živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 9/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 15. května 2013

Rada města schvaluje:
1/9 – ověřovatele zápisu pana Františka Holmana – 4 pro, 1 se zdržel
2/9 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 12. 3. 2012 na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 44,89 m2, v ulici Nerudova čp. 314, Hronov, na dobu určitou do 31. 12. 2014, s nájemným Kč 49,50/m2/měs. – 5 pro
3/9 - uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 16. 2. 2011 na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 61,72 m2 (plocha pro nájem je 55,61 m2), v Nerudově ulici čp. 402, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2013, za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 5 pro
4/9 - uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 33115673 s dodavatelskou firmou VČE – montáže, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17  Pardubice na stavbu „VO ul. 17. listopadu, Bezručova, Vaverkova, Žižkova -  Hronov“, kterým se změní čl. II. Cena za provedení díla na Kč 486 749,- bez DPH (Kč 588 966,- vč. DPH). Ostatní ujednání zůstávají v platnosti. Dodatek přílohou – 5 pro
5/9 - jako dodavatele projektové dokumentace „Zbečník – Hronov – chodníky“ firmu STRADA HK spol. s.r.o., projekce dopravních staveb Hradec Králové, Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, IČ 27535461 za nabídkovou cenu Kč 295 422,- vč. DPH (Kč 244 150,- bez DPH) – 5 pro
6/9 - záměr nájmu nebytového prostoru na části pozemku p.č. 10001 k.ú. Hronov o výměře 109,02 m2 za účelem provozování restauračního zařízení za minimální měsíční nájemné v měsících říjen - únor Kč 4 751,24 a za minimální denní nájemné v měsících březen – září Kč 500,-- - 5 pro
7/9 - uzavření nájemní smlouvy č. 10/OM/13 na část pozemku p.č. 524 o výměře 250 m2 v k.ú. Hronov za účelem užívání jako pozemku ke zřízení zahrádky s cenou nájmu Kč 2,--/m2/rok, celkem Kč 500,--/rok – 5 pro
8/9 - jako zhotovitele dokumentace pro provedení stavby projektu „Oprava lesních cest v majetku města Hronova“ RAIL-ROAD DESIGN, DOPRAVNÍ STAVBY, Ing. Jiří Kulič, Palackého třída 2549, 530 02 Pardubice, IČ 74004417 za cenu Kč 60 000,-- (není plátce DPH) – 5 pro
9/9 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 54,10 m2 (plocha pro nájem je 46,15 m2), v Husově ulici čp. 367, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2013, za nájemné Kč 39,-/m2/měs. – 5 pro
10/9 - vyloučení uchazeče Ladislav Ábel – DÁN, Karpatská 670, 541 02 Trutnov 4, IČ 603531515 z účasti v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby pro projekt „Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“ z důvodu nesplnění zákonných požadavků (§ 71 odst. 9 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) – 5 pro
11/9 - vyloučení uchazečů:
       1) Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov, IČ 46504303 
       2) DELTA Velké Poříčí s.r.o., Panelárna, 549 32 Velké Poříčí, IČ 25283383
       3) J. PIŠTA a spol., společnost s r.o., Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ 00578894 
       z účasti v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby pro projekt „Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“ z důvodu nesplnění požadavků uvedených v zadávacích podmínkách – 5 pro
12/9 - zrušení zadávacího řízení po uplynutí lhůty na odvolání na výběr dodavatele stavby pro projekt „Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“ vyhlášeného výzvou k podání nabídky dne 8.4.2013 z důvodu nedostatečného počtu nabídek k hodnocení (§ 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) – 5 pro
13/9 - zadávací dokumentaci pro znovu vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby pro projekt „Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“ (zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách). Zadávací dokumentace přílohou – 5 pro
14/9 - složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt „Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“
           Složení komise a náhradníků:
           1. Bc. Hana Nedvědová   Náhradníci: Mgr. Josef Thér
           2. Ing. Lenka Vítová                                Ing. Jiří Kašík
           3. Ing. Václav Soukup                            Šárka Šimonová
           4. Michaela Kajnarová                           Tereza Reimannová
           5. Mgr. Veronika Lžičařová                    Ing. Eduard Paulík – 5 pro

Rada města neschvaluje:
15/9 - uzavření smlouvy na poskytnutí přístupových práv k systému pro podporu schvalování návrhů usnesení na jednání rady města pro rok 2014 – 5 pro

Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení:
16/9 - uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby IZ-12-2000232/VB/1 stavba: Hronov nn přeložka č.p. 1000 Město Hronov, IZ-12-2000232 mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31  Hronov, IČ 00272680 jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ: 24729035 jako budoucím oprávněným – 5 pro
17/9 – obecně závaznou vyhlášku města Hronova č. 1/2013 o době a ochraně nočního klidu – 5 pro

Rada města bere na vědomí:
18/9 - opravu zřejmé nesprávnosti usnesení RM č. 4/2013 ze dne 27. 2. 2013, bod 6/4, a to adresy trvalého bydliště, která byla v době uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 28. 8. 2002 jiná – 5 pro
19/9 – kontrolu plnění usnesení RM č. 5, 6/2013 – 5 pro
20/9 – přehled plnění nesplněných bodů usnesení RM za rok 2012 – 5 pro
21/9 – zprávu výboru HC Wikov Hronov o aktuálním stavu HC Hronov
22/9 – informace o návštěvě partnerského města Bielawa
23/9 – informace o zápisu dětí do mateřských škol

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 24. 05. 2013