živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 2/2010

z  jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 24.3.2010 od 17:00 hodin v předsálí Sálu Josefa Čapka

Přítomni: 19 členů (dle prezenční listiny)
Omluveni: Josef Lukášek, MVDr. Tomáš Strnad
Pozdější příchod: Mgr. Bedřich Málek, Antonín  Hurdálek
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Karel Jára, Pavel Topolnickyj

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 17 členů. Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Karel Jára, Pavel Topolnickyj - 15 pro, 2 se zdrželi.
Návrh programu jednání byl zaslán na pozvánce. Jako podklad pro jednání byly zastupitelům zaslány materiály pod čísly 17 - 27 včetně příloh, přehled činnosti Městské policie za únor 2010, zápis z jednání pracovní skupiny Eurofondy č. 33 a pozvánka na jednání ZM s programem. K předloženému návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání  - 17 pro

Program jednání:
1. Informace z jednání Rady města Hronova
2. Kontrola plnění usnesení ZM
3. Majetkové záležitosti
4. Různé
5. Diskuse


1. Informace z jednání Rady města Hronova – materiál č. 19
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 17 pro


2. Kontrola plnění usnesení ZM – materiál č. 21
Mgr. Líbalová vznesla námitku k zápisu z minulého jednání ZM dne 17. 2. 2010. Kritizovala, že v zápise není uvedeno přerušení jednání. Paní starostka s námitkou souhlasila. Bude uvedeno v zápise z dnešního jednání.
Jednání ZM č. 1/2010 bylo přerušeno v 17.30 hod. při projednávání materiálu Návrh rozpočtu města Hronova na r. 2010 z toho důvodu, aby tajemník přinesl z městského úřadu potvrzení o tom, že byl Návrh rozpočtu na r. 2010 vyvěšen na úřední desce v souladu se zákonem. Jednání pokračovalo od 17.50 hod.

ZM bere na vědomí námitku Mgr. Líbalové k zápisu z jednání ZM č. 1/2010, ve kterém nebylo uvedeno přerušení jednání – 17 pro

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 1/2010 – 17 pro

Na jednání se dostavil Mgr. Bedřich Málek a Antonín Hurdálek – 19 členů zastupitelstva


3. Majetkové záležitosti
Smlouva o zřízení věcného břemene – k.ú. Hronov, náměstí
– materiál č. 17
Materiál zastupitelům představila ing. Havelková.
Firma Geošrafo s.r.o., Bří. Štefanů 499, Hradec Králové zpracovává podklady a smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkovým parcelám č. 3, 1588/2, 1588/3, 1592/1 a 1599 v k.ú. Hronov  v rozsahu GP č. 1116-4840/2008 ze dne 14.5.2009. Rozsah věcného břemene je orientačně vyznačený v příloze č. 2, jedná se o 149 metrů podzemního vedení, které začíná v Knáhlově ulici a končí u čp. 193 v Čapkově ulici skříni v pilíři.
Věcné břemeno je zřizováno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši Kč 10140,-- včetně DPH. Ocenění věcného břemene odpovídá schválenému ceníku pro energetické stavby (Kč 50,--/m2) ze dne 22.4.2009.
Usnesení RM č. 5/2010, dne 1.3.2010:
RM doporučila ZM ke schválení uzavření smlouvy.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. „IE – 12 – 2002843/1 – Hronov- náměstí Čs. armády, výměna knn trasa TS 783 – č.p. 15 ZŠ“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Smlouva je přílohou zápisu ZM - 19 pro


Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.p.č. 682/17, k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 18
Materiál zastupitelům představila ing. Havelková.
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen „KK“), zastoupený Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (dále jen „SÚS“),  poskytl část pozemku p.p.č. 682/1 o výměře 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice v k.ú. Velký Dřevíč k výstavbě přístřešku autobusové čekárny. Bylo ošetřeno smlouvou o výpůjčce ze dne 20.4.2009.  Město Hronov, jako výpůjčitel, se zavázalo do 30 dnů od vyhotovení geometrického plánu předložit žádost o převod pozemku.
Jedná se o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 682/17 o výměře 11 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Velký Dřevíč, který vznikl oddělením geometrickým plánem č. 332-503/2009 ze dne 27.1.2010, schváleným Katastrálním úřadem, katastrální pracoviště v Náchodě dne 3.2.2010, z původního pozemku p.p.č. 682/1 o výměře 22187 m2, druh pozemku ostatní plocha, silnice, formou daru z majetku KK do majetku města Hronova.
OM převod doporučuje, protože se jedná o pozemek pod stavbou ve vlastnictví města Hronova, dojde k právnímu narovnání vlastnických vztahů. 
Usnesení RM č. 5/2010 ze dne 24.3.2010:
RM doporučuje ZM schválit přijetí daru.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod nemovitosti – pozemku p.p.č. 682/17 o výměře 11 m2 v k.ú. Velký Dřevíč , z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové , IČ 70947996 zastoupeného Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové,  do majetku Města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 19 pro

Informace o investičních akcích – materiál č. 22
S materiálem seznámila zastupitele Š. Šimonová.
Nové informace o probíhajících investičních akcích města Hronova:
1/Přístavba a stavební úpravy čp. 209 a čp. 212 - Justynka
Stavební práce na Justynce byly dokončeny, budova je předána do užívání. Většina zjištěných závad a nedodělků byla již odstraněna, doposud neodstraněné závady na venkovní části budovy budou odstraněny v závislosti na předpokládaných klimatických podmínkách do 30.4.2010.
 2/ Park A. Jiráska v Hronově
Byla dopracována studie úprav parku A. Jiráska ve třech variantách. Všechny návrhy řešení jsou k vidění v předsálí Sálu Josefa Čapka. Veřejnost byla vyzvána k připomínkování a k účasti na hlasování pro jednu z předložených variant. Výsledek tohoto hlasování bude podkladem pro rozhodování, který z návrhů projekčně rozpracovat a následně zrealizovat.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace Š. Šimonové o investičních akcích – 19 pro


Informace o investičních akcích – materiál č. 24
S materiálem seznámila zastupitele M. Kajnarová
1)PD cyklostezky (Knáhlova, Líska, Střezina, Malá Čermná)
Cyklostezka V Lískách
V roce 2010 bude osazeno chybějící zábradlí, které nebylo předmětem výše uvedené stavby.
K poslednímu únoru 2010 byla podána žádost o platbu. Vynaložené finance by se Městu Hronovu měly po schválení poskytovatelem dotace vrátit do 6 měsíců.
Cyklostezka Střezina – Kozinek
Pamětní desky, které zbývalo osadit,  byly osazeny a akce je zcela dokončena.
K poslednímu lednu 2010 byla podána žádost o platbu. Vynaložené finance by se Městu Hronovu měly po schválení poskytovatelem dotace vrátit do 6 měsíců.
Cyklostezky jsou financovány z prostředků Operačního Programu přeshraniční spolupráce CZ - PL.
I nadále se připravují kompletace projektů na Česko – Polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým a to na trasy Knáhlova ulice, Hronov, Malá Čermná – hraniční přechod a komunikace k Tamadexu, která bude navazovat na cyklostezku Střezina - Kozinek.
2) Chodníkové těleso vč. lávky – ZŠ-MŠ V. Dřevíč
Stavba v rámci svého zadání je dokončena, nyní se doplňuje cca 2 m zábradlí na každé straně lávky a mezi jednotlivá pole zábradlí je osazováno pletivo kvůli zvýšení bezpečnosti pohybu dětí. Zbývající zábradlí bude osazeno hned, jak to počasí dovolí. Po tomto bude celá stavba kompletně dokončena.
3) Revitalizace centra města Hronova
Stavba je řádně zkolaudována a to od MěÚ Hronov – Odbor výstavby a MěÚ Náchod – odbor dopravy a silničního hospodářství. První týden v březnu 2010 byla podána závěrečná zpráva o projektu a zároveň poslední žádost o platbu. Tím bude projekt vzhledem k poskytovateli dotace ukončen. Finance, o které Město Hronov žádalo, by se po kontrole všech dokumentů poskytovatelem dotace měly vrátit do 3 měsíců od podání žádosti o platbu.
4) VO  část Padolí – Zbečník
Tato akce navazuje na výstavbu VO v Kostelecké ulici. Výstavbu VO koordinujeme s přeložkou NN, kterou plánuje společnost ČEZ. Termínem bychom se měli přizpůsobit společnosti ČEZ, realizaci má plánovanou v červenci a srpnu tohoto roku. Město Hronov nyní připravuje v koordinaci se společností ČEZ projektovou dokumentaci na výstavbu veřejného osvětlení v ulici Padolí. Do měsíce by mělo Město Hronov zažádat o vydání územního a stavebního povolení.

P. Topolnickyj  požádal o svolání schůzky ohledně lávky ve Velkém Dřevíči přímo na místě, aby se domluvilo odstranění nedostatků.
M. Kajnarová odpověděla, že schůzku svolá příští týden.
L. Lelek požádal o zaslání pozvánky na schůzku.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci M. Kajnarové o investičních akcích – 19 pro


Informace – prodej domů v majetku města – materiál č. 23
S materiálem seznámila zastupitele ing. Vítová.
OM předložil informaci k prodeji domů v majetku města.
1/ bytová jednotka v čp.76, Husova ul., Hronov
V čp. 76, Husova ul. je město Hronov vlastníkem poslední bytové jednotky. 
Dle informace poslední nájemkyně požádala o umístění do Kalinova domu. Předpokládá se, že posléze by se mohl poslední byt prodat lépe. Zatím žádná změna.
2/ dům čp. 377 (zdravotní středisko), Havlíčkova ul., Hronov
Kupující společnost JUPITER – HD s.r.o., ul. TGM 23, 549 31 Hronov, IČO 25919792, DIČ CZ 25919792. Kupní smlouva zkontrolována a připravena k podpisu. Zatím zaplacena část kupní ceny ve výši Kč 2 250 000,--. Předpoklad doplacení kupní ceny do výše Kč 5 500 000,-- v březnu 2010, poté bude podepsána kupní smlouva, učiněn vklad do KN a nemovitost předána novému majiteli.
3/ dům čp.107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu čp.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Záměr prodeje vyvěšen od 30.3.2009.  Další činností se zabývá realitní kancelář REALITY EU Náchod s.r.o., probíhají prohlídky individuálních zájemců.
Nyní jsou evidováni 3 zájemci.
1. zájemce se zabývá koupí domu nejpodrobněji, má zpracován projekt následné rekonstrukce, má zhotoven i znal. posudek pro banku, nyní dojednává možnost úvěru. Cenu respektuje, ale oficiální nabídka zatím nebyla podána.
2. zájemce podal cenovou nabídku ve výši 2 000 000,--Kč. Cenová nabídka je omezena na 3 - 6 týdnů. Není známo, jak by financovali koupi. ZM by muselo nejprve snížit kupní cenu.
3. zájemce je nový, ale má zájem o koupi a respektuje cenu, chce připravit návrh kupní smlouvy, ale musí se dořešit financování.
Kromě toho se ozývají i další zájemci o koupi event. prohlídky, RK pokračuje ve své činnosti.

J. Zelený se zeptal, co znamená předpoklad v bodu č. 2 (dům čp. 377).
Ing. Vítová vysvětlila, že firma JUPITER – HD s.r.o. do konce března doplatí zbytek kupní ceny a poté bude podepsána kupní smlouva.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 19 pro

Stažení z administrace projektu: „Skupinový projekt Metuje, kanalizace Hronov – Zbečník“ – materiál č. 25
S materiálem seznámila zastupitele M. Kajnarová.
30. 4. 2008 zažádalo Město Hronov, jako oprávněný žadatel, o poskytnutí podpory v rámci Výzvy č. 3 Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen "SFŽP") na projekt vybudování nové kanalizace v městské části Zbečník. Byl vyhotoven projekt a dotace byla od SFŽP městu přislíbena v lednu 2009 a to rozhodnutím č. 08017571-SFŽP. K podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace muselo Město Hronov doložit další dokumenty jím stanovené. Mezi jinými to měla být i finanční analýza projektu, trvající 10 let a nastavení provozních podmínek pro Město Hronov. Při tvoření těchto dokumentů se dospělo k neřešitelným problémům např. s nastavením ceny stočného v části Zbečník, nebo s nastavením výše nájmu pro budoucího provozovatele. Tyto problémy byly konzultovány s poskytovatelem dotace a po opakovaných jednáních na Ministerstvu Životního prostředí bylo Městu Hronov sděleno, že nejvhodnější variantou pro tento projekt je jeho stažení z další administrace a ve výzvě, která je plánovaná na duben/květen 2010, podat žádost znovu, avšak s jiným žadatelem.
V této budoucí výzvě není oprávněným žadatelem Město Hronov, ale společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ: 48172928. Společnost VaK Náchod přislíbila převzetí již schválených a podepsaných smluv a závazků souvisejících s projektem a jeho podáním v plánované výzvě na duben/květen 2010 (viz příloha č. 1). Náklady, které již vydalo Město Hronov při přípravě projektu a dokumentů k podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace jsou uvedeny v příloze č. 2.
Usnesení RM č. 6 ze dne 15.3.2010:
RM doporučuje ZM ke schválení stažení projektu: Skupinový projekt Metuje, kanalizace Hronov - Zbečník.

Starostka vysvětlila, proč je novým oprávněným žadatelem společnost VAK, a.s. Po Zbečníku se šíří zprávy o tom, že se kanalizace stavět nebude, proto má OM pro obyvatele Zbečníka připravené vysvětlující dopisy.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje stažení projektu: Skupinový projekt Metuje, kanalizace Hronov - Zbečník, ev. č. 1151120153, CZ.1.02/1.1.00/08.02052 z další administrace o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP z prostředků SFŽP ČR – 19 pro


Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – k.ú. Hronov, Holman – materiál č. 26
Materiál přeložila ing. Havelková.
Pan František Holman,  podal žádost o projednání a odsouhlasení možnosti zřízení věcného břemene  pro vedení elektrického vedení na pozemku p.p.č.  403/2 v k.ú. Hronov. Jedná se o připojení k trafostanici a o cca 150 metrů podzemního vedení pozemkem podél Metuje. Trafostanice je majetkem ČEZ.
Věcné břemeno bude  zřizováno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši Kč 50,-- + DPH/ m2 . Ocenění věcného břemene odpovídá schválenému ceníku pro energetické stavby  ze dne 22.4.2009.
Usnesení RM  dne 15.3.2010:
RM doporučila ZM ke schválení uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene. Veškeré náklady spojené s připojením do trafostanice a vedením na pozemku p.p.č. 403/2 v k.ú. Hronov hradí žadatel.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene č. „8/OM/10“ mezi Františkem Holmanem (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Věcné břemeno bude zřízeno pro vedení elektrického vedení v rozsahu cca 50 m na pozemku p.p.č. 403/2 v k.ú. Hronov. Připojení na trafostanici a vedení na pozemku p.p.č. 403/2 v k.ú. Hronov bude provedeno na náklady oprávněného. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene bude činit Kč 50,-- + DPH/m2 – 19 pro


4. Různé
Souhlas k převedení zástavy - 1/2 rodinného domu - Novákovi - FRBMH Smlouva č. 1/2006
– materiál č. 20
Materiál předložila ing. Stonjeková.
Pan Jan Novák, má s městem Hronov uzavřenu smlouvu č. 1/2006 o poskytnutí finanční půjčky z FRBMH ve výši Kč 150.000,00. K zajištění této pohledávky zastavil dlužník a spoluvlastník dům čp. 548 se stavební parcelou č. 1153 v k.ú. Hronov.  V době podpisu smluv (rok 2006) byli spoluvlastníky uvedených nemovitostí pan Jan Novák a pan František Novák. V roce 2006 pan František Novák zemřel a jeho dědicem je pan Mgr. Jan Novák, který vlastní 1/2 výše uvedených nemovitostí. Dne 17.02.2010 si pánové Jan a Mgr. Jan Novákovi podali žádost o souhlas města s převodem 1/2 výše uvedených nemovitostí (podíl, jehož vlastníkem je Mgr. Jan Novák) na paní Annu Novákovou, která je manželkou pana Jana Nováka. Podle zástavní smlouvy k nemovitostem, čl. 3, je nutné mít k převodu zástavy souhlas zástavního věřitele (města Hronov).  Z tohoto důvodu pánové Jan a Mgr. Jan Novákovi žádají o souhlas města Hronova, aby mohla být převedena 1/2 čp. 548 se stavební parcelou č. 1153 v k.ú. Hronov z pana Mgr. Jana Nováka na paní Annu Novákovou.
Poslední splátka půjčky je v  prosinci 2011. Pan Jan Novák splácí půjčku pravidelně, dle smlouvy, bez jakýchkoliv problémů.
Žádost projednala na svém zasedání dne 1.3.2010 rada města a doporučila ji zastupitelstvu schválit.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje převedení 1/2 zástavy, vyplývající ze zástavní smlouvy k nemovitostem ze dne 07.03.2006 k zajištění pohledávky vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 07.03.2006, č. 01/2006, kterou je 1/2 domu čp. 548 s 1/2 stavební parcely č. 1153 v k.ú. Hronov, z Mgr. Jana Nováka, na paní Annu Novákovou – 19 pro


Referendum – materiál č. 27
Materiál předložila starostka.
Dne 20. 3. 2010 od 8 do 20 hodin proběhlo hlasování v referendu o otázce „Souhlasíte s osamostatněním místních částí Velký Dřevíč a Rokytník od města Hronova a vznikem společné samostatné obce?“
Počet oprávněných voličů celkem 870, z toho 627 ve Velkém Dřevíči, 243 v Rokytníku.
Pro kladný výsledek referenda bylo potřeba 436 hlasů „ANO“.

Pro osamostatnění se vyjádřilo 45,52 % oprávněných osob, ke vzniku nové samostatné obce tedy nedojde.
Volební účast v Rokytníku byla 79,01 %, ve Velkém Dřevíči 74,64 %, volební účast za oba dva okrsky byla 75,86 %.

Ing. Jára se zeptal, kdo připravoval tento materiál. Požádal o odstranění posledního sloupce v tabulce (Celkem NE), protože je matoucí. Dle jeho názoru není možné sečíst dohromady počet hlasů NE a počet lidí, kteří se v referendu nevyjádřili.  Pokud nebude tabulka upravena, nevezme předložený materiál na vědomí.
Starostka požádala ing. Járu o návrh na usnesení.

ZM schvaluje odstranění sloupce Celkem „NE“ z tabulky Výsledky hlasování v referendu v materiálu č. 27 – Referendum – 12 pro, 1 proti, 6 se zdrželo

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informaci o výsledku referenda ve věci osamostatnění místních částí Velký Dřevíč a Rokytník od města Hronova a vzniku společné samostatné obce – 19 pro


5. Diskuse
Termín příštího jednání ZM je 28.4.2010
Mgr. Šnajdr upozornil na špatný stav vývěsek MěÚ ve Zbečníku, Velkém Dřevíči a Rokytníku.
Tajemník vysvětlil, že pracovníci TS nestihli vývěsky přes zimu opravit, protože měli hodně práce se zimní údržbou.
Mgr. Líbalová navrhla, aby vývěsky opravili občané, kteří vykonávají veřejnou službu.
Starostka vysvětlila, že vývěsky, které jsou na dřevěném plotě vedle úřadu, se musí přestěhovat, protože v tom místě bude zahradní restaurace.
A. Hurdálek se zeptal, kam se přemístí vývěsky spolků a organizací.
Místostarosta řekl, že MěÚ jedná s majitelem domu čp. 205 o pronájmu zdi.
Mgr. Líbalová se zeptala, jestli se nějak zabezpečí zábradlí v parku, jestli se vypátral zloděj plechů z parku a kde je ozdobná mříž od Mariánského sloupu z náměstí.
Z. Balcar odpověděl, že Mgr. Líbalovou bude informovat o tom, jak zabezpečí zábradlí v parku, pátrání po zloději plechů bylo Policií ČR odloženo a zábradlí z náměstí je uloženo na TS, zatím se neví, jestli se někde použije.
Ing. Jeništa upozornil na černou skládku při výjezdu z Rokytníka na Stárkov, požádal o její odstranění.

ZM ukládá TS odstranit černou skládku, která je při výjezdu z Rokytníka na Stárkov  - 19 pro

D. Pavlíček upozornil na znečišťování cyklostezky na Střezině výkaly koní.
Tajemník vysvětlil, že majitel koní si je problému vědom a sám cestu uklidí kdykoliv dostane informace o kobylincích.


Konec jednání v 17.40 hod.
Zapsala Lucie Hornychová

Usnesení č. 2/2010
z  jednání Zastupitelstva města Hronova,
které se uskutečnilo dne 24.3.2010 od 17.00 hod. v předsálí Sálu Josefa Čapka

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/2 - ověřovatele zápisu Ing. Karla Járu, Pavla  Topolnického - 15 pro, 2 se zdrželi
2/2 - navržený programu jednání  - 17 pro
3/2 - uzavření smlouvy č. „IE – 12 – 2002843/1 – Hronov- náměstí Čs. armády, výměna knn trasa TS 783 – čp. 15 ZŠ“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný) - 19 pro
4/2 - bezúplatný převod nemovitosti – pozemku p.p.č. 682/17 o výměře 11 m2 v k.ú. Velký Dřevíč, z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70947996 zastoupeného Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, do majetku Města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 19 pro
5/2 - stažení projektu: Skupinový projekt Metuje, kanalizace Hronov - Zbečník, ev. č. 1151120153, CZ.1.02/1.1.00/08.02052 z další administrace o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP z prostředků SFŽP ČR – 19 pro
6/2 - uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene č. „8/OM/10“ mezi Františkem Holmanem (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Věcné břemeno bude zřízeno pro vedení elektrického vedení v rozsahu cca 50 m na pozemku p.p.č. 403/2 v k.ú. Hronov. Připojení na trafostanici a vedení na pozemku p.p.č. 403/2 v k.ú. Hronov, bude provedeno na náklady oprávněného. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene bude činit Kč 50,-- + DPH/m2 – 19 pro
7/2 - převedení 1/2 zástavy, vyplývající ze zástavní smlouvy k nemovitostem ze dne 07.03.2006 k zajištění pohledávky vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 07.03.2006, č. 01/2006, kterou je 1/2 domu čp. 548 s 1/2 stavební parcely č. 1153 v k.ú. Hronov, z Mgr. Jana Nováka na paní Annu Novákovou – 19 pro
8/2 - odstranění sloupce Celkem „NE“ z tabulky Výsledky hlasování v referendu v materiálu č. 27 – Referendum – 12 pro, 1 proti, 6 se zdrželo

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
9/2 - informace z jednání Rady města Hronova – 17 pro
10/2 – námitku Mgr. Líbalové k zápisu z jednání ZM č. 1/2010, ve kterém nebylo uvedeno přerušení jednání – 17 pro
11/2 - kontrolu plnění usnesení ZM č. 1/2010 – 17 pro
12/2 - informace Š. Šimonové o investičních akcích – 19 pro
13/2 - informace M. Kajnarové o investičních akcích – 19 pro
14/2 - informaci OM o prodeji domů v majetku města – 19 pro
15/2 - informaci o výsledku referenda ve věci osamostatnění místních částí Velký Dřevíč  a Rokytník od města Hronova a vzniku společné samostatné obce – 19 pro

Zastupitelstvo města ukládá:
16/2 - TS odstranit černou skládku, která je při výjezdu z Rokytníka na Stárkov  - 19 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 03. 04. 2010