živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 4/2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 07. 03. 2018

Rada města schvaluje:
1/4/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Pavla Zimu, DiS.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/4/21/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 108, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 111,40 m² (plocha pro nájem 102,28 m²) v ulici Na Drahách 924, Hronov ke dni 30.4.2018.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/4/22/3 - Varianta B - dle Směrnice č. 01/2017, Pravidla pro pronajímání bytů v majetku města Hronova, čl. II, bod 1) a čl. IV, bod 2), uzavření nájemní smlouvy na byt č. 108, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 111,40 m² (plocha pro nájem 102,28 m²) v ulici Na Drahách 924, Hronov za základní nájemné 5 157,- Kč/měs, na dobu určitou 2 let od 1. 5. 2018 s možností výpovědi ze strany pronajímatele v tříměsíční výpovědní době v případě potřeby nájmu bytu pro služební účely a složením jistoty ve výši trojnásobku základního nájemného před podpisem nájemní smlouvy
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo se: 0

4/4/27/1 - přijetí věcných darů Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, a to ve formě motomedu v hodnotě 99.999,00 Kč od Delfín travel s.r.o., Biskupská 1754/3, 110 00 Praha 1, IČ 27643298 a ve formě zahradní houpačky v hodnotě 9.590,00 Kč od PENZO s.r.o., Dělnická 782, 506 01 Jičín, IČ 28803833.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/4/28/1 - ceny za praní prádla v prádelně Hronov, Havlíčkova 656, od 01.04.2018 v této výši: 29,32 Kč za 1 kg prádla pro odbory MěÚ Hronov 29,32 Kč + 21 % DPH (tj. 35,48 Kč) za 1 kg prádla pro příspěvkové organizace města Hronova.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/4/29/1 - aby Kulturní a informační středisko Hronov uzavíralo smlouvy o nájmu nebytových prostor, které má ve výpůjčce, bez předchozího souhlasu zřizovatele, pokud doba nájmu nepřekročí 30 dní.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/4/30/1 - poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva žen A v I. národní lize v období leden - červen 2018.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/4/30/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 03/2018 s Volejbalovým klubem Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/4/31/1 - uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní N. P.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/4/32/1 - uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,00 Kč panem Danielem Suchým, Městu Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/4/35/1 - uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 4/OM/2018 na pozemku p. č. 54 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/4/36/1 - text výzvy k podání nabídek na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na financování realizace stavby Městský úřad Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/4/36/2 - komisi pro posouzení nabídek na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na financování realizace stavby Městský úřad Hronov v tomto složení: Ing. Jaroslav Vít, Jaroslav Jeništa ml., Ing. Ivana Stonjeková, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Věra Řehůřková, náhradník - David Pavlíček.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/4/36/3 - vyzvat ke zpracování nabídky na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na financování realizace stavby Městský úřad Hronov tyto subjekty: Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s, Československá obchodní banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Raiffeisenbank a.s.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/4/37/1 - text odpovědi na Petici "Za opravu chodníků v ulicích Palackého a Nerudova".
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/4/40/1 - vyhlášení výzvy k podání nabídek v rámci veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění dle předložené Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace. Předmětem zakázky jsou stavební práce na akci „Městský úřad Hronov“. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

17/4/41/1 - uzavření Smlouvy o dílo na stavební akci „Rozšíření veřejného osvětlení ul. Na Louce, Hronov“ mezi Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680 jako objednatelem a firmou Eltym Hronov, spol. s r.o., Husova 207, 549 31 Hronov, IČ: 25262033 jako zhotovitelem za nabídkovou cenu 1 619 046,94 Kč bez DPH (1 959 046,80 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

18/4/43/1 - složení komise pro otevírání obálek veřejné zakázky "Městský úřad Hronov": Bc. Hana Nedvědová (Mgr. Pavel Zima, DiS.), Mgr. Josef Thér (MVDr. Tomáš Strnad), Ing. arch. Michal Ježek (Ing. Tomáš Kulíček), Ing. Václav Soukup (Ing. Jiří Polák), Michaela Kajnarová (Ing. Lenka Vítová), Pavel Topolnickyj (Libor Lelek), Ing. Jiří Vejvoda (Ing. Jaroslav Jeništa)
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

19/4/43/2 - komisi pro hodnocení nabídek veřejné zakázky "Městský úřad Hronov" ve složení: Bc. Hana Nedvědová (Mgr. Pavel Zima, DiS.), Mgr. Josef Thér (MVDr. Tomáš Strnad), Ing. arch. Michal Ježek (Ing. Tomáš Kulíček), Ing. Václav Soukup (Ing. Jiří Polák), Michaela Kajnarová (Ing. Lenka Vítová), Pavel Topolnickyj (Libor Lelek), Ing. Jiří Vejvoda (Ing. Jaroslav Jeništa)
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

20/4/44/1 - uzavření Smlouvy o dílo na projekt „Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457 ve výši 163 200 Kč bez DPH (DPH 21% 34 272,- Kč, 197 472,- Kč vč. DPH) s firmou Východočeská rozvojová s.r.o., Sadová 1539, Nové Město nad Metují 549 01, IČ: 287 71 044.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

21/4/46/1 - výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadanou v režimu pro zjednodušené podlimitní řízení dle §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na projekt „Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna“.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

22/4/46/2 - složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na projekt „Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna“. Složení komise a náhradníků Bc. Hana Nedvědová (Mgr. Josef Thér), Ing. Lenka Vítová (Šárka Šimonová), Ing. Martin Zapletal (Ing. Tomáš Tykal)
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města neschvaluje:
23/4/22/1 -Varianta A - záměr pronájmu bytu č. 108, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 111,40 m² (plocha pro nájem 102,28 m²) v ulici Na Drahách 924, Hronov za minimální nájemné 50,- Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo se: 0

24/4/22/2 -Varianta A - výběrovou komisi pro výběr nájemce bytu č. 108, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 111,40 m² (plocha pro nájem 102,28 m²) v ulici Na Drahách 924, Hronov ve složení Bc. Hana Nedvědová, Ing. Lenka Vítová a Irena Lelková
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
25/4/39/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 35/3 o výměře cca 45 m2 a části pozemku st. p. č. 15 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Malá Čermná s cenou prodeje 300 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo se: 0

26/4/45/1 – zastupitelstvu města schválit partnerskou smlouvu uzavřenou mezi příjemcem Městem Hronov a partnerem Městysem Velké Poříčí v rámci projektu „Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

27/4/45/2 – zastupitelstvu města schválit partnerskou smlouvu uzavřenou mezi příjemcem Městem Hronov a partnerem Obcí Žďárky v rámci projektu „Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/4/45/3 – zastupitelstvu města schválit partnerskou smlouvu uzavřenou mezi příjemcem Městem Hronov a partnerem Městem Stárkov v rámci projektu „Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

29/4/45/4 – zastupitelstvu města schválit partnerskou smlouvu uzavřenou mezi příjemcem Městem Hronov a partnerem Obcí Vysoká Srbská v rámci projektu „Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457. Smlouva přílohou
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

30/4/45/5 – zastupitelstvu města schválit finanční spoluúčast v rámci realizace projektu „Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457 ve výši 44 180,13 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města nedoporučuje:
31/4/34/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1433/12 o výměře 399 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

32/4/42/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1650 o výměře cca 11 m2 a 1649 o výměře cca 27 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města revokuje:
33/4/38/1 - bod č. 39/8/96/2 a č. 40/8/96/3 z usnesení č. 8/2017 ze dne 12.4.2017
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města stanovuje:
34/4/47/1 - celkový počet zaměstnanců MěÚ v Hronově k 1.3.2018 na 51.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města ukládá:
35/4/28/2 - paní tajemnici prověřit efektivnost městské prádelny.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 03. 2018