živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 5/2018

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 12. 09. 2018 od 17:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Bc. Hana Nedvědová, Bc. Jan Pavelka, Hynek Rožnovský, Mgr. Věra Řehůřková, MVDr. Tomáš Strnad, MUDr. Jan Šnajdr, Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Pavel Topolnickyj, Ing. Jaroslav Vít, JUDr. Eva Vrzáčková
Omluveni: Mgr. Věra Bartošová, Jiří Frýba, Mgr. Jana Píčová, Mgr. Pavel Zima DiS.
Tajemník: Mgr. Markéta Machová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Olga Líbalová, Libor Lelek


Paní starostka v úvodu konstatovala, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, přítomno jednání bylo 17 členů.

Pan Petr Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Olga Líbalová, Libor Lelek - 15 pro, 2 se zdrželi.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 62 až 74 včetně příloh, pozvánka na jednání, SOD na PD koupaliště VD včetně nabídky pana Petra Kaválka upravit koupaliště na biotop, Ministerstvo vnitra - Žádost o přešetření zákonnosti postupu města Hronova ve věci převodu nemovitosti včetně odpovědi města, Ministerstvo kultury - vyhodnocení podnětu a oznámení o nezahájení správního řízení "papírna", Matice česká - dopis ohledně "papírny" včetně odpovědi města, dopis pana Romana Touška ohledně rolby včetně materiálu, který v této záležitosti projednávala rada města, informace paní tajemnice o výši odměn členů volebních komisí.

Paní starostka se dotazovala na návrhy na doplnění či změnu programu jednání.
Mgr. Jan Šnajdr požádal o zařazení zprávy z kontroly FV a KV do bodu Různé. Poté dala hlasovat o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce s doplněním - 17 pro.

Paní starostka se dotázala na připomínky k zápisu z posledního jednání.

Paní starostka upozornila diskutující, pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jeho vyjádření zaznamenat.

Program jednání:

1. Finanční záležitosti
62 - Dotace pro HC Wikov z.s. Hronov na výkonnostní sport – 2. část
64 - Přeúvěrování úvěru na zimní stadion - Smlouva o úvěru s KB
70 - Rozpočtová opatření č. 08/2018/RM, 10/2018/RM a 11/2018/RM – vzetí na vědomí
72 - Rozpočtové opatření č. 12/2018/ZM

2. Majetkové záležitosti
63 - Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, Hronov, park, ČEZ
65 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1091 v k. ú. Žabokrky
66 - Uzavření smlouvy budoucí o smlouvě směnné
67 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 869/12 v k. ú. Rokytník
68 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1648/1 v k. ú. Hronov, Bytové družstvo 610
69 - Odpis pohledávek nad 20 000 Kč
71 - Informace o investičních a dotačních akcích - odbor majetek

3. Různé
73 - Informace o investičních akcích
74 - Dodatky k veřejnoprávním smlouvám - přestupky
75 - Zápis ze společné kontroly finančního a kontrolního výboru ZM

4. Diskuze

 
1. Finanční záležitosti

62 - Dotace pro HC Wikov z.s. Hronov na výkonnostní sport – 2. část 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání žádost o poskytnutí dotace na výkonnostní sport. Jedná se o dotaci pro HC Wikov Hronov z.s. ve výši 150.000,00 Kč na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v 1. KHL v období září až prosinec 2018.
První část dotace na výkonnostní sport na období leden až duben 2018 ve výši 150.000,00 Kč byla HC Wikov Hronov z.s. poskytnuta v březnu 2018 (Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 01/2018).

Návrh usnesení:
62/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v 1. KHL v období září až prosinec 2018.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
62/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 31/2018 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

64 - Přeúvěrování úvěru na zimní stadion - Smlouva o úvěru s KB 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání nabídku Komerční banky, a.s. na přeúvěrování úvěru, který byl v roce 2013 poskytnut Českou spořitelnou, a. s. na Stavební úpravy zimního stadionu do výše 17 mil. Kč. Z tohoto úvěru bylo vyčerpáno 16.959.076,99 Kč. Úroková sazba činí 1M PRIBOR + marže 0,72 % p. a., splátky jsou čtvrtletní ve výši 425.000 Kč, splatnost úvěru je do 31.12.2023. Poplatky za vedení úvěrového účtu činí 150 Kč/měsíc. Zůstatek úvěru k dnešnímu dni je 9.309.076,99 Kč, po provedení splátky k 30.9.2018 to bude 8.884.076,99 Kč. Jedná se o úvěr s pohyblivou úrokovou sazbou, lze jej bance splatit před termínem splatnosti.
Komerční banka nabízí poskytnutí úvěru ve výši 8.884.076,99 Kč na Refinancování úvěru u České spořitelny, a. s., poskytnutého na stavební úpravy zimního stadionu v Hronově. Výše splátek zůstává stejná, doba splatnosti rovněž, tj. do 31.12.2023. Úroková sazba činí 1M PRIBOR + pevná odchylka 0,49 % p. a., poplatek za spravování úvěru je 50 Kč/měsíc.

Návrh usnesení:
64/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru reg. č. 99021399169 mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 00272680, a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČO 45317054, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0


70 - Rozpočtová opatření č. 08/2018/RM, 10/2018/RM a 11/2018/RM – vzetí na vědomí 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Ivana Stonjeková.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 08/2018/RM, které bylo schváleno radou města 11.07.2018, Usnesení č. 14/2018, dále rozpočtové opatření 10/2018/RM, které bylo schváleno radou města 01.08.2018, Usnesení č. 17/2018 a rozpočtové opatření č. 11/2018/RM, které bylo schváleno radou města 22.08.2018, Usnesení č. 18/2018.


72 - Rozpočtové opatření č. 12/2018/ZM 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 12/2018/ZM, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Návrh usnesení:
72/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2018/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 

2. Majetkové záležitosti

63 - Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, Hronov, park, ČEZ 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Společnost TELKABEL CR s.r.o., Českých bratří 89, 547 01 Náchod, předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2017526, název stavby: „Hronov – Jiráskova – knn p.č. 78/1 pro Park“. Rozsah věcného břemene je vyznačený v situaci (cca 25 m kabelového vedení a jedna kabelová skříň), jedná se o připojení nového odběrného místa v Jiráskově ulici
v Hronově na pozemku parc. č. 78/1 a 81.
 
 Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH.
 Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
 OM doporučuje ke schválení.
 
 Usnesení rady města č. 14/2018 ze dne 11.7.2018, bod 35/14/135/1
 Rada města doporučila ke schválení.
 
Návrh usnesení:
63/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2017526, název stavby: „Hronov – Jiráskova – knn p.č. 78/1 pro Park“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0


65 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1091 v k. ú. Žabokrky 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelka podala písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1092 a celého pozemku parc. č. 1091 v k. ú. Žabokrky. Pozemek parc. č. 1092, účelová komunikace, byl předmětem řízení o přístupu k pozemkům v této lokalitě. Později žadatelka trvala již jen na odprodeji pozemku parc. č. 1091. Žadatelce bylo nabídnuto, vzhledem k odůvodnění žádosti, řešení nájemní smlouvou. Žadatelka uvedla, že má zájem o koupi, protože má v úmyslu zhodnotit svůj majetek, který chce předat v tomto rozsahu dalšímu vlastníkovi.
 
Pozemek parc. č. 1091 o výměře 1568 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako zahrada, v územním plánu jako zatravněná plocha ve funkčním biocentru a v záplavovém území.
 
Odbor majetek a odbor výstavby nemají proti prodeji námitek.
Účetní hodnota pozemku je 7.840 Kč. Cena zemědělských pozemků se pohybuje cca mezi 15 – 40 Kč/m2, trvalé travní porosty jsou až o 30 % levnější. Vzhledem k poloze pozemku a k možností využití navrhujeme cenu na spodní hranici, 15 Kč/m2.
Vlastníci okolních pozemků, byli seznámeni se záměrem prodeje, informaci vzali na vědomí.
 
Usnesení rady města č. 17/2018 ze dne 1.8.2018, bod 12/17/131/1
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
65/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1091 v k. ú. Žabokrky o výměře 1568 m2 s minimální cenou prodeje 23.520 Kč.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Zdrželo se: 0


66 - Uzavření smlouvy budoucí o smlouvě směnné 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Majitel byl osloven a požádán o prodej části pozemku parc. č. 399/8 o výměře cca 15 m2 (celková výměra 435 m2, zahrada) pro realizaci stavby „II/303 Velké Poříčí _ Hronov“. Byla poskytnutá situace z projektu. Může dojít i k zasažení pozemku 397/2 – cca 1 m2 (celková výměra 72 m2, zastavěná plocha a nádvoří).
 
Majitel v rámci naší žádosti požádal o směnu části pozemku z majetku města parc. č. 399/1 o výměře cca 15 m2 (celková výměra 1833 m2, zahrada), protože na tento pozemek přesahuje část stavby přístřešku.
 
Z hlediska územního plánu není problém směnu uskutečnit.
 
Odbor majetek směnu doporučuje ke schválení, majitel souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí. Po realizaci stavby bude zaměřen skutečný stav a uzavře se smlouva konečná.
 
Usnesení rady města č. 12/2018 ze dne 13.6.2018
Rada města doporučila ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 3/2018 ze dne 27. 6. 2018
Zastupitelstvo města schválilo záměr směny.
 
Záměr směny byl zveřejněn od 24. 7. 2018 do 10. 8. 2018.
 
Usnesení rady města č. 18/2018 ze dne 22.8.2018
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
66/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření budoucí smlouvy směnné, na směnu části pozemku parc. č. 399/1 o výměře cca 15 m2 z majetku města Hronova za část pozemku parc. č. 399/8 o výměře cca 15 m2 a ev. část pozemku parc. č. 397/2 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání pozemku nutného k realizaci stavby „II/303 Velké Poříčí - Hronov“.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

67 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 869/12 v k. ú. Rokytník 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 869/12 v k. ú. Rokytník o výměře 269 m2 z důvodu dlouhodobé údržby pozemku.
 
Pozemek parc. č. 869/12 o výměře 269 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako zahrada a v územním plánu jako smíšené území venkovské. Podle Gramisu se v pozemku nenacházejí sítě.
 
Pozemek má nevhodný tvar a nachází se ve svahu mezi dvěma komunikacemi.
OM a OV doporučuje k prodeji. GP si bude hradit žadatel. Cena prodeje pozemku je navržena ve výši 70 Kč/m2 s přihlédnutím k prodeji obdobných pozemků v této lokalitě. Účetní hodnota pozemku je 1345 Kč.
 
Usnesení rady města č. 18/2018 ze dne 22.8.2018, bod 12/18/153/1/2018
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
67/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 869/12 v k. ú. Rokytník o výměře 269 m2 s minimální cenou prodeje 18.830 Kč.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0


68 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1648/1 v k. ú. Hronov, Bytové družstvo 610 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Bytové družstvo 610, Jiřího z Poděbrad 694, 549 31 Hronov, IČ 60917792, podalo prostřednictvím jeho předsedy písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1648/1 o výměře cca 500 m2 (celková výměra pozemku je 1259 m2) v k. ú. Hronov. Bytové družstvo vlastní sousední pozemek parc. č. 961/9, který se nachází okolo bytových domů č. p. 693 – 695 a garáží. Plocha pozemku je zpevněná a slouží jako příjezdová komunikace a manipulační plocha k obsluze domů a garáží. Část zpevněné plochy za bytovými domy přesahuje cca 150 m2 na pozemek parc. č. 1648/1 v majetku města Hronova. Zbývající část tohoto pozemku tvoří prudší zatravněný svah a pokračuje mírněji svažitou zatravněnou plochou. Bytové družstvo mělo původně zájem o koupi části pozemku, která je již z minulosti zpevněná a o prudší svah s části zatravněné plochy, celkem je to cca 500 m2. Jak uvádí předseda v žádosti, svah léta udržovali sečením.
 
Pozemek p. č. 1648/1 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Účetní hodnota je 24,50 Kč/m2.
 
Odbor výstavby nedoporučuje prodej této části pozemku, protože je pozemek evidovaný v územním plánu jako budoucí pozemní komunikace.
 
Usnesení rady města č. 12/2018 ze dne 13.6.2018, bod 15/12/110/1/2018
Rada města uložila odboru majetek připravit k prodeji celý pozemek.
 
Pozemek o výměře 1259 m2 má účetní hodnotu 30.797 Kč.
Na členské schůzi 14. 8. 2018 se bytové družstvo rozhodlo koupit celý pozemek.
Usnesení rady města č. 18/2018 ze dne 22.8.2018, bod 13/18/155/1/2018
Rada města doporučuje ke schválení.

Diskuze: Ing. Jára zmínil, že i když odbor výstavby nesouhlasí rada města prodej odsouhlasila. Pan místostarosta vysvětlil, co radu k tomuto závěru vedlo. Na fotografii ukázal, o jakou část pozemku se jedná, protože snímek z katastru zkresluje realitu.
Pan Petr Koleta se dotazoval, proč to odbor výstavby nedoporučil. Ing. Soukup odpověděl, že je tam zakreslená cesta a budoucí výstavbě v lokalitě by prodej zkomplikoval situaci.
Dle názoru Ing. Járy by se plocha, která je určená na komunikaci, prodávat neměla. Vztahy se v lokalitě zkomplikují.
Mgr. Jan Šnajdr se přiklonil k původní navržené variantě Bytového družstva 610, prodat jen kousek pozemku pod asfaltem.
K celé záležitosti se vyjádřil přítomný zástupce Bytového družstva 610 pan Joch – zmínil historii výstavby domů, důvody zájmu pozemek koupit – opravy související s domem. Konstatoval, že cesta, která je zakreslená v územním plánu, zde dle jeho názoru nikdy být nemůže, a to z důvodu blízkosti domu a prudkého svahu.
MVDr. Tomáš Strnad navrhuje stáhnout materiál z programu a bez emocí znovu projednat.
Ing. Karel Jára by chtěl respektovat všechny vlastníky okolních nemovitostí.
Ing. Karel Jára navrhl stáhnout materiál z programu jednání a projednat s majiteli okolních pozemků.
 
Návrh usnesení:
68/1 - Zastupitelstvo města schvaluje stažení materiálu č. 68 Záměr prodeje pozemku parc. č. 1648/1 v k. ú. Hronov, Bytové družstvo 610, z programu jednání s tím, že záměr bude projednán se všemi majiteli okolních pozemků.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 2, Zdrželo se: 4


69 - Odpis pohledávek nad 20 000 Kč 
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
Po konzultaci s JUDr. Vrzáčkovou a několikaleté snaze o vymáhání dlužného nájemného, byl předložen návrh na odpis pohledávek nad 20 000 Kč.
 
Hostovského 204, dluh 27 060 Kč
Pohledávka na nájemném a službách č.p. 204 za 6 až 12/2000 a 3 až 12/2001 a vyúčtování služeb za r. 1999 a 2000 ve výši 27 060,- Kč.
Platební rozkazy z roku 2001 25 535,- Kč + náklady řízení 9 510,- Kč
                                       2002   4 048,- Kč + náklady řízení 5 250,- Kč
                                               15 275,- Kč + náklady řízení 7 560,- Kč
Vedeny výkony rozhodnutí (náklady řízení 4 825,20 Kč, 2 700,- Kč), zastaveny, nemajetný, neznámého pobytu, pohledávka částečně uhrazena.
 
Hostovského 204, dluh 37 833 Kč
Pohledávka na nájemném a službách za 8 až 12/1999, 1 až 12/2000, 1 až 12/2001 a vyúčtování služeb za r. 1999 ve výši 37 833 Kč.
4.4.2000 vydán platební rozkaz, právní moc 28.4.2000, povinnost zaplatit 33.602 Kč + náklady řízení 4.698 Kč (1.348 soudní poplatek + 3.350 Kč právní zastoupení), týkalo se nezaplaceného nájmu a služeb od 3/1997 do 12/1999.
16.5.2002 vydán platební rozkaz, právní moc 6.8.2002, povinnost zaplatit 37.267 Kč + náklady řízení 11.740 Kč (1.490 Kč soudní poplatek + 10.250 Kč právní zastoupení), týkalo se nezaplaceného nájmu a služeb od 1/2000 do 12/2001 + vyúčtování služeb
Uhrazeno částečně – vyúčtováním, splátkami.
Vymáháno výkonem rozhodnutí, několikrát, různými způsoby (prodej movitých věcí, přikázáním peněžité pohledávky). Oba bez majetku, všechna řízení zastavena, pobyt neznámý.
 
Na Drahách 924, dluh 62 554 Kč
Ukončení nájmu k 31.8.2016.
Do dědického řízení přihlášena pohledávka na nájemném za 8/2016 ve výši 4 195 Kč a vyúčtování služeb za r. 2015 ve výši 69 065. Řízení o pozůstalosti bylo usnesením Okresního soudu v Náchodě dne 27.2.2017 zastaveno pro nedostatek majetku. Vyúčtováním služeb za rok 2016 (přeplatek ve výši 6 511,- Kč a uhrazením nájemného za 8/2016 ve výši 4 195 Kč, byla pohledávka snížena na 62 554 Kč.
 
Riegrova 596, dluh 35 671 Kč
Nájem ukončen 31. 3. 2008.
Pohledávka na nájemném a službách za 8/2007 až 3/2008 ve výši 32 432 Kč a vyúčtování služeb za rok 2008 ve výši 3 239 Kč.
Okresním soudem v Náchodě 1.4.2009 vydán platební rozkaz na částku 47 438 Kč, prostřednictvím exekuce nevymáháno, dle informace z OS Náchod vedeny exekuce v řádech desetitisíců pro jiné pohledávky. Příslušenství – soudní poplatek 1 900 Kč + náklady advokáta 20 904,30 Kč, nepožadovány. Pohledávka částečně uhrazena.
 
restaurace Radnice čp. 5, dluh 166 396,80 Kč
Nájem ukončen k 5.1.2015.
Pohledávka na nájemném a službách za 9/2014 až 12/2014, zahrádka nájemné za 5/2014 až 12/2014, smluvní pokuta. Pohledávka přihlášena do dědického řízení 17.8.2015, dědictví předluženo, provedena likvidace dědictví, po rozvrhu výtěžku likvidace pohledávka města neuspokojena v plné výši (usnesení OS Náchod z 21.12.2017, opravené z 4.1.2018).
 
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o., Čapkova 193, dluh 218 114 Kč
Prohlášen konkurs dne 29.7.2014. Pohledávka na nájemném a službách za 5/2014 až 7/2014 ve výši 218 114 Kč přihlášena do insolvenčního řízení 3.9.2014, vč. úroku z prodlení (původně 238 040 Kč, snížena vyúčtováním za r. 2014), uznána co do důvodu i výše, dle konečné zprávy KS HK k rozdělení mezi věřitele 0,- Kč, usnesením KS HK z 10.7.2018 konkurs na majetek dlužníka zrušen pro nedostatek majetku.
 
Usnesení rady města č. 18/2018 ze dne 22.8.2018, bod 15/18/164/1/2018
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
69/1 - Zastupitelstvo města schvaluje odpis pohledávek za dlužníky nájemného městských bytů a nebytových prostor - Hostovského 204, Riegrova 596, Na Drahách 924, restaurace Radnice nám. Čs. armády 5 a Čapkova 193 v celkové výši 547 628,80 Kč dle přílohy k odpisu pohledávek.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0


71 - Informace o investičních a dotačních akcích - odbor majetek 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Lenka Vítová.

Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna
Předmětem projektu jsou stavební úpravy na budově tělocvičny a spojovacího krčku objektu ZŠ a MŠ Hronov, Palackého 162, Hronov, číslo parcely 716, k. ú. Hronov. Stavební úpravy spočívají ve výměně okenních a dveřních otvorů tělocvičny dosud nevyměněných, zateplení pláště budovy. Dále budou prováděny stavební úpravy spojené s vybudováním tribuny pro diváky, vybudování nových a úpravy stávajících sociálních zařízení. Součástí stavby je také výměna technologie plynové kotelny a strojovny vzduchotechniky pro šatny, výměna technologie pro strojovnu vzduchotechniky na větrání, rekuperaci a vytápění haly tělocvičny a malého sálku vč. nových rozvodů vzduchotechniky, měření a regulace.

Dodavatel stavebních prací: D-energy s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou Technický dozor investora: JESTAV s.r.o., Rokytník
Projektant a autorský dozor: EGO, Ing. Lukáš Polej, Hronov
Rozpočet: kap. 3119/311/6121
Termín realizace: květen 2018 – do 150-ti kalendářních dnů od termínu zahájení prací
Cena stavebních prací: 17 195 000 Kč bez DPH, 20 805 950 Kč vč. DPH
Na uvedenou akci je městu poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 8 097 033 Kč.
 
Práce byly zahájeny předáním staveniště 17. 5. 2018. K dnešnímu dni je provedena výměna oken a venkovních dveří, hrubá přístavba tělocvičny, částečně hotovo zateplení stěn a střech, hotova ocelová konstrukce tribuny, nové příčky, rozvody vody a kanalizace, elektroinstalace. Provádí se montáž vzduchotechniky, obklady ve sprchách, omítky, schodiště, podlahy.
U vnitřních prostor tělocvičny se předpokládá dodržení termínu realizace dle smlouvy o dílo.
Vzhledem k pracím navíc, které nebyly předmětem projektové dokumentace a byly vyvolány během realizace stavby (vstup do školy – změna řešení, nové schodiště, bezbariérový přístup, nové zábradlí apod.., odbourání zahradních truhlíků podél budovy, dodláždění, kazetové podhledy chodeb, částečná výměna dřevěného obložení tělocvičny), bude dodavatelem žádáno o prodloužení termínu dokončení stavebních prací. Bude se jednat o dodělávky týkající se venkovního prostoru. Rovněž je žádáno o rozpočtovou změnu.

 

3. Různé

73 - Informace o investičních akcích 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Michaela Kajnarová.

Rekonstrukce komunikace Na Haldě, Hronov – Zbečník, Padolí
Nyní probíhá výměna vodovodu a výstavba splaškové a dešťové kanalizace. Vodovod a splaškovou kanalizaci financuje jiný investor. Ihned po této realizaci bude zahájena rekonstrukce komunikace, termín je naplánován na 1. 10. 2018. V rámci rekonstrukce komunikace bude vybudováno nové veřejné osvětlení a odvodnění komunikace. Dílo by mělo být odevzdáno do 10. 12. 2018.
 
Rekonstrukce komunikace Červená ulice, Velký Dřevíč
Teprve 4. 9. 2018 došlo ke kolaudaci přeložky NN. Do 14 - ti dnů započnou stavební práce na rekonstrukci komunikace a to tak, že dojde nejprve k provizorní úpravě vodovodu, aby mohlo dojít k jeho výměně bez větších odstávek vody. Výměnu vodovodu financuje jiný investor. Zároveň s těmito pracemi dojde k výměně kanalizace a přípravě podkladních vrstev komunikace. Pro obyvatele je zajištěno místo pro parkování automobilů.
 
Veřejné osvětlení Na Louce, Velký Dřevíč
Akce je dokončena.
 
Oprava komunikace Na Louce, Velký Dřevíč
Komunikace Na Louce je poničena zejména výstavbou vodovodu. Nyní je téměř vyhotovena projektová dokumentace na opravu komunikace, která bude povolena Ohlášením. Oprava bude probíhat v měsíci říjnu, přesný termín ještě není znám, ale obyvatelům ulice bude v předstihu oznámen. Oprava bude mít oproti jiným stavbám minimální dopravní opatření.
 
Veřejné osvětlení ulice Dvorské, Hronov
Přeložení VO navazuje na přeložku NN, která zde proběhla na konci minulého roku. Nyní dojde k výměně stávajících sloupů. Oproti nynějšímu stavu tří svítidel VO, jich tu nově bude osazeno pět a opět budou osazena LED svítidla.
 
Rekonstrukce parku AJ
V parku nyní dochází k odstraňování vad a nedodělků, které byly sepsány při předání stavby do užívání. Přejímací řízení bylo pouze zahájeno, nebylo zatím ještě dokončeno. Zhotovitelem je udáván termín odstranění vad a nedodělků na 15. 9. 2018. Do té doby běží podmínky určené Smlouvou o dílo. Největším nedodělkem je nedokončené zastřešení u amfiteátru a nejsou zhotovené podlahové stěrky na nových WC a na pódiu amfiteátru.

Oprava kříže v Malé Čermné
Stavba je dokončena.
 
Příprava projektové dokumentace pro veřejné osvětlení na Příčnici
Projektová dokumentace je dokončená, je zažádáno o povolení. Akce navazuje na přeložku NN, kterou bude financovat jiný investor. Ten přesunul realizaci stavby na příští rok. Město Hronov se bude snažit díky přesunu termínu získat dotaci na výstavbu VO.

Příprava projektových dokumentací na rekonstrukce komunikací
Zbečník, Padolí
Probíhá příprava studie rozmístění parkovacích stání a chodníků. Tato studie bude představena stavební komisi na příštím jednání. V rámci budoucí rekonstrukce (je plánována po rekonstrukci komunikace II/303) proběhne také výstavba nové dešťové a splaškové kanalizace. Tyto stavby budou probíhat v souběhu tak, jak je tomu např. nyní u rekonstrukce komunikace Na Haldě.
Palackého a Nerudova, Hronov
Stavební komisi byla představena studie rozmístění parkovacích stání a změny provozu v Nerudově ulici. Byly zapracovány připomínky stavební komise a nyní probíhá jednání s DI Náchod a úpravě PD dle požadavků DI.
Zbečník – Pustiny
Dále probíhá příprava výstavby nového chodníku od autobusové zastávky ve Zbečníku – Pustinách (poslední zastávka ve Zbečníku), kde chodník zcela chybí a je nebezpečné se pohybovat po silnici druhé třídy.
Tyršova ulice
V ulici Tyršově jsou navrženy práce týkající se rekonstrukce komunikace a provedení parkovacích stání. V letošním roce by mělo dojít k získání stavebního povolení tak, aby rekonstrukce byla připravena pro realizaci při velké rekonstrukci komunikace II/303 (Hronov – železňák).
Koupaliště ve Velkém Dřevíči
Byla odevzdána první část řešení rekonstrukce koupaliště tak, aby odpovídala podmínkám získání dotace. Tato verze rekonstrukce je nyní projednávána s dotčenými orgány.
Rekonstrukce 4 NP v ZUŠ Hronov
Město Hronov získalo dotaci na rekonstrukci čtvrtého patra v budově č.p. 8 na Komenského náměstí (ZUŠ, DOMINO, knihovna). V patře vzniknou nové prostory pro výtvarnou dílnu, počítačovou učebnu a prostory pro vyučování hry na různé hudební nástroje. S tím je spojena rekonstrukce sociálního zařízení a vybudování schodolezu pro pohyb imobilních osob. Na konci letošního roku dojde k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby. Vlastní rekonstrukce pak započne v únoru roku 2019.

Diskuze: Mgr. Olga Líbalová se dotazovala, proč je v parku na veřejných toaletách taková sanita a ne bytelnější nerez, protože to dlouho nevydrží. Slečna Kajnarová odpověděla, že to bylo dodáno dle projektu.
Ing. Karel Jára požádal o předávací protokoly a soupis vad a nedodělků na most ve Velkém Dřevíči. Poté požádal o zveřejnění revize projektu na revitalizaci parku.
 
Pan Josef Vítek se dotazoval, kdo navrhl změnu zlacení u křížku v Malé Čermné. Dále uvedl, že vedení města nemá zájem řešit problémy v Malé Čermné. Sdělil, že příští rok se plánované setkání Čermných v Malé Čermné neuskuteční.
Starostka i pan místostarosta reagovali dotazem, kdo dal panu Vítkovi mandát k tomuto stanovisku.
 

74 - Dodatky k veřejnoprávním smlouvám - přestupky 
S předloženým materiálem seznámila Mgr. Markéta Machová.
Paní tajemnice předložila Zastupitelstvu města Hronova k projednání uzavření Dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám uzavřeným dne 27. 11. 2003 s Městem Stárkov, dne 16. 6. 2003 s Obcí Vysoká Srbská, dne 11.6.2003 s Městysem Velké Poříčí a dne 6.1.2010 s Obcí Žďárky, na základě, kterých město Hronov vykonává pro tyto obce část přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků.
Dodatky č. 1 k těmto veřejnoprávním smlouvám nově upravují výši nákladů na výkon této přenesené působnosti. Od uzavření smluv před 15 resp. 8 lety došlo ke značnému navýšení nákladů města na tuto činnost (poštovné, svědečné, plat zaměstnanců, nárůst agendy a administrativních úkonů s novým zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) a je proto třeba náklady obcím navýšit. Uzavření dodatků bylo konzultováno se se starosty obcí, s pracovnicí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a jejím prostřednictvím na Ministerstvu vnitra ČR. K uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě je třeba souhlasu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě je uzavřen dnem, kdy tento souhlas nabude právní moci a tímto dnem nabývá účinnosti. Účastníci tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě bezodkladně poté, co byl uzavřen, zveřejní na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. Současně se uzavřený dodatek k veřejnoprávní smlouvě zveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje. Dodatky ke smlouvám byly obcím zaslány k projednání na jejich zastupitelstvech. Původní smlouvy s obcemi a návrhy dodatků měli členové zastupitelstva k dispozici.

Návrh usnesení:
74/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Hronov a Městysem Velké Poříčí, kterým se mění výše úhrady nákladů na výkon přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání odešli: Petr Koleta
 
74/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Hronov a Městem Stárkov, kterým se mění výše úhrady nákladů na výkon přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání odešli: Ing. Karel Jára
 
Na jednání se dostavil pan Petr Koleta, přítomno 16 členů.

74/3 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Hronov a Obcí Žďárky, kterým se mění výše úhrady nákladů na výkon přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0 
 
74/4 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Hronov a Obcí Vysoká Srbská, kterým se mění výše úhrady nákladů na výkon přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Na jednání se dostavil Ing. Karel Jára, přítomno 17 členů.
 
75 - Zápis ze společné kontroly finančního a kontrolního výboru ZM 
Předložený materiál okomentoval Mgr. Jan Šnajdr.
Předseda finančního výboru Mgr. Jan Šnajdr předložil přímo na jednání Zápis ze společné kontroly finančního a kontrolního výboru ZM č. 1 ze dne 10.9.2018, jehož předmětem byla realizace stavebních úprav na třech nádržích v Rokytníku.
Paní starostka konstatovala, že s Mgr. Šnajdrem obsah zápisu z kontroly před jednáním zastupitelstva konzultovala. Shodli se, že jej projednají i přesto, že nemá veškeré náležitosti. Oba by chtěli celou záležitost v tomto volebním období uzavřít. Shodli se i na znění návrhu na usnesení, které zastupitelům předložili ke schválení.

Diskuze: Ing. Karel Jára si myslí, že se nejedná o reklamaci, nedostal protokol o odstranění vad. Je to neukončené dílo. Požádal o zaslání protokolů z 25.4.2018.
 
Ing. Karla Járu zaráží to, že nám někdo odvedl špatnou práci ať pan Čáp nebo slečna Kajnarová, nemáme změnové listy nic od toho nemáme.
 
Ing. Jára požádal o předání změnových listů 7 dní před termínem jednání.
 
Návrh usnesení:
75/1 - Zastupitelstvo města ukládá slečně Kajnarové, aby za účasti zhotovitele "nádrží v Rokytníku" pana Petra Čápa a Ing. Karla Járy a Ing. Jaroslava Jeništy neprodleně prověřila námitky ke kvalitě provedení díla (viz zápis z jednání KV a FV ze dne 10.9.2018) s tím, že budou případné vady a nedodělky odstraněny nejpozději do 31.10.2018.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 

4. Diskuze

Všichni členové ZM si vzájemně poděkovali za spolupráci v uplynulém volebním období a popřáli hodně zdraví.

Paní Moravcová požádala zastupitele, aby si data ze své mailové pošty zarchivovali, protože dojde po volbách, u těch, kteří nekandidují nebo neobhájí post, k jejich odstranění.
 
Jednání bylo ukončeno v 18:50 hodin
Zápis byl vyhotoven 17. září 2018
Zapsala Milena Moravcová

 

Usnesení č. 5/2018
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 12. 09. 2018

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/5/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Olgu Líbalovou a pana Libora Lelka.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 2

2/5/000 – program jednání s doplněním
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/5/62/1 - poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v 1. KHL v období září až prosinec 2018.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/5/62/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 31/2018 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/5/63/1 - uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2017526, název stavby: „Hronov – Jiráskova – knn p.č. 78/1 pro Park“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/5/64/1 - uzavření Smlouvy o úvěru reg. č. 99021399169 mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 00272680, a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČO 45317054.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/5/65/1 - záměr prodeje pozemku parc. č. 1091 v k. ú. Žabokrky o výměře 1568 m2 s minimální cenou prodeje 23.520 Kč.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Zdrželo se: 0

8/5/66/1 - uzavření budoucí smlouvy směnné, na směnu části pozemku parc. č. 399/1 o výměře cca 15 m2 z majetku města Hronova za část pozemku parc. č. 399/8 o výměře cca 15 m2 a ev. část pozemku parc. č. 397/2 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání pozemku nutného k realizaci stavby „ II/303 Velké Poříčí - Hronov“.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/5/67/1 - záměr prodeje pozemku parc. č. 869/12 v k. ú. Rokytník o výměře 269 m2 s minimální cenou prodeje 18.830 Kč.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/5/68/1 - stažení materiálu č. 68 Záměr prodeje pozemku parc. č. 1648/1 v k. ú. Hronov, Bytové družstvo 610, z programu jednání s tím, že záměr bude projednán se všemi majiteli okolních pozemků.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 2, Zdrželo se: 4

11/5/69/1 - odpis pohledávek za dlužníky nájemného městských bytů a nebytových prostor - Hostovského 204, Riegrova 596, Na Drahách 924, restaurace Radnice nám. Čs. armády 5 a Čapkova 193 v celkové výši 547 628,80 Kč dle přílohy k odpisu pohledávek.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/5/72/1 - rozpočtové opatření č. 12/2018/ZM.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/5/74/1 - uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Hronov a Městysem Velké Poříčí, kterým se mění výše úhrady nákladů na výkon přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/5/74/2 - uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Hronov a Městem Stárkov, kterým se mění výše úhrady nákladů na výkon přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/5/74/3 - uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Hronov a Obcí Žďárky, kterým se mění výše úhrady nákladů na výkon přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/5/74/4 - uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Hronov a Obcí Vysoká Srbská, kterým se mění výše úhrady nákladů na výkon přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města ukládá:
17/5/75/1 - slečně Kajnarové, aby za účasti zhotovitele "nádrží v Rokytníku" pana Petra Čápa a Ing. Karla Járy a Ing. Jaroslava Jeništy neprodleně prověřila námitky ke kvalitě provedení díla (viz zápis z jednání KV a FV ze dne 10.9.2018)
s tím, že budou případné vady a nedodělky odstraněny nejpozději do 31.10.2018.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 03. 10. 2018