živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Výzva k podání připomínek a požadavků

ilustrační foto: Výzva k podání připomínek a požadavků
Město Hronov zahájilo práce na pořízení nového „Územního plánu Hronov“, který nahradí v současnosti platnou „Územně plánovací dokumentaci (ÚPD) města Hronov“ (platnost ÚPD skončí dle zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k 31. 12. 2022). Zastupitelstvo obce vyzývá občany k podání námětů a připomínek k řešení ÚP týkajících se rozvoje města Hronov a dále k podání případných požadavků ze strany vlastníků nemovitostí a pozemků na změny jejich využití oproti stávající ÚPD.

Současné využití svých pozemků mohou občané zjistit na oficiálních stránkách města www.mestohronov.cz pod záložkou úřad, územní plám města, kde je grafická a textová část územního plánu a legenda (včetně změny č. 1).
Případné požadavky je nutno podat písemně s uvedenými identifikačními údaji žadatele, údaji dle katastru nemovitostí (s případným zákresem v katastrální mapě s vyznačenou zájmovou lokalitou), a s popisem předpokládaného budoucího využití. Termín podání žádostí o změny využití území bude ukončen dnem ukončení projednání Návrhu zadání ÚP Hronov, termín projednání návrhu zadání bude oznámen veřejnou vyhláškou na úřední desce města Hronov (pravděpodobně to bude v druhé polovině roku 2021) Pro snadnější komunikaci do žádosti napište emailovou adresu a telefonní číslo.

Formulář žádosti je možno stáhnout níže anebo použít formulář přetištěný v UNÁSku.

Podání žádosti o zařazení pozemků do ÚP nezakládá městu Hronov povinnost toto učinit. Náměty, připomínky a požadavky budou předány pořizovateli, resp. zpracovateli územního plánu a budou zhodnoceny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v rámci procesu pořízení ÚP.


Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 01. 2021