živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 3/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 13. února 2013

Rada města schvaluje:
1/3 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 5 pro, 1 se zdržel
2/3 - záměr nájmu  pozemku st.p.č. 325/18 o výměře 19 m2  v k.ú. Hronov za účelem užívání jako pozemku pod stavbou garáže s cenou nájmu Kč 20,--/m2/rok, celkem Kč 380,--/rok – 6 pro
3/3 - jako dodavatele zajištění činností při provádění stavby (TDS, AD, manažer projektu, ZVA) projektu „Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova č.p.520, Hronov“ společnost DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996, DIČ CZ64826996 za cenu Kč 193 600,-- vč. DPH (Kč 160 000,-- bez DPH) – 6 pro
4/3 - uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě  ze dne 15.2.1994, kterým se mění  nájemné na 300,-- Kč/rok za část pozemku p.č. 415 o výměře 150 m2 v k.ú. Hronov – 6 pro
5/3 - uzavření dodatku č. 2  k nájemní smlouvě ze dne 21.8.2002,  kterým se mění  nájemné na 120,-- Kč/rok za část pozemku p.č. 417 o výměře 12 m2 v k.ú. Hronov – 6 pro
6/3 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě  ze dne 1.6.1996 se Střední průmyslovou školou, Hostovského 910, 549 31 Hronov, IČ 14450356,  kterým se mění  nájemné na 600,-- Kč/rok za část pozemku p.č. 1622 o výměře100 m2 v k.ú. Hronov – 6 pro
7/3 - uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě ze dne 15.2.1994, kterým se mění  nájemné na 228,--Kč/rok za část  pozemku  p.č. 415 o  výměře 114 m2 v k.ú. Hronov –  6 pro
8/3 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 21.8.2002, kterým se mění  nájemné na 170,--Kč/rok za část  pozemku  p.č. 417 o  výměře 17 m2 v k.ú. Hronov – 6 pro
9/3 - uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě č. 3/OM/12 ze dne 1.6.2012,  kterým se mění  nájemné na 460,-- Kč/rok za část pozemku p.č. 1466 o výměře 150 m2 v k.ú. Hronov - 6 pro
10/3 - uzavření dodatku č. 2  k nájemní smlouvě ze dne 21.8.2002, kterým se mění  nájemné na 150,--Kč/rok za část pozemku p.č. 417 o výměře 15 m2 v k.ú. Hronov – 6 pro
11/3 - uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě č. 14/OM/12 ze dne 1.11.2012, kterým se mění  nájemné na 160,--Kč/rok za část pozemku p.č. 415 o výměře 80 m2 v k.ú. Hronov - 6 pro
12/3 - uzavření dodatku č. 2  k nájemní smlouvě ze dne 22.2.2002, kterým se mění  nájemné na 420,--Kč/rok za pozemek p.č. 325/8 o výměře 21 m2 v k.ú. Hronov – 6 pro
13/3 - uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě č. 5/OM/09 ze dne 31.3.2009, kterým se mění  nájemné na 208,-- Kč/rok za část pozemku p.č. 273/7 o výměře 104 m2 v k.ú. Hronov – 6 pro
14/3 - uzavření dodatku č. 3  k nájemní smlouvě ze dne 11.7.2003 se Statkem Stárkov s.r.o., 549 36 Stárkov 102, IČ 25266705, kterým se mění nájemné na 16273,--Kč/rok za pronájem zemědělských pozemků o výměře 81369 m2 v k.ú. Zbečník a Velký Dřevíč – 6 pro
15/3 - uzavření dodatku č. 2  k nájemní smlouvě ze dne 17.4.2003 se Statkem Stárkov s.r.o., 549 36 Stárkov 102, IČ 25266705,  kterým se mění  nájemné na 2720,--Kč/rok za pronájem zemědělských pozemků o výměře 13606 m2 v k.ú. Žabokrky – 6 pro
16/3 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15.4.2000 s Lesy města Náchoda spol. s r.o., Dobrošovská 1443, 547 01 Náchod, IČ 25266705,  kterým se mění  nájemné na 27546,--Kč/rok za pronájem pozemků o výměře 4591 m2 v k.ú. Malá Čermná – 6 pro
17/3 - uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě ze dne 29.6.1993, kterým se mění  nájemné na 1216,-- Kč/rok za  pozemky p.č. 522, 524 a 525 o celkové výměře 608 m2 v k.ú. Hronov – 6 pro
18/3 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 17/OM/09 ze dne 31.7.2009,  kterým se mění  nájemné na 290,--Kč/rok za část  pozemku  p.č. 417 o  výměře 29 m2 v k.ú. Hronov – 6 pro
19/3 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 6.5.1993, kterým se mění  nájemné na 252,-- Kč/rok za část pozemku p.č. 1084/8 o výměře 126 m2 v k.ú. Hronov –  6 pro
20/3 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15.2.1994, kterým se mění  nájemné na 228,--Kč/rok za část  pozemku  p.č. 415 o  výměře 114 m2 v k.ú. Hronov – 6 pro
21/3 - uzavření dodatku č. 4  k nájemní smlouvě ze dne 15.2.1994, kterým se mění nájemné na 119,--Kč/rok za část  pozemku  p.č. 415 o  výměře 20,10 m2 v k.ú. Hronov – 6 pro
22/3 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24.11.1998, kterým se mění  nájemné na 128,--Kč/rok za část  pozemku  p.č. 273/2 a 273/7 o  výměře 64 m2 v k.ú. Hronov – 6 pro
23/3 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 23.2.2005, kterým se mění  nájemné na 76,--Kč/rok za část  pozemku  p.č. 1608 o  výměře 38 m2 v k.ú. Hronov –  6 pro
24/3 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 18/OM/12 ze dne 12.12.2012, kterým se mění  nájemné na 400,-- Kč/rok za  pozemek st.p.č. 325/20 o výměře 20 m2 v k.ú. Hronov – 6 pro
25/3 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 21.2.2002, kterým se mění  nájemné na 800,-- Kč/rok za pozemky st.p.č. 325/5 a 325/17 o celkové výměře 40 m2 v k.ú. Hronov – 6 pro
26/3 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Výměna oken v bytovém domě“ Divadelní č. p. 512, 549 31 Hronov – 6 pro
27/3 - přidělení veřejné zakázky akce s názvem „Výměna oken v bytovém domě“, Divadelní č. p. 512, 549 31 Hronov, ve variantě A, uchazeči Delta Velké Poříčí s.r.o., Ke Koupališti, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 25283383, DIČ: CZ25283383 za nabídkovou cenu Kč 570 584,- vč. 15% DPH – 6 pro
28/3 - prodej nepotřebného vybavení ze zimního stadionu - kotel plynový, typ Vaillant VK 47/4.1 o výkonu 47,7 kW, v provozu od roku 1998, za cenu Kč 10 000,- vč. DPH – 6 pro
29/3 -  prodej nepotřebného vybavení ze zimního stadionu - Karma TUV typ Junkers o výkonu 30 kW, v provozu od roku 2007, za cenu Kč 5 000,- vč. DPH – 6 pro
30/3 - prodej nepotřebného vybavení ze zimního stadionu - šedivá buňka za cenu  Kč 5 000,- - 6 pro
31/3 - bezúplatnou likvidaci 4 ks zásobníků TUV firmou PROTON Hronov – 6 pro
32/3 - konání kulturní akce – rockové zábavy dne 8.6.2013 v době od 20:00 do 01:30 hodin v areálu koupaliště ve Velkém Dřevíči  – 6 pro
33/3 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 2 000,-- TJ Sokol Zbečník, zastoupený Mgr. Ludvíkem Vlachem, na dětský karneval konaný 23.2.2013 – 6 pro

Rada města neschvaluje:
34/3 - žádost o výměnu bytu č. 10, 1+1, se sníženou kvalitou o celkové rozloze 62,10 m2 v Jungmannově ulici čp. 107 za byt č. 3, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 82,51 m2 v Nerudově ulici čp. 402, Hronov – 6 pro
35/3 - prodloužení termínu pro doručení přihlášek pro zařazení do výběrového řízení na pronájem nebytových prostor restaurace a vinárny Radnice nám. Čs. armády čp. 5, Hronov a části pozemku st.p.č. 94 v k.ú. Hronov do 28. 2. 2013 – 6 pro

Rada města doporučuje zastupitelstva města ke schválení:
36/3 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. „IV – 12 – 2006894/1“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Smlouva přílohou – 6 pro
37/3 - uzavření smlouvy č. „IV – 12 – 2005375/VB/1“ s názvem stavby „Hronov, Šedivá hora, knn 20RD - Holman“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný) – 6 pro
38/3 - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. 68157/1/BVB/P, mezi Městem Hronovem, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ 27495949 a Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546. Smlouva přílohou – 6 pro
39/3 - realizaci evakuačního výtahu v DO JUSTYNKA, Komenského nám. 212,  549 31 Hronov – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
40/3 - Zprávu o stavu veřejného pořádku v územní působnosti OOP ČR Hronov v roce 2012 – 6 pro
41/3 - výpověď nájemní smlouvy ze dne 2.2.2006, na pozemek st.p.č.325/18 v k.ú. Hronov –   6 pro
42/3 - informaci o možnosti vyhlásit konkurz na ředitele Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod – 6 pro

Rada města revokuje:
43/3 - bod č. 4/1 z usnesení RM č. 1/2013 ze dne 16. ledna 2013 – 6 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 02. 2013