živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 6/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, která se uskutečnila dne 27. března 2013

Rada města schvaluje:
1/6 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta – 4 pro, 1 se zdržel
2/6 - uzavření nájemní smlouvy č. 8/OM/13, na pozemek st.p.č. 325/18 o výměře 19 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání jako pozemku pod stavbou garáže. Nájemní smlouva přílohou – 5 pro
3/6 - podání výpovědi Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Hronov, ev.č. 505012, IČ 62731335 z nájemní smlouvy ze dne 15. 3. 2000 na část pozemku  p. p. č. 1084/1 a část p.p.č. 1084/5 a pozemku 1084/33 o celkové výměře pronajaté plochy 9724 m2 v k.ú. Hronov a z nájemní smlouvy ze dne 29. 3. 2004 na část pozemku p.p.č. 1204/1 a pozemek p.p.č. 1204/2 o celkové výměře pronajaté plochy 8819 m2 v k.ú. Hronov – 5 pro
4/6 - uzavření nájemní smlouvy č. 9/OM/13, na  pozemek st.p.č. 325/9 o výměře 20 m2 v k.ú. Hronov za účelem užívání jako pozemku pod stavbou garáže s cenou nájmu Kč 20,--/m2/rok, celkem Kč 400,--/rok. Smlouva přílohou - 5 pro.
5/6 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 18. 8. 2005, kterým se mění  nájemné na 80,-- Kč/rok za část pozemku p.č. 415 o výměře 40 m2 v k.ú. Hronov – 5 pro
6/6 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 19. 8. 2002, kterým se mění  nájemné na 150,-- Kč/rok za část pozemku p.č. 417 o výměře 15 m2 v k.ú. Hronov – 5 pro
7/6 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 19/OM/09 ze dne 1. 9. 2009, kterým se mění  nájemné  na 160,-- Kč/rok za část pozemku st. p.č. 60 o výměře 20 m2 v k.ú. Hronov – 5 pro
8/6 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 4/OM/09 ze dne 30. 3. 2009, kterým se mění  nájemné na 188,--Kč/rok za část  pozemku p.č. 273/7 o výměře 94 m2 v k.ú. Hronov – 5 pro
9/6 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2/OM/12 ze dne 30. 3. 2012, kterým se  mění  nájemné  na 210,-- Kč/rok za část pozemku p.č. 1466 o výměře 105 m2 v k.ú. Hronov – 5 pro
10/6 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 21. 2. 2002, kterým se mění  nájemné na 400,-- Kč/rok za  pozemek st. p.č. 325/7 o výměře 20 m2 v k.ú. Hronov – 5 pro
11/6 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 1. 1993, kterým  se  mění  nájemné  na 200,-- Kč/rok za část pozemku  p.č. 55/1 o výměře 100 m2 v k.ú. Velký Dřevíč – 5 pro
12/6 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29. 3. 2013,  kterým  se  mění  nájemné  na 216,--Kč/rok za část  pozemku  p.č. 273/7 a 273/2 o výměře 108 m2 v k.ú. Hronov – 5 pro
13/6 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 1. 11. 1994, kterým se mění  nájemné na 134,--Kč/rok za část pozemku p.č. 273/2 a 273/22 o celkové  výměře 67 m2 v k.ú. Hronov – 5 pro
14/6 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 20. 8. 2001, kterým se mění  nájemné na 162,--Kč/rok za část pozemku  p.č. 273/7 o celkové  výměře 81 m2 v k.ú. Hronov – 5 pro
15/6 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 28. 8. 2002, kterým se  mění  nájemné na 200,--Kč/rok za část  pozemku p.č. 417 o výměře 20 m2 v k.ú. Hronov – 5 pro
16/6 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 12. 11. 2012, kterým se  mění nájemné  na 380,--Kč/rok za část  pozemku p.č. 417 o výměře 38 m2 v k.ú. Hronov – 5 pro
17/6 - záměr nájmu nebytového prostoru na části pozemku p.p.č. 10001 k.ú. Hronov o výměře 109,02 m2 za účelem zřízení restauračního zařízení za minimální roční nájemné Kč 57 014,9,--/ na rok – 5 pro
18/6 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 3. 12. 2012 na byt č. 11, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 45,30 m2 (40,60 m2  plocha pro nájem), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2013, s nájemným Kč 49,50/m2/měs. – 5 pro
19/6 - dodavatele veřejné zakázky „Inventarizace a hodnocení dřevin v Hronově včetně návrhu výsadeb a podání žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí“ společnost Zahradní architektura, ing. Ivan Marek, Martinov 279, 277 13 Kostelec n. Lab., IČ 15855864, za nabídkovou cenu Kč 154 880,- včetně DPH – 5 pro
20/6 - prodej šedivé buňky ze zimního stadionu za cenu Kč 3 000,-- - 5 pro
21/6 - schvaluje složení komise pro hodnocení nabídek k výzvě „Poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na financování realizace stavby: Stavební úpravy zimního stadionu v Hronově“ takto:
 1)  Bc. Hana Nedvědová                          1) Mgr. Josef Thér
 2) Ing. Jaroslav Vít                                     2) Tereza Reimannová, Dis.
 3) Ing. Jiří Soukup                                     3) Ing. Jiří Polák
 4)   Ing. Ivana Stonjeková                        4) Dana Jermanová
 5) Ing. Jan Tomek                                     5) Ing. Lenka Vítová – 5 pro

Rada města revokuje:
22/6 - bod 16/3 z usnesení RM č. 3/2013 ze dne 13.2.2013 – 5 pro
23/6 - bod č. 30/3 z usnesení č. 3/2013 ze dne 13. února 2013 – 5 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
24/6 - pro záměr prodeje bytového domu č.p.596, Riegrova ul., Hronov včetně pozemku p.p.č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 616 m² (dle Usnesení ZM č.1/2011 ze dne 16.2.2011 a Usnesení ZM č.2/2011 ze dne 27.4.2011) změnu výchozí ceny záměru prodeje na Kč 2 900 000,-- (schválená cena není nižší než cena obvyklá) – 5 pro

Rada města bere na vědomí:
25/6 - informaci o stávajících nájemních smlouvách na pozemky se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Hronov – 5 pro
26/6 - informaci o stávající podnájemní smlouvě s panem Daliborem Zobalem na pozemky v zahradnictví v Lískách v k.ú. Žabokrky – 5 pro
27/6 - informaci o stávající nájemní smlouvě na část pozemku p.p.č. 1218 v k.ú. Zbečník – 5 pro
28/6 - kontrolu plnění usnesení RM č. 3, 4/2013 – 5 pro

Rada města ukládá:
29/6 - odboru majetek prošetřit možné pochybení firmy Elektro Comp vyplývající z uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkovým parcelám č. 1395/5, 1651 a 1660 k.ú. Hronov – 5 pro
30/6 - odboru majetek prokonzultovat předložený návrh zastínění oken u restaurace  Radnice s předsedou stavební komise panem Davidem Chmelařem, zjistit  kvalitu navrhovaných fólií a tím předejít znehodnocení oken – 5 pro
31/6 – odboru tajemníka reklamovat opadávající omítku a změnu zbarvení fasády na  budově základní školy na náměstí ve směru k divadlu – 5 pro
32/6 - odboru majetek navrhnout a zpracovat možnosti rozšíření míst pro parkování v okolí křižovatky Velký Dřevíč – Rokytník – 5 pro
33/6 - odboru majetek zpracovat koncept úpravy chodníkových těles v místě křižovatky Velký Dřevíč – Rokytník – 5 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 04. 2013