živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 9/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 6. května 2015

Rada města schvaluje:
1/9 - ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického – 4 pro, 1 se zdržel
2/9 – odpis pohledávek z vydaných faktur č. 3140021 a 3140022 za firmou VERNER, a. s., IČ 25287524, se sídlem Sokolská 321, 549 41 Červený Kostelec, v celkové výši Kč 1.761,00 – 5 pro
3/9 – poskytnutí věcné daru ve výši Kč 2.000,00  Sboru dobrovolných hasičů Velký Dřevíč, IČ 62730991,  ve formě cen pro soutěžící v okrskové soutěži v požárním sportu, která se uskuteční 16.05.2015 ve Velkém Dřevíči – 5 pro
4/9 - poskytnutí věcného daru ve výši Kč 2.000,00  Sboru dobrovolných hasičů Velký Dřevíč, IČ 62730991,  ve formě cen  a sladkostí pro děti na dětský den, který se uskuteční 21.06.2015 ve Velkém Dřevíč – 5 pro
5/9 - přijetí daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČ 62726226, od paní ve výši Kč 3.000,00 – 5 pro
6/9 - smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a panem Davidem Hartmanem, bytem Na Chocholouši 439, 549 31 Hronov, IČ 75451280 – 5 pro
7/9 – ceník na fotbalové hřiště na rok 2015 – 5 pro
8/9 – ceník Wikov arény na letní sezónu 2015 – 5 pro
9/9 – záměr zvýšení úvazku z 0,5 na plný úvazek pro odbor sportovní a rekreační zařízení města Hronova – 5 pro
10/9 - zapůjčení areálu autokempu ve Velkém Dřevíči Sboru dobrovolných hasičů Velký Dřevíč, za účelem pořádání hasičské soutěže ve dnech 15. až 16. 5. 2015 s tím, že večerní zábava se bude konat mimo areál autokempu – 5 pro
11/9 - žádost Sboru dobrovolných hasičů Velký Dřevíč ohledně zapůjčení areálu koupaliště ve Velkém Dřevíči na tyto akce:
         o 9. ročník Dřevíčské lávky a večerní zábava – 20. června 2015 od 12:00 hodin do 01:30 hodin
         o Dětský den – 21. června 2015 od 14:00 hodin do 18:00 hodin
         o Řezňa fest – 29. srpna 2015 od 16:00 hodin do 01:30 hodin – 5 pro
12/9 – zapůjčení areálu koupaliště SDH Velký Dřevíč pro konání taneční zábavy dne 16.5.2015 – 5 pro
13/9 – úpravu ceníku Pečovatelské služby Hronov od 1.7.2015. Ceník přílohou – 5 pro
14/9 - uzavření smlouvy o užívání veřejného prostranství na hostování cirkusu Rudolf Berousek, zastoupeného paní Janou Berouskovou, Bříství 143, 289 15, Bříství, IČ: 406852756, v parku Aloise Jiráska (starý park) ve dnech 18. až 20. 5. 2015 (včetně), za místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši Kč 5.000,--. Podmínkou uzavření smlouvy je složení vratné zálohy ve výši Kč 15.000,-- na případné náklady spojené s hostováním cirkusu – 4 pro, 1 proti

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
15/9 - poskytnutí mimořádného členského příspěvku MAS Stolové hory, se sídlem Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují, IČ:22741453, ve výši Kč 37.566,00 – 5 pro

Rada města vydává:
16/9 - rozhodnutí, kterým na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o době a ochraně nočního klidu (dále jen „vyhláška“), § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 101 odst. 2 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje výjimku z doby nočního klidu při pořádání taneční zábavy v areálu koupaliště nebo u hasičské zbrojnice ve Velkém Dřevíči dne 16. května 2015, kterou vymezuje dobou kratší, a to od 19:00 do 01:00 hodin dne 17. května 2015 – 5 pro 

Rada města bere na vědomí:
17/9 – kontrolu plnění nesplněných bodů usnesení RM za rok 2014 – 5 pro

Rada města ukládá:
18/9 - Mateřské škole Hronov, Havlíčkova 520, IČ 70996873, odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši Kč 104.015,10 – 5 pro
19/9 - Mateřské škole Hronov – Velký Dřevíč, IČ 70996881, odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši Kč 121.671,00. Tato částka bude použita na financování vybudování čistírny odpadních vod + lapol tuků pro potřeby Mateřské školy Hronov – Velký Dřevíč – 5 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 05. 2015