živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Informace pro voliče k možnosti hlasování na voličský průkaz a jeho vydání

S voličským průkazem může volič hlasovat při volbách do zastupitelstev krajů ve stálém volebním okrsku na území České republiky spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Voliči, který nemůže volit ve volebním okrsku, v němž je přihlášen k trvalému pobytu, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. O ten lze žádat:
  • osobně u obecního úřadu, a to do uzavření stálého seznamu voličů (tj. do 30. 9. 2020 v 16:00 hod.) – kancelář č. 2 budovy MěÚ Hronov, nám. Čs. armády 5
  • v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku) podáním nejméně 7 dní před dnem voleb (tj. do 25.9.2020) 
  • elektronicky přes datovou schránku podáním nejméně 7 dní před dnem voleb (tj. do 25. 9. 2020) - datová schránka MěÚ Hronov: cspbd24
 
Žádost o vydání voličského průkazu je ke stažení v příloze.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Alena Pajtnerová, odbor tajemníka

Soubory ke stažení:

  • Žádost (soubor: Žádost o voličský průkaz.docx, velikost: 19,46 KB)
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 08. 2020