živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 5/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 7. března 2012

Rada města schvaluje:
1/5 – ověřovatele zápisu pana Františka Holmana – 6 pro, 1 se zdržel
2/5 - Evidenční list, který tvoří nedílnou součást Smlouvy o nájmu bytu, uzavřené mezi MŠ Hronov – Velký Dřevíč, dle přílohy – 7 pro
3/5 - výměnu bytu z bytu č. 6, 1+1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 68,32 m2 v Jungmannově ulici čp. 107, Hronov za byt č. 5, 1+2, byt se standardním vybavením o velikosti 53,60 m2, v ulici Riegrova čp. 458, Hronov s nájemní smlouvou na dobu určitou od 1. 4. 2012 do 31. 12. 2012 za nájemné Kč 45,--/m2/měs. – 7 pro
4/5 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 44,89 m2, v ulici Nerudova čp. 314, Hronov s nájemní smlouvou na dobu určitou od 1. 3. 2012 do 31. 5. 2012 s nájemným Kč 45,-/m2/měs. – 7 pro
5/5 - uzavření Dodatku č. 2 k SOD č. 02/Kaj/2011 dle přílohy s dodavatelskou firmou EUROVIA CS, a.s., Závod Hradec Králové, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČ: 45274924 ke stavební akci: „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí – II. etapa“, číslo projektu CZ.3.22/1.1.00/08.00655, který se týká úpravy termínu dokončení stavby na 16. 3. 2012. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti. Dodatek přílohou – 7 pro
6/5 - záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 1466  v k.ú. Hronov o výměře 130 m2 za účelem zřízení zahrádky s cenou pronájmu Kč 1,--/m2/rok a části pozemku o výměře 20 m2 za účelem užívání jako pozemku pod dočasnou garáží s cenou pronájmu Kč 5,--/m2/rok – 7 pro
7/5 - výpověď z nájmu bytu č. 1, byt se standardním vybavením, 1+1, o celkové rozloze 61,84 m2, v přízemí domu čp. 596 v Riegrově ulici, Hronov – 7 pro
8/5 - výpověď z nájmu bytu č. 13, 1+1, byt se standardním vybavením, o velikosti 49,20 m2, v ulici Divadelní čp. 512, Hronov – 7 pro
9/5 - nájemce bytu č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 35,73 m2 (plocha pro nájem 34,73 m2), v ulici Riegrova čp. 458, Hronov s nájemní smlouvou na dobu určitou od 1. 4. 2012 do 31. 12. 2012 za nájemné Kč 45,-/m2/měs. – 7 pro
10/5 - ukončení nájemní smlouvy na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 36,70m2 (plocha pro nájem 35,20 m2), v Riegrově ulici čp. 458, Hronov k 31. 3. 2012 – 7 pro
11/5 - „Kritéria pro přijetí do DPS“ dle přílohy – 7 pro
12/5 - aby se město Hronov připojilo k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ –       7 pro
13/5 - ředitelce Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, osobní příplatek s účinností od 1. 3. 2012 – 7 pro
14/5 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 2.000,-- TJ Sokol Zbečník, zastoupený předsedou Mgr. Ludvíkem Vlachem, na pořádání Dětského karnevalu dne 10. 3. 2012 v tělocvičně ve Zbečníku – 7 pro

Rada města neschvaluje:
15/5 - poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Společnost železniční výtopna Jaroměř, Nádražní 227, 551 01 Jaroměř, zastoupenému jednateli Bohuslavem Škodou a Ladislavem Havránkem, IČO 48621919. Příspěvek ve výši Kč 10.000,-- se poskytuje na úhradu nákladů spojených s provozem historických výletních vlaků v roce 2012 – 7 pro
16/5 - nabídku firmy LK – DOS s. r. o. ohledně pronájmu měřiče rychlosti pro potřeby Městské policie Hronov – 7 pro
17/5 - poskytnutí finančního příspěvku lyžařskému oddílu TJ Hronov na činnost – provozování lyžařského vleku na svahu v Žabokrkách – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
18/5 - vyhlášení veřejného výběru na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 36,70m2 (plocha pro nájem 35,20 m2), v Riegrově ulici čp. 458, Hronov za základní nájemné Kč 45,--/m/2/měs. – 7 pro
19/5 - postup odboru tajemníka v přípravě projektové dokumentace na stavební úpravy komunikace Červená ulice – 7 pro
20/5 - přehled uzavření mateřských škol v Hronově v období letních prázdnin v roce 2012 dle přílohy – 7 pro
21/5 - kontrolu plnění usnesení RM č. 1, 2/2012 – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
22/5 - vyslovení nezájmu o objekt pěchotního srubu na pozemcích p.č. 631/1 a 631/2 v k.ú. Zbečník – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
23/5 - pro záměr prodeje bytové jednotky č. 76/2, o velikosti 1+1, celkové výměře 44,38 m², v bytovém domě č.p.76, Husova ul., Hronov se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4438/47049 na společných částech domu č.p.76 a pozemku p.p.č. 422 v k.ú. Hronov, výchozí cenu záměru prodeje Kč 240 000,-- - 6 pro, 1 proti

Rada města revokuje:
24/5 – bod č. 6/2 z usnesení č. 2/2012 ze dne 25. ledna 2012 – 7 pro
25/5 – bod č. 5/4 z usnesení č. 4/2012 ze dne 22. února 2012 – 7 pro
26/5 – bod č. 7/3 z usnesení č. 3/2012 ze dne 8. února 2012 – 7 pro

Rada města ukládá:
27/5 - OM připravit materiál „parkovací kotouče“ a zapracovat do něj připomínky a návrhy členů rady – 7 pro
28/5 - panu místostarostovi a ředitelce KIS Hronov projednat s organizátory akce Music for Tibet finanční zajištění v příštích letech – 7 pro
29/5 - tajemníkovi zajistit ve spolupráci se správci jednotlivých kapitol aktualizaci materiálu „seznam potřebných akcí“, a to hlavně předpokládaných cen za realizaci - 7 pro
30/5 - tajemníkovi připravit materiál, na jehož základě by město rozhodovalo o případné pomoci TJ Sokol Rokytník při řešení havarijního stavu topení v rokytenské sokolovně – 7 pro
31/5 - tajemníkovi zajistit součinnost pokládky NN a kabelů VO v lokalitě na Šedivé hoře – 7 pro
32/5 - tajemníkovi zajistit, aby se všichni vlastníci nemovitostí v ulici Pod Kleprlíkovou horou napojili do dešťové kanalizace – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 03. 2012