živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 1/2019

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 20. 02. 2019 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka :

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.

Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. Podrobná diskuze je zachycena ve videozáznamu na přiloženém DVD.
Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, MUDr. Petr Mihola, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, MUDr. Marek Strnad, MVDr. Tomáš Strnad, Mgr. Jan Šnajdr, MUDr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová
Omluveni: Jiří Frýba, Ing. Karel Jára, Mgr. Jiří Škop Ph.D.
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Bc. Hana Nedvědová, Jan Aulich MBA
Pan starosta konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu jednání bylo přítomno 18 členů.
Ověřovateli zápisu byli schváleni Bc. Hana Nedvědová, Jan Aulich - 16 pro, 2 se zdrželi.
Pan starosta v souladu s jednacím řádem upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.
Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 1 až 18 včetně příloh, pozvánka na jednání, odpověď na dotazy Bc. Hany Nedvědové ze dne 2.1.2019, odpověď na dotazy Bc. Hana Nedvědové ze dne 10.1.2019, výroční zpráva DO Justynka.
Pan starosta vznesl dotaz, zda má někdo připomínky k návrhu programu. Poté dal hlasovat o navrženém programu tak, jak byl zaslán na pozvánce - 18 pro.
Pan starosta se dotázal na připomínky k zápisu z posledního jednání zastupitelstva v prosinci 2018. Žádné nebyly.

Program jednání:

1. Finanční záležitosti
4 - Rozpočtové opatření č. 20/2018/ZM
5 - Rozpočtové opatření č. 19/2018/RM – vzetí na vědomí 6 - Rozpočtové opatření č. 01/2019/ZM
13 - Dotace pro HC Wikov Hronov z.s.
14 - Dotace pro Muzeum Náchodska
15 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o revolvingovém úvěru

2. Majetkové záležitosti
1 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 961/50 v k. ú. Hronov
2 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1648/1 v k. ú. Hronov
7 - Prodej pozemku parc. č. 869/12 v k. ú. Rokytník
8 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 207/1 v k. ú. Velký Dřevíč
9 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, Hronov, Seifertova, ČEZ
10 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, Hronov, Šedivá hora, ČEZ
16 - Žabokrky 61 a 62, Nerudova 314, stanovisko advokátní kanceláře k prodeji bytových jednotek
17 - Informace o investičních a dotačních akcích - OM

3. Různé
3 - Jednací řád Kontrolního výboru zastupitelstva města
11 - Zpráva o stavu veřejného pořádku v územní působnosti OOP ČR Hronov v roce 2018
12 - Výroční zpráva Městské policie Hronov za rok 2018
18 - Zápis finančního výboru č. 1

1. Finanční záležitosti

4 - Rozpočtové opatření č. 20/2018/ZM
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 20/2018/ZM. Jedná se o poslední rozpočtové opatření roku 2018, které obsahuje úpravu rozpočtu o transfery obdržené v závěru roku.
Podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, § 16, se rozpočtová opatření uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (rozpočtu obcí, krajů, státnímu rozpočtu).
Z tohoto důvodu bylo rozpočtové opatření povinně uskutečněno a dle pokynů krajského úřadu je na nejbližším jednání předkládáno zastupitelstvu města ke schválení.

Návrh usnesení:
4/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2018/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová),Proti: 0 Zdrželo se: 0

6 - Rozpočtové opatření č. 01/2019/ZM
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 01/2019/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.
Návrh rozpočtového opatření projednala rada města na svém jednání 06.02.2019 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Diskuze: Ing. Polej tlumočil doporučení finančního výboru, který navrhuje využít finanční prostředky z rezervy na investiční činnost a rezervu ponechat ve výši cca 1 mil Kč.
Bc. Hana Nedvědová měla konkrétní návrh, aby v rámci rozpočtových opatření byla převedena částka 3 mil z rezervy do bytového hospodářství na rekonstrukci 5 bytů v Hedvábnici. Byty jsou prázdné, je zpracována PD, stačí vysoutěžit dodavatele. Zastupitelé diskutovali o stavu bytů v Hedvábnici a možnosti rekonstrukce dle již zpracovaných PD, u kterých je však nutné vypracovat nové rozpočty. Dále byla zmiňována potřeba sociálně zdravotního odboru vyhovět žadatelům o umístění v domě s pečovatelskou službou.
MUDr. Marek Strnad se dotazoval, kdy se zastupitelé dozvědí, co se bude dělat. Starosta odpověděl, že je vysoutěžen dodavatel na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Hronově cca za 10 mil. a je rezerva pryč. Na rekonstrukci je schválena dotace ve výši 6 mil. Kč, ale akci je nutno předfinancovat. Rozjednaných akcí je víc. Bc. Hana Nedvědová reagovala tím, že akce se předfinancují z revolvingového úvěru, protože přijde dotace, která se na úvěrový účet vrátí. Nepoužívají se peníze z rozpočtu.
MUDr. Marek Strnad se dotazoval, kdy se zastupitelé dozví, kdy a jak budou použity volné finanční prostředky. Starosta odpověděl, že na dubnovém zastupitelstvu se zastupitelé dozví, jak bude s prostředky nakládáno.
Libor Lelek požádal o slíbený návrh plánovaných oprav místních komunikací. Starosta sdělil, že seznam je připravený, ale nejprve měl v plánu s panem Balcarem cesty po zimě zkontrolovat, aby viděli, kde jsou opravy nejnutnější. To je však možné, až bude vhodnější počasí.
Jan Aulich požádal, aby se návrh na usnesení, který přednesla Bc. Nedvědová, odhlasoval.
Bc. Hana Nedvědová požádala o jmenovitý seznam toho, co se v letošním roce bude opravovat - cesty, mosty atd.

Návrh usnesení:
6/1 - Zastupitelstvo města schvaluje zapojit do rozpočtových opatření č. 1/2019/ZM převod z kapitoly 6409/5901 nespecifikované rezervy do kapitoly 3612/5171 bytové hospodářství 3 mil. Kč na rekonstrukci bytů v čp. 36 Hedvábnici.
Hlasování: Pro: 8 (J. Aulich, L. Lelek, H. Nedvědová, J. Píčová, T. Strnad, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér)
Proti: 7 (M. Čejchan, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Umlaufová)
Zdrželo se: 3 (V. Bartošová, P. Koleta, L. Polej)
U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou
6/2 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2019/ZM dle přílohy. Hlasování: Pro: 10 (V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Umlaufová)
Proti: 8 (J. Aulich, L. Lelek, H. Nedvědová, J. Píčová, T. Strnad, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér),
Zdrželo se: 0
U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou

13 - Dotace pro HC Wikov Hronov z.s.
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání žádosti HC Wikov Hronov z.s. o poskytnutí dotací z rozpočtu města, a to:
• na uzavřené bruslení pro družstva HC Wikov Hronov na zimním stadionu v Hronově v roce 2019 ve výši 900.000,00. Výše požadované dotace vychází z aktuálního propočtu potřebných hodin pro činnost všech družstev v roce 2019.
Schválený rozpočet města Hronova na rok 2019 obsahuje na bruslení HC Wikov Hronov částku 800.000,00 Kč na straně příjmů i výdajů, která byla stanovena podle předběžného propočtu potřebných hodin v době tvorby rozpočtu na podzim 2018. Z důvodu vyššího požadavku HC Wikov Hronov bude na nejbližším jednání radě města předloženo rozpočtové opatření, kterým se zvýší příjmy i výdaje o 100.000,00 Kč.
• žádost o poskytnutí dotace na výkonnostní sport pro HC Wikov Hronov z.s. ve výši 150.000,00 Kč na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v 1. KLS Královéhradecký kraj v období leden až duben 2019.
S touto částkou je ve schváleném rozpočtu města Hronova na rok 2019 počítáno.


Diskuze: Pan Hynek Rožnovský požádal, aby dotace určená na výkonností sport byla určena i pro mládežnické kategorie. Mgr. Petr Málek odpověděl, že ví, že mládežnické kategorie hrají vyšší soutěž. Proto je nutné se podívat, co je výkonnostní sport a připravit pro další sezónu nová pravidla. Mgr. Josef Thér navrhoval změnu pravidel pro poskytování dotací.

Návrh usnesení:
13/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 900.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena účelově na uzavřené bruslení družstev HC Wikov Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově v období 01.01.2019 – 31.12.2019.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová)
Proti: 0
Zdrželo se: 0

13/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 01/2019 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, T. Strnad, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová)
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (H. Rožnovský)

13/4 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 02/2019 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, T. Strnad, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová)
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (H. Rožnovský)

14 - Dotace pro Muzeum Náchodska
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání žádost Muzea Náchodska o poskytnutí dotace na rok 2019, jejíž schválení náleží zastupitelstvu města.
Muzeum Náchodska požaduje dotaci ve výši 300.000,00 Kč. V předchozích letech byla muzeu poskytnuta dotace ve výši 230.000,00 Kč a ve schváleném rozpočtu na rok 2019 je počítáno rovněž s částkou 230.000,00 Kč.

Návrh usnesení:
14/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 230.000,00 Kč Muzeu Náchodska, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930, která je určena účelově na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska a Jiráskova muzea v Hronově v roce 2019.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová)
Proti: 0
Zdrželo se: 0

14/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 03/2019 s Muzeem Náchodska, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová)
Proti: 0 Zdrželo se: 0

15 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o revolvingovém úvěru
Město Hronov má s Komerční bankou, a.s., uzavřenou smlouvu o revolvingovém úvěru č. 99010207077, která byla podepsána 18.12.2014 a jejímž obsahem je poskytnutí revolvingového úvěru Komerční bankou, a.s., do výše limitu 9.500.000,00 Kč, čerpání opakovaně. Úvěr je otevřen pro řešení nedostatku finančních prostředků z důvodu nesouladu mezi příjmy (např. z dotací) a výdaji především v závěru kalendářního roku, ale i pro potřeby během roku. Ke smlouvě o revolvingovém úvěru byly dosud uzavřeny 4 dodatky. První 2 dodatky měnily dobu čerpání a splacení úvěru a výši úrokové sazby, dodatek č. 3 pak kromě doby čerpání a splacení úvěru také výši úvěru, který byl navýšen na limit 20.000.000,00 Kč. Dodatkem č. 4 ke smlouvě o revolvingovém úvěru byl navýšen limit úvěru do výše 34.000.000,00 Kč a rozšiřují se podmínky pro použití úvěru nad 9.500.000,00 Kč. Neměnila se doba čerpání a splacení úvěru, ani výše úrokové sazby. Smlouvu a uzavřené dodatky č. 1-4 měli zastupitelé k dispozici.
K dnešnímu dni bylo z revolvingového úvěru vyčerpáno 6.076.780,00 Kč na projekt Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna.
Na základě jednání s Komerční bankou, a.s., byl městu Hronov zaslán návrh Dodatku č. 5, kterým se mění úroková sazba a činí O/N PRIBOR+0,29 % p.a. Stávající výše úrokové sazby je O/N PRIBOR+0,39 % p.a. Další změnou je zrušení poplatku za vedení úvěrového účtu, který dosud činí 150 Kč/měsíc.
Zároveň město Hronov obdrželo indikativní nabídku revolvingového úvěru do výše 25.000.000,00 Kč s účelem refinancování revolvingového úvěru, který poskytla Komerční banka, a.s. a na financování investičních akcí realizovaných městem – nabídka v příloze. Návrh smlouvy předložen nebyl.
Srovnání stávajícího stavu a obou nabídek je zpracováno v příloze.
Stávající revolvingový úvěr u KB má tento účel použití: čerpání do 9,5 mil. Kč je možné bez uvedení či dokládání účelu, čerpání nad tuto částku je určeno k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji včetně časového nesouladu mezi výdaji klienta na projekty „Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu v Hronově“ a/nebo „Revitalizace parku v Hronově“ a/nebo „Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna“, a/nebo „Udržovací práce na vodních nádržích v obci Rokytník“. Vzhledem k tomu, že z výše uvedených akcí probíhá již jen akce „Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna“ a ostatní jsou ukončeny, jeví se tento stávající účel i výše úvěru jako nevyhovující. Navíc město stále platí poplatek za rezervaci z nečerpaného úvěru do výše limitu 34.000.000,00 Kč.
Finanční odbor proto navrhuje schválit Dodatek č. 5 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99010207077 zastupitelstvem města z důvodu nabízené nižší úrokové sazby a zrušení poplatku za vedení úvěrového účtu. Dále pak je nutné stanovit potřebný limit revolvingového úvěru a poté činit kroky k úpravě podmínek a výše revolvingového úvěru, který by nahradil stávající.

Návrh usnesení:
15/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99010207077, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s. dne 18.12.2014, kterým se mění ustanovení smlouvy.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová)
Proti: 0
Zdrželo se: 0

2. Majetkové záležitosti

1 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 961/50 v k. ú. Hronov
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení částí – jedné poloviny pozemku parc. č. 961/50 v k. ú. Hronov z důvodu dlouholeté údržby a záměru žádosti o dotaci „dešťovka“.
Manželé podali písemnou žádost o odkoupení pozemku tak, jak je dlouhodobě užíván, to je se zachováním předzahrádky a veškerého stávajícího oplocení.
Pozemek parc. č. 961/50 o výměře 106 m2 je druhem pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha. Pozemek se nachází v proluce mezi dvěma bloky řadových domů, je oplocený, umožňuje přístup k zahradě za zadní části domů a je oběma žadateli využíván dlouhodobě. Předzahrádka byla oplocena cca začátkem 90. let. Část pozemku od roku 2000 je nájmu.
Bylo jednáno s žadatelem ve smyslu zachování předzahrádky sousedů, která přesahuje ideální polovinu pozemku, kterou požaduje žadatel. Žadatel se vyjádřil, že požaduje polovinu pozemku podle zákresu v katastru. To by znamenalo, že mezi domy požaduje cca 1 metr a tím pádem by pro sousedy zbylo cca 60 cm, protože domy jsou posunuty a dům sousedů se částečně nachází na předmětném pozemku. Dále by to znamenalo odbourání oplocení okolo předzahrádky sousedů a zrušení její části a možná i posunutí oplocení v zadní části zahrady, to nelze přesně určit bez zaměření.
Žadatel uvedl, že situaci s posunutým domem si zavinili sousedé a on potřebuje ideální polovinu pozemku z důvodu možnosti získání dotace. Je obecně známo, že téměř všechny řadové domy na Příčnici jsou posunuty a nemohou za to jednotliví majitelé domů.
Sousedé upozornili na vodovod, který se nachází na pozemku 961/50 a který slouží pro více domů.
Odbor majetek vzhledem ke stávajícímu stavu, který trval mnoho let, nedoporučuje odprodej. Dalším důvodem je umožnění průchodu (průjezdu s ručním vozíkem) do zadní části zahrad, případně i pro další majitele řadových domů (stěhování kotle apod.), kteří mají průchod pouze domem.
Usnesení rady města č. 1/2019 ze dne 9.1.2019, bod 16/1/3/1 Rada města nedoporučila zastupitelstvu ke schválení.
Návrh usnesení:
1/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje částí pozemku parc. č. 961/50 o výměře cca 53 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 0,
Proti: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová),
Zdrželo se: 0

5 - Rozpočtové opatření č. 19/2018/RM – vzetí na vědomí
S předloženým materiálem přítomné seznámila Ing. Ivana Stonjeková.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2). Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 19/2018/RM, které bylo schváleno radou města 19.12.2018, Usnesení č. 29/2018.

2 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1648/1 v k. ú. Hronov
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Bytové družstvo 610, Jiřího z Poděbrad 694, 549 31 Hronov, IČ 60917792, podalo prostřednictvím jeho předsedy Jaroslava Hornycha písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1648/1 o výměře cca 500 m2 (celková výměra pozemku je 1259 m2) v k. ú. Hronov. Bytové družstvo vlastní sousední pozemek parc. č. 961/9, který se nachází okolo bytových domů č. p. 693 – 695 a garáží. Plocha pozemku je zpevněná a slouží jako příjezdová komunikace a manipulační plocha k obsluze domů a garáží. Část zpevněné plochy za bytovými domy přesahuje cca 150 m2 na pozemek parc. č. 1648/1 v majetku města Hronova. Zbývající část tohoto pozemku tvoří prudší zatravněný svah a pokračuje mírněji svažitou zatravněnou plochou. Bytové družstvo mělo původně zájem o koupi části pozemku, která je již z minulosti zpevněná a o prudší svah s částí zatravněné plochy, celkem je to cca 500 m2. Jak uvádí pan Hornych v žádosti, svah léta udržovali sečením.

Pozemek p. č. 1648/1 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Účetní hodnota je 24,50 Kč/m2.

Odbor výstavby nedoporučuje prodej této části pozemku, protože je pozemek evidovaný v územním plánu jako budoucí pozemní komunikace.

Usnesení rady města č. 12/2018 ze dne 13.6.2018, bod .../12/110/1/2018 Rada města uložila odboru majetek připravit k prodeji celý pozemek.

Pozemek o výměře 1259 m2 má účetní hodnotu 30.797 Kč.
Na členské schůzi 14. 8. 2018 se bytové družstvo rozhodlo koupit celý pozemek.

Usnesení rady města č. 18/2018 ze dne 22.8.2018, bod .../18/155/1/2018
Rada města doporučuje ke schválení.

Usnesení zastupitelstva města č. 5/2018 ze dne 12.9.2018, bod 10/5/68/1
Tento bod byl stažený z programu a bylo uloženo odboru majetku projednání s majiteli okolních pozemků.

Dne 5.11.2018 se uskutečnila schůzka se zástupci bytového družstva, s majitelem pozemku 963/1 a novým majitelem pozemku parc. č. 961/1.

Došlo k dohodě, kdy bytové družstvo odkoupí část pozemku parc. č. 1648/1 o výměře cca 462 m2, pan XXXX odkoupí cca 732 m2 a část pozemku o výměře cca 33 m2 a šířce 1,5 m podél plotu pana XXXX zůstane v majetku města. Jedná se o pěšinu užívanou obyvateli Příčnice, která slouží jako zkratka. Předpokládá se, že část pozemku o výměře cca 33 m2 se nachází za oplocením pana XXXX. Pokud se to geometrickým plánem potvrdí, požádá si pan XXXX o odkoupení této části pozemku.

Usnesení rady města č. 3/2019 ze dne 23.1.2019, bod 13/3/241/1
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

Diskuze: Starosta sdělil, že podá protinávrh na cenu, za kterou by se pozemek měl prodávat. Jana Aulicha zajímalo, proč chceme pozemek prodat za 70 Kč/m2, když účetní hodnota je 24,50 Kč. MVDr. Tomáš Strnad požádal o sdělení, o jaký cenový rozdíl se jedná. Rozdíl je cca 60 tis Kč. Dále se MVDr. Strnad zajímal, zda všechny tři strany budou akceptovat cenu 70 Kč. Starosta vysvětlil důvod navýšení ceny předsedovi bytového domu. Mgr. Josef Thér podpořil cenu navrženou panem starostou, aby situace s tímto pozemkem bylo již vyřešená. Pan Joch, zástupce družstva, vysvětlil, že pozemek potřebují, protože na části mají vybudovanou zpevněnou plochu, kterou musí opravit. Proto cenu akceptují.

Návrh usnesení:
2/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku, případně části pozemku p. p. č. 1648/1 o výměře 1259 m2 v k. ú. Hronov. Minimální cena prodeje je 70 Kč/m2. Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová)
Proti: 0 Zdrželo se: 0
Jednání opustil MVDr. Tomáš Strnad, přítomno 17 členů.

7 - Prodej pozemku parc. č. 869/12 v k. ú. Rokytník
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 869/12 v k. ú. Rokytník o výměře 269 m2 z důvodu dlouhodobé údržby pozemku.
Pozemek parc. č. 869/12 o výměře 269 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako zahrada a v územním plánu jako smíšené území venkovské. Podle Gramisu se v pozemku nenacházejí sítě.
Pozemek má nevhodný tvar a nachází se ve svahu mezi dvěma komunikacemi.
OM a OV doporučuje k prodeji. GP si bude hradit žadatel. Cena prodeje pozemku je navržena ve výši 70 Kč/m2 s přihlédnutím k prodeji obdobných pozemků v této lokalitě. Účetní hodnota pozemku je 1345 Kč.

Usnesení rady města č. 18/2018 ze dne 22.8.2018, bod /18/153/1/2018
Rada města doporučila ke schválení.

Usnesení zastupitelstva č. 5/2018 ze dne 12.9.2018, bod 9/5/67/1
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 869/12 v k. ú. Rokytník o výměře 269 m2 s minimální cenou prodeje 18.830 Kč.
Záměr prodeje byl zveřejněný od 21.9.2018 do 8.10.2018.
Žadatel poukázal na rozdílné ceny prodávaných pozemků – konkrétně v Žabokrkách se jedná o 15 Kč/m2 a je ochoten zaplatit za pozemek 5380 Kč, to je 20 Kč/m2.
Odbor majetek připravil podklady standartním způsobem a trvá na původním znění usnesení, ale připouští, že snížení ceny prodeje je odůvodnitelné náročnou údržbou svažitého pozemku a zároveň je pozemek neprodejný jiné osobě z důvodu nevhodného tvaru pozemku, který navazuje na pozemek žadatele.

Usnesení rady města č. 24/2018 ze dne 24.10.2018, bod 27/24/197/1
Rada města nedoporučila ke schválení.

Usnesení zastupitelstva města č. 7/2018 ze dne 21.11.2018, bod 10/7/82/2
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje s minimální cenou prodeje 9.415 Kč. Zastupitelstvo revokovalo usnesení zastupitelstva č. 5/2018 ze dne 12.9.2018 bod č. 9/5/67/1.
Záměr prodeje byl zveřejněný od 3.12.2019 do 19.12.2019.

Usnesení rady města č. 4/2019 ze dne 6.2.2019, bod ../4/27/1
Rada města doporučila zastupitelstvu ke schválení.

Návrh usnesení:
7/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 1/OM/2019 na prodej pozemku parc. č. 869/12 v k. ú. Rokytník o výměře 269 m2 z majetku města Hronova. Kupní smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová)
Proti: 0 Zdrželo se: 0

8 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 207/1 v k. ú. Velký Dřevíč
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
XXXXX byl osloven v souvislosti se stavbou „Stavební úpravy komunikace Červená ulice, Velký Dřevíč“ a souhlasil s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní na část pozemku parc. č. 207/1 o výměře cca 7 m2, souhlasil s kupní cenou 200 Kč/m2. Na této části pozemku dojde k realizaci trvalé stavby místní komunikace.
Odbor majetek odkoupení částí pozemků doporučuje, vychází z předložené projektové dokumentace, ze záborového elaborátu.

Usnesení rady města č. 4/2019 ze dne 6.2.2019, bod ../4/34/1
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
8/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 2/OM/2019  na část pozemku parc. č. 207/1 o výměře cca 7 m2 v k. ú. Velký Dřevíč za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová)
Proti: 0
Zdrželo se: 0

9 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, Hronov, Seifertova, ČEZ
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Společnost CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice, předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2018576/SoBS VB/2, název stavby: „Hronov, ul. Seifertova – knn p. č. 1410/7“. Rozsah věcného břemene je vyznačený v situaci (cca 23 bm kabelového vedení na pozemku města parc. č. 1669/1), jedná se o připojení nového odběrného místa. Povrch pozemku – zatravněný a částečně nezpevněná účelová komunikace.
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH. Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
OM doporučuje ke schválení. Z časových důvodů nebylo předjednáno v radě města.

Návrh usnesení:
9/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2018576/SoBS VB/2“, název stavby: „Hronov, ul. Seifertova – knn p. č. 1410/7“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ 26012138 (budoucí oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová)
Proti: 0
Zdrželo se: 0

10 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, Hronov, Šedivá hora, ČEZ
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Společnost CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice, předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2018550/SoSB VB/2, název stavby: „Hronov, Šedivá hora – knn p. č. 1451/4“. Rozsah věcného břemene je vyznačený v situaci (cca 12 bm kabelového vedení na pozemku města parc. č. 1451/6), jedná se o připojení nového odběrného místa. Povrch pozemku – nezpevněná účelová komunikace.
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH. Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
OM doporučuje ke schválení. Z časových důvodů nebylo předjednáno v radě města.

Návrh usnesení:
10/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2018550/SoBS VB/2“, název stavby: „Hronov, Šedivá hora – knn p. č. 1451/4“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ 26012138 (budoucí oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinná). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová)
Proti: 0
Zdrželo se: 0

16 - Žabokrky 61 a 62, Nerudova 314, stanovisko advokátní kanceláře k prodeji bytových jednotek
S předloženým materiálem seznámila Ing Lenka Vítová.
V minulosti došlo na území města k výstavbě dvou bytových domů (Žabokrky 61 a 62, každé č.p. má 8 bytových jednotek) a půdní vestavbě 6 bytových jednotek v Nerudově ul. 314. Výstavba byla spolufinancována z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu.
K bytům byly s různými daty uzavírány nájemní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouva o půjčce. První nájemní smlouvy jsou datovány od r. 1999 a nejbližší možný termín ukončení nájemních smluv je k 31.05.2019 (nejpozdější nájemní smlouvy jsou platné do 29.02.2020. Následovat by měl prodej jednotlivých bytových jednotek.
K úplatnému převodu bytových jednotek zpracovala KVB advokátní kancelář s.r.o. stanovisko, které měli zastupitelé k dispozici.
Odbor majetek požádal zastupitelstvo města o vyjádření k dalšímu postupu prodeje bytových jednotek.

Diskuze: Bc. Hana Nedvědová navrhla, aby to projednala rada a připravil se na zastupitelstvo záměr prodeje jednotlivých bytů.

17 - Informace o investičních a dotačních akcích - OM
S předloženým materiálem seznámila Ing. Lenka Vítová.
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města informaci o investičních a dotačních akcích.

Rekonstrukce komunikace v Červené ulici ve Velkém Dřevíči
Komunikace je v současné době uvedena do stavu sjízdného v zimním období. Jakmile budou klimatické podmínky příznivé, začne se pracovat na přeložce STL plynovodu a bude se pokračovat ve vybudování kanalizace a finálních úprav komunikace. Termín 31.5.2019.

Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna
Dílo bylo předáno a zkolaudováno. V současné době probíhá odstraňování vad a nedodělků nebránících užívání. Některé práce týkající se fasády, které nemohou být provedeny za mrazu, budou dokončeny v jarních měsících r. 2019, poté bude vystavena konečná faktura.

Digitální technologie a řemeslná práce pod jednou střechou – stavební práce (Komenského nám. čp. 8)
Cílem stavebních úprav čp .8 je rekonstrukce 4. NP. Ve výběrovém řízení zvítězila firma Vše pro stavby s.r.o. Náchod za cenu stavebních prací 3 514 174,26 Kč bez DPH (4 252 150,85 Kč vč. DPH). Staveniště bylo předáno a práce probíhají. Prováděné práce – demontáže, bourání, škrábání maleb, SDK příčky, tepelná izolace. Termín plnění dle SOD je do 30.5.2019. TDI vykonává firma JESTAV s.r.o., Rokytník.

Modernizace odborných učeben DDM Domino Hronov
(Komenského nám. čp. 8)
Cílem stavebních úprav je rekonstrukce prostor bývalého bytu v 1. NP pro potřeby DDM Domino Hronov. V současné době firma Grantis Consulting s.r.o. Hradec Králové zpracovává žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Předmětem projektu je rekonstrukce a vybavení řemeslné dílny (polytechnické učebny), souvisejících prostor (sociální zařízení, zázemí pro vzdělávací personál) a dovybavení učebny digitálních technologií pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání žáků.

Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Hronov
(čp. 120 ve dvoře MěÚ)
Předmětem stavebních úprav jsou úpravy čp. 120 a nástavba a přístavba garáže. Je navržena úprava vnitřních dispozic stávající hasičské zbrojnice, místo stávajících veřejných záchodů jsou navrženy sprchy, záchody, úklid a nová kancelář pro SDH a dále dispoziční úpravy stávající garáže, zateplení obvodových stěn objektu, výměna výplní otvorů v obvodových stěnách, zateplení podlahy terénu, zateplení podhledů a střechy, izolace proti zemní vlhkosti, nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny, plynu a ústředního vytápění.
V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s termínem podání nabídek 13. 2. 2019. Předpokládaný termín realizace stavby je od 1. 4. 2019 do 20.12.2019. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 8 498 000,- Kč bez DPH.

Stavební úpravy pro pečovatelskou službu Kalinův dům, Hronov
Jedná se o stavební úpravy stávajících prostor v 1. NP Kalinova domu, které v současné době slouží sociálnímu odboru města.
Nyní se zpracovává projektová dokumentace k ohlášení stavebních úprav.

Diskuze: Jan Aulich se dotazoval, zda se rekonstrukce hasičárny stihne do oslav 150. výročí v roce 2020. Starosta odpověděl, že pokud bude úspěšně vysoutěžen dodavatel, bude podána žádost na MAS a poté na ministerstvo pro místní rozvoj a pokud to všichni schválí, tak to můžeme realizovat. Na konci srpna bude známo, zda dostaneme dotaci.

3. Různé

3 - Jednací řád Kontrolního výboru zastupitelstva města
Předložený materiál okomentoval Mgr. Josef Thér.
Předseda kontrolního výboru Mgr. Josef Thér předložil ke schválení Jednací řád KV.

Návrh usnesení:
3/1 - Zastupitelstvo města schvaluje Jednací řád kontrolního výboru, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová)
Proti: 0
Zdrželo se: 0

11 - Zpráva o stavu veřejného pořádku v územní působnosti OOP ČR Hronov v roce 2018
S předloženou zprávou seznámil přítomné pan starosta.
Vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR npor. Mgr. Bc. Pavel Zima, Dis předložil k projednání Zprávu o stavu veřejného pořádku v územní působnosti OOP ČR Hronov v roce 2018.

12 - Výroční zpráva Městské policie Hronov za rok 2018
S předloženou zprávou seznámil přítomné pan starosta.
Vedoucí strážník pan Miroslav Pavelka předložil k projednání Výroční zprávu Městské policie Hronov za rok 2018.

Diskuze: Mgr. Josef Thér se zajímal, zda město plánuje rozšíření počtu městských strážníků. Starosta odpověděl, že o tom zatím nemluvili.

18 - Zápis finančního výboru č. 1
S předloženou zprávou seznámil Ing. Lukáš Polej.
Předseda finančního výboru Ing. Lukáš Polej předložil zápis ze schůze finančního výboru č. 1.
V souladu s doporučením finančního výboru přednesla Bc. Hana Nedvědová návrhy na usnesení.

Návrh usnesení:
18/1 - Zastupitelstvo města ukládá starostovi předložit návrh na využití volných finančních prostředků v nespecifikovaných rezervách na nejbližším jednání zastupitelstva města tak, aby v rezervě zůstal max. 1 mil. Kč.
Hlasování: Pro: 7 (J. Aulich, L. Lelek, H. Nedvědová, J. Píčová, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér)
Proti: 9 (V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Umlaufová)
Zdrželo se: 1 (L. Polej)
U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou.

18/2 - Zastupitelstvo města ukládá vedoucí finančního odboru připravit materiál týkající se změny výše revolvingového úvěru, snížení z 34 na 9,5 mil. Kč.
Hlasování: Pro: 7 (J. Aulich, L. Lelek, H. Nedvědová, J. Píčová, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér)
Proti: 9 (V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Umlaufová)
Zdrželo se: 1 (L. Polej)
U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou.

4. Diskuze

Mgr. Josef Thér se dotazoval, co bude s vodním prvkem. Petr Koleta jednal se starostou Klodzka, ten za stávajících podmínek nechtěl svůj projekt realizovat. Pokud se nenajde jiný dotační titul, město bude prvek realizovat z rozpočtu města.
Dále Mgr. Thér poděkoval všem zastupitelům, kteří podpořili prodej pozemku pro bytové družstvo.
Mgr. Jana Píčová požádala o exkurzi na seznámení se stavem majetku města, která bude přínosem i pro nové členy zastupitelstva tak, jak bylo slíbeno. Pan Petr Koleta se bude snažit prohlídku uspořádat, zatím na to nebyl čas.
Bc. Hana Nedvědová navrhla usnesení, aby kontrolní výbor zkontroloval dodržování směrnice 2/2017, která se týká zakázek malého rozsahu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor prověřit dodržování směrnice č. 2/2017 od 1.11.2018.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová)
Proti: 0 Zdrželo se: 0

Bc. Hana Nedvědová požádala vedení města, aby na dubnové jednání připravili materiál: „který by obsahoval prioritní akce, které chcete ve volebním období 2018 - 2022 udělat s tím, jakou předpokládáte jejich finanční náročnost a návrh struktury jejich financování.“
MUDr. Marek Strnad konstatoval, že město revokovalo usnesení o záměru prodeje domu v Jungmannově ul. 107, tzn. že dům zůstal v majetku města. Proto se zajímal o to, jaký záměr má město s tímto objektem, zda vedení uvažuje o tom, že by znova nabídlo k prodeji nebo ho bude nějakým způsobem opravovat, protože ten dům je v dezolátním stavu a potřebuje investici. Pokud by město chtělo investovat, tak z jaké položky bude investovat, protože v rozpočtu města tuto položku nenašel. Starosta reagoval tím, že se účastnil jednání s 1. náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martinem Červíčkem, se kterým jednal o určitých možnostech. Další týden by mělo proběhnout jednání s ministrem kultury, kterému by měla být představena vize, co by se s tím domem dalo dělat. Na dalším jednání zastupitelstva budou poskytnuty nové informace.
Libor Lelek se dotazoval ke koupi nového hasičského auta, co je v plánu. Starosta odpověděl, že letos by se mohlo podařit ho získat. Libor Lelek se zajímal, co bude se starým autem. Starosta odpověděl, že představa hasičů je staré auto umístit do Velkého Dřevíče.
Jan Aulich se dotazoval, zda jsou v případě nedodělků nějaké sankce pro firmu opravující tělocvičnu v Hronově. Ing. Vítová odpověděla, že ve smlouvě jsou sankce, ale pěvně věří tomu, že firma dokončí dílo v termínu, aby k sankcím nedošlo.
Jan Aulich další dotaz směřoval k rekonstrukci fotbalového stadionu, zda už byly provedeny nějaké kroky. Hynek Rožnovský reagoval tím, že se sešla sportovní komise, kde byla rekonstrukce diskutována. Mají dohodnutou schůzku s Ing. Václavem Pohlem, se kterým bude dohodnuto rozvržení a bude pracovat na PD. Jan Aulich navrhl, zda by nešlo do prostoru zakomponovat nohejbalové hřiště.
Dále se Jan Aulich dotazoval k řešení situace okolo areálu bývalé Textonnie, zda se zřídí pracovní skupina a zda se to bude řešit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města pověřuje starostu vytvořením pracovní skupiny "Textonnie" do příštího jednání zastupitelstva.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová)
Proti: 0 Zdrželo se: 0

Jan Aulich se zajímal o personální obsazení na úřadě. Město nemá investičního technika a odchází tajemnice k 28. 2. 2019. Starosta odpověděl, že nová paní tajemnice nastoupí od 1. 3. 2019, na investičního technika byla vypsáno 3x výběrové řízení a zatím se nikdo nepřihlásil.
Bc. Hana Nedvědová se dotazovala, jak se situace bude řešit, kdo výkon té práce bude mít na starosti. Ví, že je situace složitá, protože technici chybí i v okolních městech, nebo zda se plánují změny v pracovních náplních stávajících pracovníků. Starosta odpověděl, že situace je složitá, některé stavební akce se již zajišťují externím TDI, doufá, že situaci vyřešíme.
Mgr. Petr Málek se vyjádřil za sportovní komisi k plánované rekonstrukci fotbalového stadionu. Zatím bude pro zpracovatele PD soustřeďovat požadavky, pokud své požadavky nenavrhne nikdo jiný, určitě tak učiní sportovní komise.
Nakonec starosta sdělil členům zastupitelstva, že bude v nejbližší době svoláno mimořádné jednání zastupitelstva s ohledem na neschválené rozpočtové opatření.

Jednání bylo ukončeno v 19:22 hodin
Zápis byl vyhotoven 21. února 2019
Zapsala Milena Moravcová

Usnesení č. 1/2019
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 20. 02. 2019

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/1/000 – ověřovatele zápisu Bc. Hanu Nedvědovou a Jana Aulicha – 17 pro, 2 se zdrželi
2/1/000 – program jednání – 18 pro
3/1/2/1 - záměr prodeje pozemku, případně části pozemku p. p. č. 1648/1 o výměře 1259 m2 v k. ú. Hronov. Minimální cena prodeje je 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
4/1/3/1 - Jednací řád kontrolního výboru.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
5/1/4/1 - rozpočtové opatření č. 20/2018/ZM.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
6/1/7/1 - uzavření kupní smlouvy č. 1/OM/2019 na prodej pozemku parc. č. 869/12 v k. ú. Rokytník o výměře 269 m2 z majetku města Hronova. 
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
7/1/8/1 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 2/OM/2019 na část pozemku parc. č. 207/1 o výměře cca 7 m2 v k. ú. Velký Dřevíč za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2. 
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
8/1/9/1 - uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2018576/SoBS VB/2“, název stavby: „Hronov, ul. Seifertova – knn p. č. 1410/7“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ 26012138 (budoucí oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). 
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
9/1/10/1 - uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2018550/SoBS VB/2“, název stavby: „Hronov, Šedivá Hora – knn p. č. 1451/4“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ 26012138 (budoucí oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinná).
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
10/1/13/1 - poskytnutí dotace ve výši 900.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena účelově na uzavřené bruslení družstev HC Wikov Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově v období 01.01.2019 – 31.12.2019.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
11/1/13/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 01/2019 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, T. Strnad, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (H. Rožnovský)
12/1/13/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 02/2019 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, T. Strnad, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (H. Rožnovský)
13/1/14/1 - poskytnutí dotace ve výši 230.000,00 Kč Muzeu Náchodska, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930, která je určena účelově na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska a Jiráskova muzea v Hronově v roce 2019.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
14/1/14/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 03/2019 s Muzeem Náchodska, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
15/1/15/1 - uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99010207077, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s. dne 18.12.2014, kterým se mění ustanovení smlouvy.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města neschvaluje:
16/1/1/1 - záměr prodeje částí pozemku parc. č. 961/50 o výměře cca 53 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 0, Proti 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová),  Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města se neusneslo:
17/1/6/1 - zapojit do rozpočtových opatření č. 1/2019/ZM převod z kapitoly 6409/5901 nespecifikované rezervy do kapitoly 3612/5171 bytové hospodářství 3 mil. Kč na rekonstrukci bytů v čp. 36 Hedvábnici.
Hlasování: Pro: 8 (J. Aulich, L. Lelek, H. Nedvědová, J. Píčová, T. Strnad, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér), Proti: 7 (M. Čejchan, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Zdrželo se: 3 (V. Bartošová, P. Koleta, L. Polej), U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou
18/1/6/2 - rozpočtové opatření č. 01/2019/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 10 (V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 8 (J. Aulich, L. Lelek, H. Nedvědová, J. Píčová, T. Strnad, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér), Zdrželo se: 0, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou
19/1/18/1 - starostovi předložit návrh na využití volných finančních prostředků v nespecifikovaných rezervách na nejbližším jednání zastupitelstva města tak, aby v rezervě zůstal max. 1 mil. Kč.
Hlasování: Pro: 7 (J. Aulich, L. Lelek, H. Nedvědová, J. Píčová, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér), Proti: 9 (V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Zdrželo se: 1 (L. Polej), U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou
20/1/18/2 - vedoucí finančního odboru připravit materiál týkající se změny výše revolvingového úvěru, snížení z 34 na 9,5 mil. Kč.
Hlasování: Pro: 7 (J. Aulich, L. Lelek, H. Nedvědová, J. Píčová, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér), Proti: 9 (V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Zdrželo se: 1 (L. Polej), U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou
 
Zastupitelstvo města pověřuje:
21/1/000 - kontrolní výbor prověřit dodržování směrnice č. 2/2017 od 1.11.2018.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek,
O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
22/1/000 - starostu vytvořením pracovní skupiny "Textonnie" do příštího jednání zastupitelstva.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, P. Koleta, L. Lelek,
O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, M. Strnad, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 06. 03. 2019