živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 2/2019

z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 28. 02. 2019 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.


Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. Podrobná diskuse je zachycena ve videozáznamu na přiloženém DVD.

Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, MUDr. Petr Mihola, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová, Jiří Frýba, Mgr. Jiří Škop Ph.D.
Omluveni: Ing. Karel Jára, MUDr. Marek Strnad, MVDr. Tomáš Strnad, Libor Lelek, MUDr. Jan Šnajdr
Jméno zapisovatele: Mgr. Věra Bartošová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Petr Málek

Pan starosta konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu jednání bylo přítomno 16 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Petr Málek - 14 pro, 2 se zdrželi.

Pan starosta v souladu s jednacím řádem upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 19 a 20 včetně příloh, pozvánka na jednání.

Pan starosta vznesl dotaz, zda má někdo připomínky k návrhu programu. Poté dal hlasovat o navrženém programu tak, jak byl zaslán na pozvánce - 16 pro.


Program jednání:

1. Finanční záležitosti
19 - Rozpočtové opatření č. 01/2019/ZM
20 - Dotace pro HC Wikov Hronov z.s.

2. Diskuse

 

1. Finanční záležitosti

19 - Rozpočtové opatření č. 01/2019/ZM 

Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 01/2019/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.
Návrh rozpočtového opatření projednala rada města na svém jednání 06.02.2019 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Diskuse: Bc. Hana Nedvědová předložila návrh na usnesení, aby v rámci rozpočtových opatření byla převedena částka 3 miliony z rezervy do bytového hospodářství na rekonstrukci 5 bytů v Hedvábnici.

Návrh usnesení:
19/1 – Zastupitelstvo města schvaluje přesun finančních prostředků z kapitoly 6409 nespecifikované rezervy do kapitoly 3612/5171, a to ve výši 3 miliony Kč na stavební úpravy 5 bytů v domě s pečovatelskou službou.
Hlasování: Pro: 4 (Jan Aulich MBA, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Mgr. Josef Thér)
Proti: 11(Mgr. Věra Bartošová, Petr Koleta, Mgr. Petr Málek, MUDr. Petr Mihola, Mgr. Jiří Škop, Jiří Frýba, Mgr. Olga Líbalová, Martin Čejchan, Hynek Rožnovský, Mgr. Jan Šnajdr, Markéta Umlaufová)
Zdržel se: 1 (Ing. Lukáš Polej)

19/2 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2019/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 12 (Mgr. Věra Bartošová, Petr Koleta, Mgr. Petr Málek, MUDr. Petr Mihola, Mgr. Jiří Škop, Jiří Frýba, Mgr. Olga Líbalová, Martin Čejchan, Hynek Rožnovský, Mgr. Jan Šnajdr, Markéta Umlaufová, Ing. Lukáš Polej)
Proti: 1 (Jan Aulich MBA)
Zdrželo se: 3 (Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Mgr. Josef Thér)


20 - Dotace pro HC Wikov Hronov z.s. 
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města návrh na usnesení o schválení dotace ve výši 150.000,00 Kč na výkonnostní sport pro HC Wikov Hronov z.s.
O poskytnutí dotace bylo jednáno již na zasedání zastupitelstva dne 20.02.2019, kde bylo schváleno usnesení o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
č. 02/2019 s HC Wikov Hronov z.s., jejímž obsahem je právě poskytnutí dotace na výkonnostní sport. Omylem však nebylo hlasováno u usnesení o samotném poskytnutí dotace.

Návrh usnesení:
20/1 – Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v 1. KLS Královéhradecký kraj v období leden až duben 2019.
Hlasování: Pro: 16 (Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, MUDr. Petr Mihola, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová, Jiří Frýba, Mgr. Jiří Škop Ph.D.)
Proti: 0
Zdrželo se: 0
 

2. Diskuse

Mgr. Josef Thér se dotazoval, kdy bude realizována slíbená prohlídka komunikací.  Pan starosta odpověděl, že je plánována s panem Balcarem na 7. 3. 2019.

Mgr. Jan Šnajdr podal návrh na usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu vyřizování stížností a podnětů občanů v roce 2018. 
Hlasování: Pro: 16 (Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, MUDr. Petr Mihola, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová, Jiří Frýba, Mgr. Jiří Škop Ph.D.)
Proti: 0
Zdrželo se: 0


Jednání bylo ukončeno v 17:15 hodin
Zápis byl vyhotoven 4. března 2019
Zapsala: Mgr. Věra Bartošová                                         Usnesení č. 2/2019
z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 28. 02. 2019

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/2/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Petra Málka a Mgr. Jana Šnajdra– 14 pro, 2 se   zdrželi

2/2/000 – program jednání – 16 pro

3/2/19/2 – rozpočtové opatření č. 01/2019/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 12 (Mgr. Věra Bartošová, Petr Koleta, Mgr. Petr Málek, MUDr. Petr Mihola, Mgr. Jiří Škop, Jiří Frýba, Mgr. Olga Líbalová, Martin Čejchan, Hynek Rožnovský, Mgr. Jan Šnajdr, Markéta Umlaufová, Lukáš Polej) Proti: 1(Jan Aulich), Zdrželo se: 3 (Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Mgr. Josef Thér)

4/2/20/1 – poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro 16 (Mgr. Věra Bartošová, Petr Koleta, Mgr. Petr Málek, MUDr. Petr Mihola, Mgr. Jiří Škop, Jiří Frýba, Mgr. Olga Líbalová, Martin Čejchan, Hynek Rožnovský, Mgr. Jan Šnajdr, Markéta Umlaufová, Jan Aulich, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Mgr. Josef Thér)

Zastupitelstvo města neschvaluje:
5/2/19/1 – přesun finančních prostředků 3 miliony z rezervy do bytového hospodářství na rekonstrukci 5 bytů v Hedvábnici.
Hlasování: Pro: 4 (Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Mgr. Josef Thér, Jan Aulich MBA), Proti 11 (Mgr. Věra Bartošová, Petr Koleta, Mgr. Petr Málek, MUDr. Petr Mihola, Mgr. Jiří Škop, Jiří Frýba, Mgr. Olga Líbalová, Martin Čejchan, Hynek Rožnovský, Mgr. Jan Šnajdr, Markéta Umlaufová) Zdrželo se: 1 (Ing. Lukáš Polej)

Zastupitelstvo ukládá:
6/2/000 – kontrolnímu výboru provést kontrolu vyřizování stížností a podnětů občanů v roce 2018.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, Bc.H. Nedvědová, Mgr. J. Píčová, Mgr. J. Šnajdr, Mgr. J. Thér, M. Čejchan, Mgr. O. Líbalová, Mgr. P. Málek, MUDr. P. Mihola, H. Rožnovský, M. Umlaufová, Jiří Frýba), (J. Aulich, L. Lelek, H. Nedvědová, J. Píčová, T. Strnad, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér),
Proti: 0, Zdrželo se: 0,

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 03. 2019