živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 1/2010

 z  jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 17.2.2010 od 17:00 hodin v předsálí Sálu Josefa Čapka

Přítomni: 20 členů (dle prezenční listiny)
Omluveni: Josef Lukášek
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marcela Odvářková, David Pavlíček

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 20 členů. Ověřovateli zápisu byli zvoleni Mgr. Marcela Odvářková a p. David Pavlíček – 18 pro, 2 se zdrželi. Návrh programu jednání byl zaslán na pozvánce. Jako podklad pro jednání byly zastupitelům zaslány materiály pod čísly 1 – 16 včetně příloh, přehled činnosti Městské policie za leden 2010, dopis ředitelky ZŠ Velký Dřevíč, pozvánka na otevření Justynky, pozvánka na jednání ZM s programem, Zpráva finančního výboru.
K předloženému návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání – 20 pro

Program jednání:
1. Informace z jednání Rady města Hronova
2. Kontrola plnění usnesení ZM
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuse

1. Informace z jednání Rady města Hronova – materiál č. 9

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 20 pro


2. Kontrola plnění usnesení ZM – materiál č. 14

J. Zelený okomentoval zřeknutí se odměn některých zastupitelů za r. 2010. Řekl, že na jednu stránku je rád, že se někteří zastupitelé naučili počítat, a dobře počítat, na druhou stránku si myslí, že si široká hronovská veřejnost nezaslouží, aby byla matena ve smyslu, jaké jmenovaní zastupitelé přináší do městské pokladny milodary, když tomu tak ve skutečnosti není. Je totiž přesvědčen o tom, že kdyby se drtivá většina z těch "milodárců" občas zamyslela, pro co na jednotlivých zasedáních zastupitelstva mnohdy zvedají ruku, tak by se mohlo ušetřit daleko více a nemuseli by následně dělat podobné kroky, které jsou v současné chvíli jen a pouze populistické.
A. Hurdálek na téma odměn uvedl, že kromě práce zastupitele zastává zcela bez nároku na odměnu i další funkce – člen přestupkové komise, člen školské rady ve dřevíčské škole.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení ZM č. 08 a 09/2009 – 20 pro

3. Finanční záležitosti

Návrh rozpočtu města Hronova na r. 2010 – materiály č. 1 a 16 - doplnění
Zpráva finančního výboru
D. Pavlíček seznámil zastupitele se Zprávou finančního výboru k návrhu rozpočtu města Hronova na r. 2010. Kladně zhodnotil úspory navržené městským úřadem v rámci Projektu 3,6, doporučil nerealizovat větší investice do referenda o osamostatnění Velkého Dřevíče a Rokytníka.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru k návrhu rozpočtu města Hronova na rok 2010 – 20 pro

Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtu města Hronova na rok 2010.  Oproti návrhu rozpočtu, který byl vyvěšen na úřední desce, došlo k několika změnám, především vlivem uzavřených smluv.
Na straně příjmů:
- je navýšena položka 4121 – Neinvestiční transfery od obcí o Kč 13.000,00. Jedná se o částku, kterou hradí městys Velké Poříčí za projednávání přestupků přestupkovou komisí MěÚ v Hronově (oboustranná dohoda města Hronov a městyse Velké Poříčí)
- na základě uzavřené smlouvy o úvěru na financování akce „Přístavba a stavební úpravy čp. 209 a čp. 212, Komenského náměstí Hronov“ s ČSOB, a.s., je doplněna položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ve výši Kč 20.000.000,00.
Celková výše příjmů je Kč 104.529.490,00.
Na straně výdajů:
- v kapitole 4357 – Domovy je doplněna položka 6121 – Budovy, haly a stavby ve výši Kč 20.000.000,00, což je částka určená na financování akce „Přístavba a stavební úpravy čp. 209 a čp. 212, Komenského náměstí Hronov“ (zdrojem je výše uvedený úvěr)
- došlo ke změně v položce 8124: Vzhledem k tomu, že v letošním roce již nebyl čerpán úvěr na úhradu faktur na akci „Revitalizace centra města Hronova“ (faktury byly uhrazeny z vlastních prostředků města), je vypuštěna částka určená na tento účel ve výši Kč 1.500.000,00. Naopak je zapojena splátka úvěru na akci „Přístavba a stavební úpravy čp. 209 a čp. 212 …“ dle smlouvy ve výši Kč 1.538.400,00 (3 splátky po Kč 512.800 – červen, září, prosinec 2010). Splátka úvěru na Cyklostezky byla přeřazena do položky 8113 – Uhrazené splátky krátkodobých půjčených prostředků, protože dle smlouvy se jedná o krátkodobý úvěr splatný do 1 roku.
- v kapitole 6409, pol. 5901 – Nespecifikované rezervy se částka snižuje o Kč 25.400,00 (přidáváme Kč 13.000 – platba za přestupky od Velkého Poříčí, čerpáme Kč 38.400 na doplnění splátky úvěru na čp. 209 a čp. 212)
Celková výše příjmů je Kč 104.529.490,00.
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, umožňuje schválit rozpočet v odlišné struktuře a výši, než byl návrh rozpočtu, který byl vyvěšen.
Úvěr na dostavbu Justynky nemohl být do rozpočtu zapojen dříve (při tvorbě návrhu rozpočtu, který byl vyvěšen), protože zákon č. 250/2000 Sb. umožňuje do rozpočtu zapojit pouze úvěr smluvně zabezpečený.

Mgr. Líbalová kritizovala, že rozpočet na r. 2010 nebyl vyvěšen ani na webu ani na úřední desce. Dle jejího názoru nelze rozpočet projednat.
Starostka uvedla, že na webu byl rozpočet zveřejněn 15 dní, a to od 29. ledna do 14. února.  Materiály zveřejňované na úřední desce na webových stránkách města se automaticky po 15 dnech snímají. Fyzická podoba rozpočtu byla na úřední desce městského úřadu vyvěšena začátkem února. Vyvěšení rozpočtu zajišťovala Ing. Stonjeková, která není z důvodu dovolené na ZM přítomna, ale zcela jistě vše zajistila v souladu se zákonem.
Mgr. Líbalová navrhla, aby se důležité materiály z úřední desky na webu automaticky nesnímaly. Oznámila, že učinila dotaz na Krajský úřad Královéhradeckého kraje, zda je v pořádku, že zastupitelstvo bude schvalovat změny v rozpočtu, které nebyly zveřejněné na úřední desce. Pan Meliš, vedoucí odboru kontroly, odpověděl, že to v pořádku není.
Starostka na to uvedla, že ji pracovníci odboru kontroly KÚ KHK kontaktovali, celou záležitost s nimi podrobně projednala. Pracovníky odboru kontroly bylo konstatováno, že postup města při schvalování rozpočtu je v souladu se zákonem. Změny se totiž týkají smluvně ošetřených záležitostí – na úvěr na 20 mil. korun, který je do rozpočtu zapojen, byla v pátek 12. 2. 2010 podepsána smlouva s ČSOB. Další změna se týká příspěvku městyse Velké Poříčí – zde je také smluvně ošetřen příspěvek na výkon přestupkové agendy.
A. Hurdálek se zeptal, proč v rozpočtu není příspěvek církvím, proč je víc prostředků na Ples města a proč v kapitole Silnice nejsou žádné prostředky. Zeptal se na dluhovou službu města. Dle jeho názoru by měl být vytvořen koncepční materiál, jak snížit náklady (např. snížení počtu pracovníků).
Starostka na jednotlivé připomínky k rozpočtu odpověděla:
- Příspěvek církvím – všem čtyřem farářům zaslala osobní dopis s žádostí o vyjádření k záměru neposkytovat v tomto roce s ohledem na složitou finanční situaci tradiční příspěvek ve výši Kč 10 000,--. Všichni faráři ve své odpovědi vyjádřili pochopení k úsporám města. Pouze paní Líbalová odpověděla, že pokud se vezmou peníze i sportovcům, pak nemá námitek.
Paní Líbalová uvedla, že takto její odpověď nezněla. Na žádost starostce odpověděla, že pokud budou odebrány příspěvky všem podporovaným organizacím, pak je správné vzít je i církvím, ale pokud budou i nadále podporováni sportovci, pak tomu nerozumí.
- Kapitola silnice – v rozpočtu nejsou uvedeny žádné konkrétní akce. Pokud ale město dostane přislíbenou dotaci na cyklotrasy (Střezina, Knáhlova a Malá Čermná), pak vydá na opravu komunikací v roce 2010 téměř 18 mil. korun. Vše, závisí na poskytovali dotace, dosud není rozhodnuto.
Starostka vysvětlila, že do kapitoly Ples města bylo před třemi lety přidáno Kč 10 000,- na hodnotné ceny do tomboly. Dříve město žádalo o ceny do tomboly místní podnikatele, což však v současné složité ekonomické situaci opravdu není možné. Peníze za nákup cen do tomboly se městu plně vrací z prodeje losů. Tento výtěžek z tomboly bude použit na uspořádání dětského dne. Dluhová služba byla zpracována v prosinci 2009, bylo okomentováno na ZM 17.12.2009. Příspěvky sportovním klubům jsou určeny hlavně pro dětské oddíly, proto byly kráceny minimálně. Navíc od podzimu 2010 bude zvýšen pronájem tělocvičen, náklady na sport se tedy sportovním klubům i jednotlivým zájemcům o sport zvýší.
A. Hurdálek řekl, že by se mělo najít citlivější řešení a neseškrtat všechno.
Ing. Jeništa kritizoval málo peněz na údržbu komunikací, dle jeho názoru by se nemělo počítat jen s 18 mil., které město získá z dotací na cyklostezky.
Mgr. Šnajdr se zeptal na Šrámkovu ulici.
Z. Balcar, vedoucí TS, odpověděl, že zpracoval přehled akcí – oprav, který radní dostali a které se provedou v případě, že budou finanční prostředky. Šrámkova ul. je v přehledu zahrnuta. 
Ing. Jára měl k dispozici materiál, o kterém hovořil pan Balcar. Přečetl zastupitelům seznam místních komunikací, které jsou v plánu oprav v případě, že budou finanční prostředky.
A. Hurdálek se zeptal na Červenou ulici.
Místostarosta odpověděl, že komunikace je provizorně upravená, nejhorší výmoly a díry jsou opraveny. Rekonstrukce celé komunikace dle PD by stála cca Kč 4 mil. 
Starostka řekla, že zastupitelstvo schválilo úspory v Projektu 3,6 a využití peněz z EU. V souladu s těmito rozhodnutími byl i sestaven předložený rozpočet. Pokud nebudou další finanční prostředky, nebude  možné další komunikace opravovat. Rozpočet města byl předložen jako vyrovnaný.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Hronova na rok 2010 - 17 pro, 3 proti


Uzavření leasingové smlouvy na zametací stroj – materiál č. 2
Rada města na svém jednání dne 23.09.2009 schválila nákup čističe chodníků a komunikací od firmy Unikont Praha s.r.o. za cenu Kč 3.154.459,80 včetně DPH (financování prostřednictvím leasingu). Dále dne 11.01.2010 schválila uzavření leasingové smlouvy na výše uvedený stroj se společností IMPULS–Leasing-AUSTRIA s.r.o. Ze strany leasingové společnosti je pro podpis smlouvy požadováno, aby uzavření smlouvy schválilo ještě zastupitelstvo města.
Stroj byl městu Hronov dodán v prosinci 2009 a byla uhrazena akontace ve výši 1 mil. Kč dodavateli.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření leasingové smlouvy na chodníkový zametací stroj HAKO Citymaster 2000 se společností IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o., Dlouhá 26,
110 00  Praha 1, IČ: 65006658, DIČ: CZ65006658 - 20 pro 


4. Majetkové záležitosti

Záměr směny části pozemku p.p.č. 1596  za část pozemku p.p.č. 70 v k.ú. Hronov- materiál č. 3
Materiál okomentovala Ing. Havelková.
Při stavbě akce: „Přístavba a stavební úpravy čp. 209 a čp. 212, Komenského náměstí Hronov“, (Justynka) v Jiráskově ulici v k.ú. Hronov dochází také k úpravám sjezdu na pozemku p.p.č. 1596, který je přístupovou komunikací k Justynce a také ke stávající garáži v majetku manželů Vlastimila a Zdeňky Strašilových. Stavba garáže je umístěna částečně na pozemku p.p.č. 70 v majetku manželů Strašilových a částečně na pozemku p.p.č. 1596 v majetku města Hronova. Před cca 30 léty byla stavba povolená a dle vyjádření stavebního odboru odstranění stavby z tohoto důvodu není možné.
S manžely Strašilovými bylo jednáno a byl navržen odprodej části pozemku pod stavbou garáže (pozemek p.č. 1596, cca 6 m2, celková výměra pozemku je 81 m2) a byli požádáni o odprodej části pozemku p.č. 70 (cca 8 m2) v jejich majetku. Tato část poslouží ke zřízení jedné z přístupových cest pro pěší do parku – v rámci připravovaného projektu obnovy parku A. Jiráska. 
Cena prodeje pozemku dle usnesení ZM č. 3/2003 ZM: 
Cena stavebního pozemku (+ napojení na elektro a komunikaci) v Hronově cca Kč 160,--/m2.
Účetní hodnota pozemku je Kč 70,--/m2.
Hodnota pozemku p.p.č. 70 je nižší, je to zahrada. Strašilovi přistupují na směnu bez dalšího finančního vyrovnání, GP zařídí město, platba bude hrazena městem a Strašilovými napůl. Strašilovi uhradí jednu polovinu vkladu do KN, město zařídí a uhradí daň z příjmu (při směně se podává společná daň).
Odbor majetek směnu pozemků doporučuje z důvodu narovnání vlastnických vztahů (stavba garáže na městském pozemku) a z důvodu plánovaného projektu (zřízení přístupové komunikace pro pěší do parku).
Usnesení RM č. 1/2010 ze dne 11.1.2010, bod 22/1:
RM doporučuje ZM ke schválení záměr směny.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr směny části pozemku p.p.č. 1596 v rozsahu cca 6 m2 zastavěné plochy pod garáži v k.ú. Hronov – 20 pro


Návrh na likvidaci (demolici) nemovitého majetku – materiál č. 4
Materiál okomentovala Ing. Havelková.
Některé stavební objekty v majetku města Hronova jsou v havarijním stavu, léta neužívané a neudržované. Z bezpečnostních důvodů je žádoucí, aby byly zlikvidovány. Dalším důvodem je uvedení investičního majetku do stavu odpovídajícího realitě, doporučeno auditem.
Chlév pro obecního kozla na pozemku st.p.č. 41 v k.ú. Zbečník. Zděná stavba, základy a podezdívka je z kamene, rozměry 5 x 3,5 m, v havarijním stavu. Likvidaci provedou TS – odhad cca 50 t, to je cca Kč 6000,-- včetně DPH. Odhad na pracovní sílu – cca 2 osoby do 3 týdnů.
Kvůli možnosti ujetí svahu, ponechat cca 60 cm zdi z kamene, místo zásahu časem proroste a zpevní se.
Kotelna a množírny (popis převzatý – Jiří Genrt sen.) – kotelna byla zrušená. Stavba je zdevastovaná a bez oken. Z bezpečnostních důvodů bude vhodné kotelnu vybourat včetně komína, protože není předpoklad obnovení provozu. Množírny byly odbourány, snížená podlaha zavezena do úrovně terénu.
Stavba v majetku města Hronova je umístěná na pozemku ve vlastnictví Pozemkového fondu České republiky (dále jen PF) st.p.č. 201 v k.ú. Žabokrky. Po fyzické likvidaci by bylo provedeno vymazání z KN.
Vazárna a množírny (popis převzatý) – vazárna je v havarijním stavu, slouží jako sklad různého materiálu, dveře jsou vybourány. Množírna byla zrušená, protože dřevěná konstrukce skleníku je odsklená, část konstrukce zborcená. Určeno k demolici.
Stavba v majetku města Hronova je umístěná na pozemku ve vlastnictví PF st.p.č. 202 v k.ú. Žabokrky. Po fyzické likvidaci by bylo provedeno vymazání z KN.
Likvidaci (kotelna a vazárna) provedou TS, odhad cca 18 t odpadu, (6 kontejnerů – dříví a směsný odpad), uložení odpadu a nájem kontejneru cca Kč 9000,-- včetně DPH, odhad na pracovní sílu cca 4 osoby do 4 týdnů.
 Při konzultaci s PF ohledně požadavků na srovnání terénu a poskytnutí informací o předpokládané demolici staveb na jejich pozemcích, byly tyto pozemky (st.p.č. 201, 202, 194 a 195, o celkové výměře 678 m2) PF nabídnuty k bezplatnému převodu na město Hronov. Tento způsob převodu je možný u pozemků, na nichž stojí stavby jiného majitele. Do doby ukončení převodu by nesmělo dojít k demolici. Pozemek p.p.č. 1140/1 a pozemek 1137/3 (Tyto pozemky má město Hronov v nájmu od PF a podnajímá je k zahradnickým účelům panu Zobalovi včetně dvou ještě fungujících staveb – skleníku na pozemku st.p.č. 195 a sociálního zařízení na pozemku st.p.č. 194. Oba stavební pozemky jsou rovněž v majetku PF) o celkové výměře 5228 m2 je možné jako pozemky související odkoupit za cenu cca 50% ceny stavebního pozemku. Při ceně stavebního pozemku bez přípojek v k.ú. Žabokrky Kč 80,-- to představuje cca Kč 40,--/m2, to je celkem za pozemky Kč 209000,--.
OV nedoporučuje bezplatný převod pozemků. Pozemky leží v záplavovém území, jejich využití je omezeno, není možné využít ke stavebním účelům – nadzemní stavby. Lze použít pouze pro komunikace nebo uložení sítí. Pozemek 1140/1 se dá stavebně využít v omezeném rozsahu (např. garáže) a to pouze v druhé polovině pozemku vzdálené od řeky (sousedící s pozemkem 1140/7).
OM navrhuje provést demolici staveb a o bezúplatný převod stavebních pozemků z výše uvedených důvodů nežádat.
Usnesení RM č. 1/2010, ze dne 11.1.2010, bod 23/1:
RM doporučuje ZM likvidaci majetku schválit.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje likvidaci majetku formou demolice provedenou technickými službami městského úřadu a odvozu odpadu na skládku:
chlévu pro obecního kozla na st.p.č. 41 v k.ú. Zbečník, inv.č. 1 812 021 2,
kotelny a množírny  na st.p.č. 201 v k.ú. Žabokrky, zapsané v LV 10001 pro k.ú. Žabokrky,
vazárny a množírny na st.p.č. 202 v k.ú. Žabokrky, zapsané na LV 10001 pro k.ú. Žabokrky – 20 pro


Záměr prodeje  části  pozemku p.p.č.  50/2 v k.ú. Malá Čermná  - materiál č. 5
Materiál okomentovala Ing. Havelková.
Pan Jiří Birke a paní Amálie Birková, podali žádost o koupi části pozemku p.p.č. 50/2 o výměře 900 m2  v k.ú. Malá Čermná. Celý pozemek měří 3147 m2.  Pozemek chtějí využít ke stavbě rodinného domu a garáže. 
Pozemek je druhem pozemku trvalý travní porost, v územním plánu je lokalita vedena jako území bydlení venkovského typu. 
V pozemku nejsou uloženy sítě, podle gramisu ani v okolí nejsou sítě. Předpokládají se dostupné pouze sítě NN, protože v okolí je zástavba.
Cena prodeje pozemku  dle usnesení ZM č. 3/2003 ZM: pozemky ke stavbě bez možnosti napojení na inženýrské sítě (dále než 20 m) v lokalitě Malá Čermná Kč 80,--, s napojením na elektroinstalaci a s dostupností zpevněné komunikace Kč 104,--.
Účetní hodnota pozemku Kč 7,153/m2.
Odbor majetek nedoporučil odprodej části pozemku, protože celé území by se mělo řešit z hlediska sítí a přístupnosti k jednotlivým nemovitostem, protože na území se vejdou cca 3 domy a pro město bude výhodnější prodat pozemek jako celek. Lokalita je lukrativní vzhledem k poloze v obci a vzhledem k tomu, že vedlejší pozemek p.p.č. 50/1 je určen v územním plánu jako území občanské vybavenosti a pokud se obec bude rozvíjet, je předpoklad, že to bude v této lokalitě.
Usnesení RM č. 1/2010 ze dne 11.1.2010, bod 18/1:
RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku.

Ing. Jeništa se zeptal, jestli se území bude řešit tak, jak je popsáno v materiálu, tedy komplexně.
Místostarosta představil studii možností zástavby této lokality s využitím i sousedního pozemku, který není ve vlastnictví města. Pro město by bylo nejvýhodnější, kdyby jeden zájemce koupil všechny pozemky jako jeden celek.

Návrh na usnesení:
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 50/2 v k.ú. Malá Čermná o výměře cca 900 m2 – 20 pro

Záměr prodeje  pozemku p.p.č.  75/7 a 75/9  v k.ú. Velký Dřevíč - materiál č. 6
Materiál okomentovala Ing. Havelková.
Pan František Hluška a paní Lenka Hlušková, podali žádost o koupi  pozemku p.p.č. 75/7 o výměře 568 m2  a 75/9  622 m2 v k.ú. Velký Dřevíč.   Pozemky chtějí využít ke zvětšení zahrady. 
Pozemky jsou druhem pozemku trvalý travní porost, v územním plánu je lokalita vedena jako území bydlení venkovského typu. 
V pozemku nejsou uloženy sítě, dostupnost sítí je špatná, z jedné strany přes vodní tok a komunikaci do 20 metrů, z druhé strany přes soukromé pozemky a většinou i přes silnici a do vzdálenosti přes 20 metrů. Dostupnost komunikace není. Pozemky leží mezi jinými pozemky, není na nich věcné břemeno přístupu. 
Cena prodeje pozemku  dle usnesení ZM č. 3/2003 ZM: pozemky ke stavbě bez možnosti napojení na inženýrské sítě (dále než 20 m) v lokalitě Velký Dřevíč  Kč 80,--/m2.
Účetní hodnota pozemku Kč 4,6/m2.
Odbor výstavby doporučuje prodat za cenu stavebních pozemků cca Kč 150,--/m2 vzhledem k tomu, že se stavební pozemky prodávají za ceny několikanásobně vyšší (v lepších lokalitách) a stavebních pozemků je nedostatek.
Odbor majetek podporuje názor stavebního odboru.
Usnesení RM č. 1/2010 ze dne 11.1.2010, bod 19/1:
RM nedoporučuje ZM ke schválení záměr prodeje pozemku.
Mgr. Šnajdr se zeptal, proč RM nedoporučila prodej pozemku. Místostarosta odpověděl, že RM respektovala návrh přípravného výboru - do referenda nemanipulovat s majetkem v katastru Velký Dřevíč a Rokytník. 
Ing. Jeništa se zeptal, proč je v usnesení cena prodeje. MVDr. Strnad odpověděl, že je to pro případ, že by ZM prodej pozemku schválilo.
Ing. Jeništa navrhl vypustit v usnesení cenu za prodej pozemku. ZM se dohodlo, že v usnesení k materiálu č. 6 se cena uvádět nebude.

Návrh na usnesení:
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 75/7 o výměře 568 m2 a pozemku p.p.č. 75/9 o výměře 622 m2 v k.ú. Velký Dřevíč - 18 pro, 2 zdrželi


Informace – prodej domů v majetku města – materiál č. 7
OM předložil informaci k prodeji domů v majetku města, materiál okomentovala Ing. Vítová.
1/ čp. 281 (zvláštní škola), čp.245 (ZUŠ) a čp. 485 (Domino), Hostovského ul., Hronov
Kupující společnost Dynamic Real s.r.o., se sídlem Kollárova 41, 506 01 Jičín, IČ 287 82 259. 
Kupní smlouva podepsána 17.12.2009, zaplaceno Kč 2 750 000,--, právní účinky vkladu do KN 18.12.2009, předání nemovitosti novému majiteli 30.12.2009.
2/ bývalá kotelna LTO na sídlišti, Hostovského ul., Hronov
Kupující SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, IČ 00044865. Kupní smlouva podepsána 17.12.2009, zaplaceno Kč 900 000,--, právní účinky vkladu do KN 21.12.2009, předání nemovitosti novému majiteli 21.12.2009.
3/ bytová jednotka v čp. 76, Husova ul., Hronov
V čp. 76, Husova ul. je město Hronov vlastníkem poslední bytové jednotky. 
Dle informace poslední nájemkyně požádala o umístění do Kalinova domu. Předpokládá se, že posléze by se mohl poslední byt prodat lépe. Zatím žádná změna.
4/ dům čp. 377 (zdravotní středisko), Havlíčkova ul., Hronov
Kupující společnost JUPITER – HD s.r.o., ul. TGM 23, 549 31 Hronov, IČO 25919792, DIČ CZ 25919792. Kupní smlouva zkontrolována a připravena k podpisu. Zatím zaplacena část kupní ceny ve výši Kč 2 250 000,--. Předpoklad doplacení kupní ceny do výše Kč 5 500 000,-- v březnu 2010, poté bude podepsána kupní smlouva, učiněn vklad do KN a nemovitost předána novému majiteli.
5/ dům čp. 107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu čp. 107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Záměr prodeje vyvěšen od 30.3.2009. Dle zásad pro privatizaci domovního fondu byli osloveni stávající nájemníci domu s žádostí o vyplnění dotazníku ohledně zjištění jejich zájmu o koupi domu.  Tito však neprojevili zájem o koupi nemovitosti. Další činností se zabývá realitní kancelář REALITY EU Náchod s.r.o., probíhají prohlídky individuálních zájemců, po Novém roce se uskutečnilo několik prohlídek, zatím nebyla evidována žádost vážného zájemce.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 20 pro

Informace o investičních akcích – materiál č. 8
 Nové informace o probíhajících investičních akcích města Hronova – materiál okomentovala Šárka Šimonová, pracovnice odboru majetek.
1. Přístavba a stavební úpravy čp. 209 a čp. 212 - Justynka
Počátkem roku 2010 proběhly kompletační práce VZT, ZT, a EI. Dokončila se pokládka podlahovin, oprava maleb a nátěrů. V úterý 9.2.2010 proběhla kolaudace všech nových prostor Justynky. Předpokládá se, že v zápětí budou odstraněny případné drobné závady a ve středu 17.2.2010 proběhne slavnostní otevření nových prostor.
2. Park A. Jiráska v Hronově
Bylo zadáno dopracování ideové studie úprav parku A. Jiráska s prověřením možností jeho funkčního využití. Varianta 1 - funkční a provozní schéma parku (koupaliště - skatepark), Varianta 2 - funkční a provozní schéma parku (koupaliště - amfiteátr), Varianta 3 - funkční a provozní schéma parku (koupaliště - rekultivace plochy)
Varianty řešení vzniknou zaktualizováním vybraného řešení z roku 2005, které bude nově zapracováno do polohopisného a výškopisného zaměření daného území. Původní studie totiž vycházela z nepřesných podkladů vzešlých z katastrální mapy. Bude třeba zohlednit skutečnou polohu vzrostlých stromů, šířku břehu, nově vytvořený dvorek u Justynky atp.
Podklady budou sloužit k přípravě žádosti o dotaci.

Starostka poděkovala zastupitelům za účast na slavnostním otevření Justynky.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace Š. Šimonové o investičních akcích – 20 pro


Informace o investičních akcích - materiál č. 11
Materiál okomentovala Michaela Kajnarová, pracovnice odboru majetek.
1) PD cyklostezky (Knáhlova, Líska, Střezina, Malá Čermná)
Cyklostezka V Lískách
V roce 2010 bude osazeno chybějící zábradlí, které nebylo předmětem výše uvedené stavby.
Cyklostezka Střezina – Kozinek
Pamětní desky, které zbývalo osadit, byly osazeny a akce je zcela dokončena.
Cyklostezky jsou financovány z prostředků Operačního Programu přeshraniční spolupráce CZ - PL.
I nadále se připravují kompletace projektů na Česko – Polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým a to na trasy Knáhlova ulice, Hronov, Malá Čermná – hraniční přechod a komunikace k Tamadexu, která bude navazovat na cyklostezku Střezina - Kozinek. 
2) Chodníkové těleso vč. lávky – ZŠ-MŠ V. Dřevíč
Stavba v rámci svého zadání je dokončena, nyní se doplňuje cca 2 m zábradlí na každé straně lávky a mezi jednotlivá pole zábradlí je osazováno pletivo kvůli zvýšení bezpečnosti pohybu dětí. Zbývající zábradlí bude osazeno hned, jak to počasí dovolí. Po tomto bude celá stavba kompletně dokončena.
3) Revitalizace centra města Hronova
Stavba je řádně zkolaudována a to od MěÚ Hronov – Odbor výstavby a MěÚ Náchod – odbor dopravy a silničního hospodářství. 28. 2. 2010 bude odeslána závěrečná zpráva o projektu a zároveň poslední žádost o platbu. Tím bude projekt vzhledem k poskytovateli dotace ukončen.
4) VO  část Padolí – Zbečník
Tato akce navazuje na výstavbu VO v Kostelecké ulici. Výstavba VO je koordinována
s přeložkou NN, kterou plánuje společnost ČEZ. Termínem by se město mělo přizpůsobit společnosti ČEZ, realizaci má plánovanou v červenci a srpnu tohoto roku. Město Hronov nyní připravuje v koordinaci se společností ČEZ projektovou dokumentaci na výstavbu veřejného osvětlení v ulici Padolí.
5) Skupinový projekt Metuje, kanalizace Hronov – Zbečník
Tato akce se týká kompletního vybudování kanalizace splaškových vod ve Zbečníku. Město Hronov získalo dotaci od Státního fondu životního prostředí ČR. Stavební povolení na hlavní řád je již vydáno.
Projektová dokumentace na jednotlivé přípojky je vyhotovena a odevzdána. Jsou připraveny podklady pro výběr dodavatele kanalizace a bude v nejbližší době vyhlášen. S výstavbou by se mělo začít v druhé půli tohoto roku. Termín ještě bude upřesněn Státním fondem životního prostředí.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace M. Kajnarové o investičních akcích – 20 pro


Převod práv a povinností z budoucí smlouvy kupní  – materiál č. 12
Odbor majetek obdržel žádost od paní Vlasty Ansorgové o převod práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy a ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt č. 10, byt se standardním vybavením, 1+0, o velikosti 29,47 m2, Nerudova čp. 314, Hronov. Hlavním důvodem k ukončení (převodu) nájmu je narození dítěte. Novým  zájemcem  o byt je paní Miroslava Buchlová, která čestným prohlášením stvrzuje  svůj zájem o převod práv na uvedený byt.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje:
1) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt č. 10, 1+0, byt se standardním vybavením o velikosti 29,47 m2, Nerudova ul.  čp. 314, Hronov s paní Vlastou Ansorgovou – 20 pro
2) převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt č. 10, 1+0, byt se standardním vybavením o velikosti 29,47 m2, Nerudova ul. čp. 314, Hronov na nájemce paní Miroslavu Buchlovou od 1. 2. 2010 – 20 pro


Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Povodí Labe – Kanalizace Zbečník – přípojky – materiál č. 13
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005, předkládá ke schválení smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na zatížení nemovitosti – pozemků p.p.č. 1326 a 1327/1 v druhu vodní plocha v k.ú. Zbečník. Předmětné pozemky tvoří koryto vodního toku Zbečnický potok a jsou v majetku Povodí Labe.
V rámci realizace stavební akce „Kanalizace Zbečník - přípojky“, jejímž investorem je budoucí oprávněný (Město Hronov), budou vystavěny kanalizační přípojky z hlavního kanalizačního řádu k jednotlivým nemovitostem, přičemž jejich výstavbou budou dotčeny části předmětných pozemků. Podmínkou Povodí Labe je uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na práce v korytě při stavbě jednotlivých přípojek a na přístup k jejich opravám a údržbě.
Požaduje úplatu za zřízení věcného břemene jako pětinásobek ročního užitku za 1 m2 plochy věcného břemene dle geometrického plánu, minimálně však ve výši 1000,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši. Roční užitek se pro účely této smlouvy sjednává ve výši Kč 9,-- /m2 plochy věcného břemene.
Město Hronov na své náklady pořídí geometrický plán a uhradí správní poplatek na vklad do katastru nemovitostí.
Usnesení RM č. 1 ze dne 11.1.2010:
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy.

Ing. Jeništa se zeptal na cenu, proč se uvádí Kč 9,-- za m2 a  poté pětinásobek ročního užitku, zajímala ho celková cena.
M. Kajnarová vysvětlila, že přesná cena nemůže být stanovena do té doby, dokud nebude znám konečný počet přípojek. 
Ing. Jeništa chtěl počkat, až bude znám konečný počet přípojek.
M.  Kajnarová odpověděla, že pokud se bude čekat, tak propadnou veškerá vyjádření k sítím.
Ing. Jára řekl, že zatím je podepsána jen smlouva o smlouvě budoucí, takže není problém cenu ošetřit při sepisování smlouvy jako takové.
Toto vysvětlení ing. Jeništovi postačilo.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo smlouvy povinného 1DHMO90067, mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 (budoucí povinný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí oprávněný) - 19 pro 1 zdržel


5. Různé

Výroční zpráva za rok 2009 – Městská policie Hronov – materiál č. 10
Zastupitelům byla předložena k projednání Výroční zpráva Městské policie Hronov za rok 2009.
Na jednání zastupitelstva byl přítomen vedoucí strážník MP pan Miroslav Pavelka, starostka vyzvala členy zastupitelstva k dotazům.
RM zprávu projednala dne 25. ledna 2010 a doporučila ji ZM projednat a vzít na vědomí.

D. Pavlíček opustil jednání – 19 členů ZM

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí Výroční zprávu Městské policie Hronov za rok 2009 – 19 pro

D. Pavlíček se vrátil na jednání – 20 členů ZM


Referendum doba konání a výše odměn – materiál č. 15
Materiál okomentoval Ing. Kašík.
1. Místní referendum je vyhlášeno na 20. března 2010 dle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové a dobu konání navrhuje přípravný výbor po dohodě s vedením města od 8.00 hod do 20.00 hod.
2. Nároky členů komisí dle Zákona č. 22/2004 Sb. O místním referendu a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů jsou stanoveny v §27. Člen komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Výše odměny je maximálně ve výši jedné pětiny minimální mzdy určené zvláštním právním předpisem pro předsedu komise (max. Kč1600,--) a jedné sedminy pro člena komise (max. Kč 1.143,--). Vzhledem k tomu, že místní referendum bude jednodenní, organizační odbor navrhuje odměnu pro člena komise (bez ohledu na jeho funkci) ve výši Kč 500,--.

MVDr. Strnad se zeptal, co se stane, když ZM neodhlasuje návrh na usnesení.
Ing. Jára odpověděl, že pokud ZM neodsouhlasí bod 1, tak Ministerstvo vnitra rozpustí ZM.
Mgr. Líbalová se zeptala na počet členů komise. Uvedla, že neví, proč by měli dostat nějakou odměnu, když si město akci referendum nevymyslelo.
Tajemník odpověděl, že budou 3 komise po 5 členech, z toho 3 členy v každé komisi vybere přípravný výbor a 2 členy vybere město. 
Starostka souhlasila s názorem paní Líbalové, nicméně konstatovala, že v souladu se zákonem musí být členům komise nějaká minimální odměna vyplacena.

Návrh na usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje dobu konání místního referenda dne 20.3.2010 od 8.00
     do 20.00 hod. - 20 pro
2. Zastupitelstvo města schvaluje odměnu za výkon funkce členům komise v místním referendu konaném dne 20.3.2010 (bez ohledu na jeho funkci) dle §27 odst. 4 ve výši
      Kč 500,--  - 19 pro, 1 proti


6. Diskuze

Starostka poděkovala za účast na plese města.
Termín příštího ZM  24.3.2010 od 17.00 hod.

Mgr. Bedřich Málek připomněl špatnou situaci s parkováním na náměstí kvůli sněhu.
Starostka poděkovala p. Balcarovi a TS za zimní údržbu.
Ing. Jeništa požádal o vytvoření „odpočívadel“ na cestě na Zada v Rokytníku, podél cesty jsou velké mantinely sněhu a dvě auta se tam nevyhnou.
Z. Balcar odpověděl, že nyní je sníh tvrdý a není ho kam dávat. 
Mgr. P. Málek poznamenal, že by se město mělo zamyslet nad zasíťováním nebo přípravou stavebních pozemků. Domnívá se, že k tomuto by měla politika města směřovat.
Místostarosta odpověděl, že v současné době se dopočítává zasíťování lokality Za vodou ve Velkém Dřevíči. Ostatní vhodné pozemky bohužel nejsou v majetku města, přesto se město snaží vyjít vstříc zájemcům o stavbu změnou územního plánu. Konstatoval, že město nemá a nevlastní žádný větší pozemek, který by mohlo samo zainvestovat.
Mgr. Líbalová poděkovala TS i občanům Hronova za zimní údržbu. Kritizovala, že na budově bývalé ZUŠ jsou nebezpečné rampouchy a na cestě v parku podél řeky hrozí nebezpečí pádu do řeky – zábrany kolem řeky jsou již pod sněhem.
Ing. Vítová odpověděla, že vyrozuměla nového majitel objektu bývalé ZUŠ, aby zajistil odstranění rampouchů.
Starostka odpověděla, že v příštím čísle Hronovských listů bude informace o tom, na koho se mají občané obrátit v případě, že potřebují pomoc s odstraněním rampouchů nebo převislého sněhu z nemovitostí. K ZUŠ řekla, že chodník patří městu, ale nemovitost má již jiného majitele. K cestě v parku – TS měly během sněhové kalamity dost jiné práce.
A. Hurdálek poděkoval TS za zimní údržbu.

Závěrem starostka uvedla, že v minulých týdnech absolvovala s dalšími kolegy ze zastupitelstva několik setkání s občany, které organizoval přípravný výbor na osamostatnění Velkého Dřevíče a Rokytníka. Vyzvala ostatní zastupitele, aby se dalších plánovaných setkání také zúčastnili – hovoří se zde o tom, jak celé vedení města špatně pracuje, jak jsou prostředky města neúčelně vynakládány. Termín dalšího setkání není zatím znám, starostka jej členům ZM sdělí formou SMS.
Dále vyzvala kolegy k tomu, aby jejich případná kritika vůči úředníkům nebo k její osobě a k osobě pana místostarosty byla co možná nejobjektivnější. Kriticky se vyjádřila k formě neoprávněné kritiky Mgr. Líbalové v souvislosti s projednávaným rozpočtem.


Konec jednání v 19.10 hod.
Zapsala Tereza Reimannová

 


Usnesení č. 1/2010
z  jednání Zastupitelstva města Hronova,
které se uskutečnilo dne 17.2.2010 od 17.00 hod. v předsálí Sálu Josefa Čapka

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/1 – ověřovatele zápisu Mgr. Marcelu Odvářkovou a p. Davida Pavlíčka – 18 pro, 2 se  zdrželi
2/1 – navržený program jednání – 20 pro
3/1 - schvaluje rozpočet města Hronova na rok 2010 - 17 pro, 3 proti
4/1 - schvaluje uzavření leasingové smlouvy na chodníkový zametací stroj HAKO Citymaster 2000 se společností IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o., Dlouhá 26, 110 00  Praha 1, IČ:   65006658, DIČ: CZ65006658 - 20 pro 
5/1 - záměr směny části pozemku p.p.č. 1596 v rozsahu cca 6 m2 zastavěné plochy pod garáží v k.ú. Hronov – 20 pro
6/1 - likvidaci majetku formou demolice provedenou technickými službami městského úřadu a odvozu odpadu na skládku:
         - chlévu pro obecního kozla na st.p.č. 41 v k.ú. Zbečník, inv.č. 1 812 021 2,
         - kotelny a množírny  na st.p.č. 201 v k.ú. Žabokrky, zapsané v LV 10001 pro k.ú.  Žabokrky,
         - vazárny a množírny na st.p.č. 202 v k.ú. Žabokrky, zapsané na LV 10001 pro k.ú.  Žabokrky – 20 pro
7/1 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt č. 10, 1+0, byt se standardním vybavením o velikosti 29,47 m2, Nerudova ul. čp. 314, Hronov s paní Vlastou Ansorgovou – 20 pro
8/1 - převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt č. 10, 1+0, byt se standardním vybavením o velikosti 29,47 m2, Nerudova ul. čp. 314, Hronov na nájemce paní Miroslavu Buchlovou  od 1. 2. 2010 – 20 pro
9/1 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo smlouvy povinného 1DHMO90067, mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 (budoucí povinný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí oprávněný). Smlouva je přílohou - 19 pro 1 zdržel
10/1 - dobu konání místního referenda dne 20.3.2010 od 8.00 do 20.00 hod. - 20 pro
11/1 - odměnu za výkon funkce členům komise v místním referendu konaném dne 20.3.2010 (bez ohledu na jeho funkci) dle §27 odst. 4 ve výši Kč 500,--  - 19 pro, 1 proti

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
12/1 - informace z jednání Rady města Hronova – 20 pro
13/1 - plnění usnesení ZM č. 08 a 09/2009– 20 pro
14/1 - zprávu finančního výboru k návrhu rozpočtu města Hronova na rok 2010 – 20 pro
15/1 - informaci OM o prodeji domů v majetku města – 20 pro
16/1 - informace Š. Šimonové o investičních akcích – 20 pro
17/1 - informace M. Kajnarové o investičních akcích – 20 pro
18/1 - Výroční zprávu Městské policie Hronov za rok 2009 – 19 pro

Zastupitelstvo města neschvaluje:
19/1 - záměr prodeje části pozemku p.p.č. 50/2 v k.ú. Malá Čermná o výměře cca 900 m2  – 20 pro
20/1 - záměr prodeje pozemku p.p.č. 75/7 o výměře 568 m2 a pozemku p.p.č. 75/9 o výměře 622 m2 v k.ú. Velký Dřevíč - 18 pro, 2 zdrželi

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 27. 02. 2010