živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 8/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 24. dubna 2013

Rada města schvaluje:
1/8 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta – 5 pro, 1 se zdržel
2/8 - záměr pronájmu nebytového prostoru restaurace na koupališti ve Velkém Dřevíči, o výměře 139,22 m2  na dobu určitou od 1. 6. 2013 do 31. 10. 2013 s podmínkou složení pětiměsíčního nájemného předem ve výši Kč 22 500,- a tříměsíční zálohy na služby ve výši Kč 45 000,--. – 6 pro
3/8 - nájemce bytu č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 50,80 m2, (plocha pro nájem 46,33 m2), v Nerudově ulici čp. 314, Hronov za vyhlášené měsíční nájemné Kč 2 177,-/měs. na dobu určitou od 1. 5. 2013 do 31. 7. 2013 – 6 pro
4/8 - přijetí finančního daru ve výši Kč 3.432,00 Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod od Osadního výboru Zbečník, zastoupeného panem Petrem Havelkou. Částka je určena na nákup stavebnic pro mateřskou školu ve Zbečníku – 6 pro
5/8 - přijetí věcného daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov ve formě chodítka – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
6/8 - Smlouvu o nájmu nebytových prostor, uzavřenou dne 16.04.2013 mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Dagmar Šťavíkovou – 6 pro
7/8 - konání koncertu s ohňostrojem dne 1.6.2013 v prostorách zahrady Motobydla u kryté motokárové dráhy ve Velkém Dřevíči. Pořadatelé budou upozorněni na zajištění veřejného pořádku – 6 pro

Rada města jmenuje:
8/8 - za zřizovatele členem školské rady, která je zřízena při Základní škole Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod, paní Martinu Slezákovou – 6 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 04. 2013