živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 3/2020

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 13.5. 2020 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 
Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Jiří Frýba, Ing. Martin Houštěk, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Ing. arch Aleš Krtička, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, MUDr. Petr Mihola, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, Mgr. Jiří Škop, Ph.D., Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová
Omluveni: MUDr. Jan Šnajdr
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Jiří Škop, Ph.D., Ing. Karel Jára

Pan starosta konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu jednání bylo přítomno 21 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Jiří Škop, Ph.D., Ing. Karel Jára - 18 pro, 2 se zdrželi.

Pan starosta upozornil přítomné občany a zastupitele města, že v souladu s jednacím řádem byl z tohoto jednání pořízen videozáznam, který byl následně zveřejněn na webových stránkách města. Zároveň docházelo k online přenosu zasedání pomocí webových stránek města Hronova.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 26 až 42 včetně příloh a pozvánky na jednání.

Pan starosta rozšířil program jednání o materiál č. 42 do bodu Různé. Dále se dotazoval, zda má někdo další návrh na změnu či doplnění. Bylo hlasováno o návrhu programu jednání, tak, jak byl zaslán na pozvánce a ústním doplnění o materiál č. 42 Valná hromada VaK Náchod - 20 pro.

Pan starosta vznesl dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu z posledního jednání dne 8. dubna 2020, žádné nebyly.

Pan starosta upozornil zastupitele, že pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jejich vyjádření zaznamenat.

Program jednání:

1. Představení projektu „Sociální bydlení Hronov“

2. Finanční záležitosti
26 - Dotace pro Muzeum Náchodska
37 - Schválení účetní závěrky města za rok 2019
38 - Závěrečný účet města Hronova za rok 2019
 
3. Majetkové záležitosti
27 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, pozemek parc. č. 687, k. ú. Velký Dřevíč
28 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1183 v k. ú. Hronov
29 - Záměr prodeje pozemků v k. ú. Zbečník
31 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuci, Hostovského
32 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuci, Žabokrky
33 - Nabídka lesních pozemků ke koupi v k. ú. Velké Poříčí
34 - Prodej pozemku parc. č. 403/30 v k. ú. Hronov pod trafostanicí, ČEZ Distribuce
35 - Vložení pozemků do základního kapitálu společnosti VAK Náchod, a. s.
36 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, optická síť Rudolf-net, Palackého, Nerudova
39 - Záměr směny pozemku parc. č. 1251/1 a parc. č. 319/3 v k. ú. Zbečník
40 - Záměr směny částí pozemků parc. č. 50/2 a parc. č. 56/1 v k. ú. Malá Čermná
41 - Informace o investičních a dotačních akcích
 
4. Různé
30 - Přísedící Okresního soudu v Náchodě
42 - Valná hromada VaK Náchod, a.s.
 
5. Diskuze


1. Přestavení projektu "Sociální bydlení Hronov"

Ing. Barbora Klimšová představila krátce projekt "Sociální bydlení Hronov". Popsala historii domu a na situacích z projektové dokumentace k projektu v Jungmannově 107 ukázala záměr rekonstrukce tohoto objektu. Vzniknout by zde mělo 10 malometrážních bytů a v suterénu výstavní část se zachovanou starou pecí.
 

2. Finanční záležitosti

26 - Dotace pro Muzeum Náchodska 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání žádost Muzea Náchodska o poskytnutí dotace na rok 2020, jejíž schválení náleží zastupitelstvu města.
Regionální muzeum požaduje dotaci ve výši 300.000,00 Kč. V minulých letech byla poskytována dotace ve výši 230.000,00 Kč. V rozpočtu města Hronova na rok 2020 je pro tento účel schválena částka 230.000,00 Kč.
Žádost byla předjednána radou města dne 01.04.2020 a ta zastupitelstvu doporučila schválit dotaci ve výši 250.000,00 Kč.

Návrh usnesení:
26/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250.000,00 Kč Muzeu Náchodska, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930, která je určena účelově na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska a Jiráskova muzea v Hronově v roce 2020.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

26/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 21/2020 s Muzeem Náchodska, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0


37 - Schválení účetní závěrky města za rok 2019 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Zákon č. 239/2012 Sb., v platném znění, kterým se měnil zákon č. 563/1992 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších zákonů, a další související zákony, také zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, uložil vybraným účetním jednotkám povinnost schvalovat účetní závěrku. Zákon stanoví, že účetní závěrku obce schvaluje zastupitelstvo města.
Účetní závěrka je tvořena účetními výkazy za rok 2019 (výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvahou, výkazem zisku a ztráty, přílohou), inventarizační zprávou za rok 2019, zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2019 a protokoly o kontrolách provedených v roce 2019.
Účetní závěrku projednala na svém jednání 29.04.2020 rada města a doporučila ji zastupitelstvu města schválit.
Účetní závěrka byla zaslána rovněž členům finančního výboru.

Návrh usnesení:
37/1 - Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Hronova, IČO 00272680, za rok 2019.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 

38 - Závěrečný účet města Hronova za rok 2019 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Na základě Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme vám závěrečný účet Města Hronova za rok 2019.
V souladu s § 17 odst. 7 výše uvedeného zákona finanční odbor požádal o projednání závěrečného účtu.
Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením

a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
 nebo
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek
a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.
 
Přezkoumání hospodaření Města Hronova bylo provedeno na základě písemné žádosti města v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly, ve dnech 14.10.2019 - 16.10.2019 a 30.03.2020 - 01.04.2020.
Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.
Závěr přezkoumání hospodaření obce byl vysloven v tomto znění:

I. Při přezkoumání hospodaření Města Hronov za rok 2019
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání.

II. Při přezkoumání hospodaření města Hronov za rok 2019
 se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
 
III. Při přezkoumání hospodaření – Město Hronov – za rok 2019
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
1. podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,28 %
2. podíl závazků na rozpočtu územního celku 11,39 %
3. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 5,27 %
 
IV. Ověření poměru dluhu města Hronov k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky
Ověřili jsme poměr dluhu města Hronov k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli výběrovým způsobem tak, abychom získali přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru. Z předložených podkladů vyplývá, že dluh nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Výpočet poměru dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Zprávy.
ÚSC prohlašuje, že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní, úplné a správné a nebudou již měněny.

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek
 
Chyby a nedostatky, o kterých se závěr přezkoumání zmiňuje v bodě I. a které byly odstraněny v průběhu přezkoumání, jsou uvedeny na straně 12 přiložené Zprávy o výsledku přezkoumání a Příloha č. 1 je na straně 16 přiložené Zprávy.
 
Součástí projednání závěrečného účtu je projednání výsledku hospodaření v hospodářské činnosti za rok 2019.
V hospodářské činnosti je výsledkem hospodaření zisk ve výši 41.031,72 Kč. Navrhujeme jej převést na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - nerozdělený zisk z minulých let.
Závěrečný účet a výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2019 projednala na svém jednání 29.04.2020 rada města a doporučila zastupitelstvu města přijmout navržená usnesení.
Závěrečný účet byl zaslán rovněž členům finančního výboru.

Návrh usnesení:
38/1 - Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Hronova za rok 2019, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov, IČO 00272680, za rok 2019, s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

38/2 - Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2019, kterým je zisk ve výši 41.031,72 Kč. Zisk bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - nerozdělený zisk z minulých let.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0


3. Majetkové záležitosti

27 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, pozemek parc. č. 687, k. ú. Velký Dřevíč 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
V rámci stavby komunikace v Červené ulici v k. ú. Velký Dřevíč muselo dojít k přeložce STL plynovodu na pozemku parc. č. 687.
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, předložil ke schválení smlouvu „Smlouva o zřízení věcného břemene č. 8800075191_11/VB/P“. Rozsah věcného břemene je 73 bm.
 
Věcné břemeno bude zřízeno dle dohody obou stran za jednorázovou úhradu v celkové výši 605 Kč, která odpovídá podmínkám smlouvy budoucí.
 
Usnesení rady města č. 4/2020 ze dne 26.2.2020, bod 10/4/55/1
Rada města doporučila ke schválení.
 
Návrh usnesení:
27/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800075191_11/VB/P“, s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný), na část pozemku parc. č. 687 v k. ú. Velký Dřevíč.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0


28 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1183 v k. ú. Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatel podal písemnou žádost o koupi pozemku parc. č. 1183 o výměře 294 m2 v k. ú. Hronov.
 
Pozemek je vedený v KN jako ostatní plocha, ostatní komunikace, podle Gramisu nejsou v části pozemku k prodeji žádné sítě.
 
V současnosti je pozemní komunikace opravená žadatelem a užívána pravděpodobně pouze jím. Přesto prodej nedoporučujeme, protože může např. dojít k dělení sousedních pozemků (pozemky v současné době leží ladem, ale může dojít např. k jejich přejití do vlastnictví státu a postupnému prodeji) a pak by byla pozemní komunikace potřeba, případně i pro budoucí veřejné osvětlení. Neměla by se prodávat žádná komunikace, i když to z dnešního pohledu vypadá, že není potřeba, aby byla veřejně přístupná.
 
Usnesení rady města č. 6/2020 ze dne 18.3.2020, bod 17/6/79/1
Rada města nedoporučuje ke schválení.
 
Návrh usnesení:
28/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 1183 v k. ú. Hronov o výměře 294 m2.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Zdrželo se: 1 (J. Píčová), Nehlasovalo: 0


29 - Záměr prodeje pozemků v k. ú. Zbečník 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Z historie:
Žadatel podal žádost o koupi pozemků - stavební parcely č. 415 o výměře 253 m2, část pozemkové parcely č. 140/2 o výměře cca 706 m2 (celková výměra 1908 m2), 585/1 o výměře 3327 m2, část 587/1 o výměře cca 3105 m2 (celková výměra 33641 m2) a část 1358 o výměře cca 67 m2 (celková výměra 131 m2) v k. ú. Zbečník. Jako důvod uvádí využití k zemědělským účelům, chov koní. Žádost byla podána opakovaně, původně v roce 2017.
 
Na pozemku st. p. č. 415 je zemědělská stavba v majetku žadatele, zapsaná v jeho listu vlastnictví. Stavbou je zbytek obvodových trubek.
 
Na pozemku st. p. č. 416 je zemědělská stavba zapsaná v majetku Statku Stárkov s.r.o., zapsaná v jeho listu vlastnictví. Budova slouží jako sezonní přístřešek a příkrmiště se zdrojem vody pro jalovice a krávy. Tento prostor navazuje na pastviny, na které má Statek Stárkov uzavřenou nájemní smlouvu.
 
Na snímku územního plánu je červeně vyznačená hranice zastavitelného území.
V této oblasti lze snáze získat změnu územního plánu – stavební pozemky. Oblasti vyznačeny oranžově jsou stavebními pozemky.
V situaci jsou barevně vyznačeny pozemky v majetku města Hronova – přehledně v této lokalitě.
 
V pozemcích nejsou uloženy sítě – podle Gramisu, ale jsou dostupné.
Prodejní cena by měla být určená znalcem, protože se jedná o poměrně rozsáhlou část pozemků, na kterých je stavba a stromy.
Odhadem – stavební pozemky 500 Kč/m2, ostatní pozemky – tržní cena zemědělských pozemků se pohybuje v rozmezí 15 až 35 Kč/m2, v kvalitních lokalitách i více.
 
Statek Stárkov byl seznámen s žádostí a vyjádřil se, že požaduje přístup ke krmišti, minimálně 6 - 7 metrů od každé parcely. Stárkov požaduje být přizván ke geometrickému zaměření, aby mohlo dojít k dohodě na místě samém,
v terénu, kde bude situace přehlednější. Vyjádření pochází z roku 2017, ale platí i pro tento záměr prodeje.
 
Odbor výstavby upozorňuje na pozemek 585/1, který navazuje na zastavěnou část obce a má větší hodnotu a do budoucna by mohl sloužit k zastavění.
Odbor majetek navrhuje ponechat pozemky do budoucna k využití pro město, hodnota pozemků stoupá. Také se dá předpokládat možnost změny územního plánu a rozšíření stavebních pozemků v této lokalitě, která navazuje na stávající zástavbu.
 
Nově:
Nově podaná žádost se trochu liší od té minulé:
pozemek parc. č. st. 415, výměra 253 m2, zastavěná ploch a nádvoří, účetní hod. 13470 Kč
pozemek parc. č. 140/2, výměra 1908 m2, trvalý travní porost, úč. hodnota 6779 Kč
pozemek parc. č. 585/1, výměra 3327 m2, trvalý travní porost, úč. hodnota 3891,40 Kč
pozemek parc. č. část cca 587/1, výměra 3089 m2, trvalý travní porost, úč. hodnota 6423 Kč
pozemek parc. č. 1358, výměra 131 m2, ostatní plocha, úč. hodnota 12800 Kč
Celkem cca výměra 8708 m2, účetní hodnota cca 43363,40 Kč.
 
Se Statkem Stárkov s.r.o. bylo konzultováno, zůstává v platnosti vyjádření z roku 2017. Nájemní vztah by přešel na nového majitele.
V případě prodeje doporučuje odbor majetek určit tržní cenu znalcem. Před zadáním je nutné pořídit geometrický plán, o jehož náklady se může povýšit prodejní cena.
 
Usnesení rady města č. 7/2020 ze dne 1.4.2020, bod 40/7/94/1
Rada města doporučila ke schválení

Návrh usnesení:
29/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků - stavební parcely č. 415 o výměře 253 m2, pozemkové parcely č. 140/2 o výměře 1908 m2, 585/1 o výměře 3327 m2, části 587/1 o výměře cca 3089 m2 (celková výměra 33641 m2) a 1358 o výměře 131 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová),
Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0


31 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuci, Hostovského 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Firma K energo s.r.o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, IČ 27494683, předložila ke schválení pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2018616/VB/1a, Hronov, Hostovského – knn p.č. 400_4“.
 
Stavba představuje zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení pro Čepro a.s. o předpokládané délce vedení po pozemcích města cca 325 bm.
Ocenění věcného břemene je v souladu se schváleným ceníkem, to je 32.500 Kč + DPH.
 
Usnesení rady města č. 8/2020 ze dne 15.4.2020, bod 8/8/100/1
Rada města doporučila ke schválení.
 
Došlo k částečné změně trasy, protože odbor životního prostředí v Náchodě neschválil vedení kabelů v parku. Po dohodě byla navržena změna, naproti nádraží bude kabelové vedení uloženo ve vozovce (povrch kostky), protože u parku je pěkný asfaltový chodník. Po straně parku směrem k hlavní silnici je stará dlažba na chodníku, kabelové vedení bude uloženo do chodníku. Situace i smlouva byly přepracovány. Kabelové vedení se prodloužilo na 335 m, věcné břemeno bude za úhradu ve výši 33.500 Kč + DPH.
 
Návrh usnesení:
31/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-2018616/VB/1a, Hronov, Hostovského – knn p.č. 400_4“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou firmou K energo s.r.o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, IČ 27494683 (budoucí oprávněná). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 

32 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuci, Žabokrky 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Firma ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 15032060, předložila ke schválení pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2020102“, název stavby „Žabokrky Přípojka nn pro p. č. 104/4“.
 
Stavba představuje připojení elektroměrového rozvaděče pro provozovnu, bude provedeno vrchní přípojkou kabelem v Žabokrkách pro pozemek parc. č. 104/4 v předpokládané celkové délce vedení 3 metrů nad pozemkem parc. č. 1263/4 v majetku města Hronova.
Ocenění věcného břemene je v souladu se schváleným ceníkem, to je 10.000 Kč + DPH.
 
Na místě samém bylo projednáno, z důvodu obtížného technického řešení nebude v souběhu s touto stavbou připojeno další VO.
 
Návrh usnesení:
32/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-2020102“, název stavby „Žabokrky Přípojka nn pro p.č. 104/4“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou firmou ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 15032060 (budoucí oprávněná).
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0


33 - Nabídka lesních pozemků ke koupi v k. ú. Velké Poříčí 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Město Hronov obdrželo písemnou nabídku ke koupi pozemků. Jedná se o lesní pozemky v k. ú. Velké Poříčí.
Pozemek parc. č. 1363/1 – lesní pozemek o výměře 4508 m2
Pozemek parc. č. 1363/2 – lesní pozemek o výměře 309 m2
Pozemek parc. č. 1363/3 – lesní pozemek o výměře 125 m2
Pozemek parc. č. 1363/4 – lesní pozemek o výměře 51 m2
 
Na pozemku parc. č. 1363/1 je zrealizováno 4. zastavení projektu s názvem „Člověče, rozhlédni se kolem sebe“. Na části pozemku je umístěný infopanel s interaktivním prvkem zaměřeným na stromy, lavička a odpadkový koš.
 
S majitelem pozemku byla uzavřená smlouva o výpůjčce, která má platnost do ukončení lhůty vázanosti projektu na účel minimálně 5 let od převedení dotace. Dotace ve výši 244.970 Kč byla připsána na účet města 27.1.2020. Udržitelnost projektu končí 27.1.2025.
 
Majitel nabízí městu pozemky k odkoupení. Celková výměra činí 4993 m2 a nabídková cena je 90.000 Kč.
 
Odbor majetek navrhuje odkoupení pozemků za nižší cenu, případně prověření smlouvy o výpůjčce právníky, abychom věděli, jak by se chovala v případě porušení smlouvy ze strany majitele nebo po prodeji pozemku jinému majiteli. Nejlepším řešením pro město by bylo, pokud by smlouvu o výpůjčce podepsal případný následující majitel pozemků.
 
Usnesení rady města č. 7/2020 ze dne 1.4.2020, bod 45/7/96/1
Rada města uložila odboru majetek prověřit smlouvu o výpůjčce.
 
Z vyjádření právníka vyplývá, že by prodej pozemku neměl mít vliv na trvání závazku.
 
Usnesení rady města č. 9/2020 ze dne 29.4.2020, bod ../9/112/1
Rada města nedoporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
33/1 - Zastupitelstvo města schvaluje koupit nabízené pozemky parcelní číslo 1363/1, 1363/2, 1363/3 a 1363/4 v k. ú. Velké Poříčí.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0


34 - Prodej pozemku parc. č. 403/30 v k. ú. Hronov pod trafostanicí, ČEZ Distribuce 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ - pracoviště Hradec Králové, Riegrovo nám. 1493, 500 02 Hradec Králové, předložila žádost o odkup pozemku parc. č. 403/30 o výměře 63 m2 v k. ú. Hronov. Jedná se o pozemek pod trafostanici č. NA_0728 v Havlíčkově ulici v areálu mateřské školky, tržní cena by byla určena na základě na základě znaleckého posudku.
 
Důvodem je narovnání majetkoprávních vztahů.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 1/2020 ze dne 5.2.2020, bod č. 11/1/9/1
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněn od 11.2.2020 do 27.2.2020.
 
ČEZ Distribuce, a.s. předložila znalecký posudek. Návrh tržní hodnoty pozemku odpovídá 75.600 Kč.
 
Usnesení rady města č. 9/2020 ze dne 29.4.2020, bod ../9/115/1
Rada města doporučila ke schválení.
 
Návrh usnesení:
34/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. KSK/5012/2020 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 (kupující), na pozemek parcelní číslo 403/30 o výměře 63 m2 v k. ú. Hronov pod stavbou trafostanice.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0


35 - Vložení pozemků do základního kapitálu společnosti VAK Náchod, a. s. 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Z historie – 2016/2017:
Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, podaly žádost o vložení pozemku p. č. 1392/2 o výměře 1148 m2, ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p. č. 1392/3 o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, do základního kapitálu společnosti z důvodu získání pozemku pod vodojemem, který je ve vlastnictví společnosti.
 
Vodovody a kanalizace nabídly, že na základě znaleckého posudku bude městu Hronovu vydán odpovídající počet kusů akcií, vypracují také smlouvu, která bude po vyvěšení záměru předložena ke schválení.
 
Katastrální úřad a navazující zákonná opatření směřují k tomu, aby byl vlastník nemovitosti a vlastník pozemku pod touto nemovitostí totožný. V tomto případě byl zajištěn i přístup k nemovitosti. Vodovody a kanalizace vlastní stavbu vodojemu, která z těchto důvodů nemůže být zapsána v katastru nemovitostí. Pozemky jsou v jednotném funkčním celku s vodárenským objektem, v ochranných pásmech, které není možné využívat k jiným účelům.
 
Odbor majetek doporučuje ke schválení, aby došlo k narovnání vlastnických vztahů.
 
Usnesení RM č. 23/2016 ze dne 30. 11. 2016
RM doporučila ZM ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 8/2016 ze dne 14.12.2016
Zastupitelstvo města schválilo záměr vložení pozemků do základního kapitálu společnosti.
 
Záměr vložení byl zveřejněn od 3.1.2017 do 19.1.2017.
Společnosti „Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.“ bylo 25. ledna 2017 odpovězeno.
 
Nyní:
V letošním roce nás společnost kontaktovala ve věci vodojemu, čekala na sjednocení postupu odkupování pozemků od okolních obcí.
Na základě doporučení právníků a auditorů je nutné záměr znovu zveřejnit, protože od vyvěšení uplynula dlouhá doba.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 1/2020 ze dne 5.2.2020, bod 10/1/8/1
Zastupitelstvo města schválilo záměr vložení pozemků do základního kapitálu společnosti.
Záměr vložení kapitálu byl zveřejněn od 11.2.2020 do 27.2.2020.
 
Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, zaslala znalecký posudek a požaduje schválení vložení pozemků před konáním valné hromady dne 19.6.2020, kde jedním z bodu programu je navýšení základního kapitálu. Teprve potom bude vyhotovena smlouva.
 
Ze znaleckého posudku vyplývá, že pozemek parc. č. 1392/2 byl oceněn na 120 Kč/m2 a pozemek 1392/3 na 250 Kč/m2. Celková hodnota pozemků je 143.510 Kč, což představuje 83 kusů akcií s emisním kurzem ve výši 1.717 Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč.
 
Usnesení rady města č. 9/2020 ze dne 29.4.2020, bod ../9/113/1
Rada města doporučuje ke schválení.
 
Návrh usnesení:
35/1 - Zastupitelstvo města schvaluje vložení pozemku p. č. 1392/2 o výměře 1148 m2, ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p. č. 1392/3 o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, v k. ú. Hronov, do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928, za 83 kusů akcií s emisní hodnotou ve výši 1.717 Kč za jednu akcii.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0


36 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, optická síť Rudolf-net, Palackého, Nerudova 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Ing. Ladislav Rudolf, Bukovice 5, 549 54 Police nad Metují, podal žádost o souhlas se stavbou. Město Hronov požaduje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu - akce „Optická síť rudolf-net.cz Hronov – Palackého, Nerudova“. Jedná se o podzemní sdělovací optické kabelové vedení. V první fázi se provede položení chrániček pomocí trubek Kopoflex 70. Poté bude provedeno „zafouknutí“ jednotlivých optických kabelů. Celková délka kabelového vedení stavby bude 960 m. Zahájení stavby bude koordinováno s rekonstrukcí místní komunikace Palackého a Nerudova s názvem stavby města Hronova: „PD rekonstrukce komunikace a chodníkových těles ul. Palackého a Nerudova, Hronov“, nejzazší termín bude nejpozději s dokončením plánované rekonstrukce komunikace.
 
Byla připravená smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Na doporučení právníka u smluv obdobných bude zveřejněn záměr uzavření smlouvy. Důvodem je faktická výpůjčka pozemků při realizaci stavby, třebaže není ve smlouvě zmíněná.
 
Usnesení rady města č. 9/2020 ze dne 29.4.2020, bod ../9/122/1
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
36/1 - Zastupitelstvo města schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, o právu provést stavbu „Optická síť rudolf-net.cz Hronov – Palackého, Nerudova“ s Ing. Ladislavem Rudolfem, Bukovice 5, 549 54 Police nad Metují, IČ: 72807121.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

36/2 - Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby po uplynutí patnáctidenní lhůty vyvěšení záměru schválila uzavření smlouvy v tomto znění.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 

39 - Záměr směny pozemku parc. č. 1251/1 a parc. č. 319/3 v k. ú. Zbečník 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Důvodem navrhované směny je zajištění příjezdové účelové komunikace o dohodnuté šíři 3,8 m k nemovitosti parc. č. 319/4.
 
Vlastník pozemku parc. č. 319/3 v k. ú. Zbečník o výměře 921 m2, druh pozemku zahrada. Směňovaná část pozemku má výměru cca 26 m2.
 
Město Hronov je vlastníkem pozemku parc. č. 1251/1 v k. ú. Zbečník o výměře 2134 m2, druh pozemku ostatní plocha, využití ostatní komunikace. Směňovaná část pozemku má výměru cca 26 m2.
 
Cena pozemku:
Účetní hodnota pozemku komunikace je 69,97 Kč /m2. Pro daňové účely bude hodnota určena finančním úřadem nebo podle znaleckého odhadu. Daň z nabytí nemovitosti podává a hradí kupující, obce jsou osvobozeny. Tržní (obvyklá) cena pozemků je zpravidla odlišná.
 
Podle dohody dojde ke směně pozemků bez finančního vyrovnání, náklady na geometrický plán a vklad do KN uhradí město Hronov. Zveřejňuje se pouze pozemek města, který se bude směňovat.

Návrh usnesení:
39/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny části pozemku p. p. č. 1251/1 z majetku města Hronova o výměře cca 26 m2 v k. ú. Zbečník z důvodu umožnění zřízení příjezdové komunikace.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0


40 - Záměr směny částí pozemků parc. č. 50/2 a parc. č. 56/1 v k. ú. Malá Čermná 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Důvodem navrhované směny je zajištění příjezdové účelové komunikace o dohodnuté šíři 3 m pro nemovitost čp. 34 v Malé Čermné.
 
Manželé vlastní pozemek parc. č. 56/1 v k. ú. Malá Čermná o výměře 2884 m2, druh pozemku trvalý travní porost. Směňovaná část pozemku má výměru cca 69 m2.
 
Město Hronov je vlastníkem pozemku parc. č. 50/2 v k. ú. Malá Čermná o výměře 3147 m2, druh pozemku trvalý travní porost. Směňovaná část pozemku má výměru cca 69 m2.
 
Cena pozemku:
Účetní hodnota pozemku komunikace je 5,09 Kč/m2. Pro daňové účely bude hodnota určena finančním úřadem nebo podle znaleckého odhadu. Daň z nabytí nemovitosti podává a hradí kupující, obce jsou osvobozeny. Tržní (obvyklá) cena pozemků je zpravidla odlišná.
 
Podle dohody dojde ke směně pozemků bez finančního vyrovnání, náklady na geometrický plán a vklad do KN uhradí společně. Zveřejňuje se pouze pozemek města, který se bude směňovat.
 
Návrh usnesení:
40/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny části pozemku p. p. č. 50/2 z majetku města Hronova o výměře cca 69 m2 v k. ú. Malá Čermná z důvodu umožnění zřízení příjezdové komunikace.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0


41 - Informace o investičních a dotačních akcích 
1. Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Hronov (čp. 120 ve dvoře MěÚ)
Počátkem ledna byly zahájeny stavební práce na hasičské zbrojnici. Práce probíhají dle harmonogramu, termín odevzdání bude dodržen.

2. Projektová dokumentace ul. Padolí
Byla odevzdána projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, v současné době probíhá inženýrská činnost – souhlasná vyjádření dotčených organizací.
 
3. Stavební úpravy 5 bytů v ul. Hostovského 36
Stavba byla dokončena v termínu dle SoD, byty byly předány.

4. Projektová dokumentace ul. Palackého a ul. Nerudova
Byla odevzdána projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, v současné době probíhá inženýrská činnost – souhlasná vyjádření dotčených organizací.

5. Stavební úpravy MěÚ Hronov
Je vydané stavební povolení, probíhají práce na projektové dokumentaci k realizaci stavby.

6. Víceúčelový stadión
Probíhá inženýrská činnost k vydání územního rozhodnutí a projektant pracuje na projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení a realizaci (termín 30.9.2020).

7. Rozšíření kolumbária na hřbitově
Je zpracována projektová dokumentace na stavbu urnové stěny pro 33 urnových boxů, probíhá výběr dodavatele.

8. PD odvedení dešťových vod z okolí Kalinova domu
Byl proveden hydrogeologický průzkum, čeká se na jeho vyhodnocení. Podle výsledku HGP bude navržen způsob odvedení dešťových vod.

9. Víceúčelový stadion Dolíček
Byla zpracována a podána žádost o dotaci, je zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

10. Oprava cesty před divadlem
Na konci měsíce dubna firma VOTAVA CZ za aktívní účasti pracovníků TS provedla výměnu dlažby před divadlem. Zároveň byly opraveny bodové poruchy na dlažbě v prostoru náměstí.

11. PD na chodník v Husově ulici
Zpracovává se projektová dokumentace na dostavbu chybějícího chodníku v Husově ulici v délce cca 240 m od hranice katastru s Velkým Poříčím směrem do města.

Diskuze: Bc. Nedvědová požádala o podrobnější zpracování materiálu název akce, jméno dodavatele, finanční vyjádření, stručný popis atd.


4. Různé

30 - Přísedící Okresního soudu v Náchodě 
Předložený materiál okomentoval pan starosta.
Město Hronov obdrželo dvě žádosti o zvolení do funkce přísedícího Okresního soudu v Náchodě. Předsedkyně okresního soudu JUDr. Blanka Klicnarová dle § 64 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., vyslovila souhlas s kandidaturou pana Patrika Stonjeka, a pana Pavla Romančáka. Funkční období přísedícího je čtyřleté.
Zastupitelům se představili oba zájemci.

Návrh usnesení:
30/1 - Zastupitelstvo města volí do funkce přísedícího Okresního soudu v Náchodě pana Patrika Stonjeka.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

30/2 - Zastupitelstvo města volí do funkce přísedícího Okresního soudu v Náchodě pana Pavla Romančáka.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0


42 - Valná hromada VaK Náchod, a.s. 
Předložený materiál okomentoval pan starosta.
Dne 19. června 2020 se uskuteční valná hromada a. s. Vodovody a kanalizace Náchod, jejímž je město Hronov akcionářem. K zastupování města Hronova je nutné pověření konkrétní osoby, a to zastupitelstvem města. Členem představenstva společnosti je starosta města Hronova Petr Koleta. Z tohoto důvodu je navrhováno, aby město Hronov na řádné valné hromadě zastupoval.
V souladu s Občanským zákoníkem je však ještě potřeba, aby pověřená osoba měla mandát k hlasování o jednotlivých bodech programu valné hromady. Město Hronov je třetím největším akcionářem společnosti.
Pozvánka na valnou hromadu obsahuje program jednání valné hromady včetně návrhů na usnesení. Pozvánka je přílohou tohoto materiálu. Všechny další podklady jsou k dispozici na www.vakna.cz

Návrh usnesení:
42/1 - Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Petra Koletu zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 19. června 2020.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová),
Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

42/2 - Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu a návrh usnesení řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č.p. 1521, která se uskuteční 19.6.2020.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

5. Diskuze

Paní místostarostka informovala, že paní Ilona Samková ukončila práci kronikářky města Hronova. Novou kronikářkou města Hronova bude paní Drahomíra Večeřová.

Bc. Nedvědová požádala o zaslání celkového přehledu (tabulky) příjmu z nájemného z nebytových prostor za rok. Dále požádala o představení nového strážníka na zastupitelstvu a v Hronovských listech.
Požádala o zaslání analýzy odpadového hospodářství, na základě které, jak informovala paní tajemnice, bude probíhat zadávací řízení pro výběr svozové firmy.

Na závěr byla vedena obsáhlá diskuze o výsledku konkursního řízení na ředitele Základní školy a Mateřské školy Hronov.

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin
Zápis byl vyhotoven 18. května 2020
Zapsala Milena Moravcová

Usnesení č. 3/2020

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 13. 5. 2020


Zastupitelstvo města schvaluje:
1/3/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Škopa Ph.D. a Ing. Karla Járu - 18 pro, 2 se zdrželi

2/3/000 – program jednání – 20 pro
 
3/3/26/1 - poskytnutí dotace ve výši 250.000,00 Kč Muzeu Náchodska, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930, která je určena účelově na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska a Jiráskova muzea v Hronově v roce 2020.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/3/26/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 21/2020 s Muzeem Náchodska, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/3/27/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800075191_11/VB/P“, s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný), na část pozemku parc. č. 687 v k. ú. Velký Dřevíč.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/3/29/1 - záměr prodeje pozemků - stavební parcely č. 415 o výměře 253 m2, pozemkové parcely č. 140/2 o výměře 1908 m2, 585/1 o výměře 3327 m2, části 587/1 o výměře cca 3089 m2 (celková výměra 33641 m2) a 1358 o výměře 131 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/3/31/1 - uzavření smlouvy „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-2018616/VB/1a, Hronov, Hostovského – knn p.č. 400_4“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou firmou K energo s.r.o.,
Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, IČ 27494683 (budoucí oprávněná).
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/3/32/1 - uzavření smlouvy „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-2020102“, název stavby „Žabokrky Přípojka nn pro p. č. 104/4“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou firmou ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 15032060 (budoucí oprávněná).
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/3/34/1 - uzavření kupní smlouvy č. KSK/5012/2020 s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 (kupující), na pozemek parcelní číslo 403/30 o výměře 63 m2 v k. ú. Hronov pod stavbou trafostanice.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/3/35/1 - vložení pozemku p. č. 1392/2 o výměře 1148 m2, ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p. č. 1392/3 o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, v k. ú. Hronov, do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521,
547 01 Náchod, IČ 48172928, za 83 kusů akcií s emisní hodnotou ve výši 1.717 Kč za jednu akcii.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/3/36/1 - znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, o právu provést stavbu „Optická síť rudolf-net.cz Hronov – Palackého, Nerudova“ s Ing. Ladislavem Rudolfem, Bukovice 5, 549 54 Police nad Metují, IČ: 72807121.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/3/37/1 - účetní závěrku města Hronova, IČO 00272680, za rok 2019.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/3/38/1 - závěrečný účet města Hronova za rok 2019, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov, IČO 00272680, za rok 2019, s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/3/38/2 - výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2019, kterým je zisk ve výši 41.031,72 Kč. Zisk bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - nerozdělený zisk z minulých let.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/3/39/1 - záměr směny části pozemku p. p. č. 1251/1 z majetku města Hronova o výměře cca 26 m2 v k. ú. Zbečník z důvodu umožnění zřízení příjezdové komunikace.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/3/40/1 - záměr směny části pozemku p. p. č. 50/2 z majetku města Hronova o výměře cca 69 m2 v k. ú. Malá Čermná z důvodu umožnění zřízení příjezdové komunikace.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
17/3/42/2 - návrh programu a návrh usnesení řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č.p. 1521, která se uskuteční 19.6.2020.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Zastupitelstvo města neschvaluje:
18/3/28/1 - záměr prodeje pozemku p. p. č. 1183 v k. ú. Hronov o výměře 294 m2.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Zdrželo se: 1 (J. Píčová), Nehlasovalo: 0
 
19/3/33/1 - koupit nabízené pozemky parcelní číslo 1363/1, 1363/2, 1363/3 a 1363/4 v k. ú. Velké Poříčí.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Zastupitelstvo města pověřuje:
20/3/42/1 - starostu města Petra Koletu zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 19. června 2020.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Zastupitelstvo města ukládá:
21/3/36/2 - radě města, aby po uplynutí patnáctidenní lhůty vyvěšení záměru schválila uzavření smlouvy v tomto znění.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Zastupitelstvo města volí:
22/3/30/1 - do funkce přísedícího Okresního soudu v Náchodě pana Patrika Stonjeka.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
23/3/30/2 - do funkce přísedícího Okresního soudu v Náchodě pana Pavla Romančáka.
Hlasování: Pro: 20 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 05. 2020