živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 8/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 22. dubna 2015

Rada města schvaluje:
1/8 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta – 6 pro, 1 se zdržel
2/8 - úlevu na nájemném za období prosinec 2014 – leden 2015 ve výši Kč 650,-, pro byt č. 310, v domě Na Drahách 924, 549 31 Hronov – 6 pro, 1 proti
3/8 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 1. 2015 na byt č. 7, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 33,30 m2, (32,30 m2 plocha pro nájem), s nájemným Kč 50,-/m2/měs., v ulici Riegrova 458, Hronov, na dobu určitou do 30. 4. 2017 – 7 pro
4/8 - uzavření dohody o splátkách na úhradu dlužného nájemného za měsíc únor a březen 2015 ve výši Kč 11 140, formou tří měsíčních splátek Kč 3 000,- a čtvrté Kč 2 140,- na byt č. 13, 1+2, byt se standardním vybavením o velikosti 87,32 m2 (plocha pro nájem je 71,32 m2), ve 3. podlaží domu v Riegrově ulici čp. 596, Hronov – 7 pro
5/8 - uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu restaurace ve Velkém Dřevíči, o výměře 139,22 m², na dobu určitou od 1. 5. 2015 do 30. 9. 2015 s podmínkou složení předem pětiměsíčního nájemného ve výši Kč 22 500,- a tříměsíční zálohy na služby ve výši Kč 24  000,-, s panem Josefem Škodou, Náchodská 192, Červený Kostelec, IČ: 260 069 52 – 7 pro
6/8 - záměr nájmu části pozemku p.č. 94/1 v k.ú. Hronov o výměře 136 m2 k využití pro účely letní zahrádky za minimální měsíční nájemné ve výši Kč 1483,-- - 7 pro 
7/8 - záměr pronájmu nebytového prostoru restaurace a vinárny Radnice o velikosti 414,31 m2, nám. Čs. armády čp. 5, Hronov za minimální měsíční nájemné Kč 15 446,- na dobu neurčitou – 7 pro
8/8 - „Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hronova v roce 2015“ - 7 pro
9/8 - přijetí finančního daru ve výši Kč 6.965,00 Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod. Částka je určena na nákup pomůcek a her k výuce dopravní výchovy ve školce, škole a školní družině ve Zbečníku – 7 pro
10/8 - přijetí finančního daru Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČ 70995397, ve výši Kč 15.000,00 od firmy Wikov MGI, a. s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 26491826. Částka je určena na uhrazení nákladů na výlet žáků mateřské školy ve Zbečníku do Starých Hradů u Jičína dne 26.05.2015 – 7 pro
11/8 - ceník za ubytování a služby Autokempu Velký Dřevíč pro sezonu 2015 – 7 pro

Rada města neschvaluje:
12/8 - poskytnutí daru Občanskému sdružení Babybox pro odložené děti, Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10, IČ 27006891, na zřízení babyboxu v Jičíně – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
13/8 - informaci související s pronájmem/výpůjčkou nebytových prostor budovy č. p. 193, Čapkova ulice, Hronov – 7 pro

Rada města revokuje:
14/8 - bod 12/5 usnesení č. 5/2015 ze dne 11.3.2015 – 7 pro
15/8 – bod 11/5 usnesení č. 5/2015 ze dne 11.3.2015 – 7 pro

Rada města vydává rozhodnutí:
16/8 - kterým na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o době a ochraně nočního klidu (dále jen „vyhláška“), § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 101 odst. 2 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje výjimku z doby nočního klidu při pořádání Čarodějnického reje v areálu koupaliště ve Velkém Dřevíči dne 30. dubna 2015, kterou dobu nočního klidu nevymezuje – 7 pro
17/8 - kterým na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o době a ochraně nočního klidu (dále jen „vyhláška“), § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 101 odst. 2 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje výjimku z doby nočního klidu při pořádání večerní zábavy po 9. ročníku Dřevíčské lávky v areálu koupaliště ve Velkém Dřevíči dne 20. června 2015, kterou vymezuje dobou kratší, a to od 12:00 do 01:30 hodin dne 21. června 2015 – 7 pro
18/8 - kterým na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o době a ochraně nočního klidu (dále jen „vyhláška“), § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a § 101 odst. 2 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje výjimku z doby nočního klidu při pořádání charitativního festivalu Řezňa fest v areálu koupaliště ve Velkém Dřevíči dne 29. srpna 2015, kterou vymezuje dobou kratší, a to od 14:00 do 01:30 hodin dne 30. srpna 2014 – 7 pro

Rada města ukládá:
19/8 – OM ve spolupráci s ředitelkou ZŠ a MŠ Hronov Mgr. Věrou Řehůřkovou prověřil možnost průchodu mezi školou a budovou č. p. 193 v Čapkově ulici, oddělení školních prostor od těch, které by zůstaly pro případné jiné využití – komerční, podnikatelský inkubátor, třídy pro SPŠ, Pod čepicí, jazyková škola atd. – 7 pro
20/8 - ředitelce MŠ a ZŠ Hronov Mgr. Věře Řehůřkové prověřit, stanovit a zdůvodnit potřebnost prostor v č. p. 193 v Čapkově ulici – 7 pro
21/8 - OM doplnit k žádosti o koupi části pozemku p. č. 376/2 o výměře cca 362 m2 v k. ú. Hronov (Dynamic Real) upřesňující informace - podmínky dotace, souvislost území s plánovaným obchvatem – 7 pro  

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 04. 2015