živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 6/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 25. března 2015

Rada města schvaluje:
1/6 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 6 pro, 1 se zdržel
2/6 – záměr pachtu pozemku p. č. 192/1 v k. ú. Zlíčko o výměře 20516 m2 k zemědělským účelům za min. pachtovní cenu ve výši Kč 2000,-/ha/rok – 7 pro
3/6 - záměr pronájmu nebytového prostoru restaurace na koupališti ve Velkém Dřevíči, o výměře 139,22 m2 na dobu určitou od 1. 5. 2015 do 30. 09. 2015, s podmínkou složení pětiměsíčního minimálního nájemného předem ve výši Kč 22 500,- a tříměsíční zálohy na služby ve výši Kč 24 000,-- - 7 pro
4/6 - poskytnutí věcného daru ve výši Kč 2.000,00 TJ Sokol Velký Dřevíč, IČ 46523464, ve formě cen pro děti na akci „Hledání pokladu na Velký pátek“, která se uskuteční v pátek 3. dubna 2015 ve Velkém Dřevíči – 7 pro
5/6 - přijetí daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČ 62726226, a to 1 ks chodítka – 7 pro
6/6 - dodavatele užitkového automobilu do 3,5 t firmu AUTO INZAT s.r.o., Preslova 441, Dvůr Králové nad Labem, IČ 259 97 289, zastoupenou jednatelem Václavem Semerákem, za nabídkovou cenu včetně DPH Kč 563 739,-- - 7 pro

Rada města neschvaluje:
7/6 - přidělení bytu č. 8, 1+2, byt se sníženou kvalitou o velikosti 70,73 m2 (plocha pro nájem je 61,23 m2) – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
8/6 - uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. 1638/4 o výměře 110 m2 v k. ú. Hronov. Kupní cena Kč 7400,-- - 7 pro
9/6 - aby výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva zůstaly ve stejné výši jako dosud – 7 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
10/6 - změnu výchozí ceny záměru prodeje  pro záměr prodeje bytového domu č.p. 596, Riegrova ul., Hronov včetně pozemku p.č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 616 m² (dle Usnesení ZM č.1/2011 ze dne 16.2.2011 a Usnesení ZM č.2/2011 ze dne 27.4.2011) – 5 pro, 2 proti
11/6 - měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 01.05.2015 v této výši:
1) Člen zastupitelstva                                                                              Kč    683,00  
2) Člen rady                                                                                               Kč 2.660,00  
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady     Kč 2.298,00  
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady          Kč 4.275,00   - 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města delegovat:
12/6 - pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí:
13/6 - Výroční zprávu MP za rok 2014 – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
14/6 - informaci o průběhu nákupu plynu pro rok 2016 na Českomoravské komoditní burze Kladno – 7 pro
15/6 - změnu zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která se týká poskytování dotací fyzickým a právnickým osobám – 7 pro
16/6 - kontrolu plnění usnesení RM č. 1, 2 /2015 – 7 pro
17/6 – informace o stavu autobusových zastávek ve Zbečníku a Žabokrkách, informaci ředitelky ZŠ a MŠ Hronov, informaci o bytové situaci pana Škody

Rada města ukládá:
18/6 – odboru majetek vypracovat nové tržní ocenění bytového domu Jungmannova 107, Hronov vč. pozemku st. p. č. 1128 a st. p. č. 1126/1 k. ú. Hronov – 7 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 01. 04. 2015