živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 4/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 25. února 2015

Rada města schvaluje:
1/4 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 6 pro, 1 se zdržel
2/4 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 50.000,00 Volejbalovému klubu Hronov, se sídlem v Hronově, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, s tím, že příspěvek bude použit výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva žen A v I. národní lize v roce 2015 – 7 pro
3/4 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 50.000,00 Fotbalovému klubu AFK Hronov, o. s., se sídlem v Hronově, Zbečníku, Padolí 188, 549 31 Hronov, s tím, že příspěvek bude použit výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v I. krajské B třídě v roce 2015 – 7 pro
4/4 - uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 17.12.2003 mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31  Hronov, IČ 00272680, a Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500,  549 31  Hronov, IČ 71196994, dle přílohy – 7 pro
5/4 - poskytnutí příspěvku Českému červenému kříži, úřadu oblastního spolku ČČK Náchod, se sídlem Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČ 00426202, na jeho činnost v roce 2015 ve výši Kč 5.000,00 – 7 pro
6/4 - poskytnutí finančního příspěvku pro AMK-BESIP dětské dopravní hřiště v Náchodě, 1. máje 16, 547 01 Náchod, IČ 71167471, ve výši Kč 6.000,00 na činnost v oblasti prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v roce 2015 – 7 pro
7/4 - ceny za praní prádla v prádelně Hronov, Havlíčkova 656, od 01.03.2015 v této výši: Kč 21,32 za 1 kg prádla pro odbory MěÚ Hronov; Kč 21,32 + 21 % DPH za 1 kg prádla pro příspěvkové organizace města Hronova – 7 pro
8/4 – uzavření smlouvy o výpůjčce na  nemovitost - pozemek parc. č. 77 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 161 m2, jehož součástí je stavba – budova s č. p. 90, jiná stavba (rodný domek A. Jiráska) v ulici Jiráskova, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. a obec Hronov u Katastrálního úřadu v Náchodě (včetně stavby) s Regionálním muzeem v Náchodě, Masarykovo náměstí čp. 1, 547 01 Náchod, IČ 00084930 na dobu neurčitou. Smlouva přílohou – 7 pro
9/4 – uzavření smlouvy o výpůjčce na nebytové prostory o výměře 283,76 m2 ve 3. nadzemním podlaží (dvě výstavní haly se schodištěm a ochozem) v budově č. p. 500 na nám. Čs. armády, která je součástí pozemku parc. č. 1, vše  zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území a obec Hronov u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, katastrální pracoviště v Náchodě s Regionálním muzeem v Náchodě, Masarykovo náměstí č. p. 1, 547 01 Náchod, IČ 00084930 na dobu neurčitou. Smlouva přílohou – 7 pro
10/4 – provoz zimního stadionu do 29. 3. 2015 – 7 pro
11/4 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 1. 4. 2010 s firmou Wikov MGI a. s., IČ 26491826, se sídlem Zbečník 356, 549 31 Hronov. Dodatek přílohou – 6 pro, 1 se zdržel
12/4 - uzavření Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č. 9/40/15/0039/Ha/F týkající se stavby „Oddílná kanalizace u č.p. 142 k. ú. Zbečník - Hronov“ mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ: 70947996 vykonávající práva Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546 a městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 za jednorázovou peněžitou náhradu Kč 39 954,- vč. DPH (Kč 33 020,- bez DPH). Smlouva přílohou – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
13/4 – informaci o připraveném řešení MK Tyršova, žádost pana Macury ohledně zajištění Hronovského jablíčka

Rada města ukládá:
14/4 - finančnímu odboru předložit přehled městem poskytnutých příspěvků v roce 2014 (subjekt, částka, účel) – 7 pro
15/4 – místostarostovi sdělit předsedovi bezpečnostní komise kontakty na členy komise


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 06. 03. 2015