živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 1/2020

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 5. 2. 2020 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Jiří Frýba, Ing. Martin Houštěk, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Ing. arch Aleš Krtička, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, MUDr. Petr Mihola, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, Mgr. Jiří Škop Ph.D., Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová
Omluveni: Martin Čejchan, Libor Lelek, MUDr. Jan Šnajdr
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Jan Šnajdr, Ing. Karel Jára

Pan starosta v úvodu konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, jednání bylo přítomno 18 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Jan Šnajdr a Ing. Karel Jára - 16 pro, 2 se zdrželi.

Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod číslem 1 až 17 včetně příloh, pozvánka na jednání, odpověď na dotaz paní Nedvědové, co bude předmětem studie odkanalizování místních částí Velký Dřevíč, Rokytník a Žabokrky, odpověď paní Nedvědové na zaslání zápisů z jednání rady města, sdělní funkčních období ředitelů příspěvkových organizací a přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2019.

Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté bylo hlasováno o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce - 18 pro.

Pan starosta upozornil diskutující, pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jeho vyjádření zaznamenat.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva 11.12.2019. Žádné nebyly.

Program jednání:
1. Prezentace projektu rekonstrukce fotbalového stadionu

2. Finanční záležitosti
3 - Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva
4 - Dotace pro HC Wikov Hronov z.s. na uzavřené bruslení
5 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 01/2019 s HC Wikov Hronov z.s.
12 - Rozpočtové opatření č. 01/2020/ZM
 
3. Majetkové záležitosti
2 - Bytový dům Jungmannova 107, Hronov
6 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v parku A. Jiráska v k. ú. Hronov pro ČEZ
7 - Koupě pozemku parc. č. 4/5 v k. ú. Malá Čermná, H.V.D.
8 - Záměr vložení pozemků do základního kapitálu společnosti VAK Náchod
9 - Prodej pozemku parc. č. 403/30 v k. ú. Hronov pod trafostanicí, ČEZ
10 - Prodej hrobky č. 58, katolický hřbitov, Hronov
11 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, Zbečník, ČEZ
14 - Prodej pozemku parcelní číslo 1714/4 v k. ú. Hronov, Alprim CZ s.r.o.
15 - Koupě pozemků od České pošty, k. ú. Hronov
17 - Informace o investičních a dotačních akcích
 
4. Různé
1 - Podání žádosti o poskytnutí dotace na víceúčelové sportoviště s umělým povrchem v lokalitě Dolíček v Hronově
13 - Výroční zpráva Městské policie Hronov za rok 2019
16 - Zápis kontrolního výboru č. 5/2019

5. Diskuze

 

1. Prezentace projektu rekonstrukce fotbalového stadionu

Ing. arch. Michal Ježek představil projekt rekonstrukce fotbalového stadionu na víceúčelový stadion. Cena rekonstrukce ze stávající studie se pohybuje ve výši cca 50 mil. Kč + DPH.

2. Finanční záležitosti

3 - Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
V souvislosti s novelou nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, kterým došlo k navýšení maximálních částek, je třeba, aby zastupitelstvo města stanovilo výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce za výkon funkce.
Funkce                                                                           Současná výše odměny v Kč    Maximální možná výše odměny od 1.1.2020 v Kč
Neuvolněný místostarosta                                                                    15.000,00                                        39.089,00
Člen rady                                                                                                     4.900,00                                          8.687,00
Člen zastupitelstva                                                                                    1.320,00                                          2.171,00
Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady           3.500,00                                          4.343,00

Rada města na svém jednání 15.01.2020, Usnesení č. 1/2020, doporučila zastupitelstvu města schválit částky odměn na úrovni současné výše odměny.

Diskuze: Pan Jan Aulich sdělil, že se vzdává odměny zastupitele. Pan starosta upozornil pana Aulicha, aby si připravil materiál s návrhem k tomuto bodu na příští zasedání zastupitelstva.

Návrh usnesení:
3/1 - Zastupitelstvo města stanovuje ode dne přijetí tohoto usnesení odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1.320,00 Kč měsíčně. V případě náhradníka bude odměna poskytována ode dne získání mandátu člena zastupitelstva.
Hlasování: Pro: 13 (V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 4 (J. Aulich, A. Krtička, H. Nedvědová, J. Píčová), Zdrželo se: 0
Během jednání odešli: Mgr. Josef Thér
 
3/2 - Zastupitelstvo města stanovuje ode dne přijetí tohoto usnesení odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty, člena rady a předsedy výboru zastupitelstva v následujících částkách:
1) Neuvolněný místostarosta                                                  15.000,00 Kč měsíčně,
2) Člen rady                                                                                  4.900,00 Kč měsíčně,
3) Předseda výboru, není-li zároveň členem rady                 3.500,00 Kč měsíčně.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce, bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Hlasování: Pro: 12 (V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 4 (J. Aulich, A. Krtička, H. Nedvědová, J. Píčová), Zdrželo se: 2 (K. Jára, J. Thér)
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

4 - Dotace pro HC Wikov Hronov z.s. na uzavřené bruslení 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
HC Wikov Hronov z.s. podal žádost o poskytnutí dotace na uzavřené bruslení na rok 2020. Jedná se o tzv. dotaci "na ledy" (v rozpočtu se objevuje na straně příjmů i na straně výdajů). Požadavek na výši dotace je 920.000,00 Kč, v rozpisu schváleného rozpočtu města na rok 2020 je částka 900.000,00 Kč. Navrhujeme proto poskytnout dotaci ve výši 900.000,00 Kč.

Rada města na svém jednání 15.01.2020, Usnesení č. 1/2020, doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 900.000,00 Kč.

Návrh usnesení:
4/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 900.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je poskytována účelově na uzavřené bruslení družstev HC Wikov Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově v období 01.01.2020 – 31.12.2020.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
4/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 01/2020 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

5 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 01/2019 s HC Wikov Hronov z.s. 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
HC Wikov Hronov, z.s. podal žádost o poskytnutí doplatku dotace z rozpočtu města na uzavřené bruslení na zimním stadionu v Hronově - Wikov aréně za období 01.09.2019 – 31.12.2019 ve výši 46.000,00 Kč. Dotace poskytnutá na toto období byla 500.000,00 Kč, faktury vystavené městem za uzavřené bruslení (za ledy) v tomto období činily 546.000,00 Kč. Vyúčtování dotace bylo předloženo 09.01.2020.

Rada města Hronova na svém jednání dne 15.01.2020, Usnesení č. 1/2020, doporučila zastupitelstvu města doplatek dotace poskytnout.
 
Návrh usnesení:
5/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 46.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je poskytována jako doplatek na uzavřené bruslení družstev HC Wikov Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.09.2019 – 31.12.2019.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
5/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 01/2019 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

12 - Rozpočtové opatření č. 01/2020/ZM 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 01/2020/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.
 
Diskuze: Proběhla diskuze k některým položkám rozpočtového opatření.
 
Bc. Nedvědová navrhla doplnit rozpočtové opatření o finanční prostředky do kapitoly 3119 ZŠ a MŠ Hronov, a to 200 tis. Kč na šatny ve školní jídelně v čp. 193 a 1 mil. Kč do školy do Zbečníka na rekonstrukci sociálního zázemí u tělocvičny. Navrhla doplnit rozpočtové opatření kapitolu 3119 ZŠ a MŠ Hronov upravit o celkovou částku 1 200 tis. Kč. Navrhla to nyní proto, že se musí připravovat projekt, aby se mohla provést realizace o prázdninách.
Ing. Jára doplnil, že nejsou připravené PD, domnívá se, že to v letošním roce nepůjde stihnout.
Mgr. Thér požádal o zaslání seznamu připravovaných a plánovaných projektových dokumentací, jak je vedení města zmiňuje. Starosta slíbil zaslat zastupitelům seznam projektových dokumentací, které se připravují.
Pan starosta se domluví s paní ředitelkou ohledně opravy šatny ve školní jídelně.
Bc. Nedvědová stáhla svůj návrh zpět.
 
12/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2020/ZM.
Hlasování: Pro: 17 (V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (J. Aulich)
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

3. Majetkové záležitosti

2 - Bytový dům Jungmannova 107, Hronov 
Předložený materiál okomentovala Bc. Hana Nedvědová.
Předložila k projednání materiál týkající se bytového domu Jungmannova 107, Hronov (dále jen papírna).

Dne 22. 11. 2017 schválilo zastupitelstvo
1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků parc. č. 1126/1 o výměře 136 m² a parc. č. 1128 o výměře 478 m², jehož součástí je stavba č. p. 107, bytový dům, vše v k. ú. Hronov se spolkem Sociální bydlení Hronov z.s., se sídlem Václavská 1085, 537 01 Chrudim, IČ 06419313, zastoupený jednajícím členem výboru Ing. Vladimírem Valentou, jako budoucím kupujícím za kupní cenu 2 990 000 Kč)
2. souhlas s realizací projektu „Sociální bydlení Hronov – Papírna“ žadatele Sociální bydlení Hronov z.s., se sídlem Václavská 1085, 537 01 Chrudim, IČ 06419313, na adrese Jungmannova č. p. 107, Hronov, předkládaného do 79. výzvy IROP „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality“ Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1 a jeho realizací na území obce
 
Na základě Výzvy Ministerstva vnitra ke zjednání nápravy, která byla městu doručena 24. 9. 2018 (přílohou materiálu), byla výše uvedená usnesení zastupitelstvem města dne 21. 11. 2018 revokována. Tím však byla Výzva Ministerstva vnitra naplněna pouze částečně.
Citace z Výzvy MV – str. 6: „Nápravu zjištěné nezákonnosti navrhuje Ministerstvo vnitra zjednat zrušením nezákonného usnesení a celý proces prodeje předmětných nemovitostí zopakovat.“
 
Je tedy zjevné, že město vyhovělo Výzvě Ministerstva vnitra pouze částečně. Proces předmětných nemovitostí nezopakovalo.
Paní Nedvědová navrhla, aby zastupitelé dokončili proces zjednání nápravy, ke které je Ministerstvo vnitra vyzvalo.
 
Zdůvodnění:
1. Vedení města Hronova na opakované dotazy zastupitelů v průběhu celého roku 2019 uspokojivě neodpovědělo, co s předmětnou nemovitostí zamýšlí, ani z jakých zdrojů by ji případně opravilo (nemovitost je v havarijním stavu).
 
2. Spolek Sociální bydlení Hronov z. s. (dále jen Spolek) opakovaně deklaroval svůj zájem nemovitost odkoupit a zrekonstruovat. Vzniknout by mělo 12 sociálních bytů. Byla vypracována projektová dokumentace a podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Ochota s městem spolupracovat a domluvit se byla deklarována písemně i osobně – naposledy Ing. Valentou na jednání zastupitelstva
dne 30. 10. 2019. Nabídnuto bylo i vstoupení města do Spolku, aby mělo nad realizaci projektu sociálního bydlení kontrolu. Ing. Valenta oslovil svého právního zástupce, aby tuto možnost prověřil. Cituji odpověď na tento dotaz: „Celou věc jsem prověřil a mohu konstatovat, že z pohledu občanského zákoníku mohou být členy spolku také právnické osoby – tedy i kupříkladu obce a příp. i kraje, a to ať už jako "zakládající" nebo "přistupující" členové. Dále jsem prověřil stávající stanovy Vašeho spolku (vycházel jsem z aktuální verze uveřejněné ve sbírce listin spolkového rejstříku), z nichž vyplývá, že přijetí nových členů, volba nového statutárního orgánu a „vystoupení“ členů stávajících se dá realizovat během jedné členské schůze.
Po formální stránce by tedy vstup Města Hronov do spolku Sociální bydlení Hronov z.s. nebyl nijak náročnou procedurou, neboť vše by mohlo být realizováno formou rozhodování členské schůze.

Dále pro příklad uvádím, že spolky, s účastí územních samosprávných celků, zcela běžně existují – např.: spolek Otevřená města, z. s., IČ: 051 29 061 (https://www.otevrenamesta.cz/clenstvi/) (kde je členem hned 16 obcí) či Spolek pro GP ČR Brno, IČ: 045 00 750 (kde je členem jak město Brno, tak i Jihomoravský kraj).

3. Zastupitelstvo bylo dne 30. 10. 2019 seznámeno se skutečností, že projekt sociálního bydlení, na který podal Spolek žádost o dotaci, byl doporučen k financování. Výše dotace činí 17,3 mil. Kč a je určena na nákup nemovitosti a rekonstrukci objektu.

4. Nejzazší termín realizace projektu je do 31. 12. 2021.

K naplnění Výzvy Ministerstva vnitra, konkrétně pak k zopakování celého procesu prodeje předmětných nemovitostí, je potřeba vypracovat nový znalecký posudek, aby byla známa aktuální cena nemovitostí.
Následně by bylo vhodné schválit záměr prodeje předmětných nemovitostí. Spolek by tak dostal šanci se o nemovitosti opětovně ucházet a svůj záměr sociálního bydlení realizovat.
 
Výhody realizace projektu pro město Hronov:
- Město by získalo finanční prostředky za prodej předmětných nemovitostí. Původní znalecký pozemek byl na částku 2.900.000 Kč.
- Město by se zbavilo nemovitosti, se kterou si neví rady, nemá na její opravu finanční prostředky. Při jednáních zastupitelstva byly ze strany vedení města opakovaně zdůrazňovány priority města a jejich velká finanční náročnost – divadlo, úřad, fotbalový stadion, investice vyvolané rekonstrukcí II/303. O papírně vedení města jako o své prioritě nikdy nehovořilo.
- Město by získalo 12 nových sociálních bytů. Nad jejich obsazováním by získalo naprostou kontrolu tím, že by se stalo členem Spolku – je to možné, je to i zástupci Spolku nabízeno.
- Město by se vyhnulo případným soudním sporům - viz vyčíslení škody Spolku (náklady na vypracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci atd.), která byla dopisem právního zástupce Spolku předběžně vyčíslena v dopise ze dne 6. 8. 2019 na částku 1.360.350 Kč.
 
Paní Nedvědová požádala, aby zastupitelé při rozhodování vzali v úvahu všechna uvedená fakta a skutečnosti. Naším společným zájmem by měl být rozvoj obce
v souladu se Zákonem o obcích. Měli bychom si všichni také uvědomit svou osobní zodpovědnost za důsledky svého postoje a následné právní dopady.

Diskuze: Byla vedena obsáhlá diskuze o problematice vstoupení města do spolku, záměru prodeje předmětné nemovitosti a případné rekonstrukci na sociální byty při získání dotace. Projekt musí být realizován do 31.12.2021.

Ing. Houštěk navrhl nechat zpracovat právní analýzu převzetí spolku, zda lze zasáhnout do projektu a udělat změny ohledně využití přízemí budovy.
 
Návrh usnesení:
2/1 - Zastupitelstvo města schvaluje vypracování nového znaleckého posudku na stavbu č. p. 107, bytový dům, včetně pozemků parc. č. 1126/1 o výměře 136 m² a parc. č. 1128 o výměře 478 m², vše v k. ú. Hronov za účelem opětovného zveřejnění záměru jejich prodeje, a to v souladu s Výzvou Ministerstva vnitra. Hlasování: Pro: 4 (J. Aulich, H. Nedvědová, J. Píčová, J. Thér), Proti: 11 (V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Zdrželo se: 3 (M. Houštěk, A. Krtička, L. Polej)
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

6 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v parku A. Jiráska v k. ú. Hronov pro ČEZ 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Společnost TELKABEL CR s.r.o., Českých bratří 89, 547 01 Náchod, předložila návrh smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017526/VB/1“, název stavby: „Hronov – Jiráskova – knn pro p. č. 78/1 pro park“. Rozsah věcného břemene je vyznačený v situaci (24 m kabelového vedení a jedna kabelová skříň), jedná se o připojení nového odběrného místa v Jiráskově ulici v Hronově na pozemku parc. č. 78/1 a 81.
 
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH.
Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku a je v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí.
OM doporučuje ke schválení.
 
Usnesení rady města č. 1/2020 ze dne 15.1.2020, bod ../1/8/1
Rada města doporučuje ke schválení.
 
Návrh usnesení:
6/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017526/VB/1“, název stavby: „Hronov – Jiráskova – knn pro p. č. 78/1 pro park“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný).
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání odešli: Ing. Lukáš Polej
 

7 - Koupě pozemku parc. č. 4/5 v k. ú. Malá Čermná, H.V.D. 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Koupě pozemku představuje možnost komunikačního napojení části obce malá Čermná, do které bude při plánované opravě mostu znemožněn příjezd k několika nemovitostem. Přístup je pouze po pěší lávce. Na pozemku parc. č. 4/5 lze vybudovat provizorní náhradní příjezdovou komunikaci.
 
Pozemek parc. č. 4/5 o výměře 55 m2 (druh pozemku – zahrada) je v majetku firmy H.V.D.-CZ s.r.o., Sladkovského 592, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 25267132. Firma souhlasí s prodejem i s navrženou kupní smlouvou. Kupní cena byla prodávajícím navržena ve výši 30.000 Kč na základě Usnesení soudu o udělení přiklepu v exekučním řízení vydaném Okresním soudem v Náchodě č.j. 4E 42/2008 ze dne 14.5.2009.
 
Usnesení rady města č. 1/2020 ze dne 15.1.2020, bod ../1/6/1
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
7/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy kupní č. 1/OM/2020 s H.V.D.-CZ s.r.o., Sladkovského 592, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 25267132 (prodávající), na pozemek parcelní číslo 4/5 o výměře 55 m2 v k. ú. Malá Čermná.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání odešli: Ing. Lukáš Polej
 

8 - Záměr vložení pozemků do základního kapitálu společnosti VAK Náchod 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Z historie – 2016/2017:
Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, podaly žádost o vložení pozemku p. č. 1392/2 o výměře 1148 m2, ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p. č. 1392/3 o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, do základního kapitálu společnosti z důvodu získání pozemku pod vodojemem, který je ve vlastnictví společnosti.
 
Vodovody a kanalizace nabídly, že na základě znaleckého posudku bude městu Hronovu vydán odpovídající počet kusů akcií, vypracují také smlouvu, která bude po vyvěšení záměru předložena ke schválení.
 
Katastrální úřad a navazující zákonná opatření směřují k tomu, aby byl vlastník nemovitosti a vlastník pozemku pod touto nemovitostí totožný. V tomto případě byl zajištěn i přístup k nemovitosti. Vodovody a kanalizace vlastní stavbu vodojemu, která z těchto důvodů nemůže být zapsána v katastru nemovitostí. Pozemky jsou v jednotném funkčním celku s vodárenským objektem, v ochranných pásmech, které není možné využívat k jiným účelům.
 
Odbor majetek doporučuje ke schválení, aby došlo k narovnání vlastnických vztahů.
 
Usnesení RM č. 23/2016 ze dne 30. 11. 2016
RM doporučila ZM ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 8/2016 ze dne 14.12.2016
Zastupitelstvo města schválilo záměr vložení pozemků do základního kapitálu společnosti.
 
Záměr vložení byl zveřejněn od 3.1.2017 do 19.1.2017.
 
Společnosti „Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.“ bylo 25. ledna 2017 odpovězeno.
 
Nyní:
V letošním roce nás společnost kontaktovala ve věci vodojemu, čekala na sjednocení postupu odkupování pozemků od okolních obcí. Bude připravená smlouva. Na základě doporučení právníků a auditorů je nutné záměr znovu zveřejnit, protože od vyvěšení uplynula dlouhá doba.
 
Návrh usnesení:
8/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr vložení pozemku p. č. 1392/2 o výměře 1148 m2, ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p. č. 1392/3 o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, v k. ú. Hronov, do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání přišli: Ing. Lukáš Polej


9 - Prodej pozemku parc. č. 403/30 v k. ú. Hronov pod trafostanicí, ČEZ 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ - pracoviště Hradec králové, Riegrovo nám. 1493, 500 02 Hradec Králové, předložila žádost o odkup pozemku parc. č. 403/30 o výměře 63 m2 v k. ú. Hronov. Jedná se o pozemek pod trafostanici č. NA_0728 v Havlíčkově ulici v areálu mateřské školky, tržní cena by byla určena na základě na základě znaleckého posudku.
 
Důvodem je narovnání majetkoprávních vztahů.
 
Návrh usnesení:
9/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 403/30 o výměře 63 m2 v k. ú. Hronov pod stavbou trafostanice.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

10 - Prodej hrobky č. 58, katolický hřbitov, Hronov 
Předložený materiál okomentoval pan starosta.
Odboru majetek byla doručena žádost XXXXX o koupi stavby občanské vybavenosti - hrobky o rozměrech 1,95 m x 3,70 m na hrobovém místě č. 58 (historické číslování č. 56), sektor VII, katolický hřbitov, Hronov.
Hrobka je ve vlastnictví města Hronova a vykoupil ji MěNV v r. 1980 za 8 000 Kč. Patřila rodině Smetanových.
Bylo zadáno vypracování odhadu ceny hrobky (p. Fridrich, p. Smutný).
Odhad ceny stávající hrobky se pohybuje v rozmezí 25 000 Kč až 35 000 Kč. Cena nové hrobky se pohybuje v rozmezí 35 000 až 90 000 Kč. Záleží na velikosti hrobky a použitém materiálu (vyzdění, zákryt, pomník, …).
V případě, že hrobka nadále zůstane ve vlastnictví města, čekala by nás v budoucnu minimálně oprava vyzdění (3-5 cihelných řad), nový věnec, nové zakrytí.
Pozemek p. č. 1113 v k. ú. Hronov pod hrobkou zůstává i nadále v majetku města.
Hrobka je prázdná, bez kosterních ostatků.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 10/2019 ze dne 11.12.2019
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje za výchozí cenu 35 000 Kč.
Záměr prodeje byl uveřejněný na úřední desce od 6.1.2020 do 22.1.2020. Jiný zájemce není.
 
Návrh usnesení:
10/1 - Zastupitelstvo města schvaluje prodej stavby občanské vybavenosti – hrobky o rozměrech 1,95 m x 3,70 m na hrobovém místě č. 58, sektor VII, katolický hřbitov, Hronov nacházející se na pozemku p. č. 1113 v k. ú. Hronov za cenu 35 000 Kč.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

11 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, Zbečník, ČEZ 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Společnost CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice, IČ 26012138, předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2019943/SoSB VB/2“, název stavby: „Zbečník – knn pro p. č. 231_2“. Rozsah věcného břemene je cca 3 bm kabelového vedení na pozemcích města – chodnících ve Zbečníku. jedná se o připojení nového odběrného místa. Povrch pozemku – asfalt.
 
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH.
Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
OM doporučuje ke schválení. Z časových důvodů nebylo předjednáno v radě města.
 
Návrh usnesení:
11/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2019943/SoBS VB/2“, název stavby: „Zbečník – knn pro p. č. 231_2Hronov“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ 26012138 (budoucí oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov,
IČ 00272680 (budoucí povinná).
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

14 - Prodej pozemku parcelní číslo 1714/4 v k. ú. Hronov, Alprim CZ s.r.o. 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Firma Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32, IČ 28811470, podala písemnou žádost o koupi části pozemku parc. č. 1714 o výměře cca 184 m2 v k. ú. Hronov.
 
Pozemek je vedený v KN jako ostatní plocha, část je zatravněná, část ve štěrku, celý pozemek má 386 m2. V územním plánu se nachází pozemek v území bydlení městského typu – vysokopodlažní. Podle Gramisu nejsou v části pozemku k prodeji žádné sítě.
 
V současnosti je předmětná část pozemku využívána k parkování. V minulosti bylo několikrát žádáno o prodej nebo nájem tohoto pozemku k parkování pro bytové domy z protější strany ulice.
 
Účetní hodnota pozemku je 12 Kč/m2. Obvyklá cena pozemku parc. č. 545/1 v Nerudově ulici v k. ú. Hronov byla v letošním roce znaleckým posudkem stanovená na 906 Kč/m2. Pozemek parc. č. 1714 se nachází 200 m od posuzovaného pozemku a v územním plánu je vedený shodně.
 
Odbor výstavby doporučuje k prodeji. Odbor majetek doporučuje neprodávat cca 2 metrový pruh pozemku podél silnice z důvodu možnosti případné stavby chodníku a umisťování sítí. Tím se snižuje výměra k prodeji na cca 158 m2.
 
Pan Šolc se telefonicky vyjádřil k návrhu prodeje, 2 metrový odstup od hranice pozemku podél Husovy ulice nebude problém. Co se týká zpětného prodeje pozemku městu za stejnou cenu, pokud nedojde do 5 – 6 let ke stavbě, pan Šolc preferuje co nejdelší dobu vzhledem k tomu, jak dlouho trvá vydání stavebního povolení a příprava stavby. Konkrétně se k podmínkám prodeje vyjádří až po předložení návrhu kupní smlouvy.
 
Usnesení rady města č 22/2018 ze dne 16.10.2019, bod ../22/240/1
Rada města doporučila ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 9/2019 ze dne 30.10.2019, bod 3/9/89/1
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněn od 5.11.2019 do 21.11.2019.
 
Firma Alprim CZ s.r.o. nechala vypracovat geometrický plán za účasti zástupce města na zaměření v terénu. Prodávaná část pozemku má nově parcelní číslo 1714/4 a výměru 166 m2.
Byla připravená kupní smlouva (právníkem) a projednána s panem Šolcem.

Návrh usnesení:
14/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32, IČ 28811470 (kupující), na prodej pozemku parcelní číslo 1714/4 o výměře 166 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 1 (J. Thér), Zdrželo se: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

15 - Koupě pozemků od České pošty, k. ú. Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Město Hronov má zájem o odkup pozemků od České pošty, s. p., Politických vězňů 909/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 (majetek České republiky, Česká pošta má právo hospodařit s majetkem státu).
 
Pozemek parc. č. 9/2 o výměře 61 m2 (druh pozemku – zahrada), věcné břemeno chůze pro pozemek parc. č. 13, 1707/6, 9/1, 12, 1707/5.
 
Pozemek parc. č. 1592/2 o výměře 77 m2 (druh pozemku – ostatní plocha, jiná plocha), věcné břemeno zřizování a provozování vedení pro ČEZ, povinnost k parcele č. 1592/2.
 
Pozemek parc. č. 1707/1 o výměře 597 m2 (druh pozemku – ostatní plocha, ostatní komunikace).
 
Pozemek parc. č. 1707/2 o výměře 95 m2 (druh pozemku – ostatní plocha, ostatní komunikace), věcné břemeno zřizování a provozování vedení pro ČEZ, povinnost k parcele č. 1707/2.
 
Pozemek parc. č. 1707/4 o výměře 26 m2 (druh pozemku – ostatní plocha, jiná plocha).
 
Podle územního plánu je to smíšené území centrální.
 
Česká pošta požaduje zajistit Usnesení Zastupitelstva města Hronova schvalující záměr odkupu případně kupní cenu a náklady spojené s prodejem. Dále požaduje Čestné prohlášení.
 
Usnesení rady města č. 1/2020 ze dne 15.1.2020, bod 27/1/16/1
Rada města doporučila ke schválení.
 
Česká pošta předložila ke schválení kupní smlouvu.

Návrh usnesení:
15/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměru odkupu pozemků parcelní číslo 9/2 o výměře 61 m2, parc. č. 1592/2 o výměře 77 m2, parc. č. 1707/1 o výměře 597 m2, parc. č. 1707/2 o výměře 95 m2 a parc. č. 1707/4 o výměře 26 m2 v k. ú. Hronov od České pošty, s. p., Politických vězňů 909/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, za kupní cenu 1.421.000 Kč bez DPH, celkem za 1.719.410 Kč včetně DPH v zákonné výši. Kupující uhradí náklady spojené s prodejem (správní poplatek na vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000 Kč a vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2.420 Kč).
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání odešli: Mgr. Petr Málek
 
15/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 2019/11287 na pozemky parcelní číslo 9/2 o výměře 61 m2, parc. č. 1592/2 o výměře 77 m2, parc. č. 1707/1 o výměře 597 m2, parc. č. 1707/2 o výměře 95 m2 a parc. č. 1707/4 o výměře 26 m2 v k.ú. Hronov s Českou poštou, s. p., Politických vězňů 909/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 47114983 (prodávající).
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

17 - Informace o investičních a dotačních akcích 
1. Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Hronov (čp. 120 ve dvoře MěÚ)
Počátkem ledna byly zahájeny stavební práce na hasičské zbrojnici. Jsou dokončeny bourací práce, je položena kanalizace, jsou podřezávány a dodatečné izolovány zděné konstrukce, pracuje se na zateplení střechy, byl vybetonován základ pro přístavbu.

2. Projektová dokumentace ul. Padolí
Pracovníci VAK Náchod prověřili možnost zaústění dešťové kanalizace do Zbečnického potoka. Bylo konstatováno, že spádové poměry neumožní tuto kanalizaci zaústit do Zbečnického potoka. Po konzultaci s vedoucí projekce Ing. Chobotskou bylo rozhodnuto, že dešťovou kanalizaci bude potřeba zaústit do řeky Metuje. Projektant Ing. Balcar zpracovává navržené řešení.

3. Stavební úpravy zimního stadiónu Hronov – vestavba šaten pod tribunou
Stavba byla zkolaudována dne 19.12.2019, je využívána mladými sportovci.

4.  Projektová dokumentace ul. Palackého a ul. Nerudova
Dne 18.12. 2019 byla odevzdána projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, v současné době probíhá inženýrská činnost – souhlasná vyjádření dotčených organizací.

5.  Stavební úpravy 5 bytů v bytovém domě v ul. Hostovského 36, Hronov
V současné době probíhají dokončovací práce na třech bezbariérových bytech v přízemí. V bytech na II. a III. nadzemním podlaží se vykonávají bourací práce, montáž kanalizace, vody a el. instalací.
 
Diskuze: Bc. Nedvědová požádala o doplnění materiálu o informaci aktuálního stavu příprav rekonstrukce Jiráskova divadla, městském úřadu a Kalinova domu. Dále požádala o pravidelné informace o těchto třech akcích.
 

4. Různé

1 - Podání žádosti o poskytnutí dotace na víceúčelové sportoviště s umělým povrchem v lokalitě Dolíček v Hronově 
Předložený materiál okomentoval pan starosta
Město Hronov má v plánu podat žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Žádost pro město zpracovává CEP v Hradci Králové (centrum evropského plánování). Součástí žádosti je i dokument o projednání a schválení zastupitelstvem města. Položkový rozpočet je ve výši cca 7.000.000 Kč, dotace je poskytována až do výše 60 %. Pokud by bylo město úspěšné, tak by požádalo i KHK o příspěvek na tuto akci.
 
Návrh usnesení:
1/1 - Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na "Víceúčelové sportoviště s umělým povrchem v lokalitě Dolíček v Hronově" vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul - Podpora sportovní infrastruktury ZŠ.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
13 - Výroční zpráva Městské policie Hronov za rok 2019 
S předloženým materiálem zastupitele seznámil Miroslav Pavelka.
Vedoucí strážník Miroslav Pavelka předložil k projednání výroční zprávu Městské policie Hronov za rok 2019. Dotazy k výroční zprávě nebyly.

16 - Zápis kontrolního výboru č. 5/2019 
S předloženým materiálem zastupitele seznámil Mgr. Josef Thér.
Předseda kontrolního výboru Mgr. Josef Thér předložil zastupitelstvu zápis č. 5/2019.

5. Diskuze

Bc. Hana Nedvědová požádala, aby u zasílaných materiálů zastupitelům bylo uvedeno, kdo materiály zpracoval, o totéž požádala i u článků zveřejňovaných v Hronovských listech.

Mgr. Jana Píčová sdělila, že dle jejího názoru se nepovedla výstava pořádaná na oslavu 30. výročí sametové revoluce.

Jan Aulich se dotazoval na důvod odvolání paní ředitelky ZŠ a MŠ Hronov. Starosta vysvětlil, že je to z důvodu uplynutí funkčního šestiletého období dle školského zákona.

Mgr. Jan Šnajdr požádal, aby kolegové při poskytování informací svým voličům prostřednictvím sociálních sítí používali přesné informace.

Mgr. Lidmila Kubinová požádala o možnost umístění autobusové zastávky u kopečku, pokud to bude možné.

Jednání bylo ukončeno v 20:10 hodin
Zápis byl vyhotoven 7. února 2020
Zapsala Milena Moravcová 

Usnesení č. 1/2020

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 5. 2. 2020

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/1/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Jana Šnajdra a Ing. Karla Járu 16pro, 2 se zdrželi
 
2/1/000 – program jednání – 18 pro

3/1/1/1 - podání žádosti o poskytnutí dotace na "víceúčelové sportoviště s umělým povrchem v lokalitě Dolíček v Hronově" vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul - Podpora sportovní infrastruktury ZŠ.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/1/4/1 - poskytnutí dotace ve výši 900.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je poskytována účelově na uzavřené bruslení družstev HC Wikov Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově v období 01.01.2020 – 31.12.2020.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/1/4/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 01/2020 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/1/5/1 - poskytnutí dotace ve výši 46.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je poskytována jako doplatek na uzavřené bruslení družstev HC Wikov Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.09.2019 – 31.12.2019.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
7/1/5/2 - uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 01/2019 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
8/1/6/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017526/VB/1“, název stavby: „Hronov – Jiráskova – knn pro p.č. 78/1 pro park“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný).
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/1/7/1 - uzavření smlouvy kupní č. 1/OM/2020 s H.V.D.-CZ s.r.o., Sladkovského 592, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 25267132 (prodávající), na pozemek parcelní číslo 4/5 o výměře 55 m2 v k. ú. Malá Čermná.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
10/1/8/1 - záměr vložení pozemku p. č. 1392/2 o výměře 1148 m2, ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p. č. 1392/3 o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, v k. ú. Hronov, do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
11/1/9/1 - záměr prodeje pozemku parcelní číslo 403/30 o výměře 63 m2 v k. ú. Hronov pod stavbou trafostanice.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
12/1/10/1 - prodej stavby občanské vybavenosti – hrobky o rozměrech 1,95 m x 3,70 m na hrobovém místě č. 58, sektor VII, katolický hřbitov, Hronov nacházející se na pozemku p. č. 1113 v k. ú. Hronov za cenu 35 000 Kč.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
13/1/11/1 - uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2019943/SoBS VB/2“, název stavby: „Zbečník – knn pro p. č. 231_2Hronov“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ 26012138 (budoucí oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinná).
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
14/1/12/1 - rozpočtové opatření č. 01/2020/ZM.
Hlasování: Pro: 17 (V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (J. Aulich)
 
15/1/14/1 - uzavření kupní smlouvy s firmou Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32, IČ 28811470 (kupující), na prodej pozemku parcelní číslo 1714/4 o výměře 166 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 1 (J. Thér), Zdrželo se: 0
 
16/1/15/1 - záměru odkupu pozemků parcelní číslo 9/2 o výměře 61 m2, parc. č. 1592/2 o výměře 77 m2, parc. č. 1707/1 o výměře 597 m2, parc. č. 1707/2 o výměře 95 m2 a parc. č. 1707/4 o výměře 26 m2 v k. ú. Hronov od České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, za kupní cenu 1.421.000 Kč bez DPH, celkem za 1.719.410 Kč včetně DPH v zákonné výši. Kupující uhradí náklady spojené s prodejem (správní poplatek na vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000 Kč a vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2.420 Kč).
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
17/1/15/2 - uzavření kupní smlouvy č. 2019/11287 na pozemky parcelní číslo 9/2 o výměře 61 m2, parc. č. 1592/2 o výměře 77 m2, parc. č. 1707/1 o výměře 597 m2, parc. č. 1707/2 o výměře 95 m2 a parc. č. 1707/4 o výměře 26 m2 v k. ú. Hronov s Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 47114983 (prodávající).
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města neschvaluje:
18/1/2/1 - vypracování nového znaleckého posudku na stavbu č. p. 107, bytový dům, včetně pozemků parc. č. 1126/1 o výměře 136 m² a parc. č. 1128 o výměře 478 m², vše v k. ú. Hronov za účelem opětovného zveřejnění záměru jejich prodeje, a to v souladu s Výzvou Ministerstva vnitra.
Hlasování: Pro: 11 (V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 4 (J. Aulich, H. Nedvědová, J. Píčová, J. Thér), Zdrželo se: 3 (M. Houštěk, A. Krtička, L. Polej)
 
Zastupitelstvo města stanovuje:
19/1/3/1 - ode dne přijetí tohoto usnesení odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1.320,00 Kč měsíčně. V případě náhradníka bude odměna poskytována ode dne získání mandátu člena zastupitelstva.
Hlasování: Pro: 13 (V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 4 (J. Aulich, A. Krtička, H. Nedvědová, J. Píčová), Zdrželo se: 0
 
20/1/3/2 - ode dne přijetí tohoto usnesení odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty, člena rady a předsedy výboru zastupitelstva v následujících částkách:
1) Neuvolněný místostarosta                                         15.000,00 Kč měsíčně,
2) Člen rady                                                                          4.900,00 Kč měsíčně,
3) Předseda výboru, není-li zároveň členem rady         3.500,00 Kč měsíčně.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce, bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Hlasování: Pro: 12 (V. Bartošová, J. Frýba, M. Houštěk, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 4 (J. Aulich, A. Krtička, H. Nedvědová, J. Píčová), Zdrželo se: 2 (K. Jára, J. Thér)


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 11. 02. 2020