živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 8/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2019

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/8/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou – 5 pro, 1 se zdržel

2/8/73/1 - poskytnutí věcného daru ve formě cen pro děti v hodnotě 2.000,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČO 46523464, na akci Hledání Turovského pokladu na Velký pátek, která se uskuteční 19.04.2019 ve Velkém Dřevíči.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/8/75/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 5/OM/2019 na část pozemku parc. č. 1466 o výměře 100 m2 v k. ú. Hronov ke zřízení zahrádky.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/8/76/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 6/OM/2019 na část pozemku parc. č. 273/7 o výměře 97 m2 a na část pozemku parc. č. 273/22 o výměře 12 m2 v k. ú. Hronov ke zřízení zahrádky.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/8/77/1 - účetní závěrku Základní umělecké školy Hronov za rok 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/8/77/2 - účetní závěrku Domu dětí a mládeže Domino Hronov za rok 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/8/77/3 - účetní závěrku Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov za rok 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/8/77/4 - účetní závěrku Kulturního a informačního střediska Hronov za rok 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/8/77/5 - účetní závěrku Mateřské školy a Základní školy Hronov – Velký Dřevíč, příspěvková organizace za rok 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/8/77/6 - účetní závěrku Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520 za rok 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/8/77/7 - účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod za rok 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/8/78/1 - vypořádání výsledku hospodaření Základní umělecké školy Hronov za rok 2018, kterým je zisk 25.297,73 Kč, tak, že bude převeden do rezervního fondu školy.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/8/78/2 - vypořádání výsledku hospodaření Domu dětí a mládeže Domino Hronov za rok 2018, kterým je zisk ve výši 97.674,83 Kč, tak, že 55 % (53.721,16 Kč) bude převedeno do fondu odměn a 45 % (43.953,67 Kč) bude převedeno do rezervního fondu školy.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/8/78/3 - vypořádání výsledku hospodaření Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov za rok 2018, kterým je zisk ve výši 18.997,63 Kč, tak, že bude převeden do rezervního fondu a použit na nákup hrnečků a talířů pro klienty.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/8/78/4 - vypořádání výsledku hospodaření Kulturního a informačního střediska Hronov za rok 2018, kterým je ztráta ve výši 7.530,67 Kč, tak, že ztráta bude uhrazena z rozpočtu zřizovatele.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/8/78/5 - vypořádání výsledku hospodaření Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520 za rok 2018, kterým je zisk ve výši 6.762,78 Kč, tak, že bude převeden do rezervního fondu školy.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
  
17/8/78/6 - vypořádání výsledku hospodaření Mateřské školy a Základní školy Hronov – Velký Dřevíč, příspěvková organizace za rok 2018, kterým je ztráta ve výši 122.945,09 Kč, tak, že ztráta bude uhrazena z rezervního fondu školy.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

18/8/78/7 - vypořádání výsledku hospodaření Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod za rok 2018, kterým je zisk ve výši 46.530,80 Kč, tak, že 37.000,00 Kč bude převedeno do fondu odměn a 9.530,80 Kč bude převedeno do rezervního fondu školy a využito pro zlepšení vybavení.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

19/8/79/1 - záměr snížení výměry využitelné plochy nájmu původního pozemku st. p. č. 15 o výměře 320 m2 (byl rozdělen na pozemek parc. č. 261/1 o výměře 282 m2, který zůstává v nájmu a 261/2 o výměře 38 m2, který byl prodán) o 38 m2, a původního pozemku parc. č. 35/3 o výměře 251 m2 (byl rozdělen na pozemek parc. č. 35/3 o výměře 195 m2, který zůstal v nájmu a 35/7 o výměře 56 m2, který byl prodán) o 56 m2, v k. ú. Malá Čermná. Z důvodu snížení využitelné plochy pozemků (z původních 305 m2 na 211 m2) se snižuje výše nájemného z původních 24.000 Kč/rok na 16.602 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

20/8/84/1 - poskytnutí finančního daru Brance o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod, ve výši 15.000 Kč k realizaci marketingové kampaně projektu ČAPEK pro rok 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

21/8/85/1 - ceník za pronájem dopravních zábran.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

22/8/86/1 - uzavření Smlouvy o nájmu pozemků č. smlouvy 6DHM190132 týkající se stavby II/303 Velké Poříčí – Hronov, část město Hronov s Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
23/8/74/1 - zastupitelstvu města ke schválení uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2018695/SoBS VB/2, název stavby: „Hronov, Seifertova – knn pro p. č. 1409/2“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO, s. r. o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ 26012138 (budoucí oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

24/8/80/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017795/VB/03“, název stavby: „V. Dřevíč – knn p. č. 741/2 pro RD“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupeným CITRON GROUP ELEKTRO s. r. o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

25/8/81/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99010207077, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s. dne 18.12.2014, kterým se mění bod 3.1 - čerpání úvěru nejpozději do 29.4.2019, a bod 6.1 - splacení jistiny nejpozději do 30.4.2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

26/8/81/2 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru registrační číslo 99022983708, jejímž obsahem je poskytnutí revolvingového úvěru Komerční bankou, a.s., do výše limitu  34.000.000,00 Kč, čerpání opakovaně, nejpozději však do 28.4.2021, splacení jistiny nejpozději do 30.4.2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

27/8/82/1 - zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu „Metropolitní optická síť Hronov, 1. etapa“ s Ing. Petrem Kadaníkem.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/8/83/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje bytových jednotek, podílu na společných částech bytového domu a podílu na pozemku, jehož je bytový dům č.p. 314 nacházející se na pozemku parc. č. st. 545/1 v k. ú. Hronov, respektive bytový dům č. p. 61 a 62 nacházející se na pozemku parc. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky, součástí:
1. jednotka č. 314/10, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 29,90 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4202/100000 na společných částech domu a pozemku parc. č. 545/1;
2. jednotka č. 314/11, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 64,75 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 9098/100000 na společných částech domu a pozemku parc. č. 545/1;
3. jednotka č. 314/12, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 64,75 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 9098/100000 na společných částech domu a pozemku parc. č. 545/1;
4. jednotka č. 314/13, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 29,45 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4138/100000 na společných částech domu a pozemku parc. č. 545/1;
5. jednotka č. 314/14, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 92,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 13019/100000 na společných částech domu a pozemku parc. č. 545/1;
6. jednotka č. 314/15, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 91,90 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 12914/100000 na společných částech domu a pozemku parc. č. 545/1;
7. jednotka č. 61/1, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 43,14 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 435/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
8. jednotka č. 61/2, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 41,10 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 414/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
9. jednotka č. 61/3, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
10. jednotka č. 61/4, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
11. jednotka č. 61/5, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
12. jednotka č. 61/6, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
13. jednotka č. 61/7, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
14. jednotka č. 61/8, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
15. jednotka č. 62/1, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 46,48 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 469/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
16. jednotka č. 62/2, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 37,96 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 383/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
17. jednotka č. 62/3, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
18. jednotka č. 62/4, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,56 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 692/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
19. jednotka č. 62/5, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 69,26 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 699/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
20. jednotka č. 62/6, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
21. jednotka č. 62/7, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,70 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 693/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
22. jednotka č. 62/8, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,91 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 695/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

29/8/83/2 - zastupitelstvu města schválit Důvodovou zprávu k záměru prodeje bytových jednotek, podílu na společných částech bytového domu a podílu na pozemku, jehož je bytový dům č.p. 314 nacházející se na pozemku parc. č. st. 545/1 v k. ú. Hronov, respektive bytový dům č. p. 61 a 62 nacházející se na pozemku parc. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky, součástí.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 04. 2019