živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 6/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 21. března 2012

Rada města schvaluje:
1/6 – ověřovatele zápisu pana Antonína Hurdálka – 6 pro, 1 se zdržel
2/6 - uzavření nájemní smlouvy č. 2/OM/12 na  nájem části pozemku p.p.č. 1466 v k.ú. Hronov o výměře 105 m2 ke zřízení zahrádky – 7 pro
3/6 - uzavření nájemní smlouvy č. 1/OM/12 na část pozemku p.p.č. 273/7 o výměře 55 m2  a části pozemku p.p.č. 273/22 o výměře 44 m2  v k.ú. Hronov –  7 pro
4/6 - použití způsobu řešení izolace proti zemní vlhkosti dle předloženého materiálu na budově ZŠ Palackého Hronov za celkovou nabídkovou cenu Kč 168 157,20,- vč. DPH (Kč 140 131,- bez DPH) firmou ISOTEC spol. s r.o., Smetanova 140, 514 03 Teplice, IČ: 49098357 – 7 pro
5/6 - uzavření dodatku č. D/2/12/2 k nájemní smlouvě č. NP/09/03, uzavřené s panem Štěpánem Matyskou, bytem E. Krásnohorské 956, Hronov, kterým se mění výše nájemného na částku Kč 15.233,-/měs. s účinností  od 1. 4. 2012 – 7 pro
6/6 - ceny za praní prádla v prádelně Hronov, Havlíčkova 656, od 01.04.2012 v této výši: Kč 22,04 za 1 kg prádla pro odbory MěÚ Hronov; Kč 22,04 + 20 % DPH za 1 kg prádla pro příspěvkové organizace města Hronova – 7 pro
7/6 - poskytnutí finanční podpory ve výši Kč 2000,-- Skalní záchranné službě v CHKO Broumovsko, Náchodská 530, Velké Poříčí 549 32, IČO 70 15 63 87, zastoupené náčelníkem Bohumilem Šustkem. Příspěvek bude využit na podporu činnosti v roce 2012 – 7 pro
8/6 - zapůjčení areálu koupaliště SDH Velký Dřevíč na pořádání těchto akcí: Dřevíčská lávka a večerní taneční zábava dne 23. 6. 2012 od 12.00 h do 01.30 h; Dětský den (pořádá společně s TJ Sokol Velký Dřevíč) – 24. 6. 2012 od 13.00 do 18.00 hodin – 7 pro

Rada města neschvaluje:
9/6 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 15. 11. 2011, na byt č. 12, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 48,72 m2 (plocha pro nájem je 45,22 m2), v Riegrově ulici čp. 596, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2012, za nájemné Kč 39,-/m2/měs. – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
10/6 - záměr úplatného převodu (formou kupní smlouvy) pozemků parcelní číslo 682/3 a 682/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 243 a 95 m2) v katastrálním území Velký Dřevíč z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 7 pro
11/6 - podání žádosti o úplatný převod (formou kupní smlouvy) pozemků parcelní číslo 682/3 a 682/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 243 a 95 m2) v katastrálním území Velký Dřevíč z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov,  IČ 00272680 – 7 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit:
12/6 - záměr prodeje  pozemku  p.p.č. 35/3 o výměře 251 m2 a části st.p.č. 15 o výměře cca 240 m2 v k.ú. Malá Čermná k využití pro podnikatelskou činnost, za cenu prodeje Kč 300,--/m2 – 7 pro
13/6 - prominutí úhrady úroků z prodlení ve výši Kč 48 700,52 panu Jaroslavu Vaňkovi, bytem Zámecká 19, Teplice nad Metují -  5 pro, 2 proti    

Rada města jmenuje:
14/6 - členem Povodňové komise města Hronova pana Václava Králíčka z Povodí Labe, s. p. – zajištění obsluhy na jezu Freiwald – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
15/6 - rezignaci pana Jana Pavlise na členství v Povodňové komisi města Hronova ke dni 16. 3. 2012, a to v souvislosti s demolicí stavby MVE – 7 pro
16/6 - zápis z jednání sociální komise č. 9 – 7 pro
17/6 - zprávu HC Wikov Hronov o hokejové sezóně 2011 – 2012 – 7 pro
18/6 - žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Hronově o vysázení stromů kolem hřbitova – 7 pro

Rada města ukládá:
19/6 - OM předložit možnost navýšení nájemného v městských bytech – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 27. 03. 2012