živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 7/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 1. 4. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/7/71/1 - záměr pronájmu nebytového prostoru restaurace „Na koupališti“ ve Velkém Dřevíči o výměře 139,22 m² na dobu určitou od 01.05.2020 do 30.09.2025, s tříměsíční výpovědní lhůtou za minimální nájemné 500 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
2/7/71/2 - výběrovou komisi pro výběr nájemce restaurace „Na koupališti“ ve Velkém Dřevíči ve složení: Věra Bartošová, Ing. Karel Jára a David Pavlíček.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
3/7/80/1 - dodavatelem projektové dokumentace na akci: „Chodník v ul. Husova Hronov“ společnost JOSTA s.r.o., Koubovka 897, 549 41 Červený Kostelec s nabídkovou cenou 134.000 Kč bez DPH (162.140 Kč s DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/7/81/1 - ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor na adrese Husova 367, Hronov s panem Luďkem Křivdou, o celkové výměře 62,40 m² v kratší výpovědní lhůtě 1 měsíc. Výpovědní lhůta začne běžet 01.04.2020 a nájem nebytového prostoru skončí ke dni 30. 04. 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/7/82/1 - záměr nájmu části pozemku parc. č. 203/1 o výměře 100 m2 v k. ú. Malá Čermná k umístění včelstev. Nájemné činí 500 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/7/83/1 - poskytnutí dotace Královéhradeckému kraji, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546, ve výši 32.527,00 Kč, která je určena na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou, linka 640116, v období 15.12.2019 – 12.12.2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
7/7/83/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronov na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546, a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 00272680, dle příloh.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
8/7/84/1 - poskytnutí dotace ve výši 19.389,00 Kč Aeroklubu Hronov, z. s., K Letišti 612, 549 32 Velké Poříčí, IČO 15046061, která je určena účelově na činnost v roce 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/7/84/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 12/2020 s Aeroklubem Hronov, z. s., K Letišti 612, 549 32 Velké Poříčí, IČO 15046061.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
10/7/84/3 - poskytnutí dotace ve výši 18.209,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Rokytník, z. s., Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČO 46503773, která je určena účelově na činnost v roce 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
11/7/84/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 13/2020 s Tělovýchovnou jednotou Sokol Rokytník, z. s., Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČO 46503773.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
12/7/84/5 - poskytnutí dotace ve výši 24.052,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Velký Dřevíč, z. s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČO 46523464, která je určena účelově na činnost v roce 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
13/7/84/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 14/2020 s Tělovýchovnou jednotou Sokol Velký Dřevíč, z. s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČO 46523464.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
14/7/84/7 - poskytnutí dotace ve výši 32.094,00 Kč TJ Hronov, spolek, Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 00528064, která je určena účelově na činnost v roce 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
15/7/84/8 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 15/2020 s TJ Hronov, spolek, Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 00528064.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
16/7/84/9 - poskytnutí dotace ve výši 34.257,00 Kč spolku VODÁCI HRONOV z. s., Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČO 27024431, která je určena účelově na činnost v roce 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
17/7/84/10 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 16/2020 s VODÁCI HRONOV z. s., Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČO 27024431.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
18/7/84/11 - poskytnutí dotace ve výši 28.067,00 Kč S-Sport Hronov, z. s., Velký Dřevíč 196, 549 34 Hronov 4, IČO 06737684, která je určena účelově na činnost v roce 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
19/7/84/12 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 17/2020 s S-Sport Hronov, z. s., Velký Dřevíč 196, 549 34 Hronov 4, IČO 06737684.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
20/7/84/13 - poskytnutí dotace ve výši 21.339,00 Kč Českému kynologickému svazu ZKO Hronov - 416, č. p. 130, 549 37 Žďárky, IČO 70849056, která je určena účelově na činnost v roce 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
21/7/84/14 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 18/2020 s Českým kynologickým svazem ZKO Hronov - 416, č. p. 130, 549 37 Žďárky, IČO 70849056.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
22/7/85/1 - poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč Davidu Novotnému, Kostelecká 1829, 547 01 Náchod, IČO 66302129, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s pořádáním Adventního koncertu v Jiráskově divadle v Hronově dne 04.12.2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
23/7/85/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 19/2020 s Davidem Novotným, Kostelecká 1829, 547 01 Náchod, IČO 66302129.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
24/7/85/3 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Českému svazu chovatelů, z. s., Základní organizace Hronov, Rokytník 69, 549 31 Hronov, IČO 72552727, která je určena účelově na činnost v roce 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
25/7/85/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 20/2020 s Českým svazem chovatelů, z. s., Základní organizace Hronov, Rokytník 69, 549 31 Hronov, IČO 72552727.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
26/7/85/7 - poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva žen A v 1. národní lize v období leden až červen 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
27/7/85/8 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 22/2020 s Volejbalovým klubem Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
28/7/88/1 - uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce a modernizace chodníku v ul. Smetanova v Hronově“. Dodatek se schvaluje z důvodu plnění požadavků řídícího orgánu IROP na obsah smluv o dílo.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
29/7/89/1 - převod zůstatku finančních prostředků ve výši 455 861,32 Kč, tzv. fond oprav pro bytový dům Žabokrky 61 a 62, vedených na účtu města č. 19-1524551/0100 Společenství vlastníků Žabokrky 61 a 62, Hronov, se sídlem Žabokrky 61, 549 31 Hronov, IČ 087 22 633.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
30/7/90/1 - prodloužení termínu firmě Silnice Svoboda a.s., se sídlem Jetřichov 164, 549 83 k odstranění závad a nedodělků na komunikaci v Červené ulici ve Velkém Dřevíči do 24. 4. 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
31/7/91/1 - uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů 2020/2021 - Hronov mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 00272680, a POST BELLUM, o.p.s., Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, IČO 26548526.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
32/7/93/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, 0+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 34,52 m² (plocha pro nájem 32,03 m²) v ulici Hostovského 36, Hronov na dobu určitou na 1 rok od 01.05.2020 za nájemné 40 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení 381 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
33/7/95/1 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/2019/Taj/Kov na akci „Rekonstrukce 5 ti bytů na ul. Hostovského 36, Hronov“ s dodavatelem stavby Vše pro stavby s.r.o. na prodloužení termínu odevzdáni díla na 15.4.2020 a navýšení ceny o 74 499 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
34/7/98/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 58,16 m² (plocha pro nájem 54,68 m²) v ulici Hostovského 36, Hronov na dobu určitou od 01.05.2020 do 30.04.2021 s následným prodloužením nájmu za nájemné 40 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení 458 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
35/7/99/1 - odložení splatnosti nájemného za měsíce březen, duben, květen a červen 2020 za užívání prostor, které město pronajímá za účelem podnikání a které nejsou, byť po část uvedených měsíců, provozovány v důsledku opatření či omezení stanovených vládou či ministerstvy v souvislosti s nouzovým stavem, a to do 31. 1. 2021
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
36/7/85/5 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 250.000,00 Kč Muzeu Náchodska, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930, která je určena účelově na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska a Jiráskova muzea v Hronově v roce 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

37/7/85/6 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 21/2020 s Muzeem Náchodska, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
38/7/86/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 2 k smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci na akci „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov – projektová dokumentace pro DSP v rozsahu DPS“ zpracovatele ATELIR TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 54701 Náchod na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace ze dne 31.3.2020 na den 30.9. 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
39/7/87/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o spolupráci pro stavební akci „II/303 Velké Poříčí – Hronov“ mezi Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 89 546, zastoupeným Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČ 275 02 988 a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 002 72 680 a městysem Velké Poříčí, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí, IČ 006 54 451.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
40/7/94/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků - stavební parcely č. 415 o výměře 253 m2, pozemkové parcely č. 140/2 o výměře 1908 m2, 585/1 o výměře 3327 m2, části 587/1 o výměře cca 3089 m2 (celková výměra 33641 m2) a 1358 o výměře 131 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
41/7/97/1 - zastupitelstvu města uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností k projektové dokumentaci se spolkem Sociální bydlení Hronov z. s. a se společností green4plan s.r.o. za cenu ve výši 450.000 Kč, týkající se přestavby objektu Papírna, Jungmannova č.p. 107, Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
42/7/97/2 - zastupitelstvu města uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností k dotaci se spolkem Sociální bydlení Hronov z. s. a se společností Profesionálové Consulting, s.r.o. za cenu ve výši 150.000 Kč, týkající se zajištění spolufinancování přestavby objektu Papírna, Jungmannova
č.p. 107, Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
43/7/97/3 - zastupitelstvu města uzavření Dohody o urovnání vzájemného vztahu se spolkem Sociální bydlení Hronov z. s., týkající urovnání vzájemného vztahu týkajícího se nerealizovaného prodeje a přestavby objektu Papírna, Jungmannova č.p. 107, Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
44/7/99/3 - všem příspěvkovým organizacím města, které mají uzavřeny s podnikateli nájemní či podnájemní smlouvy, zvážit odložení splatnosti nájemného za měsíce březen, duben, květen a červen 2020 za užívání prostor, které PO pronajímá za účelem podnikání a které nejsou, byť po část uvedených měsíců, provozovány v důsledku opatření či omezení stanovených vládou či ministerstvy v souvislosti s nouzovým stavem, a to do 31. 1. 2021
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města ukládá:
45/7/96/1 - odboru majetek prověřit smlouvu o výpůjčce s panem Michalem Nejedlým,  na pozemek parcelní číslo 1363/1 v k. ú. Velké Poříčí v případě prodeje pozemku a vlivu na dotaci projektu s názvem „Člověče, rozhlédni se kolem sebe“.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
46/7/99/2 - odboru majetek informovat podnikatele – nájemce městem pronajímaných prostor, aby v případě zájmu o splátkový kalendář k platbě nájemného s odloženou splatností dle odst. 1, o dočasné snížení nájemného či o prominutí nájemného za dobu uvedenou v odst. 1 podali odůvodněnou žádost nejpozději do 30. 9. 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 04. 2020