Jeništa se dotázal, zda budou společností Vak Náchod vyhotoveny slíbené propočty jednotlivých variant odkanalizování V. Dřevíče a Rokytníka – jednotná kanalizace, řešení problematiky jednotlivými majiteli nemovitostí atd. Paní starostka odpověděla, že VaK  informace připravuje, zveřejněny budou v únorovém unásku.
Pan Jeništa také poděkoval kronikáři panu Hurdálkovi za zpracování kroniky, která se mu líbila.

Ing. Karel Jára se dotazoval, jaká opatření byla učiněna, aby se zamezilo tomu, co se stalo s dopisem pana Linharta. Požadoval, aby byly dopisy adresované členům zastupitelstva skutečně předloženy zastupitelstvu. Proč došlo k nedopatření s dopisem pana Linharta opětovně vysvětlila paní starostka.
Ing. Jára požádal, aby takto zaslaný materiál byl na podatelně naskenován a zaslán okamžitě všem zastupitelům.
Paní starostka opět argumentovala tím, že pravidla jsou dobře nastavená, došlo k ojedinělému opomenutí, za které se již několikrát omluvila. Pokud přijde dopis adresovaný zastupitelům, je připraven k projednání standardní cestou – připravena „košilka“, vysvětlení či zdůvodnění dotčených osob nebo odborů a následně zaslán zastupitelům.
Mgr. Líbalová sdělila, že si asi nerozumíme. Podle ní má zastupitelstvo právo o tom, co mu občané píšou vědět, nechce dopisy předpřipravovat k jednání.
Ing. Jeništa uvedl, že bere na vědomí omluvu paní starostky a nemyslí si, že z jednoho opomenutí se stane pravidlo.

Mgr. Líbalová vznesla dotaz k nové položce v rozpočtu města s názvem „Grant města Hronova – spolupráce se seniory“. Ptala se, na co je určená. Dle jejího názoru jen pro členy občanského sdružení Pohoda. Mgr. Thér toto důrazně odmítl a sdělil, že grant je pro všechny aktivní seniory. Vychází z toho, že hodně akcí dělají sokolové, na granty nedostanou, protože nejsou výkonnostní sportovci. Může si zažádat kdokoliv, kdo pořádá akce pro seniory, například o částečnou úhradu nákladů spojených s dopravou apod.

Pan Jaroslav Hornych se opět dotazoval, proč zastupitelstvo nesouhlasilo s prodejem části pozemku, o kterou Bytové družstvo 610 žádalo. Kdy se to bude řešit. Potřebuje vědět, co má odpovědět lidem v bytovkách. Paní starostka vysvětlila kroky, které budou postupně udělány ve vyrovnání s majitelem. Jednání s nimi jsou složitá a dlouhodobá, protože často mění podmínky prodeje. Ubezpečila pana Hornycha, že město vždy dává přednost při prodeji pozemků těm, kteří jej dlouhodobě užívají a starají se o ně. V tomto případě je nutné řešit uvedenou lokalitu jako celek, tak jak to popsal při projednávání příslušného materiálu pan místostarosta. Zástupci družstva budou k případným dalším jednáním samozřejmě přizváni.

Paní starostka poděkovala všem za konstruktivní jednání, popřála pěkné vánoční svátky, vše dobré do nového roku 2014 a jednání ukončila.

 

Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 18:50 hodin

 


Usnesení č. 8/2013
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 18. prosince 2013

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/8 - ověřovatele zápisu Mgr. Petra Málka, Mgr. Věru Řehůřkovou – 13 pro, 2 se zdrželi
2/8 – program jednání – 16 pro
3/8 - rozpočet města Hronova na rok 2014 dle přílohy, na straně příjmů stanovuje závazné ukazatele na úrovni daňových příjmů, u nedaňových příjmů a na straně výdajů stanovuje závazné ukazatele na úrovni paragrafů – 16 pro
4/8 - rozpočtová opatření č. 06/2013 dle přílohy – 16 pro
5/8 - uzavření smlouvy č. j. UZSVM/HNA/4210/2013-HNAM o bezúplatném převodu nemovitosti – pozemku p.č. 682/13 v k.ú. Velký Dřevíč z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Smlouva přílohou – 16 pro
6/8 - uzavření kupní smlouvy č. 15/OM/2013 na pozemky p.č. 1669/2 o výměře 1334 m2 a p.p.č. 960/2 o výměře 252 m2 v k.ú. Hronov za kupní cenu ve výši Kč 161170,--. Smlouva přílohou – 16 pro
7/8 - uzavření Dodatku č. 1 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Hronov, se sídlem v Hronově, Komenského náměstí 8, 549 31  Hronov, IČ 00857921, dle přílohy – 16 pro
8/8 - udělení ocenění na 16. plese města Hronova:
1. Volejbalovému družstvu žen Hronov za postup do 1. národní volejbalové ligy v sezoně 2012/2013 a vzornou reprezentaci města na republikové úrovni – 16 pro
2. Paní Jaroslavě Hencelové za dlouhodobé, obětavé a aktivní členství v TJ Sokol Velký Dřevíč – 16 pro

Zastupitelstvo města neschvaluje:
9/8 - záměr prodeje části pozemku p. p. č. 961/40 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Hronov za kupní cenu ve výši Kč 70,-- /m2 – 15 pro, 1 se zdržel
10/8 - záměr směny části pozemku p. p. č. 1648/1 o výměře cca 1100 m2 za pozemek p. p. č. 1648/3 o výměře 447 m2 s doplacením rozdílu ve výši cen za pozemky – 14 pro, 2 se zdrželi
11/8 - záměr prodeje pozemku p. p. č. 1648/1 o výměře 1259 m2 – 14 pro, 2 se zdrželi

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
12/8 - informace z jednání Rady města Hronova – 16 pro
13/8 - kontrolu plnění usnesení ZM č. 6, 7/2013 – 16 pro
14/8 - informaci OM o prodeji domů v majetku města – 16 pro
15/8 - informaci OM o investičních akcích – 16 pro
16/8 - informace o investičních akcích – 16 pro
17/8 - termíny jednání ZM a RM v 1. pololetí roku 2014 – 16 pro
18/8 - zápis z kontroly č. 2/2013 kontrolního výboru, zápis přílohou – 16 pro
19/8 – informace v bodu Diskuze – 16 pro

Zastupitelstvo města pověřuje:
20/8 - radu města schválením rozpočtových opatření města Hronova č. 7/2013 s tím, že mu budou na prvním jednání ZM v roce 2014 předložena ke vzetí na vědomí – 16 pro

Zastupitelstvo města revokuje:
21/8 - bod 8/6 z usnesení ZM č. 6/2010 ze dne 8. 9. 2010 – 15 pro, 1 se zdržel
22/8 - bod 7/5 z usnesení č. 5/2013 ze dne 11. 9. 2013 – 16 pro
23/8 - bod 19/2 z usnesení ZM č. 2/2007 ze dne 25. 4. 2007 – 16 pro

 


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 01. 2014