živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Stavební úpravy čp. 209 a čp. 212, Komenského náměstí, Hronov

Základní údaje o stavbě a jejím provozu

Stavebními úpravami třípodlažního zděného objektu s podkrovím v čp. 209 a v čp. 212 v Hronově vznikne jeden objekt pro klienty Domova odpočinku ve stáří „Justynka“ s jedním číslem popisným 212.
Hlavní vstup do objektu zůstane zachován stávající, z Komenského náměstí. Na tento vstup v 1. NP čp. 209 naváže propojovací chodba do objektu čp. 212. Z chodby budou přístupné kanceláře ředitelky, vedoucí kuchyně a účetních, dále šatna zaměstnanců kuchyně se sociálním zařízením a kuchyň. V kuchyni se budou vařit jídla pro klienty domova (snídaně, obědy, večeře), obědy pro cizí strávníky a též zde bude probíhat cukrářská výroba.
Po stávajícím schodišti je vstup do 1. PP, kde je navrženo veškeré potřebné zázemí pro kuchyni – sklady, přípravny, úklidová místnost. Dále nová kotelna s plynovými kotli, sklady DKP a místnost pro ukládání kol, ve které bude umístěna jednotka vzduchotechniky. Pro zásobování kuchyně ze skladů v 1. PP je navržen malý nákladní výtah.
Ve 2. NP budou vybudovány čtyři pokoje pro celkem 10 klientů domova, sociální zařízení, jídelna, sesterna, sklad DKP a chodba, která bude plynule propojovat oba objekty v jeden provozní celek.
Podkroví – půda - zůstane  bez využití, do budoucna se uvažuje s vestavbou.
Po dokončení stavebních úprav hlavního objektu se kolem budovy provedou nové zpevněné plochy pojízdné a pochůzné, terénní úpravy se zahradní výsadbou z okrasných dřevin a zelené zatravněné plochy.

Stručný popis technického řešení stavby
V rámci stavebních úprav se budou provádět rozsáhlé bourací a zemní práce. Stávající trámové stropy se nahradí železobetonovými, provedeny budou nové podlahy, izolace tepelné a proti vodě a zemní vlhkosti, dále nové úpravy povrchů stěn a stropů. Střešní krytina bude vyměněna za novou. Osazeny budou též nové výplně otvorů. Objekt bude napojen na elektrickou energii, vodovodní, kanalizační řád a plynovod.

Šárka Šimonová, referentka odboru majetek


Výběrového řízení na dodavatele stavebních prací

Výběrového řízení se zúčastnily tyto firmy:
1. AGS BOHEMIASTAV a.s., Habrmanova 136, 500 02 Hradec Králové
2. KERSON spol. s r.o., Dobré čp. 80, 517 93 Dobré
3. Delta Velké Poříčí s.r.o., 549 32 Velké Poříčí
4. STYLBAU s.r.o. Pardubická 118, 500 04 Hradec Králové

Žádná nabídka nebyla z výběrového řízení vyřazena. Předmětem hodnocení pro výběr nejvhodnější nabídky byla nabídková cena, lhůta výstavby a smluvní pokuta za nedodržení termínu výstavby. Ve výběrovém řízení zvítězila firma Delta Velké Poříčí, se kterou byla na základě usnesení RM Hronova č.1/2009 uzavřena smlouva o dílo. Jedním ze smluvně opatřených kritérií je nabídková cena ve výši Kč 19 281 022,- bez DPH a termín výstavby od 2.2.2009 do 13.12.2009, tj. 45 týdnů.

Aktuální informace ze stavby z 15. května 2009
V současné době v objektu probíhají bourací práce svislých a vodorovných konstrukcí, okenních, dveřních otvorů a jejich následné dozdívky. Zhotovovány jsou železobetonové stropní konstrukce. Započato bylo s izolací proti vodě a zemní vlhkosti nosného zdiva v suterénu, která je prováděna jak podřezáním a následným vložením izolačních pásů, tak termickou hydroizolační clonou smíšeného zdiva.
Pro nejbližší dobu jsou připravovány práce v přilehlém chodníku Jungmannovy ulice, které budou koordinovány s uzavírkou komunikace II/303 v Žabokrkách a Revitalizací centra města Hronova.
Kontrolní dny se na stavbě konají 1x za týden. Pravidelně se jich účastní zástupci městského úřadu – odboru majetek, zástupce z Rady města Hronova, technický dozor investora, ředitelka rekonstruovaného objektu, zástupce generálního projektanta, který na stavbě provádí autorský dozor a hlavně zástupce dodavatele - jednatel ve věcech technických p. Jiří Prouza. Všichni přítomní na kontrolních dnech zodpovědně řeší veškeré problémy a otázky, které postupující stavební práce přinášejí.

Šárka Šimonová, referentka odboru majetek

Fotogalerie: Rekonstrukce Justynky

Pohled do útrob čp. 209 na počátku rekonstrukce.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 28. 04. 2009