živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 7/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova,
které se uskutečnilo dne 20. listopadu 2013 od 17:00 hodin v ZŠ Hronov

Přítomni: 19 členů (dle prezenční listiny)
Omluveni: MUDr. Petr Mihola, Mgr. Olga Líbalová
Pozdější příchod: MVDr. Tomáš Strnad
Tajemník: Ing. Jiří Kašík
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Věra Řehůřková, Pavel Topolnickyj

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 18 členů. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Mgr. Věra Řehůřková, pan Pavel Topolnickyj – 16 pro, 2 se zdrželi.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 89 až 91 včetně příloh, pozvánka s programem a výroční zprávy ZUŠ Hronov, Základní školy Hronov a Mateřské školy Velký Dřevíč.
Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo návrh na doplnění programu.

Ing. Jára požádal, aby nebyl projednáván materiál č. 91 – prodej stavidlového jezu ve Velkém Dřevíči.

Paní starostka dala o předloženém protinávrhu hlasovat.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje vyřazení materiálu č. 91 - prodej stavidlového jezu ve Velkém Dřevíči z programu jednání – 6 pro, 11 proti, 1 se zdržel.
Návrh nebyl přijat.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce – 12 pro, 6 proti.

Program jednání:

1. Majetkové záležitosti
2. Různé
3. Diskuze


1. Majetkové záležitosti

Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč – schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP – materiál č. 89
Město Hronov získalo v rámci  Operačního programu Životní prostředí dotaci na projekt „Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“. Poskytovateli dotace byla odeslána SOD s vybraným dodavatelem. Zpět bylo městu doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí podpory.
Dle pokynu poskytovatele dotace (SFŽP ČR) je potřeba smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR před podpisem starostky projednat a schválit zastupitelstvem města.
Z časových důvodů nebylo projednáno RM.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření „Smlouvy č. 11102283 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ (podepsanou zástupcem Fondu v Praze dne 31.10.2013) se Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, zastoupeným Ing. Jaroslavem Hrubešem, náměstkem ředitele, pověřeným řízením SFŽP ČR na akci „Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“. Smlouva přílohou – 18 pro

Na jednání se dostavil MVDr. Tomáš Strnad, přítomno 19 členů.

Prodej stavidlového jezu v k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 91
Žadatelé podali žádost o koupi jezu ve Velkém Dřevíči. Uvedenými žadateli bylo podáno v průběhu let 2008 – 2013 několik žádostí o prodej jezu nebo o jeho pronájem z důvodu stavby malé vodní elektrárny.
Jedná se o stavidlový jez v říčním kilometru 2,3 na toku Dřevíč.
Město Hronov bylo vyzváno životním prostředím v Náchodě, aby zajistilo potřebná povolení pro provoz jezu, protože se nachází na jeho katastrálním území. Odbor majetek zajistil pasport jezu, manipulační řád, povolení nakládání s povrchovými vodami a geometrický plán.
Vzhledem k tomu, že se žádný vlastník k věci nepřihlásil, byla zveřejněna výzva k převzetí opuštěné věci na dobu 6 měsíců. 
K zápisu vlastnického práva do katastru nemovitosti je nutný zároveň souhlas vlastníků pozemků pod stavbou jezu.
Aby se mohl jez prodat, musel být zapsán do KN, K tomuto účelu byl zhotoven geometrický plán, kde byly odděleny pozemky pod stavbou jezu. Nyní se jez nachází na pozemku st. p. č. 392/1 o výměře 34 m2 v k. ú. Velký Dřevíč v majetku Povodí Labe a na pozemku st. p. č. 392/2 o výměře 6 m2 v k. ú. Velký Dřevíč v majetku pana F L.
Po získání souhlasu spolumajitele byl jez zapsán do katastru nemovitostí do majetku města na základě notářského zápisu ze dne 4. 6. 2013. Účetní hodnota jezu byla vyčíslena v souladu s oceňovací vyhláškou na Kč 26 668,-- a jez byl zaevidován do majetku města.

Finanční náklady města v souvislosti s převzetím jezu do majetku:

manipulační řád                                                    17 784,00   
minimální zůstatek průtoku                                   3 570,00   
zpracování žádosti o nakládáni s vodami           3 570,00   
pasport, zjednodušená dokumentace              19 516,00   
geometrický plán                                                     4 800,00   
notář - osvědčení N2 219/2013                            2 420,00   
Náklady celkem                                                    51 660,00   

Usnesení RM č. 14/2013 ze dne 10. 7. 2013, bod 17/14, 18/14 a 19/14:
RM doporučuje ZM ke schválení.

Usnesení ZM č. 5/2013 ze dne 11. 9. 2013, bod 25/5:
ZM uložilo svolání pracovního zasedání zastupitelů.
bod 4/5:
ZM schvaluje, aby byl materiál č. 61 – „Záměr prodeje stavidlového jezu v k. ú. Velký Dřevíč“ stažen z programu jednání a přesunut na nebližší zasedání zastupitelstva.

Pracovní schůzka proběhla 25. 9. 2013 za účasti pana Hynka Navary z životního prostředí Mě Ú Náchod a všech tří žadatelů o prodej jezu. Úkolem pro odbor majetek bylo připravení tří verzí způsobu prodeje – dražby, přímého prodeje a prodeje pomoci obálkové metody.

Usnesení RM č. 20/2013 ze dne 9. 10. 2013, bod 9/20 a bod 10/20:
RM doporučuje ZM ke schválení záměr prodeje za minimální kupní cenu Kč 150 000,- a doporučuje ke schválení členy komise pro otevírání obálek. 

Usnesení ZM č. 6/2013 ze dne 23. 10. 2013, bod 6/6 a 7/6:
ZM schválilo záměr prodeje za minimální cenu ve výši Kč 150 000,- a schválilo členy komise.

Záměr prodeje byl zveřejněný od 24. 10. 2013 do 11. 11. 2013 na úřední desce.
Zájemci o koupi mohli podávat nabídky do 11. 11. 2013 do 17.00 hodin. Celkem bylo na podatelně přijato sedm nabídek v uzavřených a označených obálkách.
6. 11. 2013 byla podána majitelem pozemku žaloba o určení vlastnictví. S touto skutečnosti byli seznámení účastníci obálkové metody. Na listu vlastníka stavby (LV 10001 města Hronova pro k. ú. Velký Dřevíč) je žaloba uvedena. V této chvíli z toho nevyplývají pro město žádná omezení – bylo konzultováno s právničkou.
11. 11. 2013 proběhlo veřejné otevírání obálek v souladu se zveřejněným záměrem.
O průběhu otevírání obálek byl proveden zápis. Vítěznou nabídku podal Ing. A K ve výši Kč 235 000,-. Kupní smlouva bude připravena k jednání ZM.

Usnesení RM č. 23/2013 ze dne 11. 11. 2013, bod 2/23:
RM doporučila ZM ke schválení.

Byl vypracován návrh kupní smlouvy. V článku VI. kupní smlouvy byl ošetřen postup v případě, že soud žalobě vyhoví. Návrh smlouvy byl konzultován s právničkou a předběžně s panem K a panu K následně odeslán.
Návrh smlouvy v původním znění byl ZM včetně podkladu pro jednání dne 20.11.2013 odeslán dne 15.11.2013.

Dne 18.11.2013 proběhla na odboru majetek schůzka s panem K za přítomnosti Ing. Vítové, právničky a starostky. Pan K navrhl provést změny návrhu smlouvy. Požadoval návrh upravit tak, že kupní cenu uhradí ve splátkách, dále požadoval upravit podmínky pro případ, kdyby došlo v budoucnu k soudnímu sporu, který by se týkal předmětu prodeje, navrhl možnost uplatnění smluvní pokuty pro případ nezaplacení kupní ceny nebo její části v termínu dle smlouvy. Vzhledem k těmto požadavkům jsme do návrhu zahrnuli i možnost odstoupení od smlouvy z důvodu nezaplacení kupní ceny v termínu. Důvodem pro tyto změny je závada, která na předmětu prodeje vázne, a to žaloba o určení vlastnictví k předmětu převodu podaná na OS v Náchodě dne 6.11.2013 panem L. Tímto se pan K ocitá v právní nejistotě, přesto je ochoten předmět převodu za těchto podmínek koupit. Návrh kupní smlouvy s přihlédnutím k výše uvedenému byl připraven, panem K odsouhlasen.
OM doporučuje, vzhledem k nastalé situaci, smlouvu v tomto znění uzavřít. Ve smlouvě je ošetřena situace, kdy případně nebude uhrazena kupní cena v termínu a to jak možností úhrady smluvní pokuty, tak odstoupením od smlouvy a další postup pro případ, kdy by byl žalobce v soudním sporu úspěšný.

Usnesení č. 2 obsahuje druhou variantu – schválení uzavření smlouvy s podmínkou úhrady celé kupní ceny před podpisem kupní smlouvy (včetně připomínky pana K v čl. VI. – pro případ, kdyby v budoucnu došlo k soudnímu sporu).

K předloženému materiálu byla vedená široká diskuze.

Petr Koleta se dotazoval, zda je nutné v současné době prodávat stavidlový jez za těchto okolností. JUDr. Vrzáčková odpověděla, že se od nového roku mění podmínky pro prodej majetku, a to v souvislosti s novým občanským zákoníkem.
MVDr. Strnad se dotazoval, jak by se po novém roce určovala prodejní cena. Dle sdělení JUDr Vrzáčkové, by město muselo cenu předmětu prodeje nabídnout a majitel s předkupním právem by musel cenu akceptovat. Pokud by majitel s předkupním právem s cenou nesouhlasil, pak by se předmět prodeje dál nabízel.
Filip Linhart sdělil, že se přihlásil v době, kdy bylo vše vyvěšeno na úřední desce  a doložil vlastnictví jezu smlouvou. Po prostudování smlouvy právnička města požadovala jiný doklad k nabytí vlastnictví, protože ve smlouvě bylo uvedeno, že koupil pozemky s příslušenstvím. Stavbu jezu však nelze považovat za příslušenství. 
Paní starostka požádala, aby bylo diskutováno o tom, co je předmětem jednání. Pan Linhart podal na město žalobu, má na to samozřejmě právo, soud jistě spravedlivě rozhodne. Město má v návrhu kupní smlouvy ošetřenou situaci, kdyby pan Linhart soud vyhrál.
Adolf Linhart si stěžoval, že úřad neodpovídá na žádosti a někdy po dlouhé době. Úředníci rozhodují od stolu. Materiály na jednání jsou předkládány neúplné. Mrzí ho, že pro některé zastupitele není slušnost důležitá, i když mezi nimi sedí několik učitelů, kteří vychovávají naše děti. To, že zmařili investici do turbín a pozemků je jedna věc, ale co by jim mělo vadit určitě, jsou komplikace pro obyvatele Dřevíče, kteří potřebují potok pro odvod odpadních vod.
Adolf Linhart uvedl, že se mu nezdá, že by neexistovala žádná jiná možnost zápisu do KN.  Paní starostka sdělila, že je jenom jeden KN a musíme vyhovět jeho požadavkům.
MVDr. Strnad se dotazoval kolik % pozemku vlastní pan Linhart. Ing. Havelková sdělila, že pan Linhart vlastní 6 m2 a 34 m2 vlastní ČR – Povodí Labe.
Dle názoru pana Filipa Linharta lze nabýt věc i vydržením.
Paní starostka sdělila, že Ing. Havelková postupovala dle pokynů KN a notářky Medunové, nerozhodovala od stolu, tak jak je napadána.

Jednání opustila Ing. Andršová, přítomno 18 členů.

Pan Adolf Linhart se opětovně vracel k ceně, za kterou je jez prodáván. Rozporoval, že by na přípravě prodeje Ing. Havelková odpracovala tolik času, což dle sdělení pana místostarosty zásadně ovlivnilo cenu.
Pan místostarosta sdělil, že to takto neuvedl. Rada při stanovení ceny zvažovala více faktorů. To, že šla správnou cestou, dokládá nabídková cena Kč 235 000,-. Zeptal se pana Linharta, zda by takto vystupoval, kdyby nabídl on nejvyšší cenu. Pan Linhart neopověděl.
Pan místostarosta dále uvedl, že je možné, že v případě, že by město jez prodalo přímo panu Linhartovi, podali by na město žalobu ostatní zájemci.
Antonín Hurdálek sdělil, že bylo řečeno několik vět, které se mu nelíbí. Za dobu co vykonává funkci zastupitele, bylo mnoho rozhodování která nebyla jednoduchá, odmítá však, že je tu nějaká parta, která na něčí povel hlasuje. O prodeji jezu se diskutovalo na radě, nechal si vše vysvětlit od odborníků. Je přesvědčen, že obálková metoda byla dobrým řešením celé záležitosti.

Návrh usnesení:
1. ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 14/OM/2013, na stavbu stavidlového jezu na pozemcích  st. p. č.  392/1 a  392/2  v  k.ú.  Velký Dřevíč  za  kupní cenu Kč 235 000,-- (kupní cena uhrazená ve splátkách). Smlouva přílohou – 1 pro, 11 proti, 6 se zdrželo


2. ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 14/OM/2013, na stavbu stavidlového jezu na pozemcích  st. p. č.  392/1 a  392/2  v  k.ú.  Velký Dřevíč za kupní cenu Kč 235 000,-- (kupní cena uhrazená před podpisem smlouvy). Smlouva přílohou – 13 pro, 4 proti, 1 se zdržel


2. Různé

Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru – materiál č. 90
Město Hronov uzavřelo v roce 2009 s Komerční bankou, a. s., smlouvu o revolvingovém úvěru. Úvěr byl přijat pro řešení nedostatku finančních prostředků v závěru roku 2009. Výše věru do limitu Kč 20.000.000,00, čerpání úvěru dle smlouvy  možné do 30.12.2010, splacení jistiny  do 31.12.2010. Dne 22.12.2010 byl uzavřen Dodatek ke smlouvě o úvěru, který prodloužil možnost čerpání úvěru ve výši Kč 9.500.000,00 do 20.12.2011. Dalším dodatkem bylo upraveno čerpání do 19.12.2012. Nyní je v platnosti dodatek, kterým je čerpání stanoveno do 18.12.2013. V současné době nejsou z provozního úvěru vyčerpány žádné prostředky.

Vzhledem k výše uvedenému a k tomu, že revolvingový úvěr město každoročně využívá k překlenutí časového nesouladu mezi zdroji a potřebami finančních prostředků především v závěru kalendářního roku, navrhuje FO uzavřít nový dodatek k výše uvedené smlouvě, kterým by se změnilo období čerpání a splácení úvěru, a to do 31.12.2014, výši úvěru potom ponechat  do limitu Kč 9.500.000,00.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a. s., dne 07.12.2009, kterým se mění některá ustanovení smlouvy: Revolvingový úvěr bude poskytován do výše limitu Kč 9.500.000,00, čerpání opakovaně, nejpozději však do 31.12.2014, splacení jistiny ve výši Kč 9.500.000,00 do 31.12.2014 – 18 pro


3. Diskuse

Pozvánky – tuto neděli vánoční trhy, ve středu 27.11. setkání s občany Velkého Dřevíče a Rokytníka (nakládání s odpadními vodami), v případě zájmu nahlásit účast paní Moravcové kvůli dopravě.
Termín řádné zasedání ZM je 18.12.2013.

Ing. Jára požádal o to, aby když přijde dopis zastupitelům, aby byl předán zastupitelům. Dopis pana Linharta zastupitelům předán nebyl. Paní starostka sdělila, že obsah dopisu byl zapracován do materiálu, ale zapomněla ho přiložit k materiálu. Omluvila se za to.

Mgr. Bartošová v tom vidí cenzuru, přidává se k názoru Ing. Járy.
Paní starostka se znovu omluvila, byla to chyba, že dopis nebyl přiložen jako příloha. Důrazně odmítla, že by šlo o úmysl.

Jednání opustil Ing. Jeništa, přítomno 17 členů.

Adolf Linhart se dotazoval, proč musí být zápis rychle ověřen. Paní starostka sdělila, že bylo v prvním bodu projednáno schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a přílohou této smlouvy musí být ověřená kopie zápisu ze zastupitelstva. Pokud nebude vše rychle vyřízeno a odesláno na fond hrozí, že městu nebude ještě v letošním roce vyplacena částka dotace. Město tyto prostředky velmi potřebuje.

Paní starostka dále uvedla, že je politováníhodné, že členové ZM, konkrétně Mgr. Líbalová a Mgr. Šnajdr mylně informovali pana Linharta o tom, kdy je usnesení ZM platné. Ten následně zaslal na město stížnost na nesprávný postup při zveřejnění záměru prodeje jezu ve Velkém Dřevíči. Dle názoru paní starostky tím oba zastupitelé poškozují dobré jméno zastupitelstva a neoprávněně napadají a zpochybňují i práci úřadu.
Pan Adolf Linhart sdělil, že se mu paní Líbalová přišla omluvit za ostatní zastupitele, za to, jak hlasovali.
Mgr. Řehůřková uvedla, že si nepřeje, aby se za ni někdo omlouval.
Paní starostka uvedla, že kolegům žádný mandát k nějakým omluvám nikdo nedal.

Filip Linhart se dotazoval, proč mu dosud nebyl zaslán návrh smlouvy na nájem za jez ve Velkém Dřevíči. Ing. Havelková sdělila, že dopis byl doručen 24.10. a využije lhůtu 30 dnů pro vyřízení, kdy bude na žádost odpovězeno. V žádosti nebyly navrženy žádné podmínky smlouvy, proto bude vyzván k navržení těchto podmínek (např. ceny).

Adolf Linhart citoval ze zápisu ZM, kde jsou dle jeho názoru neúplné informace.
MVDr. Strnada mrzí, že se při prodeji jezu rozpoutala taková aféra. Dle jeho názoru se potvrdilo, že jde v tomto případě především o peníze v souvislosti se záměrem vybudovat pod jezem MVE.

Paní starostka jednání ukončila.

 

Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 18:10 hodin.

 

Usnesení č. 7/2013
z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova, které se konalo dne 20. listopadu 2013

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/7 – ověřovatele zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou a Pavla Topolnického – 16 pro, 2 se zdrželi
2/7 - program jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce – 12 pro, 6 proti.
3/7 - uzavření „Smlouvy č. 11102283 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ (podepsanou zástupcem Fondu v Praze dne 31.10.2013) se Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, zastoupeným Ing. Jaroslavem Hrubešem, náměstkem ředitele, pověřeným řízením SFŽP ČR na akci „Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“. Smlouva přílohou – 18 pro
4/7 - uzavření kupní smlouvy č. 14/OM/2013, na stavbu stavidlového jezu na pozemcích  st. p. č.  392/1 a  392/2  v  k.ú.  Velký Dřevíč za kupní cenu Kč 235 000,-- (kupní cena uhrazená před podpisem smlouvy) – 13 pro, 4 proti, 1 se zdržel
5/7 - uzavření dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a. s., dne 07.12.2009, kterým se mění některá ustanovení smlouvy: Revolvingový úvěr bude poskytován do výše limitu Kč 9.500.000,00, čerpání opakovaně, nejpozději však do 31.12.2014, splacení jistiny ve výši Kč 9.500.000,00 do 31.12.2014 – 18 pro

Zastupitelstvo města neschvaluje:
6/7 - vyřazení materiálu č. 91 - prodej stavidlového jezu ve Velkém Dřevíči z programu jednání – 11 pro, 6 proti, 1 se zdržel.
7/7 - uzavření kupní smlouvy č. 14/OM/2013, na stavbu stavidlového jezu na pozemcích  st. p. č.  392/1 a  392/2  v  k.ú.  Velký Dřevíč  za  kupní cenu Kč 235 000,-- (kupní cena uhrazená ve splátkách) – 11 pro, 1 proti, 6 se zdrželo

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
8/7 – diskuzi ohledně prodeje jezu ve Velkém Dřevíči – 17 pro

 


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 28. 11. 2013