živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 7/2021

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 7. 4. 2021

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/7/80/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, 0+1, byt s kvalitou standard o celkové výměře 37,12 m² (plocha pro nájem 33,72 m²) v DPS v ulici Hostovského 36, Hronov, za nájemné 40 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení 161 Kč/měsíc na dobu určitou od 1. 5. 2021 do 31. 7. 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/7/81/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, 0+1, byt s kvalitou standard o celkové výměře 34,52 m² (plocha pro nájem 32,03 m²) v DPS v ulici Hostovského 36, Hronov, za nájemné 40 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení 381 Kč/měsíc. na dobu určitou na 1 rok od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/7/82/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, 0+1, byt s kvalitou standard o celkové výměře 37,63 m² (plocha pro nájem 34,32 m²) v DPS v ulici Hostovského 36, Hronov, za nájemné 40 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení 30 Kč/měsíc na dobu určitou od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/7/83/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, 0+1, byt s kvalitou standard o celkové výměře 33,60 m² (plocha pro nájem 32,00 m²) v DPS v ulici Hostovského 36, Hronov, na dobu určitou na 1 rok od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022 za nájemné 40 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení 403 Kč/měsíc
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/7/84/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 211, 0+1, byt s kvalitou standard o celkové výměře 39,49 m² (plocha pro nájem 35,82 m²) v DPS Kalinův dům v ulici Na Drahách 924, Hronov na dobu určitou od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022 s následným prodloužením nájmu za nájemné 40 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení 73 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/7/85/1 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Náchod, Bartoňova 1006, 547 01 Náchod, IČO 00426202, která je určena na pokrytí nákladů spojených s činností spolku v roce 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/7/85/2 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 04/2021, s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Náchod, Bartoňova 1006, 547 01 Náchod, IČO 00426202.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/7/86/1 - dodavatelem akce „Oprava a novostavba chodníků ve Velkém Dřevíči“ firmu BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, Velké Poříčí, IČ: 27504867, s cenou 719 203,74 Kč bez DPH, (870 236,53 Kč s DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/7/90/1 - ceník za provedení likvidace škůdců strojem Mauki:
Práce se strojem Mauki 700 Kč/hodinu + 21 % DPH, dopravné 10 Kč/km + 21 % DPH
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/7/91/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 8/OM/08 ze dne 12. 4. 2008 na zmenšení plochy nájmu pozemku parc. č. 99/1 v k. ú. Hronov z původních 144 m2 na 138 m2 s nájemným ve výši 276 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/7/92/1 - snížení počtu nákladu tisku Hronovských listů U NÁS ze současných 2200 kusů až na cca 1700 kusů a ponechání jejich poskytování pro občany zdarma.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/7/93/1 - dodavatele na „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Hronov“ firmu AUTOSTYL a.s, Horská 579, Trutnov, 541 01, IČ: 24727741 za nabídkovou cenu 399 496 Kč bez DPH (483 390,16 Kč s DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/7/94/1 – uzavření kupní smlouvy o dodávkách zboží a služeb prostřednictvím čerpacích stanic s ČEPRO, a.s. se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ:60193531.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/7/95/1 - uzavření dodatku k Příkazní smlouvě o poskytování služeb č. SML-Z-M-20-743 s RPA Dotace, s.r.o., se sídlem Koutného 2269/3, Brno.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města doporučuje:  
15/7/87/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stavební parcelní č. 361 o výměře 17 m2 v k. ú. Velký Dřevíč za cenu 2.500 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/7/88/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IZ-12-2001643/SOBS VB/2, název stavby „Hronov Náchodská – přel vn 35kV pč408_2“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou společností GTT a.s., Horňatecká 1772/19, 182 00 Praha 8. IČ 63080605 (budoucí oprávněná).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
17/7/89/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků – parcelní č. 1307 o výměře cca 200 m2, parcely č. 1329/1 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 04. 2021