živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 5/2021

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2021

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/5/34/1 - záměr snížení plochy nájmu dle nájemní smlouvy se Statkem Stárkov s.r.o. ze dne 11. 7. 2003 a jejích dodatků, z původní výměry 81.369 m2 pronajatých pozemků na výměru 74.920 m2 a snížení nájemného z původních 16.273 Kč/rok na 14.984 Kč/rok z důvodu odprodeje pozemků parc. č. 415 o výměře 253 m2 a parc. č. 585/1 o výměře 3327 m2 a snížení výměry pozemku parc. č. 587/1 (pozemek byl rozdělen geometrickým plánem na pozemek parc. č. 587/1 o výměře 30772 m2, který zůstává v nájmu a pozemek parc. č. 587/3 o výměře 2869 m2, který byl prodán).
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/5/47/1 - záměr pronájmu nebytového prostoru na adrese Husova 367, Hronov o celkové výměře 70,6 m² na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné dle platného ceníku.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/5/48/1 - záměr zmenšení plochy nájmu pozemku parc. č. 99/1 v k. ú. Hronov z původních 144 m2 na 138 m2 s nájemným ve výši 276 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/5/50/1 - přijetí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČO 62726226.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/5/51/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 9, 1+1, byt s kvalitou standard o celkové výměře 47,44 m² (plocha pro nájem 45,72 m²) v ulici Nerudova 314, Hronov ke dni 28. 2. 2021.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/5/52/1 - smlouvu o výpůjčce se SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Malá Čermná, se sídlem nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 62730975.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/5/53/1 - záměr výpůjčky částí pozemků č. 1124, ostatní plocha v k.ú. Hronov a parc. č. 192/1, trvalý travní porost v k. ú. Zlíčko za účelem osazení informační tabule a pískovcového směrníku projektu "Cesta psa Voříška" dle vyznačení ve snímcích katastrálních map.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/5/54/1 - uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci sociální služby sociální rehabilitace podporované zaměstnávání se společností Aspekt z.s.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
         
9/5/55/1 - dodavatelem akce „Chodník v Husově ul. Hronov“ firmu SILVAGRO s.r.o., Zábrodí 120, 54941 Zábrodí, IČ: 27476162, za nabídkovou cenu 1 094 145,28 Kč bez DPH (1 323 915,79 s DPH).
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/5/57/1 - poskytnutí dotace Královéhradeckému kraji, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546, ve výši 32.300,00 Kč, která je určena na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou, linka 640116, resp. linka 642351, v období 13. 12. 2020 – 11. 12. 2021.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/5/57/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronov na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546, a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 00272680.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/5/59/1 - uzavření smlouvy č. 1190900517 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na Obnovu ploch zeleně v Hronově.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města neschvaluje:  
13/5/56/1 - dodavatelem projektové dokumentace rekonstrukce mostu č. 39c – 2 ve Velkém Dřevíči společnost ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o., Plhovská 1100, 54701Náchod s nabídkovou cenou 287.000 Kč bez DPH (347.270 Kč s DPH).
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města doporučuje:  
14/5/49/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy č. 2/OM/2021 na prodej pozemku parcelní č. 1608/5 o výměře 39 m2 v k. ú. Hronov za cenu 22.000 Kč.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/5/58/1 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 300.000,00 Kč Muzeu Náchodska, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930, která je určena na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska a Jiráskova muzea v Hronově v roce 2021.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/5/58/2 - zastupitelstvu města schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, č. smlouvy 01/2021, s Muzeem Náchodska, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 03. 2021