živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 6/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 26. února 2014

Rada města schvaluje:
1/6 – ověřovatele zápisu pana Františka Holmana – 4 pro, 1 se zdržel
2/6 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, 1+0, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 41,73 m2 (plocha pro nájem 31,37 m2) v ulici Jungmannova čp. 107, Hronov, za nájemné Kč 39,--/m2/měs., na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014 – 5 pro
3/6 - Směrnici č. 01/2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku města Hronova dle přílohy – 5 pro
4/6 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 35,73 m2 (plocha pro nájem 34,73m2), v ulici Riegrova 458, Hronov za nájemné Kč 50,-/m2/měs. Na dobu určitou od 1. 3. 2014 do 31. 5. 2014 – 5 pro
5/6 - jednorázovou úhradu za užívání pozemku st. p. č. 392/2 o výměře 6 m2 za období od 23. 10. 2010 do 3. 12. 2013 pod stavbou jezu v k. ú. Velký Dřevíč ve výši Kč 374,--  – 4 pro, 1 proti
6/6 - uzavření Dodatku č. 2 ke SOD č. 10/2013/OM/Vít s dodavatelskou firmou Svoboda – dopravní a inženýrské stavby a.s., Školní 201, 549 81 Meziměstí, IČ 28796578 na stavbu „Oprava lesních cest v majetku města Hronova“, který se týká změny rozsahu prací. Celková cena díla činí Kč 1 582 870,00 bez DPH (Kč 1 915 273,00 vč. DPH). Dodatek č. 2 přílohou – 5 pro
7/6 - smlouvu o uznání závazku a dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 8, 1+1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 61,23 m2, v Riegrově ulici č. p. 596, Hronov k 31. 1. 2014. Dohoda a smlouva přílohou – 5 pro
8/6 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 50,85 m2 (plocha pro nájem 48,37m2) v Divadelní ulici čp. 512, Hronov, za nájemné Kč 50,-/m2/měs. Na dobu určitou od 1. 3. 2014 do 31. 5. 2014 – 5 pro
9/6 - přijetí finančního daru ve výši Kč 500,00 Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod. Částka je určena na dárky a hračky k Valentýnu pro mateřskou školu ve Zbečníku – 5 pro
10/6 - zrušení zadávacího řízení na dodávku 1 ks rolby na úpravu ledové plochy dle § 84 odst. 1 písm. b) – v zadávacím řízení byli z účasti v tomto zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé – 5 pro

Rada města revokuje:
11/6 - bod 7/1 z usnesení č. 1/2014 ze dne 15. 1. 2014 – 5 pro

Rada města rozhodla:
12/6 - o vyloučení uchazečů
 MÁTL & BULA, spol. s r.o., Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad u Brna, IČ: 25313568, DIČ: CZ25313568
 ROLMONT s.r.o., Na Vinobraní 2636/30, 106 00 Praha 10, IČ: 63995816, DIČ: CZ63995816
 PERFECT ICE s.r.o., Provozní 3236, 723 00 Ostrava – Martinov, IČ: 27860221, DIČ: CZ27860221
 TRANSTECHNIK CS, spol. s r.o., Průběžná 80b, 100 00 Praha 10, IČ:45275718, DIČ: CZ45275718
 z účasti v zadávacím řízení na dodávku 1 ks rolby na úpravu ledové plochy z důvodu nesplnění zákonných požadavků a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách viz Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek,  která je přílohou – 5 pro

Rada města bere na vědomí:
13/6 - informaci o finanční náročnosti oprav Jiráskova divadla (fasáda, střecha) – 5 pro

Rada města ukládá:
14/6 - OM zajistit zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na zajištění oprav Jiráskova divadla (fasáda, střecha) – 5 pro
15/6 - odboru majetek připravit pro jednání rady a zastupitelstva návrh na snížení ceny záměru prodeje bytového domu č. p. 596 v Riegrově ulici Hronov – 5 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 04. 03. 2014