živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 4/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronov, které se uskutečnilo dne 02.03.2016

Rada města schvaluje:
1/4/000 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta – 5 pro, 1 se zdržel
2/4/42/1 - ceny za praní prádla v prádelně Hronov, Havlíčkova 656, od 01.03.2016 v této výši: Kč 26,47 za 1 kg prádla pro odbory MěÚ Hronov Kč 26,47 + 21 % DPH za 1 kg prádla pro příspěvkové organizace města Hronova.
                Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/4/43/1 - záměr pronájmu nebytového prostoru restaurace na koupališti ve Velkém Dřevíči, o výměře 139,22 m2 na dobu určitou od 1. 5. 2016 do 30. 09. 2016, s podmínkou složení pětiměsíčního minimálního nájemného předem ve výši Kč 22 500,- a tříměsíční zálohy na služby ve výši Kč 24 000,--                Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/4/44/1 - udělení souhlasu k uzavření podnájemní smlouvy na byt. č. 7, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 68,70 m2 s příslušenstvím, s balkonem o výměře 3,65 m2 a sklepem 2,25 m2 ve 3. podlaží domu Žabokrky 62, Hronov.
                Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/4/45/1 - cenu práce s vysokozdvižnou plošinou MP-16 - Kč 400,00/Mh bez DPH (484,00 s DPH) + dopravné za každý ujetý km Kč 15,00 bez DPH (Kč 18,15 s DPH) a cenu dopravy dříví - za každý ujetý km Kč 25,00 bez DPH (Kč 30,25 s DPH)
                Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/4/47/1 - rozpočtové opatření č. 02/2016/RM.
                Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
7/4/49/1 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Stavební úpravy kuchyně ZŠ a MŠ Hronov, Čapkova 193“ zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dne 21.1.2016
                Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
8/4/49/2 - vyloučení uchazeče DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí, IČ 25283383 z účasti v zadávacím řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky „Stavební úpravy kuchyně ZŠ a MŠ Hronov, Čapkova 193“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek
                Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
9/4/49/3 - přidělení veřejné zakázky „Stavební úpravy kuchyně ZŠ a MŠ Hronov, Čapkova 193“, zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dne 21.1.2016 uchazeči MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ 25968807 za nabídkovou cenu Kč 7 774 501,-- bez DPH (Kč 9 407 146,21 vč. DPH).
               Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Rada města bere na vědomí:
10/4/48/1 - Zprávu o stavu veřejného pořádku v územní působnosti OOP ČR Hronov v roce 2015.   
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

11/4/000 – ostatní informace v bodu Různé
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Rada města doporučuje:
12/4/46/1 - zastupitelstvu města ponechat měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 01.05.2016 ve stávající výši.
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 04. 03. 2016