živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 6/2018

z ustavujícího jednání Zastupitelstva města Hronova,
které se uskutečnilo dne 31. 10. 2018 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.
Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Jiří Frýba, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, MUDr. Petr Mihola, Bc. Hana Nedvědová, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, MVDr. Tomáš Strnad, MUDr. Marek Strnad, Mgr. Jiří Škop Ph.D., Mgr. Jan Šnajdr, MUDr. Jan Šnajdr,
Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová
Omluveni: Mgr. Jana Píčová
Tajemník: Mgr. Markéta Machová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Ing. Karel Jára, MUDr. Petr Mihola


Jednání zahájil pan Jiří Frýba. Zasedání bylo svoláno dosavadní starostkou paní Hanou Nedvědovou dne 23. 10. 2018.

Pan Petr Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům.

Po vyslechnutí státní hymny pan Frýba konstatoval, že je přítomno 20 členů zastupitelstva města, kteří byli zvoleni v řádných komunálních volbách dne 5. a 6. 10. 2018.
Dále konstatoval, že všichni přítomní zastupitelé obdrželi osvědčení o zvolení do zastupitelstva města, a že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program ustavujícího zasedání:

1. Složení slibu zastupitelů
2. Volba starosty města
3. Volba místostarosty města
4. Volba dalších členů rady města
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru a volba předsedů
6. Různé
7. Diskuze


Pan Petr Koleta navrhl doplnit program o zřízení finančního a kontrolního výboru a volbu předsedy finančního a kontrolního výboru.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje program jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce včetně ústního doplnění.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

1. Složení slibu zastupitelů

Slib zastupitele přečetla paní Milena Moravcová, zaměstnankyně MěÚ.
Pan Jiří Frýba vyzval zastupitele, aby jednotlivě přistoupili k mikrofonu, kde řekli slovo "slibuji" a slib podepsali.
 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Karel Jára a MUDr. Petr Mihola.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1
 


2. Volba starosty města

Ještě před samotnou volbou starosty pan Jiří Frýba navrhl, aby byla zřízena další funkce místostarosty.

Diskuze:
MVDr. Tomáš Strnad se dotazoval, co vedlo k tomuto kroku.
Pan Petr Koleta navrhl, že náplní práce dalšího místostarosty budou investiční akce, stavby, majetek a TDI. Jednalo by se o neuvolněného místostarostu.
MVDr. Tomáš Strnad, zda má toto být jediný a hlavní důvod pro zřízení dalšího místa místostarosty.
Pan Petr Koleta uvedl, že hlavním důvodem je zkvalitnit dozor. Měli bychom mít kvalitního člověka, odborníka na investice.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje zřízení funkce druhého místostarosty.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 7, Zdrželo se: 0
 
Dále pan Jiří Frýba navrhl, aby funkce starosty a prvního místostarosty byly schváleny jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje, aby funkce starosty a prvního místostarosty byly schváleny jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Pan Jiří Frýba navrhl, aby funkce druhého místostarosty byla schválena jako funkce, pro kterou bude člen zastupitelstva neuvolněn.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje, aby funkce druhého místostarosty byla schválena jako funkce, pro kterou bude člen zastupitelstva neuvolněn.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 3, Zdrželo se: 4
 
Pan Jiří Frýba navrhl způsob hlasování aklamací pro volbu starosty, místostarostů a dalších členů rady města.
 

Diskuze:
Bc. Hana Nedvědová se dotazovala, proč nebude volba tajná, jak bylo dohodnuto na schůzce zastupitelů. Tímto je dle jejího názoru omezena svoboda v hlasování. Pan Petr Koleta odpověděl, že ze schůzky nevyplynulo, že bude volba tajná. Není potřeba se obávat veřejného hlasování, alespoň občané uvidí, jak kdo hlasuje.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje, aby volba starosty, místostarostů a dalších členů rady byla provedena aklamací.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 6, Zdrželo se: 0
 
Pan Jiří Frýba požádal o nominace na post starosty od zástupců jednotlivých politických stran a volebních sdružení v pořadí podle získaných mandátů:
 
VPM a NK "Rozvoj města" - bez kandidáta
ANO 2011 - Petr Koleta
Starostové a nezávislí - bez kandidáta
Hronovští patrioti - bez kandidáta
ODS - bez kandidáta
Nezávislí - Mgr. Petr Málek
 
Pan Petr Koleta s nominací na post starosty souhlasil.
Mgr. Petr Málek nominaci na post starosty nepřijal.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města volí starostou města pana Petra Koletu.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 6, Zdrželo se: 0

Pan Jiří Frýba popřál ke zvolení do této významné a odpovědné funkce a předal řízení tohoto zasedání.

Pan Petr Koleta poděkoval za práci dosavadní starostce Bc. Haně Nedvědové a následně se ujal řízení zasedání.

Bc. Hana Nedvědová popřála panu Koletovi ke zvolení. Zrekapitulovala své působení na radnici a popřála novému vedení, aby se mu dařilo jako tomu dosavadnímu. Poděkovala za dosavadní podporu.


 
3. Volba uvolněného místostarosty města

Pan Petr Koleta požádal o nominace na post uvolněného místostarosty od zástupců jednotlivých politických stran a volebních sdružení v pořadí podle počtu získaných mandátů:
VPM a NK "Rozvoj města" - Mgr. Věra Bartošová
ANO 2011 - bez kandidáta
Starostové a nezávislí - bez kandidáta
Hronovští patrioti - bez kandidáta
ODS - Ing. Karel Jára
Nezávislí - Ing. Karel Jára
 
Ing. Karel Jára nominací na post uvolněného místostarosty nepřijal.
Mgr. Věra Bartošová s nominací na post uvolněného místostarosty souhlasila.
 
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města volí uvolněným místostarostou města Mgr. Věru Bartošovou. Hlasování: Pro: 13, Proti: 7, Zdrželo se: 0
 
 

Volba neuvolněného místostarosty města

Pan Petr Koleta požádal o nominace na post neuvolněného místostarosty od zástupců jednotlivých politických stran a volebních sdružení v pořadí podle počtu získaných mandátů:
VPM a NK "Rozvoj města" - Ing. Karel Jára
ANO 2011 - Ing. Karel Jára
Starostové a nezávislí - bez kandidáta
Hronovští patrioti - bez kandidáta
ODS - bez kandidáta
Nezávislí - bez kandidáta
 
Ing. Karel Jára s nominací na post neuvolněného místostarosty souhlasil.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města volí neuvolněným místostarostou města Ing. Karla Járu. Hlasování: Pro: 13, Proti: 7, Zdrželo se: 0
 
Protože byli zvoleni dva místostarostové, musí být jeden určen jako ten, který starostu v době nepřítomnosti, nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, zastupuje. Pan Petr Koleta navrhl, aby tímto zástupcem byla určena uvolněná místostarostka Mgr. Věra Bartošová.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města určuje místostarostku Mgr. Věru Bartošovou zastupováním starosty v době nepřítomnosti, nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města zvolilo více místostarostů, proto Petr Koleta navrhl svěřit úkoly druhému neuvolněnému místostarostovi Ing. Karlu Járovi takto: rozvoj města a dotace (odbor tajemníka) a odbor majetku.

Diskuze:
Bc. Hana Nedvědová se dotazovala na časový rozvrh, kdy bude fyzicky vykonávat funkci. Ing. Karel Jára odpověděl, že nejsou domluveni. Nejprve se musí seznámit s agendou a potom stanovit rozsah.
Pan Jan Aulich požádal o sdělení kompetencí místostarostů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města určuje okruh úkolů neuvolněnému místostarostovi takto: rozvoj města, dotace, investice a odbor majetku.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 2 Zdrželo se: 3
 
 

 4. Volba dalších členů rady města

Pan Petr Koleta navrhl, aby rada města pracovala stejně jako v přechozím volebním období v počtu 7 členů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje, aby Rada města Hronova měla 7 členů.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1
 
Vzhledem k tomu, že ze zákona jsou členy rady také starosta a místostarostové, zbývá zvolit 4 členy rady města. V okamžiku, kdy budou zvoleni další 4 členové rady města, hlasování končí. Pan Petr Koleta požádal o nominace na členy rady od zástupců jednotlivých politických stran a volebních sdružení v pořadí podle počtu získaných mandátů:
VPM a NK "Rozvoj města" - Mgr. Petr Málek
 Mgr. Jan Šnajdr
ANO 2011 - Mgr. Olga Líbalová
 Martin Čejchan
Starostové a nezávislí - Libor Lelek
Hronovští patrioti - bez kandidáta
ODS - bez kandidáta
Nezávislí - bez kandidáta
 
Všichni navržení souhlasili se svými kandidaturami na členy rady města.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města volí členem rady města Mgr. Petra Málka.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Zdrželo se: 2

Zastupitelstvo města volí členem rady města Mgr. Jana Šnajdra.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 4, Zdrželo se: 2

Zastupitelstvo města volí členem rady města Mgr. Olgu Líbalovou.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 5, Zdrželo se: 2

Zastupitelstvo města volí členem rady města pana Martina Čejchana.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 4, Zdrželo se: 2
 
Z důvodu nejasnosti hlasování o dalším navrženém kandidátovi rady města bylo přerušeno jednání na 5 minut.

Poté pan starosta Petr Koleta navrhl revokaci předešlých usnesení a volbu členů rady opakovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města revokuje volbu člena rady města Mgr. Petra Málka.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Zastupitelstvo města revokuje volbu člena rady města Mgr. Jana Šnajdra.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Zastupitelstvo města revokuje volbu člena rady města Mgr. Olgu Líbalovou.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Zastupitelstvo města revokuje volbu člena rady města pana Martina Čejchana. Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Opět bylo hlasováno o navržených členech rady.
 
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města volí členem rady města Mgr. Petra Málka.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 1, Zdrželo se: 1

Zastupitelstvo města volí členem rady města Mgr. Jana Šnajdra.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 3, Zdrželo se: 4

Zastupitelstvo města volí členem rady města Mgr. Olgu Líbalovou.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 5, Zdrželo se: 2

Zastupitelstvo města volí členem rady města pana Martina Čejchana.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 3, Zdrželo se: 3

Zastupitelstvo města volí členem rady města pana Libora Lelka.
Hlasování: Pro: 8, Proti: 7, Zdrželo se: 5
Pro toto usnesení nebyla získána nadpoloviční většina hlasů.
 
Poté pan Petr Koleta poděkoval dosavadnímu místostarostovi Mgr. Josefu Thérovi za práci.
Mgr. Josef Thér poděkoval, sdělil, že ho práce bavila, hned zítra nastupuje do školy. Poděkoval za podporu všem, kteří ho volili. Mrzí ho, že "Rozvoj města", který zvítězil ve volbách, nenavrhl svého kandidáta na starostu.
 


5. Zřízení finančního a kontrolního výboru a volba předsedů

Ze zákona o obcích vyplývá povinnost ustanovit finanční a kontrolní výbor zastupitelstva města. Předsedové výborů musí být členy zastupitelstva, členové nemusí. V minulém období byly oba výbory sedmičlenné, každé volební uskupení mělo možnost navrhnout člena výboru.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje, aby kontrolní a finanční výbory byly sedmičlenné. Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Poté požádal pan Petr Koleta jednotlivé strany a uskupení o návrh kandidáta na předsedu finančního výboru.
VPM a NK "Rozvoj města" - Ing. Lukáš Polej
ANO 2011 - Ing. Lukáš Polej
Starostové a nezávislí - bez kandidáta
Hronovští patrioti - Bc. Hana Nedvědová
ODS - Ing. Lukáš Polej
Nezávislí - bez kandidáta
 
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města volí předsedou finančního výboru Ing. Lukáše Poleje.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 4, Zdrželo se: 3

Zastupitelstvo města volí předsedou finančního výboru Bc. Hanu Nedvědovou. Hlasování: Pro: 6, Proti: 9, Zdrželo se: 5
Pro toto usnesení nebyla získána nadpoloviční většina hlasů.
 

Poté požádal pan Petr Koleta jednotlivé strany a uskupení o návrh kandidáta na předsedu kontrolního výboru.
VPM a NK "Rozvoj města" - Mgr. Josef Thér
ANO 2011 - Mgr. Josef Thér
Starostové a nezávislí - Mgr. Josef Thér
Hronovští patrioti - Mgr. Josef Thér
ODS - bez kandidáta
Nezávislí - Mgr. Josef Thér
 
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města volí předsedou kontrolního výboru Mgr. Josefa Théru.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1
 


 6. Různé

Podle §11 a zákona č. 301/200 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů jsou starosta a místostarosta oprávněni přijímat prohlášení o uzavření manželství automaticky, ostatní zastupitelé musí být zastupitelstvem města pověřeni.

Jako další oddávající se přihlásili Mgr. Josef Thér, Mgr. Olga Líbalová a Mgr. Jan Šnajdr.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města pověřuje Mgr. Josefa Théru, Mgr. Olgu Líbalovou a Mgr. Jana Šnajdra podle §11 odst. 1, písmeno a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění přijímáním prohlášení o vstupu do manželství.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1
 

Informace pro členy zastupitelstva
 
1. Termíny jednání zastupitelstva v roce 2018
Pan starosta navrhl další termíny jednání zastupitelstva, a to 21. 11. a 19. 12. 2018. Místo a program budou zaslány na pozvánce.
 
2. Odměna za výkon člena zastupitelstva
Výše odměny bude schvalována na listopadovém jednání zastupitelstva, proto pan starosta přítomné zastupitele požádal o kontaktování paní Lucie Hornychové, mzdové účetní MěÚ Hronov o poskytnutí údajů, které od nich bude potřebovat, kontakt: hornychova@mestohronov.cz, tel.491401166.
 
3. Kontrolní a finanční výbory, komise rady
Výbory byly zvolené sedmičlenné. Pan starosta požádal zástupce jednotlivých politických stran a volebních sdružení (každá strana či sdružení po jednom členu), aby návrhy na členy KV a FV doručili v písemné podobě na MěÚ (nejlépe elektronickou formou) k rukám paní Mileny Moravcové na adresu mestohronov@mestohronov.cz, a to nejpozději do 7. prosince 2018. Do předmětu zprávy bude uveden text: KV a FV návrhy
 
Dále požádal o návrhy zástupců do sociální komise a stavební komise, které budou pracovat při radě města.
 
4. Jednací řád zastupitelstva
Všem členům zastupitelstva byl zaslán jednací řád zastupitelstva. Pokud by byly nějaké návrhy na jeho úpravu, prosím, aby je doručili členové zastupitelstva v písemné podobě na MěÚ (nejlépe elektronickou formou) k rukám tajemnice Mgr. Markéty Machové na adresu tajemnik-mu@mestohronov.cz a to nejpozději do 30.11.2018. Do předmětu zprávy uvedou navrhovatelé text: jednací řád ZM-připomínky.


Mgr. Josef Thér hned od 1.11.2018 nastupuje do zaměstnání, a proto po dohodě s novým zaměstnavatel požádal o schválení proplacení zbylé dovolené ve výši 10 dnů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2018 Mgr. Josefu Thérovi v počtu 10 dní.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1

 

7. Diskuze

Na závěr všichni zastupitelé poděkovali voličům a občanům za podporu. Respektují demokratický výsledek voleb a přáli novému vedení hodně štěstí.

Mgr. Petr Málek poblahopřál novému vedení ke zvolení, poděkoval voličům za podporu. Dále uvedl, že vzhledem k výsledku voleb, ne vždy výsledek musí korespondovat s počtem hlasů. Do voleb šel s tím, že chce dát podporu "Rozvoji města". Před volbami řekl, že na nejvyšší posty ambice nemá, neuvažoval o nich. Proto na dva posty nekandidoval. Chce pracovat v radě v oblasti školství a sportu a vykonávat pro město to dobré.

Paní Krejslerová předpokládá, že se bude rozhodovat o odpadovém hospodářství města. Poplatky jsou pro ni jako dvou člennou domácnost vysoké.

Paní Kubínová požádala o vybudování nové autobusové zastávky pro starší občany "na kopečku".

Paní Meierová kritizovala, že je ve městě veliký nepořádek od Čapkovy ulice až po ZUŠ. Před KISem je skatepark a úložiště nepřizpůsobivých.
Bc. Nedvědová uvedla, že máme na úklid jednu paní, se kterou je spokojenost. Dle jejího názoru se s tím město dobře popralo a chtěla by poděkovat pracovníkům TS. Na to reagovala paní Meierová tím, že cestou do práce je od autobusového nádraží nepořádek až k ZUŠ, všude se válí nedopalky. Na autobusovém nádraží jsou nevyhovující odpadkové koše.

Paní Kubínová dále uvedla, že byla slíbena oprava chodníčků na hřbitově a zdi na hronovském hřbitově. Na to reagoval Mgr. Thér tím, že město získalo dotaci společně s partnery z Nowe Rudy a Římskokatolickou farností, ze které se opravilo okolí kostela Všech svatých a tabule s popisem umístění hrobů významných osobností a nový mobiliář. Dále byla získána dotace na opravu legionářského hřbitova. Na opravu hronovského hřbitova dotace nebyla získána.
 
Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin
Zápis byl vyhotoven 1. listopadu 2018
Zapsala Milena Moravcová

 


 
Usnesení č. 6/2018
z ustavujícího jednání Zastupitelstva města Hronova,
které se uskutečnilo dne 31. 10. 2018

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/6 – program jednání
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

2/6 – ověřovatele zápisu Ing. Karla Járu a MUDr. Petra Miholu
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1

3/6 - zřízení funkce druhého místostarosty
Hlasování: Pro: 13, Proti: 7, Zdrželo se: 0

4/6 - aby funkce starosty a prvního místostarosty byly schváleny jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/6 - aby funkce druhého místostarosty byla schválena jako funkce, pro kterou bude člen zastupitelstva neuvolněn
Hlasování: Pro: 13, Proti: 3, Zdrželo se: 4

6/6 - aby volba starosty, místostarostů a dalších členů rady byla provedena aklamací
Hlasování: Pro: 14, Proti: 6, Zdrželo se: 0

7/6 - aby Rada města Hronova měla 7 členů
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1

8/6 - aby kontrolní a finanční výbory byly sedmičlenné
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/6 - proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2018 Mgr. Josefu Thérovi v počtu 10 dní
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1

Zastupitelstvo města volí:
10/6 - starostou města pana Petra Koletu
Hlasování: Pro: 14, Proti: 6, Zdrželo se: 0

11/6 - uvolněným místostarostou města Mgr. Věru Bartošovou
Hlasování: Pro: 13, Proti: 7, Zdrželo se: 0

12/6 - neuvolněným místostarostou města Ing. Karla Járu
Hlasování: Pro: 13, Proti: 7, Zdrželo se: 0

13/6 - členem rady města Mgr. Petra Málka
Hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Zdrželo se: 2

14/6 - členem rady města Mgr. Jana Šnajdra
Hlasování: Pro: 14, Proti: 4, Zdrželo se: 2

15/6 - členem rady města Mgr. Olgu Líbalovou
Hlasování: Pro: 13, Proti: 5, Zdrželo se: 2

16/6 - členem rady města pana Martina Čejchana
Hlasování: Pro: 14, Proti: 4, Zdrželo se: 2

17/6 - volí členem rady města Mgr. Petra Málka
Hlasování: Pro: 18, Proti: 1, Zdrželo se: 1

18/6 - volí členem rady města Mgr. Jana Šnajdra
Hlasování: Pro: 13, Proti: 3, Zdrželo se: 4

19/6 - volí členem rady města Mgr. Olgu Líbalovou
Hlasování: Pro: 13, Proti: 5, Zdrželo se: 2

20/6 - volí členem rady města pana Martina Čejchana
Hlasování: Pro: 14, Proti: 3, Zdrželo se: 3

21/6 - volí předsedou finančního výboru Ing. Lukáše Poleje
Hlasování: Pro: 13, Proti: 4, Zdrželo se: 3

22/6 - volí předsedou kontrolního výboru Mgr. Josefa Théru
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1

Zastupitelstvo města určuje:
23/6 - místostarostku Mgr. Věru Bartošovou zastupováním starosty v době nepřítomnosti, nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

24/6 - okruh úkolů neuvolněnému místostarostovi takto: rozvoj města, dotace, investice a odbor majetku
Hlasování: Pro: 15, Proti: 2 Zdrželo se: 3

Zastupitelstvo města revokuje:
25/6 - volbu člena rady města Mgr. Petra Málka (usnesení č. 13/6)
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

26/6 - volbu člena rady města Mgr. Jana Šnajdra (usnesení č. 14/6)
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

27/6 - volbu člena rady města Mgr. Olgu Líbalovou (usnesení č. 15/6)
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/6 - volbu člena rady města pana Martina Čejchana (usnesení č. 16/6)
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Zastupitelstvo města pověřuje:
29/6 - Mgr. Josefa Théru, Mgr. Olgu Líbalovou a Mgr. Jana Šnajdra podle §11 odst. 1, písmeno a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění přijímáním prohlášení o vstupu do manželství
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 1

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 11. 2018