živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 8/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 27.04.2016

Rada města schvaluje:
1/8/000 – ověřovatele zápisu pana Libora Lelka – 5 pro, 1 se zdržel
2/8/89/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 52,32 m2 (plocha pro nájem je 48,01 m2), v Divadelní čp. 512, Hronov k 31. 3. 2016.
                Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/8/91/1 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Římskokatolické farnosti Hronov, Regnerova 56, 549 31 Hronov, IČ 46524002, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s opravou varhan v kostele Všech svatých v Hronově.
                Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/8/91/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 24/2016 s Římskokatolickou farností Hronov, Regnerova 56, 549 31 Hronov, IČ 46524002.
                Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/8/92/1 - poskytnutí dotace ve výši 13.950,00 Kč HC Wikov Hronov, o. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově jako doplatek na uzavřené bruslení družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů a mužů (tréninky a mistrovská utkání), dále na uzavřené bruslení školy bruslení a krasobruslení na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 14. 09. 2015 – 31. 12. 2015.
                Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/8/92/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 23/2016 s HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
7/8/94/2 - záměr nájmu části pozemku p. č. 415 o výměře 114 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání pozemku jako zahrádky a pod chatkou za minimální roční nájemné 356,00 Kč.
                Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
8/8/97/1 - prodejní cenu publikace Slavné stavby Jindřicha Freiwalda ve výši 119,00 Kč/ks vč. DPH.
                Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
9/8/98/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v objektu Justynky, na adrese Komenského nám. 212, Hronov k 30. 6. 2016.
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
10/8/99/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25. 1. 2016 na byt č. 3, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové výměře 82,51 m2 (plocha pro nájem 78,94 m2), v ulici Nerudova 402, Hronov, na dobu určitou do 31. 1. 2018, za nájemné 50,00 Kč/m2/měs.
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
11/8/100/1 - přijetí finančního daru Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČ 70995397, od přípravného výboru spolku Jírova Hora, zastoupeného panem Petrem Havelkou, ve výši 6.232,00 Kč. Částka je určena na nákup výtvarného materiálu pro základní školu ve Zbečníku.
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
12/8/101/1 - umístění sídla HC Wikov Hronov, z. s., IČ 465 22 751, na adrese Palackého 1000, 549 31 Hronov.
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
13/8/102/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 11, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 40,27 m2 (plocha pro nájem 32,47 m2) v Husově ulici čp. 367, Hronov k 31. 7. 2016.
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
14/8/103/1 - uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu restaurace ve Velkém Dřevíči, o výměře 139,22 m2, na dobu určitou od 1. 5. 2016 do 30. 9. 2016 s podmínkou složení pětiměsíčního nájemného ve výši 22 500,00 Kč a tříměsíční zálohy na služby ve výši 24 000,00 Kč před podpisem nájemní smlouvy s panem Josefem Škodou, Náchodská 192, Červený Kostelec, IČ: 455 75 509.
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

15/8/105/1 - rozpočtové opatření č. 04/2016/RM.
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
16/8/106/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 12, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové velikosti 53,05 m2 (plocha pro nájem 51,05 m2) v Riegrově ulici čp. 458, Hronov k 30. 4. 2016.
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
17/8/106/2 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 404, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové velikosti 66,92 m2 (plocha pro nájem 58,84 m2) v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov za nájemné 25,00 Kč//m2/měs., na dobu neurčitou od 1. 5. 2016.
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
18/8/107/1 - Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 1/OSRZ/2015. 
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
19/8/108/1 - dodavatele akce „Oprava chodníku u vlakového nádraží v k. ú. Hronov“ firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČ: 64824781 za nabídkovou cenu 300 149,95 Kč vč. DPH (248 057,81 Kč bez DPH).
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
20/8/109/1 - dodavatele akce „Oprava komunikace k bytovkám J. z Poděbrad“ firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČ: 6482478 za nabídkovou cenu 216 226,24 Kč vč. DPH (178 699,37 Kč bez DPH). 
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
1/8/111/1 - ceník za letní využití zimního stadionu - Wikov arény v roce 2016. Ceník přílohou.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města bere na vědomí:
22/8/94/1 - zánik nájemní smlouvy ze dne 15. 2. 1994 uzavřené na část pozemku p. č. 415 o výměře 114 m2 v k. ú. Hronov. Nájemní vztah zanikl úmrtím nájemce.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
23/8/110/1 - kontrolu plnění usnesení č.4, 5/2016. 
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

24/8/000 – informace k průzkumu a pasportizaci kanalizačních přípojek ve Velkém Dřevíči, informace o nových termínech jednání rady dne 18. 5. a 1. 6. 2016
 
Rada města doporučuje:
25/8/90/1 - ZM schválit revokaci bodu č. 20/4 usnesení ZM č. 4/2010 ze dne 26. 5. 2010.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
26/8/90/2 - ZM schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 754/1 v k. ú. Hronov o výměře cca 192 m2 s cenou prodeje za metr čtvereční ve výši 130,00 Kč. Náklady za GP a za daň z převodu nemovitostí hradí kupující. 
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
27/8/93/1 - ZM schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 1122/8 v k. ú. Zbečník o výměře cca 9 m2 s cenou prodeje za metr čtvereční ve výši 500,00 Kč.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
28/8/96/1 - ZM ke schválení uzavření smlouvy kupní č. 2/OM/2016 na pozemek p. č. 230/2 o výměře 8 m2 v k. ú. Zbečník.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

29/8/104/1 - ZM schválit záměr prodeje části pozemku st. p. č. 97 o výměře cca 44 m2 v k. ú. Hronov za cenu odprodeje ve výši 500,00 Kč/m2.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města vydává: 
30/8/95/1 - rozhodnutí, kterým na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o době a ochraně nočního klidu, § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 101 odst. 2 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje výjimku z doby nočního klidu při pořádání koncertu Michala Davida na fotbalovém stadionu v Hronově dne 20. května 2016, kterou dobu nočního klidu vymezuje dobou kratší, a to od 20:30 do 01:30 hodiny dne 21. května 2016.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 11. 05. 2016