živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 3/2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 19. 02. 2018

Rada města schvaluje:
1/3/0000 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/3/23/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16. 11. 2017 na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 44,89 m² (plocha pro nájem 43,35 m²), v ulici Nerudova 314, Hronov na dobu určitou do 28. 2. 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/3/24/1 - prominutí nájemného z nebytového prostoru, kiosek na zimním stadionu za měsíce září a říjen 2017 ve výši 7 020 Kč včetně související smluvní pokuty za neuhrazení dlužné částky z toho plynoucí, z důvodu nemožnosti provozování kiosku po dobu rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu, paní Denise Šolcové, 5. května 93, 549 81 Meziměstí, IČ 05401020, nájemce nebytového prostoru.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/3/25/1 - záměr pronájmu nebytových prostor – restaurace v objektu zimního stadionu Wikov arény o výměře 109,02 m² v ulici Palackého č. p. 1000, Hronov, stojícím na pozemku p. č. 652 v k. ú. Hronov za minimální nájemné 5 414,66 Kč/měsíc. Záměr pronájmu přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/3/25/2 - výběrovou komisi pro výběr nájemce restaurace v objektu zimního stadionu Wikov arény ve složení: Mgr. Josef Thér, David Pavlíček a Ing. Lenka Vítová.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/3/26/1 - poskytnutí dotace Královéhradeckému kraji, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, ve výši 24.424,00 Kč, která je určena na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou, linka 640116, v období od 10.12.2017 do 08.12.2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/3/26/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronov na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680, dle příloh.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 03. 2018