živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 3/2010

z  jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 28. 4. 2010 od 17:00 hodin v předsálí Sálu Josefa Čapka

Přítomni: 17 členů (dle prezenční listiny)
Omluveni: Jaroslav Zelený, Antonín Hurdálek, Mgr. Petr Málek, Mgr. Bedřich Málek
Pozdější příchod: MUDr. Anna  Klikarová,
Ověřovatelé zápisu:  Libor Lelek, Mgr. Marcela Odvářková – 14 pro, 2 se zdrželi

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 16 členů. Ověřovateli zápisu byli zvoleni Libor Lelek, Mgr. Marcela Odvářková – 14 pro, 2 se zdrželi.

Starostka vznesla dotaz, zda má někdo nějakou námitku k zápisu z minulého jednání.
Ing Jeništa řekl, že v zápise č. 2/2010 je chybně uvedeno, že černá skládka je při výjezdu z Rokytníka na Stárkov. Správně má být při výjezdu z Velkého Dřevíče na Stárkov. 

Návrh programu jednání byl zaslán na pozvánce. Jako podklad pro jednání byly zastupitelům zaslány materiály pod čísly 28 - 41 včetně příloh, přehled činnosti Městské policie za březen 2010, zápis z jednání pracovní skupiny Autokemp, dopis OREDA ke změnám jízdních řádů, vyhodnocení ankety mezi občany Velkého Dřevíče a Rokytníka a pozvánka na jednání ZM s programem. K předloženému návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání  - 16  pro

Program jednání:
1. Informace z jednání Rady města Hronova
2. Kontrola plnění usnesení ZM
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Změna územního plánu města Hronova
6. Různé
7. Diskuse


1. Informace z jednání Rady města Hronova – materiál č. 39
K předloženému materiálu nebyla žádná diskuse.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova  - 16 pro


2. Kontrola plnění usnesení ZM č. 2/2010 – materiál č. 37

Ing, Jára kritizoval, že v HL byla otisknuta tabulka s výsledky referenda v původním znění, přestože zastupitelstvo odhlasovalo něco jiného. Požádal, aby to bylo napraveno a uvedeno na pravou míru, chtěl v dalším čísle HL opravu.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č. 2/2010


3. Finanční záležitosti
Materiály č. 28, 30 a 33, 34 a 35 představila zastupitelům ing. Ivana Stonjeková.

Smlouvy o půjčce – stanovení úroků – materiál č. 28
FO předložil k projednání stanovení výše úroků z půjček, které byly městem poskytnuty v roce 1999 občanům na zakoupení bytů v čp. 61 a 62 v Žabokrkách a půdních vestaveb v čp. 314 v Hronově, Nerudově ulici.
 V čl. III, odst. 2 je uvedena úroková sazba 4 %, která je stanovena jako fixní na dobu 10 let s tím, že po uplynutí této doby se změní úroková sazba podle skutečně zaplacených úroků peněžnímu ústavu Volksbank a.s. Brno, který poskytl městu Hronov na financování těchto bytů úvěr.
V loňském roce rada města dne 15.06.2009 projednala Dodatek k výše uvedeným smlouvám, který stanovil úrokovou sazbu z půjček pro další období, až do doby úplného splacení půjček (návrh na ponechání sazby ve výši 4 %, a to vzhledem a vzhledem k nejasnosti a složitosti plnění uvedeného ustanovení a rovněž na doporučení pracovníků, kteří prováděli přezkoumání hospodaření města za rok 2008). Tento dodatek doporučila rada města zastupitelstvu města schválit. Mezitím však byly připraveny pro nájemníky výše uvedených domů nové smlouvy. Proto bylo právničkou města doporučeno dále s uzavíráním dodatků nepostupovat, neprojednávat je v zastupitelstvu s tím, že výše úrokové sazby je řešena novými smlouvami. Tyto nové smlouvy však většina nájemníků odmítla podepsat a město se dle vyjádření právničky města nemůže domáhat neplatnosti původně uzavřených smluv. Proto s ohledem na výše uvedené a pro naplnění čl. III., odst. 2 smluv o půjčce, uzavřených mezi městem Hronov a nájemníky, navrhujeme stanovit navrženou úrokovou sazbu formou oznámení nájemníků (neuzavírat dodatky).
Aktuální informace z jednání s nájemníky ze dne 7.4.2010 - Nedvědová
Poslední schůzka s nájemníky se uskutečnila 7.4.2010 na MěÚ. Ze schůzky byl pořízen zápis, který byl zastupitelům zaslán jako příloha tohoto materiálu.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje s odkazem na článek III., odstavec 2 smluv o půjčce, uzavřených za účelem zakoupení bytů v čp. 61 a 62 Žabokrky a čp. 314 Hronov, oznámit dlužníkům, že výše úrokové sazby zůstává do data poslední splátky ve výši 4 % - 16 pro


Změna rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2010 - č. 01/2010/HČ – materiál č. 30
FO předložil k projednání návrh na změnu rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2010 č. 01/2010/HČ.
Navrhujeme změnu účtu 502 – Spotřeba plynu u Org. 206 – Hotel Radnice. Ve schváleném rozpočtu je částka na plyn ve výši Kč 10.000,00. V březnu 2010 bylo odborem majetek provedeno vyúčtování plynu za čp. 5 za rok 2009. Náklady na plyn pro hotel činí cca
Kč 129.000,00. Tato částka zahrnuje spotřebu plynu za období, kdy je hotel v provozu, a temperování během celého roku. Ve schváleném rozpočtu se počítalo s náklady na plyn pouze v období provozu hotelu. Bylo však zkonstatováno, že v nákladech na hotel by se měly objevovat všechny náklady související s hotelem po celý rok.
Navrhovaná změna:
Účet 502 – Spotřeba plynu, org. 206 – hotel Radnice, Kč 130.000,00. Hospodářský výsledek hotelu bude potom ztráta ve výši Kč 119.500,00, ztráta celé hospodářské činnosti bude potom Kč 262.360,00.
Tento materiál projednala rada města dne 12.04.2010 a doporučila jej zastupitelstvu města ke schválení.

Ing. Jára se zeptal, jestli bylo vyúčtování plynu v dubnu.
Ing. Stonjeková odpověděla, že bylo v březnu.
Ing. Jára řekl, že by mělo být uvedeno ve výsledcích HČ k 31.3.2010.
Ing. Stonjeková  vysvětlila, že se jednalo o vyúčtování za loňský rok a bylo zaúčtováno (změnou metody účetnictví) do nákladů loňského roku. Do nákladů letošního roku budou zaúčtovány náklady na plyn v letošním roce pomocí dohadných účtů.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2010 č. 01/2010/HČ  – 16 pro


Žádost o doplacení půjčky z FRBMH – Petr John, Smlouva č. 10/2007 - materiál č. 33
FO předložil k projednání žádost pana Petra Johna, o jednorázové doplacení půjčky z FRBMH, která mu byla poskytnuta Smlouvou č. 10/2007 ze dne 13.06.2007, a to k datu 30.04.2010.
Panu Petru Johnovi byla poskytnuta půjčka na: 06 výměna oken u bytu č. 76/8 v čp. 76 Hronov ve výši Kč 30.000,--, splatná 15.12.2012
Výše půjčené jistiny činí Kč 30.000,--, úroky činí Kč 2.832,95, celkem k úhradě Kč 32.832,95.
K 31.03.2010 je uhrazeno:
na jistině: Kč  18.464,80
na úrocích: Kč 2.174,05
celkem: Kč 20.638,85.
Dle smlouvy zbývá uhradit (od dubna 2010 do splatnosti):
na jistině: Kč 11.535,20
na úrocích: Kč 658,90
celkem: Kč 12.194,10.
Žádost byla projednána radou města dne 12.04.2010 a doporučena zastupitelstvu města
ke schválení.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje žádost pana Petra Johna, o jednorázové doplacení půjčky z FRBMH, poskytnuté Smlouvou č. 10/2007, a to k datu  30.04.2010 v částce Kč 11.535,20 (tzn. pouze nesplacenou jistinu dle smlouvy) – 16 pro
  

Přijetí úvěru na Zateplení budov - MŠ Hronov Havlíčkova čp. 520 a čp. 656 - materiál č. 34
FO přeložil k projednání následující materiál:
Město Hronov získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a čp. 656“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/09.04999. Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. Celkové náklady na projekt činí 11.580 tis. Kč, dotace z EU činí 4.449 tis. Kč, dotace ze SFŽP 262 tis. Kč. Zbytek ve výši 6.869 tis. Kč tvoří podíl žadatele. Vzhledem k výši tohoto podílu je město Hronov pro jeho financování nuceno využít dlouhodobý úvěr. Zdrojem splácení budou vlastní prostředky města.
FO proto předložil návrh na schválení přijetí úvěru dle Výzvy ke zpracování úvěru. S touto výzvou doporučujeme oslovit následující bankovní ústavy: Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Volksbank CZ, a.s.
Zároveň FO navrhl schválit složení komise pro otevírání obálek a současně pro posouzení nabídek: p. Hana Nedvědová, Ing. Jaroslav Vít, p. Věra Havelcová, p. David Pavlíček, Ing. Ivana Stonjeková, náhradníci: Mgr. Josef Thér, Ing. Jiří Kašík, p. Lidmila Vajsarová, PharmDr. Jana Třešňáková, p. Dana Jermanová.
Dále navrhl, aby zastupitelstvo města pověřilo radu města schválením poskytovatele úvěru.
Tento materiál projednala rada města dne 12.04.2010. Vyžádala si doplňující informace, především dobu návratnosti investice. V přiložené tabulce jsou obsaženy vybrané údaje o akci. Vypočtená návratnost vychází z ceny investice dle projektu, předpokladem je, že skutečné náklady, které vzejdou z výběrového řízení, budou nižší, tedy i návratnost se o něco sníží. Bez poskytnutých dotací vychází návratnost velice dlouhá, dle informace zpracovatele žádosti, Dabony, a.s., jsou z tohoto důvodu dotace na zateplení obálek budov poskytovány. Pokud by i bez dotací vycházela návratnost přijatelná, investice by se zaplatila sama, dotace by nebyly potřeba, resp. by nebyly vůbec poskytovány.

Ing. Jára se zeptal D. Pavlíčka jako předsedy FV, jestli je návratnost v souladu s doporučením FV z r. 2009.
D. Pavlíček odpověděl, že doporučení FV se dělalo v době, kdy se měla dělat i kanalizace ve Zbečníku, okna na škole by se stejně měnit musela.

Návrh na usnesení:
1) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí úvěru na financování akce „Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova č.p. 520 a č.p. 656“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/09.04999,  do výše  7 mil. Kč  se splatností 7 let – 15 pro, 1 se zdržel

2) Zastupitelstvo města schvaluje podání Výzvy ke zpracování nabídky dle specifikace uvedené ve výzvě, a to těmto bankovním ústavům: Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Volksbank CZ, a.s. - 15 pro, 1 se zdržel

3) Zastupitelstvo města schvaluje složení komise pro otevírání obálek a současně pro posouzení nabídek: p. Hana Nedvědová, Ing. Jaroslav Vít, p. Věra Havelcová, p. David Pavlíček, Ing. Ivana Stonjeková, náhradníci: Mgr. Josef Thér, Ing. Jiří Kašík, p. Lidmila Vajsarová, PharmDr. Jana Třešňáková, p. Dana Jermanová -15 pro, 1 se zdržel

4) Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením poskytovatele úvěru na financování akce „Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova č.p. 520 a č.p. 656“ - 15 pro, 1 se zdržel


Návrh rozpočtových opatření č. 01/2010 – materiál č. 35
FO předložil k projednání návrh rozpočtových opatření č. 01/2010.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 01/2010 – 16 pro


4. Majetkové záležitosti
Prodej  pozemku p.p.č. 273/30 v k.ú. Hronov – Kortusovi
– materiál č. 31
Materiál představila ing. Havelková.
Pan Kortus Miloš a  paní Kortusová Danuše, podali písemnou žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 273/7 (celková výměra 2053) o výměře cca 170 m2 v k.ú. Hronov. Pozemek chtějí využít jako zahradu.  
Pozemek p.p.č. 273/7 je vedený v katastru nemovitostí jako zahrada (zemědělský půdní fond), v územním plánu jako plochy veřejné zeleně. Pozemek je v současné době velmi zanedbaný a zaneřáděný odpadem.
Pozemek k prodeji sousedí se stávající stavbou na pozemku st.p.č. 268, ve vlastnictví manželů Touškových. Dle vyjádření stavebního odboru může být prodej uskutečněn, protože umožnění přístupu za účelem provedení oprav stavby vyplývá ze zákona - § 141 stavebního zákona a
§ 127, odst. 3 občanského zákoníku.
Cena prodeje pozemku dle  usnesení  ZM č. 3/2003 ZM: zemědělské pozemky v intravilánu funkčně připojeny k domu - BPEJ x koef. 8, tj. 4,61 x 8 = Kč 36,88 /m2,  dle účetní hodnoty á Kč 41,656 /m2
OM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 273/7 o výměře cca 170 m2 za cenu Kč 42,-- /m2. Přesnou výměru určí geometrický plán.
Usnesení RM č, 22 ze dne 19.10.2009:
RM doporučuje ZM ke schválení záměr prodeje pozemku.
Dodatečně zjištěné skutečnosti:
OM byl upozorněn na existenci nájemní smlouvy na předmětný pozemek. Nájemcem je pan Stanislav Toušek, NS je uzavřená k využití pozemku ke zřízení zahrádky dne 15.6.1994, dodatek k nájemní smlouvě je ze dne 21.7.1994. Smlouva je uzavřená na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do září běžného roku s tím, že výpověď končí v září následujícího roku. Nájemní vztah není překážkou prodeje, pokud kupující převezme veškeré závazky vyplývající z této smlouvy. Nájemce bude upozorněn písemně na možnost prodeje předmětného pozemku.
Při kontrole pozemku na místě nic nenasvědčovalo tomu, že je pozemek užívaný.
Nové skutečnosti ke dni 1.4.2010:
Usnesení ZM č. 6/2009 ze dne 4.11.2009, bod 5/6:
ZM schvaluje záměr prodeje.
Záměr prodeje byl zveřejněný na úřední desce od 19.11 2009 do 7.12.2009, žádný jiný zájemce se nepřihlásil.
Žadatelé nechali zhotovit geometrický plán, prodávaný pozemek má p.č. 273/30 a výměru 174 m2, celková cena činí Kč 7308,--.
Usnesení RM ze dne 12.4.2010:
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje  prodej části pozemku p.p.č. 273/7 (dle geometrického plánu p.p.č. 273/30) o výměře 174 m2  v k.ú. Hronov za  cenu Kč 7308,--,  Miloši a Danuši Kortusovým. Správní poplatek za vklad do KN hradí kupující – 16 pro


Informace – prodej domů v majetku města – materiál č. 38
Materiál představila ing. Vítová.
OM předložil informaci k prodeji domů v majetku města.
1/ bytová jednotka v č.p.76, Husova ul., Hronov
V čp. 76, Husova ul. je město Hronov vlastníkem poslední bytové jednotky. 
Dle informace poslední nájemkyně požádala o umístění do Kalinova domu. OM předpokládá, že posléze by se mohl poslední byt prodat lépe. Zatím žádná změna.
2/ dům č.p.107, Jungmanova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Záměr prodeje vyvěšen od 30.3.2009.  Další činností se zabývá realitní kancelář REALITY EU Náchod s.r.o., probíhají prohlídky individuálních zájemců.
Nyní má realitní kancelář evidováno několik zájemců a další se hlásí na prohlídky. Největší problém mají zájemci se získáním úvěru od bank.
 
Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města - 16 pro


Informace o investičních akcích – Š. Šimonová – materiál č. 40
Nové informace o probíhajících investičních akcích města Hronova.
1/Přístavba a stavební úpravy čp. 209 a čp. 212 - Justynka
Termín pro odstranění vad a nedodělků byl z důvodu nepříznivých jarních klimatických podmínek posunut na základě dohody mezi investorem a zhotovitelem o 1 měsíc do 30.5.2010.
2/ Park A. Jiráska v Hronově
Dne 20.4.2010 bylo ukončeno hlasování veřejnosti pro jednu z předložených variant úprav parku A. Jiráska. V květnu bude svolána stavební komise, na které bude doporučen další postup při přípravě projektu. 
 
Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace Š. Šimonové o investičních akcích – 16 pro


Informace o investičních akcích – M. Kajnarová – materiál č. 41
1) PD cyklostezky (Knáhlova, Líska, Střezina, Malá Čermná)
Cyklostezka V Lískách
Chybějící zábradlí na cyklostezce bylo osazeno. Akce je tímto dokončena.
Cyklostezka Střezina – Kozinek
Stavba cyklostezky je zcela dokončena, v letošním roce dojde k osazení veřejného osvětlení na části cyklostezky.
Cyklostezky jsou financovány z prostředků Operačního Programu přeshraniční spolupráce CZ - PL.
I nadále se připravují kompletace projektů na Česko – Polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým a to na trasy Knáhlova ulice, Hronov, Malá Čermná – hraniční přechod a komunikace k Tamadexu, která bude navazovat na cyklostezku Střezina - Kozinek. 
2) Chodníkové těleso vč. lávky – ZŠ-MŠ V. Dřevíč
V rámci reklamace nedodělků této stavby byla se zástupci města a místními obyvateli Velkého Dřevíče sjednána schůzka na místě samém. Ze schůzky vyvstalo několik požadavků na stavbu jako např. úklid deponie v okolí stavby nebo zabezpečení stávající lávky. Tyto nedostatky by měly být odstraněny do konce dubna. Osazení zbývajícího zábradlí bude provedeno hned po odstranění nedodělků od dodavatelské firmy.
3) Květníky na náměstí
Na nové stavbě náměstí bude pro oživení plochy osazeno 13 květníků. Tyto květníky budou osazeny rostlinami, které vegetují v extrémnějších podmínkách a kvetou od března do října. Rostliny dodají městskému prostoru proměnlivost. Květníky budou na náměstí osazeny do jednoho měsíce.
4) VO  část Padolí – Zbečník
Tato akce navazuje na výstavbu VO v Kostelecké ulici. Výstavbu VO koordinujeme s přeložkou NN, kterou plánuje společnost ČEZ. Termínem bychom se měli přizpůsobit společnosti ČEZ, realizaci má plánovanou v červenci a srpnu tohoto roku. Město Hronov nyní připravuje v koordinaci se společností ČEZ projektovou dokumentaci na výstavbu veřejného osvětlení v ulici Padolí. Realizace veřejného osvětlení je plánována na červenec/srpen tohoto roku.
5) Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova č.p. 520 a 656
Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU Operačního programu Životního prostředí. Jedná se o zhotovení stavebních úprav u obou objektů a to zateplení obvodového pláště, výměnu okenních výplní a vstupních dveří a zateplení střešního pláště. Nyní je vyvěšena výzva k podání nabídky na tyto stavební práce. Termín pro podání nabídky je 3. 5. 2010. Realizace většiny stavebních prací je plánována na červenec a srpen, kdy bude provoz obou školek omezen.
6) Skupinový projekt  Metuje, kanalizace Hronov – Zbečník
Město Hronov po předchozích jednáních s Ministerstvem životního prostředí a po schválení Zastupitelstvem města Hronova podalo žádost o stažení projektu z další administrace. Rozhodnutí v této věci bylo vydáno 14. 4. 2010. Projektovou dokumentaci si přebrala společnost VaK Náchod, a.s. a bude podána žádost o poskytnutí dotace a to jedině tímto oprávněným žadatelem – společností VaK Náchod, a.s.

L. Lelek doplnil, že se tráva  na koupališti může vysít hned, ne až po čarodějnicích.
P. Topolnickyj řekl, že zábradlí na cyklostezce v Lískách není natřeno a opraveno, dokud nebude hotovo, tak se musí ponechat v materiálu o investičních akcích.
Ing. Jára upozornil, že potěr na nové lávce pro pěší ve Velkém Dřevíči není takový, jaký by měl být.
M. Kajnarová  prošetří.
Mgr. Líbalová se zeptala, kdo rozhodl o květnících a kdo se o ně bude starat.
M. Kajnarová odpověděla, že rostliny jsou vybrané tak, aby vydržely i vysoké teploty na náměstí, květníky navrhl p. Chmelař a rostliny vybrala odbornice.
Starostka doplnila, že o nákupu květníků rozhodlo zastupitelstvo – je součástí schváleného rozpočtu města na rok 2010.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace M. Kajnarové o investičních akcích – 16 pro

Na jednání se dostavila MUDr. Anna Klikarová – 17 členů zastupitelstva


5. Změna územního plánu města Hronova
Změna územního plánu města Hronova
- materiál č. 32
Po schválení územního plánu města Hronova dne 26. 10. 2005 a nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „ stavební zákon“) od 1. 1. 2007 začal stavební úřad přijímat dle § 46 stavebního zákona žádosti o pořízení změny územního plánu. Předmětné pozemky byly na místě prohlédnuty a žádosti o změnu územního plánu byly prokonzultovány s pověřeným zastupitelem. Na základě tohoto předběžného projednání předkládá stavební úřad níže uvedené žádosti o změnu územního plánu včetně návrhů na usnesení. První pozemky byly schváleny ZM  dne 22.10.2008. Zařazení pozemků do změny bylo předjednáno Radou města. Dle § 45 odst. 4 stavebního zákona město Hronov bude po navrhovatelích požadovat úplnou úhradu nákladů na zpracování projektové dokumentace ke změně č. 1 územního plánu.
Nabídková cena bude rozpočítána na jednotlivé navrhovatele s tím, že před zahájením veřejnoprávního projednání bude požadováno zaplacení požadované částky.
V souladu s usnesením zastupitelstva ze dne 22.10.2008 bod 29/7.

1) Paní Jaroslava Kubečková a pan Petr Lelek, žádají o změnu pozemků p.p.č. 210/1, 210/3 a pozemku p.p.č. 211/2 v k.ú. Velký Dřevíč v územním plánu města Hronova na území bydlení městského typu nízkopodlažní (Bo). Tento návrh byl již  projednáván na ZM dne 22.10.2008 a byl  odložen s tím, že bude  prověřena přístupová komunikace s možností zařazení pozemků do změny. Usnesení RM č. 8  ze dne 12.4.2010

RM  doporučuje ZM zařadit pozemky  p.p.č. 210/1, 210/3 a 211/2 v k.ú. Velký Dřevíč do změny do změny č. 1 ÚPO s podmínkou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  o odkupu části pozemku od p. Lelka pro místní komunikaci.

Ing. Jára se zeptal, jak je to se smlouvou o smlouvě budoucí.
Místostarosta odpověděl, že je předjednáno, uzavře se podle hlasování zastupitelstva.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zařadit pozemky  p.p.č. 210/1, 210/3 a 211/2 v k.ú. Velký Dřevíč do změny územního plánu města Hronova s podmínkou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o odkupu části pozemku od p. Lelka pro místní komunikaci – 17 pro


2) Pan Jan Mach, žádá o změnu pozemku p.p.č. 210/2 v k.ú. Velký Dřevíč v územním plánu města Hronova na území bydlení městského typu nízkopodlažní (Bo). Tento návrh byl již  projednáván na ZM dne 22.10.2008 a byl  odložen s tím, že bude  prověřena přístupová komunikace s možností zařazení pozemků do změny.
Usnesení RM č. 8  ze dne 12.4.2010
RM doporučuje ZM zařadit pozemek do změny č.1 ÚPO

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zařadit pozemek  p.p.č. 210/2 v k.ú. Velký Dřevíč do změny územního plánu města Hronova – 17 pro


3) Pan Jan Heger, žádá o změnu pozemku p.p.č. 44 v k.ú. Rokytník v územním plánu města Hronova na území smíšené venkovské (Sv).
Usnesení RM č. 8  ze dne 12.4.2010
RM doporučuje ZM zařadit pozemek do změny č.1 ÚPO

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zařadit pozemek  p.p.č. 44 v k.ú. Rokytník do změny územního plánu města Hronova – 17 pro

4) Pan Martin Fábry a paní Jana Kinzlová, žádají o změnu části pozemku p.p.č. 428/1 v k.ú. Rokytník v územním plánu města Hronova na území smíšené venkovské (Sv).
Usnesení RM č. 8  ze dne 12.4.2010
RM doporučuje ZM zařadit  část pozemku do změny č.1 ÚPO

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zařadit část pozemku  p.p.č. 428/1 v k.ú. Rokytník do změny územního plánu města Hronova – 17 pro

5) Pan Martin Gross, žádá o změnu pozemků p.p.č. 619/4, 619/5 a části pozemku p.p.č.624/2 v k.ú. Velký Dřevíč v územním plánu města Hronova na smíšené území venkovské (Sv).
Usnesení RM č. 8  ze dne 12.4.2010
RM doporučuje ZM zařadit pozemky do změny č.1 ÚPO

P. Topolnickyj se zeptal, jak je zabezpečen přístup na pozemek.
Ing. Soukup vysvětlil, že p. Gross má předběžný souhlas vlastníků parcel, přes které bude příjezd.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zařadit  pozemky p.p.č. 619/4, 619/5 a část pozemku  p.p.č. 624/2 v k.ú. Velký Dřevíč do změny územního plánu města Hronova – 17 pro


6) Paní Jitka Šimková, žádá o změnu pozemku p.p.č. 904 v k.ú. Velký Dřevíč v územním plánu města Hronova na smíšené území venkovské (Sv).
Usnesení RM č. 8  ze dne 12.4.2010
RM doporučuje ZM zařadit pozemek do změny č.1 ÚPO

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zařadit  pozemek p.p.č. 904 v k.ú. Velký Dřevíč do změny územního plánu města Hronova – 17 pro


7) Pan Tomáš Hofman a paní Lenka Hofmanová žádají o změnu pozemků p.p.č. 1377/2 a p.p.č. 1373/3 v k.ú. Hronov v územním plánu města Hronova na bydlení městského typu – nízkopodlažní (Bo).
Usnesení RM č. 8  ze dne 12.4.2010
RM doporučuje ZM zařadit pozemek do změny č.1 ÚPO

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zařadit  pozemky p.p.č. 1377/2 a p.p.č. 1373/3 v k.ú. Hronov do změny územního plánu města Hronova – 17 pro


8) Pan František Holman žádá o změnu pozemku p.p.č. 1377/1 v k.ú. Hronov v územním plánu města Hronov na bydlení městského typu  - nízkopodlažní (Bo),
Usnesení RM č. 8  ze dne 12.4.2010
RM doporučuje ZM zařadit pozemek do změny č.1 ÚPO

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zařadit  pozemek p.p.č. 1377/1 v k.ú. Hronov do změny územního plánu města Hronova – 17 pro


9) Pan František Holman a paní Ivana Kozová žádají o změnu pozemků p.p.č. 1436/1, 1444, 1673/1 a p.p.č. 1451/1 v k.ú. Hronov v územním plánu města Hronov na bydlení městského typu  - nízkopodlažní (Bo),
Usnesení RM č. 8  ze dne 12.4.2010
RM doporučuje ZM zařadit pozemek do změny č.1 ÚPO

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zařadit  pozemky p.p.č. 1436/1, 1444, 1673/1 a p.p.č. 1451/1 v k.ú. Hronov
do změny územního plánu města Hronova – 17 pro


10) Paní Jaroslava Odchová žádá o změnu pozemků  p.p.č. 162/2 a p.p.č. 161 v k.ú. Malá Čermná v územním plánu města Hronova na území výroby a služeb (Vp).
Usnesení RM č. 8  ze dne 12.4.2010
RM doporučuje ZM zařadit pozemky do změny č.1 ÚPO

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zařadit  pozemky p.p.č. 162/2 a p.p.č. 161 v k.ú. Malá Čermná do změny územního plánu města Hronova – 17 pro


11) Pan Ing. Vítězslav Kolísko žádá o změnu pozemku p.p.č. 66 v k.ú. Malá Čermná v územním plánu města Hronova  na území bydlení venkovského typu (Bv).
Usnesení RM č. 8  ze dne 12.4.2010
RM doporučuje ZM zařadit pozemek do změny č.1 ÚPO

Jednání opustil MVDr. Strnad – 16 členů

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zařadit  pozemek p.p.č. 66 v k.ú. Malá Čermná do změny územního plánu města Hronova - 16 pro


12) Pan Miroslav Kubeček žádá o změnu  části pozemku   p.p.č. 902/1 v  k.ú. Zbečník v územním plánu města Hronova na smíšené území venkovské (Sv)
Usnesení RM č. 8  ze dne 12.4.2010
RM doporučuje ZM zařadit pozemek do změny č.1 ÚPO

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje  zařadit část pozemku p.p.č. 902/1v k.ú. Zbečník do změny územního plánu města Hronova - 16 pro

L. Lelek se zeptal, jak se bude počítat cena pro jednotlivé žadatele a kdy bude změna ÚP hotova.
Místostarosta odpověděl, že cena se rozpočítá z celkové ceny za PD mezi jednotlivé žadatele, bude to cca Kč 20 000,-.
Ing. Soukup řekl, že pozemek na Příčnici je větší, proto bude i cena vyšší než Kč 20 000,--, změna ÚP bude hotova do jara 2011.


Denní vytíženost ZS - Wikov arény v sezoně 2009 / 2010 – materiál č. 29
Vedoucí odboru SRZ předložil ZM informaci o denní vytíženosti Zimního stadionu - Wikov arény v sezoně 2009/2010. Celkový počet návštěvníků byl 35 607.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informaci odboru sportovní a rekreační zařízení o denní vytíženosti Zimního stadionu - Wikov arény v sezoně 2009/2010 – celkem 35 607 návštěvníků – 16 pro


Zpráva o kontrolách na městském úřadu v březnu a dubnu t.r. – materiál č. 36
Kontroly na městském úřadu v březnu a dubnu 2010
Tajemník seznámil zastupitele s průběhem kontrol na úřadu, které proběhly v březnu a dubnu t.r. Byly to dvě kontroly. První se týkala výkonu státní správy, tzv. přenesené působnosti, kterou obecní a městské úřady vykonávají pro stát. Druhá se týkala hospodaření města Hronova za rok 2009.
Kontrola státní správy proběhla ve dnech 9. až 22.3.2010. Kontrolu prováděl Krajský úřad Královehradeckého kraje na základě zákona o krajích. Celkem 18 kontrolorů ze šesti odborů krajského úřadu zkontrolovalo 16 agend státní správy.
Jednalo se o tyto agendy: vyřizování stížností, právní předpisy města, poskytování informací, matrika, občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, poskytování příspěvků na živobytí, osobní dokumentace ředitelů škol, územní plánování, stavební řád, ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství, vodní hospodářství, ochrana ovzduší, zemědělský půdní fond.
Bylo sepsáno 7 protokolů, v jejichž závěrech nebylo uloženo žádné nápravné opatření.
Tato kontrola se opakovala po čtyřech letech (předchozí byla v únoru 2006) a kontroloři měli proto bohatou zásobu materiálu. Součinnost s úředníky byla velmi chválena.   
Kontrola hospodaření za rok 2009 je na rozdíl od předchozí kontroly prováděna každý rok a jak název napovídá, týká se hlavně financí, účetnictví, rozpočtu města a rozpočtových změn, poskytnutých dotací městu, poskytnuté dotace městem, závěrečného účtu města, poplatků, mzdové agendy, nájemních smluv, smluv o převodu majetku, majetku města a jeho evidence, práce kontrolního a finančního výboru, pronajímání pozemků, výběrových řízení na dodavatele zakázek, výsledků kontrol příspěvkových organizací.
Kontrola proběhla ve dnech 12. 13. a 14.4. t.r., prováděl ji odbor ekonomický – oddělení kontroly a analýz krajského úřadu. Kontrolu provedli čtyři kontroloři a v protokolu bylo konstatováno, že nebyly objeveny žádné chyby či nedostatky. Spolupráce s kontrolovanými byla kladně hodnocena.
Protokoly z jednotlivých kontrol jsou k dispozici u tajemníka. Zpráva o výsledku hospodaření města Hronova za rok 2009 bude zaslána všem členům zastupitelstva jako podklad pro jednání na květnovém zastupitelstvu, kdy bude projednáván závěrečný účet města Hronova za rok 2009.

Starostka řekla, že si všichni, kterých se kontrola týkala, zaslouží poděkování zastupitelstva.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrolách výkonu státní správy a hospodaření za rok 2009, provedené na městském úřadu v březnu a dubnu t.r. – 16 pro

Na jednání se vrátil MVDr. Strnad – 17 členů zastupitelstva

ZM bere na vědomí zápis z jednání pracovní skupiny Autokemp -  17 pro

ZM bere na vědomí vyhodnocení ankety mezi občany Velkého Dřevíče a Rokytníka v souvislosti s konáním místního referenda – 17 pro


Různé
7.5. 2010 - pietní akt ke Dni vítězství, sraz v 15.30 hod. na náměstí.
17.5. 2010 - setkání s občany Malé Čermné, v 18.00 v restauraci U papouška.
22.5. 2010 Sbor dobrovolných. hasičů Hronov bude slavit 140 let od svého založení.
22.5. 2010 se běží polský půlmaratón, běží se z Kudowy Zdroj přes Hronov.
26.5.2010 – jednání  ZM
Město Hronov získalo 2. místo v soutěži Čistá obec v rámci Královéhradeckého kraje, součástí ocenění je i finanční odměna ve výši Kč 60.000,--.


Diskuse
Mgr. Šnajdr se zeptal, proč město finančně nepodpořilo vlastivědný sborník Rodným krajem a zda je někdo informoval.
Starostka vysvětlila, že vydavatele sborníku, stejně jako ostatní, kterým město letos neposkytne příspěvek, informovala.
Mgr. Líbalová poděkovala TS za opravené zábradlí v parku. Zeptala se, jestli bude nějaký spolek v Hronově pořádat pálení čarodějnic nebo stavění májky.
MVDr. Strnad odpověděl, že volejbalový oddíl bude čarodějnice pálit.
Mgr. Líbalová se zeptala, co se dělo v parku 16.4.2010.
Tajemník odmítl zastupitele informovat, protože se jednalo o hrubé napadení zdravotního stavu pracovníka TS.
Mgr. Líbalová se zeptala, kdo u toho byl.
Tajemník odpověděl, že tam byl p. Vítek, p. Jelínek a svědek.
Jan Novotný přednesl stížnost na stav dětského hřiště v Divadelní ul. Dopis je přílohou zápisu.
Místostarosta odpověděl, že v rozpočtových změnách zastupitelstvo schválilo Kč 400 000,-- na obnovu hřiště v Divadelní ul., na sídlišti, v MŠ ve Velkém Dřevíči a Zbečníku.
Mgr. Řehůřková řekla, že o květníky u školy se bude starat škola. Poděkovala za spolupráci MP. Oznámila, že budova školy ve Zbečníku školy bude slavit 100 let od založení. Požádala o řešení hlavního vchodu do budovy školy v Palackého ul., shromažďuje se tam pubertální mládež a ničí to tam.
Místostarosta odpověděl, že prostor před vchodem by se mohl oddělit mříží, je v řešení.
Starostka požádala rodiče navštěvující hřiště v Divadelní ul., aby o všech incidentech informovali MP.
J. Vítek požádal jako předseda osadního výboru v Malé Čermné zastupitele o účast na setkání s občany.


Konec jednání v 18.10 hod.
Zapsala Lucie Hornychová

 

Usnesení č. 3/2010
z  jednání Zastupitelstva města Hronova,
které se uskutečnilo dne 28. dubna 2010 od 17.00 hod. v předsálí Sálu Josefa Čapka

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/3 – ověřovatele zápisu p. Libora Lelka a  Mgr. Marcelu Odvářkovou – 14 pro, 2 se zdrželi
2/3 – předložený program jednání – 16 pro
3/3 - s odkazem na článek III., odstavec 2 smluv o půjčce, uzavřených za účelem zakoupení bytů v čp. 61 a 62 Žabokrky a čp. 314 Hronov, oznámit dlužníkům, že výše úrokové sazby zůstává do data poslední splátky ve výši 4 % - 16 pro
4/3 - změnu rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2010 č. 01/2010/HČ – 16 pro
5/3 - žádost pana Petra Johna, o jednorázové doplacení půjčky z FRBMH, poskytnuté Smlouvou č. 10/2007, a to k datu  30.04.2010 v částce Kč 11.535,20 (tzn. pouze nesplacenou jistinu dle smlouvy) – 16 pro
6/3 - přijetí úvěru na financování akce „Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova č.p. 520 a č.p. 656“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/09.04999,  do výše  7 mil. Kč  se splatností 7 let – 15 pro, 1 se zdržel
7/3 -  podání Výzvy ke zpracování nabídky dle specifikace uvedené ve výzvě, a to těmto bankovním ústavům: Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Volksbank CZ, a.s. - 15 pro, 1 se zdržel
8/3 - složení komise pro otevírání obálek a současně pro posouzení nabídek: p. Hana Nedvědová, Ing. Jaroslav Vít, p. Věra Havelcová, p. David Pavlíček, Ing. Ivana Stonjeková, náhradníci: Mgr. Josef Thér, Ing. Jiří Kašík, p. Lidmila Vajsarová, PharmDr. Jana Třešňáková, p. Dana Jermanová -15 pro, 1 se zdržel
9/3 - rozpočtová opatření č. 01/2010 – 16 pro
10/3 - prodej části pozemku p.p.č. 273/7 (dle geometrického plánu p.p.č. 273/30) o výměře 174 m2  v k.ú. Hronov za cenu Kč 7308,--, Miloši a Danuši Kortusovým. Správní poplatek za vklad do KN hradí kupující – 16 pro
11/3 - zařadit pozemky  p.p.č. 210/1, 210/3 a 211/2 v k.ú. Velký Dřevíč do změny územního plánu města Hronova s podmínkou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o odkupu části pozemku od p. Lelka pro místní komunikaci – 17 pro
12/3 - zařadit pozemek  p.p.č. 210/2 v k.ú. Velký Dřevíč do změny územního plánu města Hronova – 17 pro
13/3 - zařadit pozemek  p.p.č. 44 v k.ú. Rokytník do změny územního plánu města Hronova – 17 pro
14/3 - zařadit část pozemku  p.p.č. 428/1 v k.ú. Rokytník do změny územního plánu města Hronova – 17 pro
15/3 - zařadit  pozemky p.p.č. 619/4, 619/5 a část pozemku  p.p.č. 624/2 v k.ú. Velký Dřevíč do změny územního plánu města Hronova – 17 pro
16/3 - zařadit  pozemek p.p.č. 904 v k.ú. Velký Dřevíč do změny územního plánu města Hronova – 17 pro
17/3 - zařadit  pozemky p.p.č. 1377/2 a p.p.č. 1373/3 v k.ú. Hronov do změny územního plánu města Hronova – 17 pro
18/3 - zařadit  pozemek p.p.č. 1377/1 v k.ú. Hronov do změny územního plánu města Hronova – 17 pro
19/3 – zařadit pozemky p.p.č. 1436/1, 1444, 1673/1 a p.p.č. 1451/1 v k.ú. Hronov do změny územního plánu města Hronova – 17 pro
20/3 - zařadit  pozemky p.p.č. 162/2 a p.p.č. 161 v k.ú. Malá Čermná do změny územního plánu města Hronova – 17 pro
21/3 - zařadit  pozemek p.p.č. 66 v k.ú. Malá Čermná do změny územního plánu města Hronova - 16 pro
22/3 - zařadit část pozemku p.p.č. 902/1v k.ú. Zbečník do změny územního plánu města Hronova - 16 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
23/3 -  informace z jednání Rady města Hronova  - 16 pro
24/3 - kontrolu plnění usnesení ZM č. 2/2010 – 16 pro
25/3 - informaci OM o prodeji domů v majetku města - 16 pro
26/3 - informace Š. Šimonové o investičních akcích – 16 pro
27/3 - informace M. Kajnarové o investičních akcích – 16 pro
28/3 - informaci odboru sportovní a rekreační zařízení o denní vytíženosti Zimního stadionu – Wikov arény v sezoně 2009/2010 – celkem 35 607 návštěvníků – 16 pro
29/3 - zprávu o kontrolách výkonu státní správy a hospodaření za rok 2009, provedené na městském úřadu v březnu a dubnu t.r. – 16 pro
30/3 - zápis z jednání pracovní skupiny Autokemp -  17 pro
31/3 - vyhodnocení ankety mezi občany Velkého Dřevíče a Rokytníka v souvislosti s konáním místního referenda – 17 pro
32/3 - informace v bodu Různé a Diskuse

Zastupitelstvo města pověřuje
33/3 - radu města schválením poskytovatele úvěru na financování akce „Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a čp. 656“- 15 pro, 1 se zdržel

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 09. 05. 2010