živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 4/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo
dne 16.2.2011 od 18.30 hodin v předsálí Sálu Josefa Čapka

Rada města schvaluje:
1/4  - ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théra  - 6 pro, 1 se zdržel
2/4 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 05.11.2004, uzavřený mezi městem Hronov a Domovem odpočinku ve stáří "Justynka" se sídlem Hronov, Komenského náměstí čp. 212, 549 31  Hronov, IČ 62726226 - 7 pro
3/4 - záměr  pronájmu nebytového prostoru v objektu Domov ve stáří Justynka Hronov:
         - provozovna masáží o velikosti 34,67 m 2 za základní nájemné Kč 18 142,-/rok
         - provozovna oční optiky o velikosti 35,17 m2 za základní nájemné Kč 18 407,-/rok
         - provozovna kadeřnictví o velikosti 37,67 m2 za základní nájemné Kč 19 318,-/rok
         s nájemní smlouvou na dobu neurčitou od 1. 4. 2011 – 7 pro
4/4 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 19.8.2002, dodatku ke smlouvě ze dne 3.10.2005 a dodatku k nájemní smlouvě č. 6/OM/08 ze dne 2.4.2008, na část pozemku  p.p.č. 417 v k.ú. Hronov o výměře 29 m2, uzavřené s panem Doležalem Pavlem, dohodou ke dni 15.3.2011. V případě neuzavření dohody ze strany nájemce RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy ze dne 19.8.2002, dodatku ke smlouvě ze dne 3.10.2005 a dodatku k nájemní smlouvě č. 6/OM/08 ze dne 2.4.2008, na část pozemku  p.p.č. 417 v k.ú. Hronov o výměře 29 m2, uzavřené s panem Doležalem Pavlem, dle ustanovení článku IV. nájemní smlouvy ze dne 19.8.2002 a článku II. dodatku č. 6/OM/08 ze dne 2.4.2008 k nájemní smlouvě ze dne 19.8.2002  - 7 pro

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 18. 02. 2011