živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 8/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 13. 4. 2011
od 19.00 hodin v Městské knihovně Egona Hostovského

Rada města schvaluje:
1/8 – ověřovatele zápisu ing. Jaroslava Víta – 4 pro, 1 se zdržel
2/8 - ukončení  nájemní smlouvy  s panem Romanem Vráblíkem  na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 46,33 m2, k 30. 4. 2011 – 5 pro
3/8 - uzavření nájemní smlouvy č. 7/OM/11 na  část pozemku p.p.č. 273/7   v k.ú. Hronov o výměře 97 m2  a část pozemku p.p.č. 273/22 v k.ú. Hronov o výměře 5 m2 za účelem zřízení zahrádky s cenou pronájmu Kč 1,--/m2/rok, celkem Kč 102,--/rok, s panem Janem Šolcem, od 1.5.2011 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou – 5 pro
4/8 - poskytnutí příspěvku na opravu zdi u hronovského kostela Všech svatých ve výši Kč 10 000,--, Římskokatolické farnosti Hronov, se sídlem v Hronově, Regnerova 56, 549 31  Hronov, IČO 46524002, zastoupená administrátorem panem Mgr. Jaroslavem Jiráskem – 5 pro
5/8 - použití výtěžku z provozovaných VHP za rok 2010 (přijatého na účet v roce 2011)  ve výši Kč 302.302,00 na tyto účely:  příspěvky sportovním klubům Kč 302.302,00 - 5 pro
6/8 - uzavření mateřských školek v měsíci červenci a srpnu 2011 takto:
        MŠ Hronov, Havlíčkova 520                                      18.07.-14.08.2011
        MŠ Hronov - Velký Dřevíč                                          11.07.-14.08.2011
        ZŠ a MŠ Hronov, okres Náchod - MŠ Zbečník      11.07.-21.08.2011 – 5 pro
7/8 - změnu v Ceníku služeb (příloha KŘ 257/2001 Sb.): s platností od 1.5.2011 bude Městská knihovna Egona Hostovského účtovat všem knihovnám, kterým zašle dokument meziknihovní službou, poplatek ve výši 50,- Kč – 5 pro
8/8 - umístění skříňky pro smutečné oznámení – nalevo u vchodových dveří čp. 4, stejný  design jako vývěsní skříňky – 5 pro
9/8 - záměr pronájmu rekreačního zařízení autokempu ve Velkém Dřevíčí – pozemků p.č. 131/4, 137/1, 138/1, 139/2, 717/1, 372, 373, 374, 375 a 376 v k.ú. Velký Dřevíč včetně budov a vybavení  na dobu určitou od 1.6.2011 do 31.8.2011 za nájemné Kč 12000,-/měsíc – 5 pro
10/8 - žádost pana Martina Krpálka, ohledně konání dvou akcí v areálu koupaliště ve Velkém Dřevíči. Termíny: 25. 6. 2011 Revival Fest 2011, 20. 8. 2011 Rock Fest 2011, čas u obou akcí od 17:00 – 01:30 hod; výše nájemného Kč 3 000,--/1 akci – 5 pro
11/8 - prodej motorové přenosné stříkačky, typ PS 12, výrobní číslo 1216, výrobce SVA Holýšov za kupní cenu Kč 22 000,-- Obci Načeradec 152, PSČ 257 08, IČO: 00232289 – 5 pro

Rada města  bere na vědomí:
12/8 -  kontrolu nesplněných bodů z Usnesení RM/2010 – 5 pro
13/8 -  kontrolu plnění usnesení RM č. 3,4,5/2011 – 5 pro
14/8 - informaci o vyhlášení veřejného výběru na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 46,33 m2,  v Nerudově  ulici čp. 314, Hronov za základní nájemné Kč 45,--/m2/měs – 5 pro
15/8 - vyjádření JUDr. Vrzáčkové ohledně možnosti napadnout nebo vypovědět smlouvy uzavřené s Českou poštou, s. p. (pozemek na náměstí) – 5 pro
16/8 - informaci tajemníka o likvidace staveb v areálu autokempu a o podání výpovědi p. Tomáše Urbana - 5 pro
17/8 - informace místostarosty o projektu na rekonstrukci parku a rekonstrukci tvrze, o plánovaných schůzkách stavební a sportovní komise, o jednáních ohledně ÚP – 5 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
18/8 -  uzavření smlouvy kupní č. 1/OM/10 a smlouvy o zřízení věcného břemene o koupi pozemku p.p.č. 1195/3 o výměře  59 m2 v k.ú. Žabokrky od paní Dity Felcmanové, za cenu Kč 2360,--. Vklad do katastru nemovitostí hradí  kupující, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající – 5 pro
19/8 - uzavření smlouvy kupní č. 1/OM/10 a smlouvy o zřízení věcného břemene o zřízení věcného břemene mezi vlastníky domu č.p. 53, 54, 55 a 56 v k.ú. Žabokrky (oprávnění) na podzemní odvod odpadních vod na pozemku p.p.č. 1195/3 a  Městem Hronovem, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný), bezúplatně – 5 pro
20/8 - prohlášení vlastníka budovy č.p. 61 a č.p. 62 na pozemcích st.p.č. 203 a st.p.č. 204 v k.ú. Žabokrky, kterým se vymezují bytové jednotky v domě č.p. 61 a č.p. 62 vč. návrhu na vklad vlastnického práva do KN dle tohoto prohlášení – 5 pro
21/8 -  prohlášení vlastníka budovy č.p.314,  Nerudova ul. na pozemku p.p.č. 545/1 v k.ú. Hronov, kterým se vymezují bytové jednotky v domě č.p.314 vč. návrhu na vklad vlastnického práva do KN dle tohoto prohlášení  – 5 pro
22/8 - záměr prodeje pozemku p.p.č. 75/7 o výměře 568 m2 a pozemku p.p.č. 75/9 o výměře 622 m2 v k.ú. Velký Dřevíč. Cena prodeje bude určena znaleckým posudkem – 5 pro
23/8 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo smlouvy budoucího povinného 1DHM110031, mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 (budoucí povinný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí oprávněný). Jedná se o uložení zemního kabelu NN do pozemku p.p.č. 1704/1 v k.ú. Hronov a zajištění přístupu pro opravy, revize a rekonstrukce v rozsahu geometrického plánu pro určení věcného břemene – 5 pro
24/8 - pro záměr prodeje bytového domu č.p. 596, Riegrova ul., Hronov včetně pozemku p.p.č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 616 m2  (dle usnesení ZM č. 1/2011 ze dne 16.2.2011) výchozí cenu záměru prodeje Kč 3 500 000,-- - 5 pro
25/8 - uzavření smlouvy č. „IP – 12 – 2002920/VB/01 – Hronov, p.p.č. 1522/17, Franc- přípojka NN“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Jedná se o věcné břemeno zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (NN) na dotčeném pozemku p.p.č. 1681/1 v k.ú. Hronov na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši Kč 1200,-- včetně DPH – 5 pro
26/8 - návrh rozpočtových opatření č. 01/2011  – 5 pro

Rada města stanovuje:
27/8 - počet zaměstnanců města Hronova v pracovním poměru k 1.4.2011 celkem 51. Mimo evidenci jsou 2 pracovnice na rodičovské dovolené – 5 pro 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit:
28/8 - ustanovení Výboru pro výchovu, vzdělávání a kulturu – 5 pro    

Rada města jmenuje:
29/8 - komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky „Dodávka silové elektřiny a zemního plynu formou centrálního zadávání pro město Hronov a jím zřizované příspěvkové organizace města“ ve složení:
     člen                           náhradník
1. Ing. Jiří Kašík           Zdeněk Balcar
2. Šárka Šimonová     Tereza Reimannová
3. Hana Nedvědová    Mgr. Josef Thér
30/8 - hodnotící komisi veřejné zakázky „Dodávka silové elektřiny a zemního plynu formou centrálního zadávání pro město Hronov a jím zřizované příspěvkové organizace města“ ve složení:
                člen                                         náhradník
           1. Hana Nedvědová                  Mgr. Josef Thér
           2. Ing. Jiří Kašík                         Milan Jirásek
           3. Zdeněk Balcar                       Václav Holický
           4. Šárka Šimonová                   Tereza Reimannov
           5. Mgr. Věra Řehůřková            Antonín Hurdálek 5 pro 
  
Rada města revokuje:
29/8 - usnesení RM č. 5/2011, bod č. 10/5 – 5 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 11. 05. 2011