živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 6/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 23. října 2013 od 17:00 hodin ve foyeru Sálu Josefa Čapka

Přítomni: 21 členů (dle prezenční listiny)
Pozdější příchod: Ing. Jaroslav Jeništa, MVDr. Tomáš Strnad, Ing. Karel Jára
Tajemník: Ing. Jiří Kašík
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Jan Šnajdr

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 18 členů. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Olga Líbalová  – 16 pro, 2 se zdrželi.

Připomínky k zápisu z minulého jednání zastupitelstva nikdo neměl.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 77 až 88 včetně příloh, pozvánka, výroční zpráva ZŠ Velký Dřevíč, zápisy z jednání FV z 18.9. a 3.10.2013, JH v číslech a příjem ze vstupného. Přímo na jednání měli členové ZM k dispozici informace o 83. JH v tištěné podobě, dále pak pozvánku na koncert pro Filípka a divadelní předplatné 2014.

Na jednání se dostavil Ing. Jaroslav Jeništa, přítomno 19 členů.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání - 19 pro.

Program jednání:
1. Informace z jednání rady města
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuze

Na jednání se dostavil Ing. Karel Jára, přítomno 20 členů.

Paní starostka představila slečnu Lenku Horákovou, DiS, novou pracovnici městského úřadu na úseku přestupkové agendy, která nastoupila 1. 10. 2013 za paní Evu Poláčkovou.


1. Informace z jednání rady města

Informace z jednání Rady města Hronova – materiál č. 87
Předložený materiál okomentovala paní starostka.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 20 pro


Na jednání se dostavil MVDr. Tomáš Strnad, přítomno 21 členů.


2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

Kontrola plnění usnesení ZM č. 5/2013 – materiál č. 78
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 5/2013 – 21 pro


3. Finanční záležitosti

Rozpočtový výhled na roky 2015 – 2017 - materiál č. 81
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtového výhledu města Hronova na roky 2015 - 2017.

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem města sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství.  Zpracování rozpočtového výhledu upravuje zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 2. Rozpočtovým výhledem se řídí finanční hospodaření města. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2-5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích. V současné době má město Hronov zpracovaný rozpočtový výhled na roky 2012 – 2014. Z rozpočtového výhledu se vychází při zpracování ročního rozpočtu.

Návrh rozpočtového výhledu je zpracován  na období 2015 - 2017. Podkladem byly skutečnosti minulých let, jakož i do té doby známé informace, které by mohly ovlivnit vývoj jednotlivých druhů příjmů i výdajů. Rozpočtový výhled byl zpracován vyhodnocením všech výše uvedených údajů a jejich dosavadního vývoje.
Do návrhu nelze promítnout v budoucnu vydané právní předpisy, které v současné době známy nejsou, ale které bezpochyby hospodaření města ovlivní jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.

Návrh rozpočtového výhledu projednala dne 09.10.2013 rada města a doporučila jej schválit.
Rovněž byl projednán dne 03.10.2013 finančním výborem  a finanční výbor také doporučuje zastupitelstvu města jej schválit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města Hronova na roky 2015 – 2017 dle přílohy – 21 pro

Rozpočtová opatření č. 05/2013 – materiál č. 82
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtových opatření č. 05/2013 dle přílohy. Z časových důvodů nebyl návrh rozpočtových opatření projednán v radě města.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 05/2013 dle přílohy – 21 pro

4. Majetkové záležitosti

Budoucí smlouva o připojení odběrného místa k distribuční soustavě – materiál č. 77
Město Hronov zažádalo společnost ČEZ Distribuce, a.s. o připojení nového odběrného místa na zimním stadionu. Jedná se o vlastní elektroměr pro novou restauraci na stadionu. Zimní stadion má s výše uvedenou společností nasmlouván velkoodběr elektrické energie, který má určitý tarif za jednotku (snížený). V tomto tarifu je nutné nastavit dobu, kdy bude el. odebírána v minimálním množství, resp. skoro vůbec. Tato doba je stanovena od 23:00 – 3:00 hodin následujícího dne. Při překročení tohoto stanoveného příkonu by muselo město zaplatit pokutu, která se pohybuje od 30 do 50 tisíc Kč a navíc překročené jednotky doplatit vysokou cenou. Tyto jednotky na provoz restaurace nestačí, a pokud by došlo k navýšení jednotek, nemělo by město Hronov zase snížený tarif za velkoodběr. Proto přistoupilo k žádosti o samostatné připojení restaurace s tím, že elektroměr bude napsán na restauraci a fakturace bude vždy zasílána provozovateli restaurace, tudíž ze strany města nebude muset docházet k přefakturaci apod.

RM doporučila ZM schválení této smlouvy o smlouvě budoucí ve svém usnesení ze dne 31. 7. 2013 č. 15/2013 v bodě 16/15.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 13_SOBS01_4120930044 mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy a Městem Hronov, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako žadatelem, týkající se odběru elektřiny v odběrném místě na adrese: restaurace u zimního stadionu, Palackého 1000, 549 31 Hronov do napěťové hladiny 0,4 kV (NN). Smlouva přílohou – 21 pro

Informace o prodeji domů v majetku města – materiál č. 79
OM předložil informaci k prodeji domů v majetku města.

1. dům č. p. 107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18. 6. 2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č. p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Dle informace realitní kanceláře zatím není potvrzen vážný zájemce.

2. dům č. p. 596, Riegrova ul., Hronov
ZM 5. 9. 2012 schválilo prodej domu za kupní cenu Kč 3 500 000,--. Kupec z důvodu nedostatku finančních prostředků nakonec od koupě domu odstoupil – ZM dne 26.6.2013 revokovalo bod 6/4 z usnesení č. 4/2012 ze dne 5.9.2012.
Dle sdělení realitní kanceláře Jiří Rykr-SOMOS-REAL-NÁCHOD zatím není žádný vážný zájemce o koupi domu.

Pan Koleta se dotazoval, kde inzeruje realitní kancelář výše uvedené domy. Ing. Vítová sdělila, že jsou zveřejněny na stránkách realitní kanceláře a vývěskách. Dle sdělení realitní kanceláře se zatím dotazovalo více zájemců o dům v Riegrově 596, ale zatím žádný vážný.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 21 pro

Informace o investičních akcích – materiál č. 80
OM předložil informaci o investičních akcích:

1. Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova č.p.520, Hronov
Předmětem veřejné zakázky byla dodávka tepelných čerpadel, jejich instalace, dále dodání nové otopné soustavy, včetně její instalace a elektroinstalace pro budovu MŠ Havlíčkova č. p. 520, Hronov. Dodavatelem stavby bylo Sdružení „Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova“, vedoucí účastník sdružení Jan Kudláček, další člen sdružení Radek Ducháč, další člen sdružení Petr Klikar. Technický dozor investora zajišťovala společnost DABONA s. r. o., Rychnov nad Kněžnou.
Práce jsou ukončeny, dílo převzato. Celková cena za dodávku tepelných čerpadel je Kč 3 065 492,50 vč. DPH. Zbývá dílo zkolaudovat a změnit tarif u ČEZu vč. úprav dopojení na trafostanici. Současně probíhá i kompletace žádosti o platbu na SFŽP.

2. Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč
Předmětem veřejné zakázky je realizace úspor energie – zateplení obvodového pláště tělocvičny, zateplení podlahové konstrukce v podkroví nad školou, výměna výplní otvorů v obvodových konstrukcích (okna – tělocvična, kde část oken bude i zazděna; dveře – školní budova). Součástí předmětu zakázky je oprava střechy tělocvičny (výměna střešní krytiny, oprava OK střechy) a oprava podhledu v tělocvičně.
Dále v rámci realizace předmětu zakázky bude nahrazen stávající zdroj vytápění novým zdrojem tepla, který tvoří 2 plynová tepelná čerpadla a jeden plynový teplovodní kondenzační kotel. V tělocvičně stávající podokenní teplovzdušné jednotky budou nahrazeny novými deskovými otopnými tělesy a navíc budou nainstalovány plynové teplovzdušné jednotky.
RM dne 10. 7. 2013 schválila vítězného uchazeče výběrového řízení, kterým je Broumovské stavební sdružení s.r.o. za nabídkovou cenu  Kč 4 660 466,32 bez DPH a bez rezervy (Kč 5 639 164,32 vč. DPH a bez rezervy).
Práce byly zahájeny předáním staveniště dne 24. 7. 2013. V současné době je dokončena výměna střešní krytiny a osazení trapézových plechů podhledu tělocvičny, klempířské práce na střešní konstrukci tělocvičny, zateplení stropu na budově školy a výměna otvorových výplní. Provádí se kontaktní zateplovací systém a fasáda, parotěsná fólie a zateplení stropu tělocvičny, dokončovací práce na části ústřední vytápění (10.10.2013 proběhlo servisní spuštění vytápění).
Technický dozor investora zajišťuje společnost DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou a za město dohlíží i Ing. Jára. Časový harmonogram prací je dodržován.

3. Evakuační výtah v DO Justynka
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového evakuačního lůžkového výtahu, který bude v prostoru nynějšího únikového schodiště a s tím souvisejících prací.
RM dne 28. 8. 2013 schválila vybraného dodavatele stavebních prací, kterým je MOVIS Hronov, s.r.o. za nabídkovou cenu Kč 2 834 275,00 bez DPH (Kč 3 260 136,00 vč. DPH). Práce byly zahájeny 16. září 2013 a budou ukončeny v letošním roce. V současné době jsou hotovy bourací práce železobetonového schodiště, provedeny základy pro dojezd výtahu, probíhají práce na vyzdívce výtahové šachty a místnosti pro náhradní zdroj výtahu. Montáž výtahu je plánována od 28. 10. 2013. Technický dozor investora zajišťuje Ing. Jeništa.

4. Lesní cesta Rokytník (cesta Draha - Zada)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce lesní cesty na parametry svozové cesty L1 – 4,0/30, povrch asfaltový beton, včetně odvodnění a propustku v úseku od p. Meiera na křižovatku za p. Částkovou.
RM dne 28. 8. 2013 schválila vybraného dodavatele stavebních prací, kterým je firma Svoboda – dopravní a inženýrské stavby a.s., Meziměstí za nabídkovou cenu Kč 1 641 056,70 bez DPH (Kč 1 985 681,60 vč. DPH). Práce byly zahájeny 24. září 2013, a pokud počasí dovolí, budou ukončeny k poslednímu říjnu 2013. V současné době je provedeno – reprofilace stávající cesty, zemní pláň, odvodnění, vyspádování, zřízeny konstrukční vrstvy vč. osazení svodnic, rekonstrukce čela propustku. Probíhají dokončovací práce. Stavební dozor zajišťuje RAIL-ROAD DESIGN, DOPRAVNÍ STAVBY, Ing. Jiří Kulič, Pardubice a za město dohlíží Ing. Jeništa.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o investičních akcích – 21 pro

Záměr prodeje stavidlového jezu v k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 83
Žadatelé podali žádost o koupi jezu ve Velkém Dřevíči. Uvedenými žadateli bylo podáno v průběhu let 2008 – 2013 několik žádostí o prodej jezu nebo o jeho pronájem z důvodu stavby malé vodní elektrárny.
Jedná se o stavidlový jez v říčním kilometru 2,3 na toku Dřevíč, který bývá označován jako Lelkův jez. Původně sloužil k mlýnu a pile. Ve státním archivu bylo dohledáno, že vlastník jezu, pan Lelek (ve 30. létech minulého století) souhlasí s úpravou toku cca 25 metrů pod jezem a podmiňuje souhlas tím, že nesmí dojít k poškození jezu. Dědicové údajného vlastníka však popřeli, že by šlo o jejich majetek.
Město Hronov bylo vyzváno životním prostředím v Náchodě, aby zajistilo potřebná povolení pro provoz jezu, protože se nachází na jeho katastrálním území. Odbor majetek zajistil pasport jezu, manipulační řád, povolení nakládání s povrchovými vodami a geometrický plán.
Vzhledem k tomu, že se žádný vlastník k věci nepřihlásil, byla zveřejněna výzva k převzetí opuštěné věci na dobu 6 měsíců. Znovu se přihlásil pan L., ale nedoložil žádným způsobem vlastnictví jezu.
K zápisu vlastnického práva do katastru nemovitosti je nutný zároveň souhlas vlastníků pozemků pod stavbou jezu – převážná část jezu se nachází na pozemku p.p.č. 994 v majetku Povodí Labe a část na pozemku p.p.č. 5/6 a 700/2 ve vlastnictví pana L.
Odbor majetek získal souhlas Povodí Labe a vyzval k souhlasu pana L. Pan L. podal souhlas se stavbou jezu za podmínky, že mu bude jez odprodán a převedena práva manipulovat jez. Touto podmínkou nastala neřešitelná situace.
Manipulaci jezu provádí v současné době pan K. na základě dohody o provedení práce. Dle informací finančního odboru není problém dohodu ukončit.
Stavba jezu je ve velmi špatném technickém stavu a náklady na jeho opravu by byly velmi vysoké (řádově odhad cca do 500.000,--Kč). Odbor majetek doporučuje stavbu jezu prodat a to minimálně za kupní cenu Kč 51660,--.
Aby se mohl jez prodat, musel být zapsán do KN, K tomuto účelu byl zhotoven geometrický plán, kde byly odděleny pozemky pod stavbou jezu. Nyní se jez nachází na pozemku st.p.č. 392/1 o výměře 34 m2 v k.ú. Velký Dřevíč v majetku Povodí Labe a na pozemcích st.p.č. 392/2 o výměře 5 m2 a 392/3 o výměře 1 m2 v k.ú. Velký Dřevíč v majetku pana L.
Po získání souhlasu pana L. byl jez zapsán do katastru nemovitostí do majetku města na základě notářského zápisu ze dne 4. 6. 2013. Účetní hodnota jezu byla vyčíslena v souladu s oceňovací vyhláškou na Kč 26668,-- a jez byl zaevidován do majetku města. Životnost tohoto vodního díla se odhaduje na cca 2 roky. Jez byl postaven okolo roku 1930 – opevnění z kamene, z tohoto hlediska by měla být hodnota díla již odepsaná, protože se předpokládá maximální životnost 50 let.

Finanční náklady:

manipulační řád                                                     17 784,00   
minimální zůstatek průtoku                                    3 570,00   
zpracování žádosti o nakládání s vodami            3 570,00   
pasport, zjednodušená dokumentace               19 516,00   
geometrický plán                                                      4 800,00   
notář - osvědčení N2 219/2013                             2 420,00   
Náklady celkem                                                     51 660,00   
         
Usnesení RM č. 14/2013 ze dne 10. 7. 2013, bod 17/14, 18/14 a 19/14:
RM doporučuje ZM ke schválení.

Usnesení ZM č. 5/2013 ze dne 11. 9. 2013, bod 25/5:
ZM uložilo svolání pracovního zasedání zastupitelů.
bod 4/5:
ZM schvaluje, aby byl materiál č. 61 – „Záměr prodeje stavidlového jezu v k. ú. Velký
Dřevíč“ stažen z programu jednání a přesunut na nebližší zasedání zastupitelstva.

Pracovní schůzka proběhla 25. 9. 2013 za účasti Ing. Hynka Navary z životního prostředí MěÚ Náchod a všech tří žadatelů o prodej jezu.

Úkol – připravit 3 verze způsobu prodeje.
A)
1) Odbor majetek zjišťoval informace o dobrovolné dražbě – minimální náklady při použití dražebníka – cca Kč 15000,--. Cena zahrnuje náklady na povinnou inzerci, zveřejnění dražby, zveřejnění protokolu, speciální znalecký posudek pro veřejnou dražbu a odměnu dražebníka. V tomto případě je dražba drahá a navíc je omezený okruh zájemců už z hlediska neveřejného přístupu ke stavbě. Byl doporučený prodej obálkovou metodou. Zastupitelstvo schvaluje také podmínky a výběr dražebníka na základě výběrového řízení.
2) Orgán státní správy může být dražebníkem sám, je potřebná registrace. Náklady jsou nižší, ale vzhledem k tomu, že obec nemá žádné zkušenosti s vedením dražby, bylo by příhodné školení a důkladná příprava protože úspěšnost dražby závisí na správnosti provedení a dobrém výkonu licitátora.

V případě dražby dochází k přechodu vlastnického práva udělením příklepu a žádná smlouva se již neuzavírá.
Zpeněžení veřejnou dražbou je pro obce nevýhodné ve dvou případech – pokud chce obec zachovat stávající způsob využití a pokud majetek není lukrativní, aby přilákal víc jak jednoho nebo dva zájemce.
Záměr obce rozhodnout o zpeněžení nemovitosti ve veřejné dobrovolné dražbě by měl být zveřejněn zásadně před rozhodnutím zastupitelstva obce o zpeněžení nemovitosti ve veřejné dražbě a to 15 dní před projednáním v orgánech obce. Po uplynutí této doby může zastupitelstvo rozhodnout o zpeněžení nemovitosti ve veřejné dražbě.
Je nutný přesný postup pro rozhodování a schválení prodeje nepotřebného majetku. Zastupitelstvo by mělo rozhodnout o způsobu zpeněžení veřejnou dražbou a o výši nejnižšího podání. Zároveň by mělo dojít k rozhodnutí, zda si veřejnou dražbu obec připraví sama či zda ji pro ní připraví a provede dražebník. Pak se již postupuje podle zákona o veřejných dražbách a zastupitelstvo již neschvaluje nabývací titul.

B)
Použití přímého prodeje vybranému zájemci, který učiní písemnou nabídku, ve které uvede výši kupní ceny a okolnosti, které svědčí o tom, proč by se měl právě on stát vlastníkem a jakým způsobem bude jez užívat.

C)
Použití obálkové metody prodeje.

Závěr:
OM nedoporučuje prodej dražbou z výše uvedených důvodů (použití dražebníka je nákladné, obec dražebníkem – nejsou zkušenosti, není registrace) a z časových důvodů. Prodej dražbou by se nestihl připravit do konce roku a od 1. ledna bude platit nový občanský zákoník, kde bude mít předkupní právo většinový vlastník pozemku a to je ČR, Povodí Labe. Na další postupy např. při odstoupení většinového vlastníka nejsou zpracovány metodiky.

OM nedoporučuje ani přímý prodej, protože se nedá nezaujatě posoudit, který ze zájemců by měl mít přednost. Oba mají v okolí jezu pozemky, oba mají nějaké vodní právo.

OM doporučuje prodej obálkovou metodou, kterou doporučily vzhledem k malému počtu zájemců, vzhledem k tomu, že není přístup k jezu po veřejné komunikaci i vzhledem k nízké ceně prodávané nemovitosti i oslovené realitní kanceláře.
Při prodeji jezu je třeba především hledět na zájem prodávajícího. Dle OM je to co nejrychlejší prodej nemovitosti (za účinnosti současné právní úpravy), neboť trvání vlastnictví k předmětu prodeje by znamenalo buď jeho postupný zánik nebo vynaložení vysokých nákladů na jeho udržení. Vzhledem k zájmu o předmět prodeje, je zřejmé, že zájemci mají zájem předmět prodeje užívat ať k soukromým či podnikatelským účelům a je předpoklad, že když na něj uhradí kupní cenu, budou ho užívat a na své náklady i dále udržovat. Za situace, kdy by tomu tak nebylo a došlo např. k porušení povinností uložených správním orgánem, může zasáhnout přísl. správní orgán, či je možné problém řešit občanskoprávní cestou. Tyto situace nelze nikdy předem vyloučit.

Usnesení RM č. 20/2013 ze dne 9. 10. 2013:
RM schvaluje záměr podeje za minimální částku ve výši Kč 150000,--.

Pan Koleta se dotazoval, proč se zvedla minimální kupní cena na Kč 150 000,--. Mgr. Thér sdělil, že cena byla stanovena součtem všech dosud městem vynaložených nákladů.
Dále se zajímal, zda když pan L. dal městu souhlas k zápisu do katastru, zda ho může vzít zpět. Ing. Havelková sdělila, že nemůže. Již je proveden zápis v katastru nemovitostí a jez je majetkem města Hronova.
Pan Koleta se zajímal o průběh prodeje formou obálkové metody, zmínil možná rizika.
Paní starostka vysvětlila průběh prodeje obálkovou metodou, město má schválena jasná pravidla, podle kterých bude prodej touto formou probíhat.

Návrh usnesení:
1) ZM schvaluje záměr prodeje stavidlového jezu, který se nachází na pozemcích  st.p.č.  392/1 a  392/2  v  k.ú.  Velký Dřevíč za minimální kupní cenu Kč 150.000,--, a to formou písemné nabídky kupní ceny v uzavřené obálce opatřené čitelnou adresou žadatele, jeho podpisem a s nadpisem: „Prodej stavidlového jezu – nabídka – NEOTVÍRAT“.
Nabídka v obálce bude obsahovat návrh kupní ceny v Kč a bude rovněž opatřena podpisem, aby nemohlo dojít k záměně.  Lhůta pro doručení nabídek končí dne 11. 11. 2013 v 17.00 hodin. Při odstoupení žadatele s nejvyšší vítěznou nabídkou, se stává vítěznou další nejvyšší nabídka – 11 pro, 7 proti, 3 se zdrželi

2) ZM schvaluje členy komise pro otevírání obálek s nabídkou kupní ceny za stavidlový jez v k.ú. Velký Dřevíč:
Mgr. Josef Thér, Bc. Hana Nedvědová, Ing. Lenka Vítová, náhradníci Ing. Bronislava Havelková a Ing. Ivana Stonjeková – 12 pro, 1 proti, 8 se zdrželo

Nabídka k bezúplatnému převodu nemovitosti – ideální poloviny pozemku p.č. 293 k.ú. Hronov – materiál č. 84
Město Hronov bylo osloveno Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových s nabídkou bezúplatného převodu ideální poloviny pozemku p.č. 293 o výměře 182 m2 v k.ú. Hronov. Druhým spoluvlastníkem pozemku jsou manželé Plní.
Pozemek je druhem ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace. V územním plánu je pozemek vedený jako komunikace. Podle gramisu jsou v pozemku sítě O2. Pro pozemek p.č. 296 (č.p. 545) je zřízeno věcné břemeno stezky a cesty vozové z roku 1931.

Podmínkou bezúplatného převodu je zařazení pozemku do místních komunikací. Zařazení do místních komunikací nelze provést bez souhlasu vlastníka pozemku.  Manželé Plní byli požádání o souhlas. K souhlasu nedošlo. Také nedošlo k odprodeji, protože manželé Plní požadovali cenu v nepřijatelné výši.    
Vlastnictvím komunikací se předchází mnohdy neřešitelným sousedským sporům a je výhodné z hlediska uložení sítí a obecně přístupu k nemovitostem.

Úřad pro zastupování státu nakonec nabídl převod ideální poloviny pozemku ze svého vlastnictví do vlastnictví města bez zařazení do komunikací, ale s podmínkou, že bude majetek užíván k veřejnému zájmu, to je, jako přístup a příjezd k nemovitostem, jako veřejně přístupná účelová komunikace. Další podmínkou je, že po dobu 5 let nesmí město tento majetek pronajímat, komerčně využívat nebo prodat a k 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek za rok předcházející.    

Usnesení RM č. 20/2013 ze dne 9. 10. 2013:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/HNA/3574/2013-HNAM na pozemek p. č. 293 o výměře 182 m2 v k.ú. Hronov z majetku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 do majetku Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Smlouva přílohou – 21 pro

Přehled investičních akcí – materiál č. 85
Předložený materiál okomentovala a ústně doplnila Michaela Kajnarová.

1) Projektová dokumentace Červená ulice
Projektová dokumentace je vyhotovena, projektant čeká na jediné vyjádření od MěÚ Náchod, odbor životního prostředí, které chybí ke kompletaci projektové dokumentace.

2) VO 17. listopadu, Žižkova,…
Výstavba veřejného osvětlení byla zahájena, zemní práce jsou ukončeny, chybí osadit sloupy veřejného osvětlení – bude realizováno ještě letos. Poté bude akce ukončena.

3) PD chodník J. z Poděbrad
Stavba započala, nicméně se vyskytlo několik problémů, které je nutné řešit. Město se navíc rozhodlo, že v rámci stavby chodníku přidá silniční obrubník mezi komunikaci a zelený pás a tím ještě více eliminuje působení množství povrchových vod, které se při vydatných srážkách „valí“ po chodníku. Veškerá povolení byla zařízena. Stavba bude ukončena nejpozději do poloviny listopadu.

4) Dostavba zimního stadionu
Stavba zimního stadionu je zkolaudována, je vyhotovena i přeložka ČEZ, stavba je zcela dokončena.

5) PD Mikoláše Alše a Mánesova
Při projednávání navrženého způsobu rekonstrukce jsme se dostali do střetu s pozemkem, který není ve vlastnictví města Hronova. Nyní probíhají jednání s majitelem tak, abychom vyřešili problém s odvodněním komunikace.  Všechna vyjádření jsou doručena, PD je před dokončením.

6) PD Tyršova
Projektová dokumentace byla přepracována dle požadavků RM, byla též odsouhlasena panem Kultem z DI Policie ČR. Nyní se vyhotovují finální výkresy a celá PD bude předána dotčeným organizacím k odsouhlasení.

7) Rekonstrukce přízemí v č.p. 8
Rekonstrukce je hotová, posunutý termín byl dodržen. Vícenáklady vč. odečtených méněprací se vyšplhaly na Kč 299.000,-- bez DPH. Uzavření dodatku musí schválit RM. U budovy se ještě bude upravovat dvůr tak, aby vznikla parkovací stání, a dojde též k přepojení septiku do kanalizace. Uvnitř nových prostor bude osazen nový informační systém.

8) Chodník Palackého, Nerudova
Tato investiční akce byla odložena, schváleno v rozpočtových opatřeních na ZM v září.

9) Chodník Havlíčkova ulice
Vyhlášení výběrového řízení na vypracování dalšího stupně PD bylo prozatím odloženo s ohledem vypjatého rozpočtu na příští rok (kanalizace Zbečník).

10)  Obnova vrtu a výstavba nového prameníku v parku A Jiráska
V pátek 18. 10. 2013 bude na stávající vrt osazeno čerpadlo, které přesně odpovídá velikosti a intenzitě průtoku. Pítko bude poté přeleštěno, aby se zbavilo rzi. Po vyhotovení zkoušek a rozborů druhého vrtu (ten, co se v rámci projektu obnovoval) bude i tento vrt osazen příslušným čerpadlem.

11)  PD chodníky Hronov – Zbečník, PD VO Zbečník
Práce na vyhotovení PD dále intenzivně pokračují. Nyní ještě město Hronov řeší, zda podá žádost o dotaci na některé úseky nových chodníků. U PD veřejného osvětlení čekáme na vyjádření ČEZu, na jaká připojovací místa nám povolí napojení.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace o investičních akcích – 21 pro


5. Různé

Žádost o dotaci na zimní stadion Wikov arénu – rekonstrukci chlazení – materiál č. 86
Předložený materiál okomentovala Tereza Kohlová.
Město má možnost využít dotaci ze Státního Fondu Životního prostředí v prioritní ose číslo 5. Jedná se o omezení průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik v oblasti 5.1. Dotaci je možné využít na kompletní rekonstrukci chlazení. Předpokládaná částka, kterou město potřebuje na kompletní rekonstrukci chlazení, je cca 6 mil. korun.
Dotace je poskytována na snížení rizik vůči životnímu prostředí. Zimní stadion má doposud jako chladící médium čpavek, který je velmi nebezpečný pro životní prostředí. Žádost je určená na kompletní rekonstrukci chladícího zařízení na zimním stadionu, kde se původní zařízení vymění za nové. Vůči životnímu prostředí se vymění chladící médium z původního čpavku na freon. Celkové náklady na rekonstrukci se pohybují okolo Kč 6 miliónů, dotaci lze využít až do výše 90% uznatelných nákladů, což by pro město znamenalo doplatit z rozpočtu 10 % ceny (cca Kč 600 000,-).
Termín podání žádosti je do konce měsíce října 2013. Výsledek dotačního řízení a výše dotace by měla být známa do konce roku 2013.
Realizace stavby musí být dokončena do konce roku 2014, na zimním stadionu by se jednalo o realizaci v měsících duben – září 2014. Podklady které se musí doložit na SPŽP jsou projektová dokumentace, kladné stanovisko MŽP, studie proveditelnosti. Náklady na projektovou dokumentaci jsou Kč 45 000,- bez DPH. Kladné stanovisko a studie proveditelnosti závisí na projektové dokumentaci.
PD zpracovává Ing. František Janecký, Projekce chlazení, Na Lánech 764, Litomyšl IČO: 401 58 110, hotova bude do 22. 10. 2013.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje přípravu projektové dokumentace a podání žádosti na SFŽP na získání dotace na rekonstrukci chlazení na zimním stadionu – 21 pro

Dotace na dětská hřiště u MŠ Velký Dřevíč a MŠ Zbečník – materiál č. 88
Materiál předložila paní Tereza Kohlová.
Dětská hřiště u obou mateřských škol jsou v nevyhovujícím stavu, děti si mnohdy nemají na čem hrát, zbylé prvky jsou zastaralé a neodpovídají dnešním bezpečnostním normám pro dětská hřiště, o dopadových plochách nemluvě. V rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 7 – Rozvoj infrastruktury pro enviromentální vzdělávání, poradenství a osvětu, byla 11. 10. 2013 vyhlášena výzva na výstavbu dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu. Termín podání žádosti je výzvou stanoven do 7. ledna 2014. Výše dotace je 90 % z celkových uznatelných nákladů projektu, zbylých 10 % by hradilo město ze svého rozpočtu.
Podmínkou pro výstavbu dětských hřišť je zpracování herních prvků z přírodních materiálů, příprava a tvorba zázemí pro enviromentální výchovu – květinové a bylinkové záhonky, výsadba a ošetření dřevin, jejich označení, tvorba vodních děl – potůčky, hráze, smyslové chodníčky, ptačí budky…atd., podpora pravidelného pohybu v přírodním prostředí, volné hry a fantazie.
K žádosti o dotaci je povinnou přílohou projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, předběžná cena projektové dokumentace se pohybuje od Kč 25 000,- do Kč 35 000,- s DPH. V tomto případě budou potřebné PD dvě – MŠ Velký Dřevíč a MŠ Zbečník.
Aby se příprava projektové žádosti do ledna 2014 stihla, je nutné v co nejbližší době oslovit projektanty a připravit projektové dokumentace.
V případě, že bude dotace schválena, budou se hřiště budovat během léta a podzimu 2014.

Ing. Andršová se zajímala, o jaké hřiště ve Velkém Dřevíči se jedná, zda na koupališti nebo ve školce. Paní Kohlová odpověděla, že se jedná o hřiště ve školce, protože dotační tituly jsou vypsány pouze na tato hřiště.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci na vybudování dětských hřišť v přírodním stylu v MŠ ve Velkém Dřevíči a v MŠ ve Zbečníku – 21 pro.

Zápisy z jednání finančního výboru
Předložené zápisy z 18. 9. 2012 a 3. 10. 2013 okomentovala předsedkyně FV Ing. Andršová.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí zápisy z jednání Finančního výboru ZM – 21 pro

Mgr. Šnajdr uvedl, že dle jeho názoru není inzerát na školního psychologa správně definován. Mgr. Řehůřková odpověděla, že obsah inzerátu konzultovala, dle jejího názoru je v pořádku. Konstatovala, že nepřijme nikoho jiného než vystudovaného psychologa.
Mgr. Líbalová navrhla, vzít ho jenom na rok. Mgr. Řehůřková sdělila, že každý pracovník je přijímán se zkušební lhůtou, která je různá, postupuje se podle zákoníku práce.
Pan Koleta požádal o vysvětlení rozdílu mezi pedagogem a psychologem. Paní ředitelka Řehůřková reagovala na dotaz.
MVDr. Strnad konstatoval, že dle jeho názoru zastupitelstvu nepřísluší hodnotit a zasahovat do práce jednotlivých příspěvkových organizací v pracovně právních věcech. Paní ředitelka Řehůřková poprosila, aby členové ZM respektovali, že je základní škola právním subjektem. Dále opětovně uvedla, že schválená částka na školního psychologa bude podrobně vyúčtována. Členem výběrové komise na školního psychologa bude člen zastupitelstva, Mgr. Jan Šnajdr.

Paní starostka pozvala k účasti na pietním aktu u příležitosti státního svátku „Den vzniku samostatného československého státu“, který se uskuteční v pátek 25. října – sraz v 15:30 hod. před divadlem.

Běh Hronov – Náchod, sobota 26. října v 10,30 start na hronovském náměstí.

Setkání s občany Velkého Dřevíče a Rokytníka – nakládání s odpadními vodami
Paní starostka seznámila s programem setkání, který byl zaslán na pozvánkách. VaK Náchod a.s. je ochoten nabídnout svou projekční činnost občanům v případě, že budou muset dělat nějaká další zařízení, aby vyhověli zákonu o nakládání s odpadními vodami. Město s Vakem úzce spolupracuje. Co se týká požadavků na nakládání s odpadními vodami ze strany odboru životního prostředí MěÚ Náchod – jedná se o výkon státní správy, do kterého nemůže město v žádném případě zasahovat. Setkání se uskuteční 13. a 27.11.2013.


6. Diskuze

Mgr. Thér informoval o podpisu dohody další přeshraniční spolupráce mezi Hronovem, Náchodem, Velkým Poříčím a Kudowou Zdrój.

Ing. Jára – tlumočil stížnost pana Navrátila na neřešení situace ohledně špatného parkování na křižovatce ve Velkém Dřevíči. Ing. Havelková sdělila, co bylo již vytvořeno pro zabránění parkování v křižovatce.
Pan Navrátil osobně sdělil své požadavky k parkování na křižovatce ve Velkém Dřevíči směrem na Rokytník. Dle jeho názoru doporučené dopravní značení – žluté čáry, které vyznačují, kde se parkovat nesmí, nic pro občany neřeší. Děti, které chodí ze školy, musí vstupovat do vozovky, protože chodník je stále blokován stojícími automobily těch, kteří zde bydlí nebo jdou do restaurace Na návsi. Odpověď od města je pro něho nevyhovující.
Pan Topolnickyj informoval o schůzce, kde bylo dohodnuto, že se vybuduje parkoviště u školky a potom, že se udělá vodorovné žluté značení. Po této úpravě může městská policie neukázněné řidiče pokutovat.
Paní starostka reagovala na možnost opravy chodníku v tomto prostoru. Byla na místě s panem Habrem ze Správy a údržby silnic, mluvila i s vlastníky nemovitostí. Společně řešili problém odvodnění komunikace a chodníků. Nikdo z nich nechce investovat finanční prostředky do odvodnění, chodník tak nelze opravit.
Mgr. Málek uvedl, pokud auta parkují na chodnících, měla by již nyní městská policie dělat takové kroky, aby tam neparkovala.
Mgr. Thér uvedl, že jednal s panem Kultem z dopravního inspektorátu. Město mu předložilo k posouzení různá řešení (zábradlí, atd.), ale žádné z nich povoleno nebylo. Nakonec město přistoupilo na jeho doporučení namalovat žluté vodorovné značení. Takže toto doporučení bude vyzkoušeno a uvidí se, zda je funkční. Parkují zde stále stejná auta. Na místo bude vyslána městská policie, aby kontrolovala dodržování dopravního značení.
Ing. Havelková sepíše kroky, které město k vyřešení celé situace učinilo a také ty, které budou ještě učiněny. Kdy bude město řešit rekonstrukci chodníkového tělesa není možné s ohledem na rozpočet a připravovanou velkou investici ve Zbečníku v tuto chvíli říci.

MVDr. Tomáš Strnad pozval přítomné na volejbal do Hronova. Do zápasů se zapojila v uplynulém víkendu čtyři hronovská družstva a 8 x vyhrála.

Ing. Jeništa se dotazoval, kdy se dodělá zbytek cesty na Draha v Rokytníku. Paní starostka sdělila, že budeme v letošním roce pouze „záplatovat“. Přislíbená dotace z ministerstva zatím nebyla potvrzena. Po personálním zemětřesení na ministerstvu v uplynulých dnech bude vše pozdrženo, zřejmě bude realizováno až v příštím roce.

Mgr. Bartošová uvedla, že se hluboce stydí zato, že do ceny objektu započítává město cenu práce úředníka. Reagovala tak na schválenou výchozí cenu prodeje stavidlového jezu ve Velkém Dřevíči.

Mgr. Líbalová se dotazovala, jak to vypadá s aukcí energií pro občany. Ing. Vítová sdělila, že pokud bude na dnešní radě schválena smlouva, tak bude poskytnuta informace občanům o tom, jak bude elektronická aukce pro občany ještě v letošním roce probíhat. Město podá informace občanům prostřednictvím unásku, webu i plakátů.
Mgr. Líbalová se dále zajímala, zda se bude něco dělat s prvky na fitness v parku Aloise Jiráska, protože je opět poničen další prvek. Mgr. Thér sdělil, že je stále vše v záruce. Je již reklamováno.

Pan Adolf Linhart kritizoval většinu zastupitelů za to, že prodávají něco na cizím pozemku. Reagoval tak na schválený prodej stavidlového jezu ve Velkém Dřevíči obálkovou metodou.

Pan Filip Linhart se ptal, kdo mu bude platit nájem za cizí stavbu na jeho pozemku. Město je v současné době vlastníkem stavidlového jezu ve Velkém Dřevíči, majitelem části pozemku, na kterém stojí, je právě pan Filip Linhart. Paní starostka sdělila, že je možné poslat žádost a pokud se obě strany dohodnou, bude sepsána smlouva.

Řádné jednání zastupitelstva bude 18. prosince 2013, pokud budou podány nějaké přihlášky na prodej stavidlového jezu ve Velkém Dřevíči, bude se konat mimořádné zastupitelstvo 11.11.2013.

Na závěr paní starostka poděkovala za účast na jednání a zasedání zastupitelstva ukončila.

Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 18:20 hodin.


Usnesení č. 6/2013
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 23. října 2013

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/6 – ověřovatele zápisu Mgr. Olgu Líbalovou a Mgr. Jana Šnajdra – 16 pro, 2 se zdrželi
2/6 – program jednání – 19 pro
3/6 – rozpočtový výhled města Hronova na roky 2015 – 2017 dle přílohy – 21 pro
4/6 – rozpočtová opatření č. 05/2013 dle přílohy – 21 pro
5/6 - uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 13_SOBS01_4120930044 mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy a Městem Hronov, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako žadatelem, týkající se odběru elektřiny v odběrném místě na adrese: restaurace u zimního stadionu, Palackého 1000, 549 31 Hronov do napěťové hladiny 0,4 kV (NN). Smlouva přílohou – 21 pro
6/6 - záměr prodeje stavidlového jezu, který se nachází na pozemcích  st.p.č.  392/1 a  392/2  v  k.ú.  Velký Dřevíč za minimální kupní cenu Kč 150.000,--, a to formou písemné nabídky kupní ceny v uzavřené obálce opatřené čitelnou adresou žadatele, jeho podpisem a s nadpisem: „Prodej stavidlového jezu – nabídka – NEOTVÍRAT“.
Nabídka v obálce bude obsahovat návrh kupní ceny v Kč a bude rovněž opatřena podpisem, aby nemohlo dojít k záměně.  Lhůta pro doručení nabídek končí dne 11. 11. 2013 v 17.00 hodin. Při odstoupení žadatele s nejvyšší vítěznou nabídkou, se stává vítěznou další nejvyšší nabídka – 11 pro, 7 proti, 3 se zdrželi
7/6 - členy komise pro otevírání obálek s nabídkou kupní ceny za stavidlový jez v k.ú. Velký Dřevíč: Mgr. Josef Thér, Bc. Hana Nedvědová, Ing. Lenka Vítová, náhradníci Ing. Bronislava Havelková a Ing. Ivana Stonjeková – 12 pro, 1 proti, 8 se zdrželo
8/6 - uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/HNA/3574/2013-HNAM na pozemek p. č. 293 o výměře 182 m2 v k.ú. Hronov z majetku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 do majetku Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Smlouva přílohou – 21 pro
9/6 - přípravu projektové dokumentace a podání žádosti na SFŽP na získání dotace na rekonstrukci chlazení na zimním stadionu – 21 pro
10/6 - přípravu a podání žádosti o dotaci na vybudování dětských hřišť v přírodním stylu v MŠ ve Velkém Dřevíči a v MŠ ve Zbečníku – 21 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
11/6 – informace z jednání Rady města Hronova – 20 pro
12/6 – kontrolu plnění usnesení ZM č. 5/2013 – 21 pro
13/6 – informaci OM o prodeji domů v majetku města – 21 pro
14/6 – informaci OM o investičních akcích – 21 pro
15/6 – informace o investičních akcích – 21 pro
16/6 – zápisy z Finančního výboru ZM – 21 pro
17/6 – pozvánku na pietní akt u příležitosti státního svátku v pátek 25.10.2013; pozvánku na běh Hronov – Náchod v sobotu 26.10.2013; pozvánku na setkání s občany Velkého Dřevíče a Rokytníka ve dnech 13. a 27.11.2013
18/6 – informace, názory a stanoviska v bodu Diskuze

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 30. 10. 2013