živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Tkalcovna Spiegler

ilustrační foto: Tkalcovna Spiegler
Tkalcovna Spiegler
34

Rozvoj textilního průmyslu na Hronovsku byl úzce spjat s výstavbou železnice z Chocně do Broumova (1873 - 1875). Pozitivní vliv dráhy se projevil kolem roku 1880, kdy začalo oživení po první světové krizi z nadvýroby let 1873 - 1879. Právě tehdy, v letech 1879 - 1880, vznikla v Hronově první textilní továrna, mechanická tkalcovna firmy Spiegler. Počet strojů postupně vzrůstal z původních 120 stavů až na 1440. Před I. světovou válkou zaměstnávala továrna přes 1500 lidí. Po válce pak 1092 dělníků, 76 mistrů a 46 úředníků.

Tkalnia Spieglera

Rozwój przemysłu tekstylnego w hronovskiem był ściśle związany z budową linii kolejowej z Chocni do Broumova (1873 - 1875). Pozytywny wpływ kolei ujawnił się około roku 1880, gdy rozpoczęło się ożywienie po kryzysie nadprodukcji lat 1873 - 1879. Własnie wtedy, w latach 1879 - 1880, powstała w Hronovie pierwsza fabryka tekstylna, tkalnia mechaniczna firmy Spiegler. Liczba krosien zwiększała się stopniowo z pierwotnych 120 aż do 1440. Przed pierwszą wojną światową fabryka zatrudniała ponad 1500 osób, po wojnie zaś 1092 robotników, 76 mistrzów oraz 46 urzędników.

The Spiegler Textile Mill

The development of the textile industry in the Hronov region was very closely connected with construction of the railway from Choceň to Broumov (1873 - 1875). The positive influence of the railway became apparent around the year 1880, with the start of the economic revival from the first world crisis caused by overproduction (1873 - 1879). At this time, between 1879 and 1880, the first textile factory in Hronov, the Spiegler mechanical textile mill, came into being. The number of looms gradually increased from 120 to 1440. Before World War I the company employed over 1500 people. After the war, 1092 workers, 76 foremen and 46 office workers were employed there.

Tento text připravil/a: Tereza Reimannová Zveřejněno: 31. 12. 2010