živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 2/2020

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 8.4. 2020 od 17:00 hodin v obřadní síni MěÚ

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Jiří Frýba, Ing. Martin Houštěk, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, MUDr. Petr Mihola, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, Mgr. Jiří Škop Ph.D., Mgr. Jan Šnajdr, MUDr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová
Omluveni: Ing. arch Aleš Krtička, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Petr Málek

Pan starosta konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu jednání bylo přítomno 7 členů rady a prostřednictvím videokonference 11 zastupitelů, tedy celkem 18 členů.
 
25 - Ověřovatelé zápisu 
Ověřovateli zápisu byli navrženi Mgr. Jan Šnajdr a Mgr. Petr Málek.

Návrh usnesení:
25/1 - Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Jana Šnajdra a Mgr. Petra Málka.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (P. Málek, J. Šnajdr), Nehlasovalo: 1
 
Pan starosta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek města.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 18 až 23 včetně příloh
a pozvánka na jednání.

Pan starosta vznesl dotaz, zda má někdo připomínky k návrhu programu.

24 - Program jednání zastupitelstva 
18 - Dotace sportovním klubům
19 - Rozpočtové opatření č. 02/2020/ZM
20 - Bytový dům Jungmannova 107 (Papírna)- postoupení práv a povinností
k žádosti o dotaci
21 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ČEZ, k. ú. Rokytník
22 - II/303 Velké Poříčí - Hronov - smlouva o spolupráci Královéhradecký kraj, město Hronov, městys Velké Poříčí

Program jednání byl doplněn o materiál č. 23.

 23 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov“

Návrh usnesení:
24/1 - Zastupitelstvo města schvaluje program jednání.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1


Pan starosta se dotázal na připomínky k zápisu z posledního jednání dne 5.2.2020. Žádné nebyly.
 
Program jednání:

1. Finanční záležitosti
18 - Dotace sportovním klubům
19 - Rozpočtové opatření č. 02/2020/ZM
20 - Bytový dům Jungmannova 107 (Papírna)- postoupení práv a povinností k žádosti o dotaci
 
2. Majetkové záležitosti
21 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ČEZ, k. ú. Rokytník
22 - II/303 Velké Poříčí - Hronov - smlouva o spolupráci Královéhradecký kraj, město Hronov, městys Velké Poříčí
23 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov“

1. Finanční záležitosti

18 - Dotace sportovním klubům 
Finanční odbor předložil k projednání návrh dotací spolu s příslušnými smlouvami pro sportovní kluby působící na území města Hronova na rok 2020.
Tyto částky jsou doporučeny sportovní komisí, která se konala dne 22.03.2020.

Schválení dotací do výše 50 tis. Kč včetně přísluší dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, radě města. Dotace nad 50 tis. Kč schvaluje zastupitelstvo města, rada města dává doporučení.

Návrh usnesení:
18/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 109.038,00 Kč AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČO 69154287, která je určena účelově na činnost v roce 2020.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, P. Málek, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 3

18/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 05/2020 s AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČO 69154287, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

18/3 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 162.400,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena účelově na činnost v roce 2020.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

18/4 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 06/2020 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

18/5 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 67.941,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena účelově na činnost v roce 2020.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 1 (J. Thér), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1

18/6 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 07/2020 s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 1 (J. Thér), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

18/7 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 65.563,00 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČO 15046451, která je určena účelově na činnost v roce 2020.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

18/8 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 08/2020 s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČO 15046451, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

18/9 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 88.529,00 Kč T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČO 46524959, která je určena účelově na činnost v roce 2020.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

18/10 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 09/2020 s T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČO 46524959, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

18/11 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 163.567,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, z.s., Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829, která je určena účelově na činnost v roce 2020.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

18/12 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 10/2020 s Volejbalovým klubem Hronov, Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

18/13 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstev dětí, mládeže a dospělých v krajských a ligových soutěžích v období leden až duben 2020.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

18/14 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 11/2020 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1


19 - Rozpočtové opatření č. 02/2020/ZM 
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 02/2020/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Aktuální stav rezervy je 6.632.430 Kč.

Návrh usnesení:
19/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 02/2020/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0


20 - Bytový dům Jungmannova 107 (Papírna) - postoupení práv a povinností k žádosti o dotaci 
Na posledním jednání zastupitelstva 5.2.2020 předložila zastupitelka Bc. Hana Nedvědová materiál týkající se bytového domu Jungmannova 107, Hronov. Popsala danou věc jejíma očima a doporučila, jako již dříve, zastupitelstvu města vstoupit do spolku Sociální bydlení Hronov, s tím, že to není nijak náročná procedura. Dále zdůraznila, že bychom se jako město vyhnuli případným soudním sporům - viz vyčíslení škody Spolku ze dne 6.8.2019 na částku 1.360.350 Kč.

Protože v této záležitosti ani po tomto jednání nedošlo k žádnému posunu, požádal jsem Ing. Valentu o souhlas vést s vědomím a souhlasem spolku Sociální bydlení Hronov z.s., se sídlem Václavská 1085, 537 01 Chrudim, IČ 06419313, jednání s příslušnými orgány MMR a CRR ve věci možnosti změny subjektu žadatele, a to z převodce (spolek Soc. bydlení z.s.) na postupitele (Město Hronov) a zároveň projednat s těmito orgány, zda by existovala možnost dodatečně provést změnu v projektové dokumentaci z důvodu zachování části historického přízemí spojeného se sourozenci Čapkovými a jejich rodiči.

Zásadní rozdíl je v tom, že nám Ing. Valenta nabízel pouze vstup našeho města do jejich Spolku, což jsme jako vedení rezolutně odmítli.  Tato možnost převzetí městem nám nikdy nebyla nabídnuta, a to i přesto, že jsme na ni upozorňovali jako na jedinou akceptovatelnou variantu pro většinu zastupitelstva.

S příslušnými orgány proběhla jednání, kde nám bylo sděleno, že by zde tato možnost byla!!! Následně jsme o tom informovali p. Valentu a po společné dohodě jsme nechali udělat znalecké posudky na projektovou dokumentaci a činnosti související s podáním žádosti o dotaci. Vše je v příloze tohoto materiálu. Dále jsme požádali našeho právního zástupce o vytvoření smluv k převodu veškerých práv v této záležitosti z daného spolku na Město Hronov, také v příloze.

Kontaktovali jsme projektanty, aby nám sdělili alespoň přibližný odhad ceny na dokončení projektové dokumentace včetně všech potřebných vyjádření (300.000 -350.000 Kč; stejný odhad měl i znalec). Byli osloveni i Profesionálové, společnost, která připravovala žádost o dotaci danému spolku, a i s nimi jsme absolvovali jednání na příslušných úřadech a především to, zda by šlo vše časově zvládnout.

Je zde tedy velká šance celý projekt převzít jako město a daný objekt zrekonstruovat z případně získané dotace. Jednalo by se tak po úpravě PD o deset bytů a v suterénu by byl zachován prostor spojený s historií rodiny Čapků. Celková dotace pro město na rekonstrukci by byla cca 500.000 EUR (cca 13.500.000 Kč), přibližné náklady na rekonstrukci cca 17.000.000 Kč.

Z přiložených znaleckých posudků vyplývá, že cena za postoupení práv k tomuto projektu, kterou jako město můžeme akceptovat, je max. 600.000 Kč. Toto bylo sděleno i p. Valentovi, který tuto nabídku akceptoval.

Materiál byl předložen 1.4.2020 RM a ta doporučuje zastupitelstvu ke schválení.

Návrh usnesení:
20/1 - Zastupitelstvo Města Hronov schvaluje uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností k projektové dokumentaci se spolkem Sociální bydlení Hronov z.s. a se společností green4plan s.r.o. za cenu ve výši 450.000 Kč, týkající se přestavby objektu Papírna, Jungmannova č.p. 107, Hronov, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

20/2 - Zastupitelstvo Města Hronov schvaluje uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností k dotaci se spolkem Sociální bydlení Hronov z.s. a se společností Profesionálové Consulting, s.r.o. za cenu ve výši 150.000 Kč, týkající se zajištění spolufinancování přestavby objektu Papírna, Jungmannova č.p. 107, Hronov, a to ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

20/3 - Zastupitelstvo Města Hronov schvaluje uzavření Dohody o urovnání vzájemného vztahu se spolkem Sociální bydlení Hronov z.s., týkající urovnání vzájemného vztahu týkajícího se nerealizovaného prodeje a přestavby objektu Papírna, Jungmannova č.p. 107, Hronov, a to ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

2. Majetkové záležitosti

21 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ČEZ, k. ú. Rokytník 
Firma ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 15032060, předložila ke schválení pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2019603“, název stavby „Rokytník knn pro p. č. 242/8“.
 
Stavba představuje zařízení distribuční soustavy – instalace nového pojistkového kompaktního pilíře a kabelového zemního vedení v Rokytníku pro pozemek parc. č. 242/8 v předpokládané celkové délce vedení 94 bm. Dotčené pozemky města jsou parc. č. 261/3 a 876/1.
Ocenění věcného břemene je v souladu se schváleným ceníkem, to je 10.000 Kč + DPH.
 
Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č. 9/2019 ze dne 30. října 2019, bod 16/9/101/1.
 
Došlo k tomu, že v technické zprávě byl uvedený pozemek pro uložení kabelu parc. č. 261/3, to je lesní pozemek vedle komunikace. Přes komunikaci měl jít protlak. Bylo zjištěno, že vedle komunikace je uloženo odvodňovací potrubí a dále je svah, který neumožňuje uložení podzemního kabelu. V situaci bylo přehlédnuto, že k uložení kabelu mělo dojít v kraji vozovky, v pozemku parc. č. 876/1. Na skutečnost upozornil projektant a na základě místního šetření bylo navrženo vrchní vedení kabelu nn a 3 podpěrné sloupy na pozemku parc. č. 261/3.
 
Dokumentace i smlouva byly přepracované.
 
Usnesení rady města č. 6/2020 ze dne 18.3.2020, bod 15/6/69/1 a 16/6/69/2
Rada města doporučila schválit.
 
Návrh usnesení:
21/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-2019603“, název stavby „Rokytník knn pro p. č. 242/8“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou firmou ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 15032060 (budoucí oprávněná). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

21/2 - Zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva města č. 9/2019 ze dne 30. října 2019, bod 16/9/101/1.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0


22 - II/303 Velké Poříčí - Hronov - smlouva o spolupráci Královéhradecký kraj, město Hronov, městys Velké Poříčí 
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem (zástupce Královéhradeckého kraje pověřený organizací veřejné zakázky je Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.), městem Hronovem a městysem Velké Poříčí. Smlouva se týká akce II/303 Velké Poříčí – Hronov.
Předmětem této smlouvy je:
a/ sjednání společného postupu zadavatelů a úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zadávání veřejné zakázky na stavební práce
b/ financování jednotlivých částí projektu
c/ úprava vlastnictví výstupu projektu, provozování a užívání SO 301 Dešťová kanalizace
 
Materiál byl projednán Radou města Hronova dne 01.04.2020.
 
Návrh usnesení:
22/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci pro stavební akci „II/303 Velké Poříčí – Hronov“ mezi Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 89 546, zastoupeným Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČ 275 02 988 a městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 002 72 680 a městysem Velké Poříčí, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí, IČ 006 54 451.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0


23 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov“ 

Odbor tajemníka požádal zastupitelstvo města o schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov – projektová dokumentace pro územní rozhodnutí“. Dne 26.3.2020 předložil zástupce společnosti ATELIER TSUNAMI Ing. Arch. Krtička žádost o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace DSP v rozsahu DPS na výše uvedenou akci ze dne 31.3.2020 na den 30.9.2020.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu je současná složitá situace způsobená epidemii koronaviru, která značně komplikuje práce na projektové dokumentaci, tj. koordinaci prací s jednotlivými specialisty a jednání s veřejnoprávními orgány a institucemi.
Odbor investic města navrhuje schválit dodatek č. 2 k SoD.

Návrh usnesení:
23/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci na akci „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov – projektová dokumentace pro DSP v rozsahu DPS“ zpracovatele ATELIR TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 54701 Náchod na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace ze dne 31.3.2020 na den 30.9.2020.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 
Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin
Zápis byl vyhotoven 9. dubna 2020
Zapsala Milena Moravcová

 

Usnesení č. 2/2020

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 8. 4. 2020

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/2/18/1 - poskytnutí dotace ve výši 109.038,00 Kč AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČO 69154287, která je určena účelově na činnost v roce 2020.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, P. Málek, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 3
 
2/2/18/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 05/2020 s AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČO 69154287.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/2/18/3 - poskytnutí dotace ve výši 162.400,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena účelově na činnost v roce 2020.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/2/18/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 06/2020 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/2/18/5 - poskytnutí dotace ve výši 67.941,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena účelově na činnost v roce 2020.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 1 (J. Thér), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1
 
6/2/18/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 07/2020 s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 1 (J. Thér), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/2/18/7 - poskytnutí dotace ve výši 65.563,00 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČO 15046451, která je určena účelově na činnost v roce 2020.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/2/18/8 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 08/2020 s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČO 15046451.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/2/18/9 - poskytnutí dotace ve výši 88.529,00 Kč T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČO 46524959, která je určena účelově na činnost v roce 2020.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/2/18/10 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 09/2020 s T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČO 46524959.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/2/18/11 - poskytnutí dotace ve výši 163.567,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, z.s., Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829, která je určena účelově na činnost v roce 2020.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/2/18/12 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 10/2020 s Volejbalovým klubem Hronov, Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/2/18/13 - poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstev dětí, mládeže a dospělých v krajských a ligových soutěžích v období leden až duben 2020.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/2/18/14 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 11/2020 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1
 
15/2/19/1 - rozpočtové opatření č. 02/2020/ZM.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/2/20/1 - uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností k projektové dokumentaci se spolkem Sociální bydlení Hronov z.s. a se společností green4plan s.r.o. za cenu ve výši 450.000 Kč, týkající se přestavby objektu Papírna, Jungmannova č.p. 107, Hronov.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
17/2/20/2 - uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností k dotaci se spolkem Sociální bydlení Hronov z.s. a se společností Profesionálové Consulting, s.r.o. za cenu ve výši 150.000 Kč, týkající se zajištění spolufinancování přestavby objektu Papírna, Jungmannova č.p. 107, Hronov.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
18/2/20/3 - uzavření Dohody o urovnání vzájemného vztahu se spolkem Sociální bydlení Hronov z.s., týkající urovnání vzájemného vztahu týkajícího se nerealizovaného prodeje a přestavby objektu Papírna, Jungmannova č.p. 107, Hronov.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
19/2/21/1 - uzavření smlouvy „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-2019603“, název stavby „Rokytník knn pro p.č. 242/8“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou firmou ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 15032060 (budoucí oprávněná).
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
20/2/22/1 - uzavření smlouvy o spolupráci pro stavební akci „II/303 Velké Poříčí – Hronov“ mezi Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 89 546, zastoupeným Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČ 275 02 988 a městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 002 72 680 a městysem Velké Poříčí, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí, IČ 006 54 451.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
21/2/23/1 - uzavření dodatku č. 2 k smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci na akci „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov – projektová dokumentace pro DSP v rozsahu DPS“ zpracovatele ATELIR TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 54701 Náchod na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace ze dne 31.3.2020 na den 30.9.2020.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
22/2/24/1 - program jednání.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1
 
23/2/25/1 - ověřovatele zápisu Mgr. Jana Šnajdra a Mgr. Petra Málka.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (P. Málek, J. Šnajdr), Nehlasovalo: 1
 
Zastupitelstvo města revokuje:
24/2/21/2 - usnesení zastupitelstva města č. 9/2019 ze dne 30. října 2019, bod 16/9/101/1.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 04. 2020