živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 10/2010

z  jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 22.12.2010 od 17:00 hodin v předsálí Sálu Josefa Čapka

Přítomni:   21 členů (dle prezenční listiny)
Ověřovatelé zápisu: Antonín Hurdálek, Mgr. Lenka Hlušková – 19 pro, 2 se zdrželi
Ing. Jiří Kašík, tajemník

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 21 členů. 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Antonín Hurdálek a Mgr. Lenka Hlušková – 19 pro, 2 se zdrželi.
Starostka se zeptala, zda má někdo připomínky k zápisu z minulého jednání ZM.  Žádné připomínky nebyly.
Návrh programu jednání byl zaslán na pozvánce. Jako podklad pro jednání byly zastupitelům zaslány materiály pod čísly 108 - 124 včetně příloh, přehled činnosti MP za listopad, mailové adresy zaměstnanců MěÚ a pozvánka na ZM. Před jednáním dostali zastupitelé materiál č. 125. K předloženému návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání  - 21  pro

Program jednání:
1. Informace z jednání RM
2. Kontrola plnění usnesení ZM č. 7, 8, 9/2010
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuse

1. Informace z jednání RM – materiál č. 111
S materiálem seznámila zastupitele H. Nedvědová.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 21 pro


2. Kontrola plnění usnesení ZM č. 7, 8, 9/2010 – materiál č. 120
S materiálem seznámil zastupitele ing. Kašík

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č. 7, 8, 9/2010 – 21 pro


3. Finanční záležitosti
S materiály v bodu č. 3 seznámila zastupitele ing. Stonjeková.

Doplacení půjčky  - Jan a Martina Smolovi – materiál č. 108
FO předložil  k projednání žádost manželů Jana a Martiny Smolových, o jednorázové doplacení půjčky,  která jim byla poskytnuta Smlouvou o půjčce ze dne 19.07.1999, včetně Dodatku č. 1, k datu 31.12.2010. Manželé Smolovi město zároveň žádají o prominutí nesplacených úroků.
Dle Smlouvy o půjčce byla městem poskytnuta půjčka za účelem zakoupení bytu č. 7 ve výši Kč 222.820,00,  splácení půjčky bylo stanoveno na 240 splátek ve výši Kč 1.350,00. Splátky byly zahájeny 15.08.1999  a poslední splátka má být 15.07.2019.  Částky splátek obsahují úrok ve výši 4 %.
K 31.12.2010 bude uhrazeno:
na jistině: Kč  105.310,00
na úrocích: Kč  79.640,00
celkem: Kč 184.950,00.
Dle smlouvy zbývá uhradit (od ledna 2011 do splatnosti):
na jistině: Kč 117.510,00
na úrocích: Kč 21.540,00
celkem: Kč 139.050,00.
Žádost projednala na svém jednání dne 24.10.2010 rada města a doporučila ji ke schválení (pouze doplacení nesplacené jistiny).

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje žádost manželů Jana a Martiny Smolových, o jednorázové doplacení půjčky, poskytnuté Smlouvou o půjčce ze dne 19.07.1999, včetně Dodatku č. 1,  a  to k datu  31.12.2010 v částce Kč 117.510,00 (tzn.  pouze nesplacenou jistinu) – 21 pro

  
Návrh rozpočtového provizoria města Hronova na rok 2011 – materiál č. 121
FO předložil k projednání návrh rozpočtového provizoria města Hronova na rok 2011. Změny oproti verzi, která byla předložena na pracovním jednání ZM dne 01.12.2010, byly zvýrazněny žlutou barvou.

Ing. Stonjeková návrh rozpočtového provizoria ústně doplnila.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium města Hronova na rok 2011 dle přílohy – 21 pro


Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2011 – materiál č. 122
FO předložil k projednání návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2011 dle přílohy.
Starostka k návrhu rozpočtu hospodářské činnosti uvedla, že rada města při jeho projednání konstatovala, že není možné, aby hotel Radnice a autokemp ve Velkém Dřevíči byly provozovány s tak vysokou plánovanou ztrátou.
Místostarosta pozval zastupitele na schůzku pracovní skupiny Autokemp, která se koná 5.1.2011 v 16.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ a bude se týkat dalšího fungování autokempu.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hronova schvaluje rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2011 dle přílohy – 21 pro


Návrh rozpočtových opatření č. 06/2010 – materiál č. 123
FO předložil k projednání návrh rozpočtových opatření č. 06/2010.

Ing. Stonjeková předložený materiál ústně doplnila o některé další návrhy.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 06/2010 dle přílohy – 21 pro


Odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva – materiál č. 125
FO předložil k projednání návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva.
Maximální výše odměn je stanovena nařízením vlády č. 375/2010 Sb. ze dne 7. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2011.
Měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva může být poskytnuta až do výše:
1) Člen zastupitelstva                                                                              Kč    627,00    (dosud Kč    660,00) 
2) Člen rady                                                                                               Kč 2.442,00    (dosud Kč 2.570,00)
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady     Kč 2.109,00    (dosud Kč  2.220,00) 
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady          Kč 3.924,00    (dosud Kč  4.130,00) 

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva
od 01.01.2011 v této výši:
1) Člen zastupitelstva                                                                                          Kč      627,00
2) Člen rady                                                                                                           Kč   2.442,00
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady                 Kč   2.109,00
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady                      Kč   3.924,00
     – 19 pro, 2 se zdrželi

Pan Petr Koleta a paní Věra Bartošová se rozhodli odměnu pro zastupitele nepobírat a podali další návrh na usnesení. 

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva Mgr. Věře Bartošové a Petru Koletovi  od 01.01.2011 ve výši Kč 0,-  - 18 pro, 3 se zdrželi


4. Majetkové záležitosti
Materiál vysvětlila ing. Vítová.

Výchozí cena pro záměr prodeje bytového domu č.p. 583, Divadelní ul., Hronov vč. pozemků p.p.č. 1104 a p.p.č. 1107/4 v k.ú. Hronov – materiál č. 109
OM předložil k posouzení výchozí cenu pro záměr prodeje bytového domu čp. 583, Divadelní ul., Hronov vč. pozemků p.p.č. 1104 a p.p.č. 1107/4 v k. ú. Hronov.
Po schválení záměru prodeje ZM dne 8.9.2010 byl vypracován znalkyní p. Evou Aulichovou  znalecký posudek č. 1188-45/2010 a tržní ocenění nemovitosti č. 010-02/2010.
Dle znaleckého posudku je výsledná administrativní cena nemovitosti Kč 1 321 300,--
Dle tržního ocenění nemovitosti je cena Kč 1 380 000,--.
Pozn.: Předpokládaná cena záměru prodeje uváděná pro schválení záměru prodeje ZM dne 8.9.2010 činila Kč 1 450 000,-- ( jednalo se pouze o odhad jiného realitního makléře).
Současně v souladu se ,,Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města Hronova“ byli o záměru prodeje vyrozuměni stávající nájemníci s výzvou o sdělení, zda mají zájem o koupi bytového domu. Právo vyjádřit se k záměru koupě měli do 30.11.2010 – pozn. do tohoto data nikdo ze stávajících nájemníků neprojevil zájem o koupi domu.
Záměr prodeje nemovitosti je zveřejněn od 27.9.2010 na ÚD Města Hronova, www stránkách města a dále v Hronovských listech U NÁS č. 11.
Na OM se byli již informovat čtyři potenciální zájemci o koupi nemovitosti, kteří mají zájem být vyrozuměni o výchozí ceně záměru prodeje.
RM ve svém usnesení č.22/2010, bod 37/22 a 38/22 dne 24.11.2010 doporučila ZM schválit výchozí cenu záměru prodeje Kč 1 500 000,-- a výběr zájemce o koupi uskutečnit formou obálkové metody s výběrovou komisí a předností nejvyšší nabídky.
Historie:
1/ RM 2.4.2007 – předjednání záměru prodeje této nemovitosti – RM uložila OM projednat
s nájemníkem b.č. 2 rozšíření jím pronajaté bytové jednotky o vedlejší byt. Nájemník o tento návrh neprojevil zájem a odstěhoval se. Dále se na RM neprojednávalo.
2/ RM 23.6.2010 – předjednání záměru prodeje  –  RM doporučila ZM schválení záměru prodeje.
2/ ZM dne 8.9.2010 ve svém usnesení č. 6/2010 (bod 10/6) schválilo záměr prodeje domu č.p.583 vč. pozemků p.p.č. 1104 a 1107/4

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje:
1/ pro záměr prodeje bytového domu čp. 583, Divadelní ul., Hronov včetně pozemku p.p.č. 1104 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 165 m2 a pozemku p.p.č. 1107/4 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 534 m2 (dle usnesení ZM č. 6/2010 ze dne 8.9.2010) výchozí cenu záměru prodeje Kč 1 500 000,-- 14 pro, 5 se zdrželo, 2 proti

2/ výběr zájemce o koupi bytového domu čp. 583, Divadelní ul., Hronov včetně pozemku p.p.č. 1104 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 165 m2  a pozemku p.p.č. 1107/4 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 534 m2 (dle usnesení ZM č. 6/2010 ze dne 8.9.2010) formou obálkové metody s výběrovou komisí a předností nejvyšší nabídky - 14 pro, 6 se zdrželo, 1 proti
 

Materiály č. 114 - 116 vysvětlila zastupitelům ing. Havelková.
Prodej podílu pozemku p.p.č. 956/24  v k.ú. Hronov - Prouzovi  - materiál č. 114
Pan ing. Radko Prouza a  paní Zuzana Prouzová, podali žádost o koupi podílu o velikosti 1/5 pozemku p.p.č. 956/24 o výměře 356 m2 v k.ú. Hronov.  Záměrem je zajištění přístupu k rodinnému domu čp. 823.  
Pozemek p.p.č. 956/24  je druhem pozemku zahrada a slouží jako přístup k čp. 819 – 823. Byl majitelům domu čp. 819 – 822 odprodán z majetku města Hronova v roce 2005.
Jeden pětinový podíl (přístup k domu čp. 823) zůstal v majetku města Hronova z důvodu problému se zastupováním paní Prouzové v majetkových záležitostech. Přístup k domu čp. 823 byl s panem Prouzou vyřešen nájemní smlouvou č. 1/OM/06 ze dne 28.6.2006. Koupí pozemku nájemní smlouva zanikne.
V letošním roce byl usnesením Okresního soudu v Náchodě ustanoven zvláštní zástupce paní Prouzové, ing. Ivo Hosnedl, který je oprávněn zastupovat ji v řízení o sepis kupní smlouvy ohledně pozemku parc.č. 956/24 v k.ú. Hronov a v řízení o povolení vkladu do katastru nemovitosti. 
Cena prodeje pozemku dle usnesení ZM č. 3/2003 ZM pozemky zemědělské BPEJ x  koef. 4
Účetní hodnota pětinového podílu pozemku p.p.č. 956/24 je Kč 444,80.
Kupní cena pozemku činí (dle kupní smlouvy při prodeji ostatních podílů) Kč 9256,--.
Kupující uhradí pětinu správního poplatku pro vklad do katastru nemovitostí.
Odbor majetek doporučuje k prodeji.
Usnesení RM č. 16/2010 ze dne 9.8.2010, bod 21/16:
RM doporučila ZM ke schválení.
Usnesení ZM č. 7/2010 ze dne 6.10.2010, bod 9/7:
ZM schvaluje záměr prodeje.
Záměr prodeje byl zveřejněný na úřední desce od 19.10.2010 do 8.11.2010, žádný jiný zájemce se nepřihlásil.
Kupní smlouva je nestandardní z důvodu opatrovnictví pro paní Prouzovou.  Smlouvu musí schválit soud, poté bude zaplacena kupní cena a následně proveden vklad do katastru nemovitostí. Tyto úkony provede a uhradí kupující, daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající.    
Usnesení RM č. 22/2010 ze dne 24.11.2010, bod 34/22:
RM doporučila ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 25/OM/10 na prodej pětinového podílu pozemku p.p.č. 956/24 o výměře 356 m2 v k.ú. Hronov, k využití jako přístupu k rodinnému domu s cenou prodeje Kč 9256,-- s  Ing. Radko Prouzou a Zuzanou Prouzovou, zastoupenou opatrovníkem Ing. Radko Prouzou a zvláštním zástupcem Ing. Ivo Hosnedlem – 21 pro


Materiály č. 113 a 124 byly staženy z programu jednání, protože materiál č. 124 neprojednala rada města a navržené usnesení v něm je v protikladu s návrhem na usnesení v materiálu
č. 113, který rada projednala. Materiály se týkaly záměru prodeje pozemku p. p. č. 1109/2 v k. ú. Hronov, žádost manželů Chmelařových.


Prodej pozemků na dvě trafostanice,  k.ú. Hronov, ČEZ Distribuce, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní 2 x – materiál č. 115
ČEZ Distribuce , a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, podala žádost o uzavření smlouvy budoucí o odkupu pozemků v k.ú. Hronov z důvodu výstavby dvou trafostanic kabelových, které mají být náhradou za zastaralé typy s vrchním vedením.
Jedná se o betonovou trafostanici (příloha č. 6) o rozměrech půdorysu cca 2,4 m x 3 m, nadzemní výška 1,5 m, odkup pozemku na jednu trafostanici představuje cca 7,5 m2.
První trafostanice by měla být umístěná v ulici 17. listopadu na zelené ploše mezi stromy na pozemku p.p.č. 695 a 1630. Nejbližší TS je cca 300 metrů a vzhledem k velikosti odběrů jídelny a ZŠ, které tvoří největší část odběrů z TS je nutné poblíž místa odběrů postavit novou TS. Poblíž stávající TS (v Dolíčku) není kabelové vedení, nelze použít pro novou TS.
Druhá trafostanice má být umístěna v ulici Boženy Němcové na pozemku p.p.č. 796 vedle stávající trafostanice s vrchním vedením, která bude zrušena.
OV upozorňuje na dodržování ochranného pásma okolo trafostanic (ve smlouvě uvedeny 2 metry okolo trafostanice) a dodržení odstupu stavby ve vzdálenosti 2 m od hranice pozemku.
 OM doporučuje odprodej částí pozemků. Po schválení záměru prodeje a vyvěšení na úřední desce budou na dalším jednání předloženy smlouvy o smlouvě budoucí ke schválení (příloha č. 2).
Usnesení RM č. 19/2010 ze dne 20.9. 2010:
RM doporučuje ZM ke schválení.
Usnesení ZM č. 7/2010 ze dne 6.10.2010, bod 5/7 a 6/7:
ZM schválilo záměr prodeje.
Záměr prodeje byl zveřejněný na úřední desce od 19.10.2010 do 8.11.2010, žádný jiný zájemce se nepřihlásil.
V návrzích smluv byly provedeny oproti přílohám ke schválení záměru prodeje drobné úpravy týkající se formálních záležitostí a čl. VIII. – schválení záměru, vyvěšení na úřední desce a schválení prodeje. V příloze č. 2 jsou aktuální návrhy smluv.
Usnesení RM č. 22/2010 ze dne 24.11.2010, bod 39/22 a 40/22:
RM doporučila ZM ke schválení uzavření smluv.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje:
1) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o odkupu pozemku č. IE-12-2004152-P-02 na prodej části pozemku p.p.č. 695 a části pozemku p.p.č. 1630 v k.ú. Hronov o celkové výměře k prodeji cca 7,5 m2 k využití pro stavbu trafostanice s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 – 21 pro

2) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o odkupu pozemku č. IE-12-2004152-P-01 na  prodej části pozemku p.p.č. 796 v k.ú. Hronov o celkové výměře k prodeji cca 7,5 m2 k využití pro stavbu trafostanice s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 – 21 pro


Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného  břemene -  k.ú. Hronov, ul. 17. listopadu – materiál č. 116
Firma Elektro comp spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, předložila ke schválení smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2003239/VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Rozsah věcného břemene je orientačně vyznačený v příloze č. 2, jedná se o cca 700 bm podzemního kabelového vedení NN, které začíná u zimního stadionu a vede okolo Sokolovny do ulice 17. listopadu a dále do ulic Boženy Němcové, Vaverkova, Bezručova a Erbenova.
Věcné břemeno je zřizováno (v návrhu smlouvy) na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši Kč 10000,-- včetně DPH. Ocenění věcného břemene neodpovídá schválenému ceníku pro energetické stavby (Kč 50,--/m2 , případně bm + DPH) ze dne 22.4.2009. Firma Elektro comp byla upozorněna na tuto skutečnost a bude provedeno nové ocenění dle našich požadavků. Smlouva bude pro jednání ZM připravena s dohodnutými úpravami.
Usnesení RM č. 22/2010 ze dne 24.11.2010, bod 36/22:
RM doporučila ZM uzavření smlouvy.
Na základě dalšího jednání předložil žadatel tabulku s výpočty ceny věcného břemene – viz příloha č. 4. Nová cena ve výši Kč 54800 + 20% DPH byla zapracována do smlouvy.
Dále došlo k opravě chybně uvedených pozemků, vypouští se pozemek p.p.č. 1604 (to je ulice Palackého, které se VB nedotkne, končí u trafostanice u zimního stadionu) a doplňuje se pozemek p.p.č. 653/4, to je jeden ze tří  pozemků, na kterých stojí zmíněná trafostanice.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. „IE – 12 – 2003239/VB/1“, Hronov, 17. listopadu, rekonstrukce nn, mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 (jako budoucí oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (jako budoucí povinný). Budoucí věcné břemeno (zemní kabelové vedení NN) se vztahuje na nemovitosti – pozemky p.p.č. 653/1, 653/4, 654, 661, 752/1, 754/1, 757/6, 758, 792/4, 1630, 1641 a 1644/1. Bude uzavřeno úplatně za cenu Kč 65760,-- včetně DPH na dobu neurčitou – 21 pro


Informace – prodej domů v majetku města – materiál č. 117
S materiálem seznámila zastupitele ing. Vítová.

OM předložil informaci k prodeji domů v majetku města.
1/ bytová jednotka v čp. 76, Husova ul., Hronov
V čp. 76, Husova ul. je Město Hronov vlastníkem poslední bytové jednotky. 
RM ve svém usnesení č. 12/2010 ze dne 7.6.2010 (bod 7/12) schválila poslední nájemkyni města výměnu bytu za byt v Nerudově ul. čp. 314. Proběhlo předání bytů a od 1.7.2010 je byt v čp. 76 volný. Realitní kancelář (REX Jaroměř), která zprostředkovává prodej bytu, pokračuje v  realitní činnosti. Tržní cena byla stanovena na Kč 500 000,-- . Na byt se již bylo podívat několik zájemců, ale nikdo neprojevil vážný zájem. Zatím beze změny.
2/ dům čp. 107,  Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu čp.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Záměr prodeje vyvěšen od 30.3.2009 do 31.5.2010.  
ZM ve svém usnesení č.5/2010 ze dne 23.6.2010 schválilo prodej výše zmiňované nemovitosti p.  Jakubovi Hojnému, za kupní cenu Kč 2 900 000,--.
Bohužel při jednáních o poskytnutí úvěru p. Hojnému byly ze strany banky požadovány další záruky, a proto se předpokládá úplné zaplacení kupní ceny v únoru 2011. V současné době je připravena kupní smlouva k podpisu. Návrh na vklad do KN bude proveden až po úhradě poslední části kupní ceny.
3/ dům čp. 583, Divadelní ul., Hronov
ZM na svém jednání dne 8.9.2010 schválilo záměr prodeje bytového domu čp. 583, Divadelní ul. Hronov. Od 27.9.2010 probíhá vyvěšování na ÚD, byl vypracován znalecký posudek – administrativní cena nemovitosti je ve výši Kč 1 321 300,-- a tržní odhad nemovitosti ve výši Kč 1 380 000,--. Současně v souladu se ,,Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města Hronova“ byli o záměru prodeje vyrozuměni stávající nájemníci. Do 30.11.2010 se měli vyjádřit, zda mají zájem o koupi domu – nikdo zájem neprojevil.
ZM dne 22.12.2010 by mělo projednat výchozí cenu záměru prodeje (RM doporučila cenu ve výši Kč 1 500 000,--) a způsob výběru kupujícího pro případ více zájemců o koupi nemovitosti.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města - 21 pro


Informace o investičních akcích – materiál č. 118
Materiál vysvětlila sl. Kajnarová.
1) PD cyklostezky (Knáhlova, Líska, Střezina, Malá Čermná)
Cyklostezka V Lískách
Stavební akce je zcela dokončena.
Cyklostezka Střezina – Kozinek
Stavba cyklostezky je stavebně dokončena, v jarních měsících příštího roku dojde k osazení veřejného osvětlení na části cyklostezky. Dojde také k osazení trvalého dopravního značení a to „zákaz vjezdu motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluhu“. Schvalovací proces je ukončen, dopravní značení bude osazeno za příznivého počasí.
Cyklostezky jsou financovány z prostředků Operačního Programu přeshraniční spolupráce CZ - PL.
I nadále se připravují kompletace projektů na Česko – Polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým a to na trasy Knáhlova ulice, Hronov, Malá Čermná – hraniční přechod a komunikace k Tamadexu, která bude navazovat na cyklostezku Střezina - Kozinek. V prvních měsících roku 2011 bude vyhlášena výzva na dodavatele stavební akce a tyto cyklotrasy by měly být zrealizovány v roce 2011.
2) VO  část Padolí – Zbečník
Tato akce navazuje na výstavbu VO v Kostelecké ulici. Výstavba VO byla koordinována s přeložkou NN, kterou investovala společnost ČEZ. Dodavatel stavební akce provedl všechny práce ve stanoveném termínu a zbývá odstranit konzole u jednotlivých nemovitostí, na kterých bylo zavěšeno VO, k tomuto ale dojde až v roce 2011 při příznivém počasí.
3) Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a 656
Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU Operačního programu Životního prostředí. Jedná se o zhotovení stavebních úprav u obou objektů a to zateplení obvodového pláště, výměnu okenních výplní a vstupních dveří a zateplení střešního pláště.
Výměna oken i dveří je zcela dokončena. Nyní dochází k opravě střechy na budově Veloxu, čp. 520 (tepelná izolace z expandovaného polystyrenu vč. stávající atiky, dále hydroizolační vrstva z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou a hrubozrnným posypem a rekonstrukce všech klempířských prvků).
Na budově Sluníčka, čp. 656 byly zatepleny kočárkárny z důvodu promrzání konstrukce. V příštím roce budou zatepleny obě budovy kompletně.
4) Mateřská škola bez hranic – Spolupráce mateřské školy v Hronově a mateřské školy v Kudowě Zdroj
Investiční část tohoto projektu se týká rekonstrukce dvou umýváren a záchodků, dále výměny podlahových krytin ve všech třech třídách a výměny dveří v MŠ čp. 520. Tyto práce vč. kompletní rekonstrukce splaškové kanalizace byly dokončeny.
Druhá část projektu byla instalace herních prvků v zahradním komplexu obou budov. Herní prvky jsou řádně osazeny.
Z investiční části projektu zbývá dokončit opravu asfaltových ploch v areálu školek. Ty budou zbaveny nerovností a dojde k pokládce nového živičného povrchu, tím vznikne plocha pro dětské dopravní hřiště. Tato stavební akce se posune na rok 2011 z důvodu stavební akce „Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a 656.
5) Rekonstrukce mostu přes Metuji, U Kopečku
Rekonstrukci této lávky pro pěší obsahuje z finančního hlediska projekt „Extrémní pohraničí – rozvoj nabídky aktivní turistiky v Hronově a Kudowě Zdroj“. Na tuto dotaci navazuje ještě stavba bikeparku na prostranství za lávkou. Na ploše bikeparku byly osazeny betonové překážky.
Celá akce je zcela ukončena.
6) Veřejné osvětlení Mikoláše Alše a Mánesova
Stavba veřejného osvětlení ve výše jmenovaných ulicích je vynucená stavební akce společností ČEZ. Společnost ČEZ při předkládání plánu investic na rok 2010 neměla tuto akci v plánu zahrnutu. Nicméně po oznámení s určitým předstihem Město Hronov přistoupilo k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele.
Stavební akce proběhla v součinnosti se společností ČEZ a bez větších problémů. Komunikace jsou však v těchto ulicích v havarijním stavu a proto Odbor majetek navrhuje jejich rekonstrukci vč. odvodnění v návrhu do rozpočtu na rok 2011.
7) Skupinový projekt Metuje, kanalizace Hronov – Zbečník
SFŽP v letošním roce výzvu na tento projekt nevyhlásil. V dubnu má zasedat výbor, který teprve rozhodne, kdy bude výzva vyhlášena. Do této výzvy bude žádat společnost VaK Náchod a.s. Termín výstavby kanalizace v tuto chvíli nelze ani odhadnout.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace o investičních akcích – 21 pro


Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací, Královéhradecký kraj, Palackého a Kudrnáčova - materiál č. 119
Materiál vysvětlila ing. Havelková.
Z historie:
Převod komunikací Palackého a Kudrnáčova (konkrétně pozemků, na kterých leží vozovka, chodníky zůstávají ve vlastnictví města) z vlastnictví města Hronova do vlastnictví Královéhradeckého kraje bylo schváleno ZM v roce 2005 (v té době ještě nebyly geometrické plány) a upřesněno dne 5.9.2007. Z důvodu čerpání prostředků ze státního rozpočtu je převod uskutečnitelný po uplynutí 10 let od dokončení akce obchvatu náměstí. Poslední zjištěnou kolaudací související s touto akcí je kolaudace veřejného osvětlení, která nabyla právní moci dne 25.5.2007.
SÚS Hradec Králové požaduje schválení bezúplatného převodu pozemků s dodatkem  - po uplynutí 10ti let od dokončení akce obchvatu náměstí.
Usnesení RM č. 22 ze dne 19.10.2009:
RM doporučuje ZM schválení navrhovaného usnesení.
Usnesení ZM č. 6/2009 ze dne 4.11.2009, bod 6/6:
ZM schválilo převod pozemků formou daru po uplynutí 10 let od dokončení akce obchvatu náměstí.
Nové skutečnosti:
1) Královéhradecký kraj zaslal k podpisu smlouvu o darování pozemků z majetku Královéhradeckého kraje do majetku města Hronova. Veškeré schvalovací procesy proběhly, smlouva je připravená k podpisu.
2) Královéhradecký kraj zaslal k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí darovací, ve které daruje pozemky město Hronov Královéhradeckému kraji. Této smlouvy se týká výše uvedená historie. Proces darování pozemků z majetku města je složitější a musí být právně řádně ošetřen. Záměr darování byl schválený ZM č. 6/2007 ze dne 5.9.2007, záměr byl zveřejněný od 14.9.2007 do 8.10.2007. ZM č. 6/2009 ze dne 4.11.2009 schválilo darování po uplynutí 10 let, ale nebylo schváleno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací.
Usnesení RM ze dne 15.12.2010:
Bude doplněno z časových důvodů na jednání zastupitelstva. Jedná se pouze o formální doplnění schvalovacích procesů, které již proběhly v minulých letech.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi budoucím dárcem Městem Hronovem, Nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a budoucím obdarovaným, Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, na pozemky:
- pozemek p.p.č. 1604/5 o výměře 1274 m2, k.ú. Hronov, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace
- pozemek p.p.č. 1601/4 o výměře 475 m2, k.ú. Hronov, druh pozemku ostatní plocha, způsob   
využití ostatní komunikace, které byly GP č. 1035-524/2006 ze dne 14.2.2007 odděleny z p.p.č. 1601 a 1604 v k.ú. Hronov – 21 pro


5. Různé
Pověření třetího oddávajícího
– materiál č. 110
V Zákoně o rodině, § 4 odst. 1) je uvedeno: prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem obecního zastupitelstva obce, která je matričním úřadem.
Ve většině případů oddává paní starostka nebo pan místostarosta. Mimořádně však může dojít k situaci, kdy ani jeden z nich není přítomen, proto bylo navrženo pověřit oddáváním dalšího zastupitele.

Návrh na usnesení:
ZM pověřuje jako třetího oddávajícího pana Antonína Hurdálka – 20 pro, 1 se zdržel


Změna územního plánu města Hronova – materiál č. 112
Materiál vysvětlil ing. Soukup.
Po schválení územního plánu města Hronova dne 26. 10. 2005 a nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) od 1. 1. 2007 začal stavební úřad přijímat dle § 46 stavebního zákona žádosti o pořízení změny územního plánu.  Pro  změnu č. 1 územního plánu města Hronova (dále jen „ÚPO“) byly navrženy plochy také v k.ú. Zbečník (5 ploch). Problémem v tomto katastrálním území je velmi malá zastavěnost již v ÚPO navrhovaných ploch pro rodinné domy (špatná dopravní dostupnost, málo nebo žádná technická infrastruktura, majetkové problémy atd.).
Do budoucna (i pro změnu č. 1 územního plánu města Hronova) není možné navrhovat nové plochy pro zastavění, když je v území velké množství zastavitelných pozemků z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu, viz § 55 odst. 3 stavebního zákona. Dále od 1.1.2012 bude dle § 102 odst. 2  stavebního zákona za každou vlastníkem nevyvolanou změnu ÚPO rozdíl mezi cenou stavební parcely a zemědělského pozemku hradit  pořizovatel ÚPO - město Hronov.
RM projednala tento materiál 15. 12. 2011.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje vyjmout části ploch č. 23, 22 a celou plochu č. 20 v k.ú. Zbečník z území bydlení městského typu nízkopodlažní (Bo) a ponechat v loukách ve změně č. 1 územního plánu města Hronova  – 20 pro, 1 proti


Volba členů a předsedy finančního výboru a kontrolního výboru
Ze zákona o obcích vyplývá povinnost ustanovit finanční a kontrolní výbor. Předsedové výborů musí být členy zastupitelstva, členové ne. Na základě zkušeností z minulých období starostka navrhla, aby byly oba výbory pětičlenné.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje, aby finanční a kontrolní výbory byly pětičlenné - 21 pro  

Dále starostka navrhla, aby byli členové a předsedové obou výborů zvoleni tajně.
 
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje, aby volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru byla provedena tajným hlasováním – 21 pro

Volba volební komise
Starostka navrhla, aby volební komise byla tříčlenná.  

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje, aby volební komise byla tříčlenná – 21 pro

Starostka požádala 3 zastupitele, aby se uvolili stát se členy volební komise.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje volební komisi ve složení: MVDr. Tomáš Strnad, Mgr. Jana Píčová, František  Holman -  18 pro, 3 se zdrželi

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje předsedou volební komise MVDr. Tomáše Strnada – 20 pro, 1 se zdrželi


Volba členů finančního výboru.
Starostka požádala jednotlivé politické strany a volební uskupení o nominace.
ODS – David Pavlíček
ČSSD – neměla kandidáta
Rozvoj města – ing. Ivana Andršová
TOP 09 – neměla kandidáta
Nezávislí  - Lidmila Vajsarová
KDU- ČSL – Michal Martin, Růžena Šťastná

Volební komise rozdala 21 hlasovacích lístků. 
Do volební urny bylo vhozeno 21 lístků.
Předseda volební komise MVDr. Tomáš Strnad ohlásil výsledky volby. Všichni navržení získali 21 hlasů a byli zvoleni za členy finančního výboru.

Návrh na usnesení:
ZM volí za členy finančního výboru Davida Pavlíčka, ing. Ivanu Andršovou, Lidmilu Vajsarovou, Michala Martina a Růženu Šťastnou – 21 pro


Volba předsedy finančního výboru
Předseda finančního výboru musí být člen zastupitelstva, proto starostka navrhla ing. Ivanu Andršovou, která s nominací souhlasila.

Volební komise rozdala 21 lístků.
Do volební urny bylo vhozeno 21 lístků.

Návrh na usnesení:
ZM volí Ing. Ivanu Andršovou předsedkyní finančního výboru – 20 pro, 1 se zdržel


Volba členů kontrolního výboru.
Starostka požádala jednotlivé politické strany a volební uskupení o nominace.
ODS – Mgr. Lenka Hlušková
ČSSD – Rita Kouglová
Rozvoj města – Alena Ševčíková
TOP 09 – Miroslava Stárková
Nezávislí – neměli vlastního kandidáta, navrhli Mgr. Věru Bartošovou
KDU-ČSL - Pavel Zima, Mgr. Olga Líbalová

Mgr. Věra Bartošová oznámila, že kandidaturu nepřijímá.

Volební komise rozdala 21 hlasovacích lístků.
Do volební urny bylo vhozeno 21 lístků.

Návrh na usnesení:
ZM volí za členy kontrolního výboru: Mgr. Lenku Hluškovou – 16 pro 
                                                                Ritu Kouglovou – 16 pro
                                                                Alenu Ševčíkovou – 21 pro
                                                                Miroslavu Stárkovou – 19 pro
                                                                Pavla Zimu – 17 pro
                                                             
Mgr. Olga Líbalová získala ve volbě pouze 8 hlasů, nebyla zvolena členkou kontrolního výboru.

Volba předsedy kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru musí být člen zastupitelstva, starostka proto navrhla Mgr. Lenku Hluškovou, která jako jediná ze zvolených členů kontrolního výboru splňuje tuto podmínku. Paní Hlušková vyjádřila s nominací souhlas.

Volební komise rozdala 21 hlasovacích lístků.
Do volební urny bylo vhozeno 21 lístků.

Návrh na usnesení:
ZM volí Mgr. Lenku Hluškovou  předsedkyní kontrolního výboru – 14 pro, 7 se zdrželo


Mgr. Šnajdr navrhl zřídit výbor pro školství a kulturu, který by se zabýval následujícím:
- koordinace činnosti školských a kulturních zařízení na území města,
- sledování aktuální potřeby v oblasti školství a kultury z hlediska jednotlivých subjektů,
- pravidelné vyhodnocování činnosti a výsledků hospodaření jednotlivých školských a kulturních zařízení města a navrhování efektivních řešení jejich provozu a zkvalitnění jejich činnosti.
- podílel by se na zpracování střednědobé a dlouhodobé koncepce rozvoje školství a kultury na území města
- koordinace účasti těchto subjektů na družebních programech s partnerskými zahraničními městy (rozšíření spolupráce, nalezení nových partnerů…)
- dohlížel by na zajištění činnosti zřizovatele vůči příslušným příspěvkovým organizacím města
- koordinace činnost kulturních zařízení a občanských sdružení se záměry města

Byla vedena diskuse o tom, zda zřídit výbor nebo komisi, zda zřízení schválit ihned nebo až na příštím jednání ZM. Bylo navrženo, aby byl na další jednání ZM ve spolupráci s právníkem připraven materiál o možnosti zřízení výboru či komise.

ZM schvaluje záměr zřízení výboru či komise pro školství a kulturu – 21 pro

ZM pověřuje Mgr. Jana Šnajdra a tajemníka přípravou materiálu na příští ZM, ve kterém bude konkretizována činnost výboru či komise pro školství a kulturu – 21 pro

Informace starostka:
• seznámila zastupitele s návrhy na ocenění při plese města:
            - oddíl „Ženy Jany Ševců“ TJ Sokol Hronov za účast na „Festivalu zlatého věku„ v Portugalsku
            - Věra Prouzová za dlouholetou činnost v divadelním souboru
            - Josef Hurdálek za dlouholetou činnost ve fotbalovém oddílu

ZM schvaluje, aby na 13. plese města Hronova byl oceněn oddíl „Ženy Jany Ševců“ při Tělocvičné jednotě Sokol Hronov za vzornou reprezentaci města a České republiky za účast na „Festivalu zlatého věku“ v říjnu 2010 v Portugalsku - 21 pro

ZM schvaluje, aby na 13. plese města Hronova byla oceněna paní Věra Prouzová za dlouholetou aktivní činnost v hronovském divadelním souboru - 21 pro

ZM schvaluje, aby na 13. plese města Hronova byl oceněn pan Josef Hurdálek za dlouholetou aktivní činnost v hronovském fotbale – 19 pro 2 se zdrželi

•  termíny jednání ZM v 1. pololetí 2011: 16. února, 27. dubna, 22. června
•  seznámila zastupitele se záměrem radních navštívit příspěvkové organizace a budovy  v majetku města, termíny návštěv budou v průběhu ledna zaslány i zastupitelům, aby se mohli zúčastnit
Mgr. Šnajdr požádal, aby se návštěvy jednotlivých zařízení konaly až po 16. hodině, a to s ohledem na pracovní dobu zastupitelů.


6. Diskuse
P. Koleta se zeptal, zda je něco nového ohledně výstavby nové budovy pošty na náměstí a zda se počítá s parkovištěm ve Dvorské ulici. Navrhl, umístit billboard s mapkou odkazující na parkoviště ve Dvorské ul. místo billboardu s termíny sportovních a kulturních akcí na pozemku před mostem.  Starostka vysvětlila, že právnička města připravuje žalobu na s.p. Česká pošta ohledně nezaplacení částky cca Kč 650 tisíc za pozemek na náměstí. Celá historie ohledně záměru výstavby nové pošty byla zveřejněna na podzim v Hronovských listech.
Ing. Havelková vysvětlila, že umístění dopravních značek, které by řidiče směrovaly na parkoviště ve Dvorské ul., bylo konzultováno s dopravním inspektorátem - umístění DZ
v Hostovského ul. není možné. 
Byla vedena diskuse o tom, kam umístit billboard s mapkou.
Starostka upozornila na to, že na náměstí parkují obyvatelé náměstí a okolních ulic. Dále uvedla, že potíže místních obchodníků způsobují sami občané tím, že nakupují ve velkých nákupních centrech mimo Hronov. Podobná situace je i v dalších městech.
P. Topolnickyj  poděkoval p. Balcarovi za úklid sněhu. 
Mgr. Líbalová také poděkovala za úklid sněhu a zeptala se, zda je něco nového s budovou bývalé pošty ve Zbečníku a s Textonií. Uvedla, že stav těchto objektů je žalostný.
Místostarosta odpověděl, že spolu s vedoucím odboru výstavby ing. Soukupem navštívili Textonii a vyzvali majitele, aby v areálu odstranili části budov, které jsou zničené.
Ing. Soukup řekl, že dle jeho názoru nehrozí chodcům v blízkosti Textonie nebezpečí, požádal majitele o odstranění několika menších staveb v areálu. Ohledně bývalé pošty ve Zbečníku je v kontaktu se správcem konkurzní podstaty. 
A. Hurdálek poděkoval ředitelce a učitelkám ze základní školy ve Velkém Dřevíči za pěkný vánoční program v divadle.
Ing. Andršová požádala o změnu zasedacího pořádku zastupitelstva tak, aby všichni viděli na ty, kteří stojí u pultíku s mikrofonem.
P. Jerman se zeptal na parkovací místa, která byla plánována za Sálem Josefa Čapka.
Starostka vysvětlila, že se parkoviště mělo vybudovat v rámci akce cyklotrasa, bylo odloženo na příští rok, protože se čeká na peníze od poskytovatele dotace.
Starostka popřála zastupitelům příjemné prožití vánočních svátku a popřála vše nejlepší do nového roku.

Konec jednání v 19.10 hod.
Zapsala Lucie Hornychová

 

Usnesení č. 10/2010
z  jednání Zastupitelstva města Hronova,
které se uskutečnilo dne 22. prosince 2010 od 17.00 hod. v předsálí Sálu Josefa Čapka

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/10 – ověřovatele zápisu Antonína Hurdálka a Mgr. Lenku Hluškovou – 19 pro, 2 se zdrželi
2/10 - navržený program jednání  - 21  pro
3/10 - žádost manželů Jana a Martiny Smolových, o jednorázové doplacení půjčky, poskytnuté Smlouvou o půjčce ze dne 19.07.1999, včetně Dodatku č. 1,  a  to k datu  31.12.2010 v částce Kč 117.510,00 (tzn.  pouze nesplacenou jistinu) – 21 pro
4/10 - rozpočtové provizorium města Hronova na rok 2011 dle přílohy – 21 pro
5/10 - rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2011 dle přílohy – 21 pro
6/10 - rozpočtová opatření č. 06/2010 dle přílohy – 21 pro
7/10 - měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 01.01.2011 v této výši:
1) Člen zastupitelstva                                                                                 Kč       627,00
2) Člen rady                                                                                                  Kč    2.442,00
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady        Kč    2.109,00
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady             Kč    3.924,00
 – 19 pro, 2 se zdrželi
8/10 - měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva Mgr. Věře Bartošové a Petru Koletovi  od 01.01.2011 ve výši Kč 0,-  - 18 pro, 3 se zdrželi
9/10 - pro záměr prodeje bytového domu čp. 583, Divadelní ul., Hronov včetně pozemku p.p.č. 1104 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 165 m2  a pozemku p.p.č. 1107/4 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 534 m2 (dle usnesení ZM č. 6/2010 ze dne 8.9.2010) výchozí cenu záměru prodeje Kč 1 500 000,-- - 14 pro, 5 se zdržel, 2 proti
10/10 - výběr zájemce o koupi bytového domu čp. 583, Divadelní ul., Hronov včetně pozemku p.p.č. 1104 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 165 m2  a pozemku p.p.č. 1107/4 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 534 m2 (dle usnesení ZM č. 6/2010 ze dne 8.9.2010) formou obálkové metody s výběrovou komisí a předností nejvyšší nabídky - 14 pro, 6 se zdrželo, 1 proti
11/10 - uzavření kupní smlouvy č. 25/OM/10 na prodej pětinového podílu pozemku p.p.č 956/24 o výměře 356 m2 v k.ú. Hronov, k využití jako přístupu k rodinnému domu s cenou prodeje Kč 9256,-- s Ing. Radko Prouzou a Zuzanou Prouzovou, zastoupenou opatrovníkem Ing. Radko Prouzou a zvláštním zástupcem Ing. Ivo Hosnedlem – 21 pro
12/10 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o odkupu pozemku č. IE-12-2004152-P-02 na prodej části pozemku p.p.č. 695 a části pozemku p.p.č. 1630 v k.ú. Hronov o celkové výměře k prodeji cca 7,5 m2 k využití pro stavbu trafostanice s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 – 21 pro
13/10 -  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o odkupu pozemku č. IE-12-2004152-P-01 na  prodej části pozemku p.p.č. 796 v k.ú. Hronov o celkové výměře k prodeji cca 7,5   m2 k využití pro stavbu trafostanice s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405  02 Děčín, IČ 24729035 – 21 pro
14/10 - uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. „IE – 12 2003239/VB/1“, Hronov, 17. listopadu, rekonstrukce nn, mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 (jako budoucí oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (jako budoucí povinný). Budoucí věcné břemeno (zemní kabelové vedení NN) se vztahuje na nemovitosti – pozemky p.p.č. 653/1, 653/4, 654, 661, 752/1, 754/1, 757/6, 758, 792/4, 1630, 1641 a 1644/1. Bude uzavřeno úplatně za cenu Kč 65760,-- včetně DPH na dobu neurčitou – 21 pro
15/10 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi budoucím dárcem Městem Hronovem, Nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a budoucím obdarovaným, Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, na pozemky:
- pozemek p.p.č. 1604/5 o výměře 1274 m2, k.ú. Hronov, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace
- pozemek p.p.č. 1601/4 o výměře 475 m2, k.ú. Hronov, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, které byly GP č. 1035-524/2006 ze dne 14.2.2007 odděleny z p.p.č. 1601 a 1604 v k.ú. Hronov – 21 pro
16/10 - vyjmout  části ploch č. 23, 22 a celou plochu č. 20 v k.ú. Zbečník z území bydlení městského typu nízkopodlažní (Bo) a ponechat v loukách ve změně č. 1 územního plánu města Hronova – 20 pro, 1 proti
17/10 - aby finanční a kontrolní výbory byly pětičlenné - 21 pro  
18/10 -  aby volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru byla provedena tajným hlasováním – 21 pro
19/10 - aby volební komise byla tříčlenná – 21 pro
20/10 - volební komisi ve složení: MVDr. Tomáš Strnad, Mgr. Jana Píčová, František Holman -  18 pro, 3 se zdrželi
21/10 -  předsedou volební komise MVDr. Tomáše Strnada – 20 pro, 1 se zdržel
22/10 - záměr zřízení výboru či komise pro školství a kulturu – 21 pro
23/10 - aby  na 13. plese města Hronova byl oceněn oddíl „Ženy Jany Ševců“ při Tělocvičné jednotě Sokol Hronov za vzornou reprezentaci města a České republiky za účast na „Festivalu zlatého věku“ v říjnu 2010 v Portugalsku - 21 pro
24/10 -  aby na 13. plese města Hronova byla oceněna paní Věra Prouzová za dlouholetou aktivní činnost v hronovském divadelním souboru - 21 pro
25/10 -  aby na 13. plese města Hronova byl oceněn pan Josef Hurdálek za dlouholetou aktivní činnost v hronovském fotbale – 19 pro 2 se zdrželi

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
26/10 - informace z jednání Rady města Hronova – 21 pro
27/10 - kontrolu plnění usnesení č. 7, 8, 9/2010 – 21 pro
28/10 - informaci OM o prodeji domů v majetku města - 21 pro
29/10 - informace o investičních akcích – 21 pro
30/10 - termíny jednání ZM v 1. pololetí 2011: 16. února, 27. dubna, 22. června – 21 pro

Zastupitelstvo města pověřuje:
31/10 - jako třetího oddávajícího pana Antonína Hurdálka – 20 pro, 1 se zdržel
32/10 – Mgr. Jana Šnajdra a tajemníka přípravou materiálu na příští ZM, ve kterém bude konkretizována činnost výboru či komise pro školství a kulturu – 21 pro

Zastupitelstvo města volí:
33/10  -  za členy finančního výboru Davida Pavlíčka, ing. Ivanu Andršovou, Lidmilu Vajsarovou, Michala Martina a Růženu Šťastnou – 21 pro
34/10 - Ing. Ivanu Andršovou předsedkyní finančního výboru – 20 pro, 1 se zdržel

35/10 - za členy kontrolního výboru: Mgr. Lenku Hluškovou – 16 pro
                                                                Ritu Kouglovou – 16 pro
                                                                Alenu Ševčíkovou – 21 pro
                                                                Miroslavu Stárkovou – 19 pro 
                                                                Pavla Zimu – 17 pro
36/10 – Mgr. Lenku Hluškovou  předsedkyní kontrolního výboru – 14 pro, 7 se zdrželo

 

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 06. 01. 2011