živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 8/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 17. března 2014

Rada města schvaluje:
1/8 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 6 pro, 1 se zdržel
2/8 - uzavření nájemní smlouvy, na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové velikosti 52,69 m2 (plocha pro nájem 47,40 m2) v ulici Nerudova čp. 314, Hronov, za nájemné Kč 49,50/m2/měs., na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014 – 7 pro
3/8 - ukončení nájemní smlouvy, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 50,80 m2 (plocha pro nájem 46,33 m2) v ulici Nerudova 314, Hronov k  31. 3. 2014 – 7 pro
4/8 - vyhlášení veřejného výběru na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 50,80 m2 (plocha pro nájem 46,33 m2) v ulici Nerudova 314, Hronov za nájemné Kč 50,--/m2/měs. – 7 pro
5/8 - ukončení nájemní smlouvy na byt č. 15, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 48,78 m2 (plocha pro nájem 46,19 m2) v ulici Divadelní 512, Hronov k  31. 3. 2014 – 7 pro
6/8 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 48,78 m2 (plocha pro nájem 46,19 m2) s věcně usměrňovaným nájemným ve výši Kč 25,51/m2/měs., v ulici Divadelní 512, Hronov od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014 – 7 pro
7/8 - ukončení nájemní smlouvy na byt č. 7, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 87,91 m2 (plocha pro nájem 73,99 m2) v ulici Nerudova 402, Hronov k  31. 3. 2014 – 7 pro
8/8 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 87,91 m2 (plocha pro nájem 73,99 m2) s věcně usměrňovaným nájemným ve výši Kč 22,18 m2/měs., v ulici Nerudova 402, Hronov od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014  – 7 pro
9/8 - uzavření dohody o splátkách k nájemní smlouvě č. NP/13/01 ze dne 28. 2. 2013, na úhradu dlužného nájemného ve výši Kč 45 432,-- za pronájem nebytového prostoru restaurace a vinárny Radnice v Hronově formou pěti splátek ve výši Kč 8 000,- a šesté splátky Kč 5 432,-- - 7 pro
10/8 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 87,32 m2 (plocha pro nájem 71,32 m2) v ulici Riegrova 596, Hronov na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014 za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 7 pro
11/8 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 68,32 m2 (plocha pro nájem 56,92 m2) v ulici Jungmannova 107, Hronov na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014 za nájemné Kč 39,--/m2/měs. – 7 pro
12/8 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 61,59 m2 (plocha pro nájem 50,74 m2) v ulici Jungmannova 107, Hronov na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014 za nájemné Kč 39,--/m2/měs. – 7 pro
13/8 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 211, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové velikosti 39,49 m2 (plocha pro nájem 35,82 m2) v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov za nájemné Kč 25,00/m2/měs., na dobu neurčitou od 1. 4. 2014 – 7 pro
14/8 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14,  1+1, byt se standardním vybavením o celkové velikosti 51,83 m2 (plocha pro nájem 48,52 m2) v DPS Hedvábnice, Hostovského 36, Hronov, za nájemné Kč 25,00/m2/měs., na dobu neurčitou od 1. 4. 2014 – 7 pro
15/8 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 213, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové velikosti 41,69 m2 (plocha pro nájem 36,92 m2) v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov za nájemné Kč 25,00/m2/měs., na dobu neurčitou od 1. 4. 2014 – 7 pro
16/8 - ceny za praní prádla v prádelně Hronov, Havlíčkova 656, od 01.04.2014 v této výši: Kč 20,39 za 1 kg prádla pro odbory MěÚ Hronov; Kč 20,39 + 21 % DPH za 1 kg prádla pro příspěvkové organizace města Hronova – 7 pro
17/8 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,-- panu Davidu Novotnému, bytem Kostelecká 1829 547 01 Náchod, IČO: 66302129, na pořádání charitativního koncertu v kostele Všech svatých v Hronově dne 1. 12. 2014 – 7 pro
18/8 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000 Sboru Církve adventistů sedmého dne Hronov, Padolí 198, 549 31 Hronov, IČ 26521466, který bude použit výhradně na činnost Klubu maminek KLÍČEK v roce 2014 – 7 pro
19/8 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000 tanečnímu orchestru Relax Band Hronov, zastoupenému kapelníkem panem Janem Drejslem, který bude použit na částečné pokrytí cestovních nákladů na turné do města Šuji v Rusku v květnu 2014 – 7 pro
20/8 - podmínky zadávacího řízení na akci „Dodávka 1 ks rolby na úpravu ledové plochy“ dle přílohy – 7 pro
21/8 - kupní smlouvu na „Dodávka 1 ks rolby na úpravu ledové plochy“ dle přílohy – 7 pro
22/8 - složení komise pro otevírání obálek na akci „Dodávka 1 ks rolby na úpravu ledové plochy“: v tomto složení: Bc. Hana Nedvědová, Ing. Jiří Kašík, Pavel Topolnickyj, Michal Kubeček, Petr Chmelař (náhradníci – Mgr. Josef Thér, František Holman, Ing. Ivana Stonjeková, Jindřich Šťavík, Jaroslav Pokorný) – 7 pro
23/8 - složení komise pro hodnocení nabídek na akci „Dodávka 1 ks rolby na úpravu ledové plochy“ v tomto složení: Bc. Hana Nedvědová, Ing. Jiří Kašík, Pavel Topolnickyj, Michal Kubeček, Petr Chmelař (náhradníci – Mgr. Josef Thér, František Holman, Ing. Ivana Stonjeková, Jindřich Šťavík, Jaroslav Pokorný) – 7 pro
24/8 - dodavatele elektřiny (velkoodběru) pro Zimní stadion – Wikov arénu pro období 2013 - 2014 firmu ČEZ Prodej, s.r.o., zastoupený Ing. Tomášem Karáskem, manažerem prodeje, Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ: 27232433, DIČ: CZ27232433 s nabídkovou cenou: VT Kč 1 810,-- bez DPH, NT Kč 1 210,-- bez DPH – 7 pro
25/8 - uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov a paní Gerdou Šimkovou – 7 pro

Rada města neschvaluje:
26/8 - přidělení bytu č. 3, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 82,51 m2 (plocha pro nájem 78,94 m2), v Nerudově ulici čp. 402, Hronov – 7 pro
27/8 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, 1+2, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 70,73 m2 (plocha pro nájem 61,23 m2) v ulici Riegrova 596, Hronov na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014 za nájemné Kč 39,--/m2/měs. s tím, že požadovanou kauči ve výši Kč 14 820,- uhradí po splátkách, Kč 8 000,- při podpisu smlouvy zbytek ve třech splátkách po Kč 2 273,-- - 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
28/8 - záměr prodeje pozemku p. p. č. 1226 o výměře 237 m2 a pozemku p. č. 1295/4 o výměře 12 m2 v k. ú. Zbečník – 7 pro
29/8 - záměr prodeje části pozemku p. č. 1084/3 o výměře  cca 200 m2 v k.ú. Hronov s cenou prodeje Kč 90,--/m2 – 7 pro
30/8 - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi prodávajícím a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680 jako kupujícím. Smlouva řeší odkoupení části pozemku č. 754 v k.ú. Velký Dřevíč za cenu Kč 1 500,-/m2. Smlouva přílohou – 6 pro, 1 proti

Rada města bere na vědomí:
31/8 - změnu v uzavřené Smlouvě o výpůjčce č. 9/40/14/0014/Ha/N mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, IČ: 70947996, vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546 jako půjčitel a městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako vypůjčitel týkající se stavby „Zbečník – Hronov – chodníky“ – 7 pro
32/8 – kontrolu plnění usnesení RM č. 1, 2, 3, 4/2014 – 7 pro
33/8 - informaci o způsobu zajištění služby recepční v autokempu Velký Dřevíč v sezoně 2014 – 7 pro
34/8 – informace o stavu kanalizace v Husově ulici, o změně využití areálu Dolíčku, o zdražení obědů pro žáky ZŠ v hotelové škole, o ustanovení pracovní skupiny na využití dotací z fondů EU, o záměru uspořádat na zimním stadionu Finálový turnaj českého poháru v hokejbale – 7 pro

Rada města revokuje:
35/8 - bod 7/10 a bod 8/10 z usnesení RM č. 10/2012 ze dne 2. 5. 2012 – 7 pro
36/8 - bod č. 15/26 v Usnesení č. 26/2013 z jednání Rady města dne 18. 12. 2013 – 7 pro
37/8 - bod č. 2/3 z usnesení rady města č. 3/2014 ze dne 29. ledna 2014 – 7 pro
38/8 - bod č. 3/3 z usnesení rady města č. 3/2014 ze dne 29. ledna 2014 – 7 pro
39/8 - bod č. 4/3 z usnesení rady města č. 3/2014 ze dne 29. ledna 2014 – 7 pro

Rada města ukládá:
40/8 - OM dopracovat materiál týkající se rozšíření možnosti parkování v lokalitě Na Chocholouši (projednání s občany, vytipování dalších míst) – 7 pro
41/8 – TS pracovat na umístění plakátovací plochy ve Velkém Dřevíči – 7 pro
42/8 – OM připravit veškeré podklady týkající se nájemního vztahu s hotelovou školou a vyčíslení úspor ze zateplení budovy čp. 193
43/8 – OSRZ předložit k projednání materiál o konání turnaje v hokejbale za podmínek stanovených radou (poskytnutí haly bezplatně, věcné ceny, bez přímé finanční podpory)


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 03. 04. 2014