živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 7/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 8. dubna 2015

Rada města schvaluje:
1/7 – ověřovatele zápisu Mgr. Pavla Zimu – 6 pro, 1 se zdržel
2/7 - uzavření nájemní smlouvy č. 8/OM/2015 na pronájem části pozemku p. č. 417 o výměře 12 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání pozemku pod dočasnou garáží – 7 pro
3/7 -  uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 9. 2. 2015 na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 55,80 m2 (plocha pro nájem je 52,80 m2)  s nájemným Kč 50,-/m2/měs. – 7 pro
4/7 - jako dodavatele malířských prací v Domově odpočinku Justynka Hronov, IČ 62726226, pana Tomáše Koutského, Jiřího z Poděbrad 833, Hronov, IČ 73645630, za cenu Kč 230.964,00 vč. DPH – 7 pro
5/7 - přijetí daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČ 62726226, ve výši Kč 1.000,00, určeného na oslavu 20 let Justynky  - 7 pro
6/7 -  aby město Hronov převzalo záštitu nad akcí „Vzpomínka na Pavla D“, která se uskuteční v rámci 85. Jiráskova Hronova – 7 pro
7/7 -  poskytnutí věcného daru za dlouholetý příkladný výkon funkce velitele JSDH Hronov, ve formě rekreačního pobytu pro 2 osoby dle vlastního výběru – 7 pro
8/7 -   přijetí dvou zaměstnanců, recepční a uklízečka, pro sezónní provoz ATC Velký  Dřevíč v rozmezí duben až září 2015 – 7 pro
9/7 -  přijetí osmi zaměstnanců veřejně prospěšných prací od 1.4.2015, v souladu s dokumentem Úřadu práce Hradec Králové, pracoviště Náchod, "Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. NAA-VN-36/2015 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015", podepsaného dne 27.3.2015 – 7 pro

Rada města neschvaluje:
10/7- nabídku firmy DARUMA s. r. o., Zelinářská 10, Plzeň ohledně umístění reklamních spotů města Hronova do informačních panelů v Hradci Králové – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
11/7 - uzavření smlouvy č. „IE-12-2004152/VB/01, název stavby: Hronov, VN356 rekonstrukce * kvn“ o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu s ČEZ Distribucí, a.s., Teplická 847/8, Děčín zastoupenou společností MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové – 7 pro
12/7 - pořízení územního plánu města Hronov – 7 pro
13/7- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o zákazu kouření, zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a užívání zařízení na dětských hřištích a sportovištích. Vyhláška přílohou – 7 pro
14/7 - návrh programu a návrh usnesení řádné valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č. p. 1521, která se uskuteční dne 18. 6. 2015 – 7 pro
15/7 - vypsání výběrového řízení na nový komplexní logomanuál města Hronova – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí:
16/7 - žádost ze dne 20. 2. 2015 ve věci provozu restaurace Radnice a vyjádření zástupců MěÚ Hronov k obsahu žádosti – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit:
17/7 - Mgr. Josefa Théra určeným zastupitelem – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu pověřit:
18/7 - starostku města Bc. Hanu Nedvědovou zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 18. června 2015 – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
19/7 – kontrolu plnění usnesení RM č. 3,4/2015 – 7 pro
20/7– informaci paní starosty o žádosti ředitelky DO Justynka na snížení počtu odebíraných obědů ze strany pečovatelské služby  - 7 pro
21/7– informaci ředitelky DO Justynka Ing. Jitky Ansorgové o přehledu o nástupech klientů do DO Justynka v roce 2014 – 7 pro
22/7– informaci paní starostky o průběhu plnění usnesení č. 3/2015, bod 14/3 ze dne 11.2.2015 – 7 pro
23/7– obsah zápisu z jednání Bezpečnostní komise města Hronova ze dne 23.3.2015 – 7 pro 
24/7– informaci o Akci Zbečník 2015 – monitoring dešťových kanalizací a jejich následná oprava, případně výstavba nových – 7 pro
25/7 – informaci o změně velitele JSDH Hronov – 7 pro
26/7 – program jednání ZM dne 22.4.2015 – 7 pro
27/7 – termín prohlídky objektů města – pondělí 20.4.2015 – 7 pro
28/7– informaci paní starostky o pojízdné prodejně Marta ve Velkém Dřevíči a Rokytníku – 7 pro
29/7 – informaci pana místostarosty o Project Sport Hronov, o. s. - 7 pro

Rada města ukládá:
30/7 – panu místostarostovi uskutečnit schůzku s vedením Project Sport Hronov, o.s. a HC Wikov Hronov ohledně hokejových soutěží v sezoně 2015/2016 – 7 pro       

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 04. 2015