živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 3/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 11. února 2015

Rada města schvaluje:
1/3 -  ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického - 6 pro, 1 se zdržel
2/3 - uzavření Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č. 9/40/15/0021/Ha/F týkající se stavby „Revitalizace parku Aloise Jiráska, etapa: okolí domu Aloise Jiráska – vodovodní a splašková kanalizační přípojka, k. ú. Hronov – Hronov“ mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ: 70947996 vykonávající práva Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546 a městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 za jednorázovou peněžitou náhradu Kč 5 627,- vč. DPH (Kč 4 650,- bez DPH) – 7 pro
3/3 - záměr nájmu části pozemku p. č. 94/1 v k. ú. Hronov o výměře 136 m2 k využití pro účely letní zahrádky za minimální měsíční nájemné ve výši Kč 1483,--  na dobu neurčitou s možností výpovědi ze strany nájemce nejdříve k 1. 9. 2019 – 7 pro
4/3 - uzavření Dohody o ukončení nájmu dle Smlouvy č. 15/14 o nájmu pozemku  VS 6408001514 mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 (pronajímatel) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 (nájemce) – 7 pro
5/3 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,00 panu Davidu Novotnému, bytem Kostelecká 1829, 547 01 Náchod, IČ 66302129, na pořádání charitativního koncertu v kostele Všech svatých v Hronově dne 01.12.2015 – 7 pro
6/3 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 3.000,00 Sboru dobrovolných hasičů Rokytník na nákup cen na karnevaly v roce 2015 – karneval pro dospělé, konaný dne  20.02.2015,  Kč 1.000,00  a  karneval pro děti, konaný dne 21.02.2015, Kč 2.000,00 – 7 pro
7/3 - uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 05.11.2004 mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31  Hronov, IČ 00272680, a Domovem odpočinku ve stáří Justynka, Komenského náměstí č. p. 212, 549 31  Hronov, IČ 62726226 – 7 pro
8/3 - ustanovení bezpečnostní komise jako poradního orgánu rady v tomto složení: předseda - Libor Lelek, členové Mgr. Pavel Zima, Miroslav Pavelka, Mgr. Josef Thér, Ing. Petr Havelka, Mgr. Věra Bartošová, Petr Koleta – 7 pro
9/3 - aby se město Hronov připojilo k akci Vlajka pro Tibet 2015, a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2015 na budově úřadu – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
10/3 -  uzavření kupní smlouvy č. 4/OM/2015 na prodej pozemků p. p. č. 948/6 o výměře 80 m2, p. p. č. 955/2 o výměře 117 m2 a p. p. č. 1151/2 o výměře 35 m2 v k. ú. Žabokrky (celkem 232 m2) – 7 pro
11/3 - rozpočtové opatření č. 01/2015 – 7 pro

Rada města revokuje:
12/3 - bod č. 45/26 z usnesení č. 26/2014 ze dne 26. 11. 2014 – 7 pro

Rada města ukládá:
13/3 - tajemníkovi připravit materiál pro rozhodování zastupitelstva o pořizování audiovizuálního záznamu z jednání ZM ve více variantách (typ záznamu, způsob zveřejňování, způsob uchovávání atd.) – 7 pro
14/3 - starostce projednat s řediteli školských PO problematiku nepedagogických pracovníků (školníků) – úhrada mezd z příspěvku města, výše úvazku – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
15/3 –  informaci o sbírce Diakonie dne 14. 2. 2015 a o konání Masopustu dne 21. 2. 2015 – 7 pro
16/3 –  program jednání zastupitelstva dne 25. 2. 2015 – 7 pro
17/3 – informaci o revitalizaci parku A. Jiráska – etapa: okolí domu Aloise Jiráska – 7 pro
18/3 – informaci o srovnání produktivity práce DDM DOMINO Hronov s ostatními středisky volného času v Královéhradeckém kraji ve školním roce 2014/2015 – 7 pro
19/3 – informaci pana místostarosty o výstavbě nového plotu u mateřské školy ve Velkém Dřevíči – 7 pro
20/3 – informaci o řešení problému s poškozenými zelenými pásy a vjezdy v Riegrově ulici naproti domu č. p. 596 – 7 pro
21/3 –  informaci o webových stránkách, wifi zóně na náměstí, facebook – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 18. 02. 2015