živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 5/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 13. března 2013

Rada města schvaluje:
1/5 - ověřovatele zápisu pana Antonína Hurdálka – 6 pro, 1 se zdržel
2/5 - podání výpovědi Tělovýchovné jednotě Sokol Velký Dřevíč, IČ 46523464, z nájemní smlouvy ze dne 19. 9. 1995 na část pozemku p. p. č. 122/1 o výměře 1000 m2 v k. ú. Velký Dřevíč – 7 pro
3/5 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 3. 12. 2012 na byt č. 7, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 33,30 m2 (plocha pro nájem je 33,30 m2), v Riegrově ulici čp. 458, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2013, s nájemným Kč 50,56/m2/měs. – 7 pro
4/5 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 10. 8. 2012 na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 61,84 m2 (plocha pro nájem je 53,34 m2), v Riegrově ulici čp. 596, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2013, s nájemným Kč 49,50/m2/měs. – 7 pro
5/5 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 13. 12. 2012 na byt č. 15, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové výměře 66,74 m2 (stejná plocha pro nájem), v Riegrově ulici čp. 458, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2013, s věcně usměrňovaným nájemným Kč 29,24/m2/měs. – 7 pro
6/5 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne3. 12. 2012 na byt č. 12, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 33,70 m2 (30,95 m2 plocha pro nájem), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2013, s nájemným Kč 49,50/m2/měs. – 7 pro
7/5 - uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 16. 2. 2011 na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 61,72 m2 (plocha pro nájem je 55,61 m2), v Nerudově ulici čp. 402, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2013, za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 7 pro
8/5 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova č.p. 520, Hronov“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, výzvou zadavatele ze dne 18.1.2013 – 7 pro
9/5 - přidělení veřejné zakázky „Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova č.p. 520, Hronov“, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, výzvou zadavatele ze dne 18.1.2013, uchazeči  Sdružení ,,Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova“, vedoucí účastník sdružení Jan Kudláček, další člen sdružení Radek Ducháč, další člen sdružení Petr Klikar; se sídlem vedoucího účastníka sdružení: Spojovací 923, 518 01 Dobruška, se sídlem dalšího člena sdružení: Novoměstská 11, 547 01 Náchod, se sídlem dalšího člena sdružení: Port-Artur 296, 549 31 Hronov; IČ vedoucího účastníka sdružení: 74930559, IČ dalšího člena sdružení: 45916551, IČ dalšího člena sdružení: 62719491 za nabídkovou cenu Kč 2 510 000,-- bez DPH a bez rezervy (Kč 3 037 100,-- vč. DPH a bez rezervy) – 7 pro
10/5 - uzavření nájemní smlouvy č. 7/OM/13 se Zemědělským družstvem Velké Poříčí se sídlem Velké Poříčí okr. Náchod, adresa pro doručování  Na Kopci 574, 549 32 Velké Poříčí, IČ 48171026, na nájem pozemků p.p.č. 1416, 1417, 1418, 1419, 1420/21, 1421, 1422, 1423/1 a 1671 v k.ú. Hronov o celkové výměře 38648 m2 k zemědělskému podnikání na dobu neurčitou od 1. 10. 2013. Smlouva přílohou – 7 pro
11/5 - záměr nájmu části pozemku p.p.č. 524 o výměře 250 m2 v k.ú. Hronov za účelem užívání jako pozemku ke zřízení zahrádky s cenou nájmu Kč 2,--/m2/rok, celkem Kč 500,--/rok – 7 pro
12/5 - vyhlášení výzvy k podání cenové nabídky na zpracování „Inventarizace a hodnocení dřevin v Hronově včetně návrhu výsadeb a podání žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí“ – 7 pro
13/5 - jako dodavatele stavebních prací akce „Rekonstrukce chodníku J. z Poděbrad“ firmu SVOBODA a.s., Školní 201, 549 81 Meziměstí. IČ: 287965578 za nabídkovou cenu Kč 882 739,- vč. DPH (Kč 729 536,- bez DPH). Smlouva přílohou – 7 pro
14/5 - vyřazení nabídky uchazeče CES – EKO s.r.o., Dolská 126, 549 31 Hronov, IČ:28846249, z dalšího posuzování z důvodu nesplnění podmínek výzvy na akci „Rekonstrukce chodníku J. z Poděbrad“, konkrétně nedoložení Základních kvalifikačních předpokladů dle odst. 1 § 53 zákona 137/2006 Sb. – 7 pro
15/5 - ceny za praní prádla v prádelně Hronov, Havlíčkova 656, od 01.04.2013 v této výši: Kč 26,35 za 1 kg prádla pro odbory MěÚ Hronov; Kč 26,35 + 21 % DPH za 1 kg prádla pro příspěvkové organizace města Hronova – 7 pro
16/5 - od 1.4.2013 ředitelce Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, Mgr. Ivě Doudové osobní příplatek – 7 pro
17/5 - pořadí nabídek výběrového řízení na dodavatele služby s názvem „Nákup služeb k zajištění realizace všech aktivit projektu (aktivita č. 1 až 5)“ realizované v rámci projektu Dílna efektivity města Hronova, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00092, takto:
 1. DATRON a.s., Vachkova 3 008, 470 01 Česká Lípa, IČ: 43227520, nabídková cena Kč 1 739 980,- vč. DPH
 2. TOTAL SERVICE s.r.o., Jankovcova 53, 170 00 Praha 7, IČ: 25618067,  nabídková cena Kč 1 815 000,- vč. DPH - 7 pro
18/5 - dodavatele služby s názvem „Nákup služeb k zajištění realizace všech aktivit projektu (aktivita č. 1 až 5)“ realizované v rámci projektu Dílna efektivity města Hronova, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00092, firmu DATRON a.s., Vachkova 3 008, 470 01 Česká Lípa, IČ: 43227520, za nabídkovou cenu Kč 1 739 980,- vč. DPH (Kč 1 438 000,- bez DPH) – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
19/5 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. „IV – 12 – 2003276/VB; /1“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Smlouva přílohou – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
20/5 - zánik nájemní smlouvy uzavřené, na část pozemku p.p.č. 524 o výměře 250 m2 v k.ú. Hronov ke dni 29.12.2012 – 7 pro
21/5 - informaci o stávajících nájemních smlouvách na pozemky – 7 pro
22/5 – kontrolu plnění RM č. 1, 2/2013 – 7 pro
23/5 – informace z diskuse

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 03. 2013