živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 5/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 15.03.2017

Rada města schvaluje:
1/5/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou 
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1

2/5/60/1 - ceny za praní prádla v prádelně Hronov, Havlíčkova 656, od 01.04.2017 v této výši: 24,32 Kč za 1 kg prádla pro odbory MěÚ Hronov; 24,32 Kč + 21 % DPH za 1 kg prádla pro příspěvkové organizace města Hronova.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

3/5/61/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 6/OM/2017 na nájem části pozemku parc. č. 524 o výměře 250 m2 v k.ú. Hronov k účelu užívání jako zahrádku. Nájemné činí 500,- Kč/rok.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

4/5/64/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 7. 7. 2014, na byt č. 10, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 31,33 m2 (stejná plocha pro nájem), v ulici Riegrova 458, Hronov, za nájemné 49,50 Kč/m2/měs. na dobu určitou do 31. 12. 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

5/5/66/1 - vydání směrnice č. 01/2017 – Zadávání zakázek malého rozsahu.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

6/5/67/1 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 2. 12. 2016 na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 45,49 m2 (plocha pro nájem je 43,80 m2), s nájemným 50 Kč/m2/měs. v ulici Nerudova 314, Hronov na dobu určitou do 31. 3. 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

7/5/69/1 - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 02/2017/OM/ŠIM, č. zhotovitele 18417 na akci: Stavební úpravy bytu č. 3, na adrese Divadelní čp. 512 v Hronově. Dodavatel MOVIS Hronov s. r.o., nám. Čs. armády 1, 549 31 Hronov, IČ: 25983181, DIČ: CZ25983181. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přílohou
Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0

8/5/70/1 - smlouvu o pronájmu prostoru sloužícího podnikání s nájemcem ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 za měsíční nájemné 1608,67 Kč. 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
9/5/71/1 - ceník za ubytování a služby Autokempu Velký Dřevíč pro sezonu 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města doporučuje:
10/5/63/1 - ZM schválit záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 695 o výměře 12 m2, části pozemku parcelní číslo 1630 o výměře 1 m2 a části pozemku parcelní číslo 796 o výměře 11 m2 v k. ú. Hronov pro stavbu trafostanic.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města neschvaluje:
11/5/62/1 - přemístění dopravní značky B28 „Zákaz zastavení“ v ulici Padolí v katastru Zbečník, obce Hronov, ze stávajícího umístění před č. p. 227 na nové místo před č. p. 182.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

12/5/68/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 48,78 m2 (plocha pro nájem 46,19 m2), v ulici Divadelní 512, Hronov za nájemné 50 Kč/m2/měs., na dobu určitou do 30. 6. 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města ukládá:
13/5/62/2 - odboru majetek zajistit osazení dopravní značky Zákaz zastavení po celé pravé straně ulice Padolí ve směru od Žabokrk směrem k Wikovu
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 03. 2017