živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 3/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 8. února  2012

Rada města schvaluje:
1/3 - ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického –  4 pro, 1 se zdržel
2/3 – uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu služebního bytu MŠ Hronov  –  5 pro
3/3 – uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 1, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 54, 10 m2 v Husově ulici čp. 367, Hronov na dobu určitou do 31. 3. 2012 za nájemné Kč 39,-/2/měs. – 5 pro
4/3 – záměr nájmu části pozemku p.p.č. 1466 v k.ú. Hronov o výměře 105 m2 k užívání jako zahrádka s cenou nájmu Kč 105,--/rok – 5 pro
5/3 – záměr nájmu části pozemku p.p.č. 273/7 o výměře 55 m2 a části pozemku p.p.č. 273/22 o výměře 44 m2 v k.ú. Hronov za účelem zřízení zahrádky  s cenou nájmu Kč 1,--/m2/rok, celkem Kč 99,--/rok – 5 pro
6/3 – uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 13, 1+2, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 87, 32 m2 v Riegrově ulici čp. 596, Hronov na dobu určitou do 31. 5. 2012, za nájemné Kč 39,--/m2/měs. – 5 pro
7/3 – poskytnutí příspěvku ve výši Kč 2.000,00 SDH Rokytník na dětský karneval, konaný dne 25. 2. 2012 – 5 pro
8/3 – přijetí finančního daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, ve výši Kč 5.000,00, určený na sociální účely obyvatel - 5 pro
9/3 – uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území KHK mezi Královéhradeckým krajem, se sídlem  Pivovarské  náměstí  1245,  500 03  Hradec  Králové,  IČO: 70889546 a Městem Hronov, se sídlem nám. Čs. armády  5,  549  31   Hronov, IČ: 00272680, dle přílohy – 5 pro
10/3 – přijetí příspěvku Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov od firmy DICONA – PROMEDICA PRAHA, a.s., Praha 4, ve výši Kč 70.000,00,  který bude  použit  na  částečné  financování  pořizované  vysokootáčkové  pračky – - 5 pro
11/3 – uzavření Servisní smlouvy s firmou Unikont Group spol. s.r.o., Služeb 609, 108 00 Praha 10, IČ: 411 93 113, DIČ: 411 93 113 – 5 pro
12/3 – ceník pro karneval na ledě konaný dne 18. 2. 2012 od 13.30 do 15.30 hodin na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně – 5 pro
13/3 – k prodeji movité věci:
               - nepojízdné vozidlo Multicar M25, r. v. 1986, za minim.cenu Kč 20.000,--
               - ocelová pevná radlice na sníh, šíře 2,8 m za minim. cenu Kč 8.000,--
               - pásový dopravník, délka 6 m, šíře 0,5 m za minim. cenu Kč 5.000,-- - 5 pro
14/3 – správcem jezu na Olšavce ve Velkém Dřevíči  – 5 pro

Rada města neschvaluje:
15/3 –  konání  trhů  na  náměstí  v  Hronově  paní  Ivetou  Němcovou,  IČ 72858915, a panem Jiřím  Němcem,  IČ  62069659,  oba  bytem  Chotěboř,  Kosmonautů čp. 1580, PSČ 583 01, v roce 2012 – 5 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
16/3 – uzavření smlouvy č. “IV – 12 -2005375/VB1” s názvem stavby “Hronov, Šedivá  Hora,  knn  20 RD  –  Holman”  o  právu  provést  stavbu  a  smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680, smlouva přílohou – 5 pro
17/3 – uzavření smlouvy č. “IP – 12 – 2002850/VB/01” s názvem stavby “Hronov, Zbečník, přípojka vvnn TJ Sokol” o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874//, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, smlouva přílohou – 5 pro
18/3 – záměr prodeje části pozemku p.p.č. 646/1 o výměře cca 55 m2 v k.ú. Velký Dřevíč, k využití – zahrada a přístup k domu, za cenu prodeje  Kč  70,--/m2 – 5 pro
19/3 – žádost o jednorázové doplacení půjčky z FRBMH, která jim byla poskytnuta Smlouvou č. 8/2007 ze  dne  18.5. 2007,  a  to  k  datu  29.  2.  2012  v  částce Kč 12.620,14 – 5 pro

Rada města bere na vědomí:
20/3 – Zprávu  o  stavu  veřejného  pořádku v  územní  působnosti  OOP  ČR  Hronov v roce 2011 - 5 pro
21/3 – informaci o dosud podaných žádostech na změnu ÚPO č. 2 – 5 pro
22/3 – výkon    Veřejné   služby   podle   zákonných   úprav   platných   od 1.  1. 2012 ve spolupráci s Úřadem práce v Náchodě – 5 pro
23/3 – informaci -  o jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě (pozemek v areálu kempu ve Velkém Dřevíči)
                              – o snížení příspěvku na Jiráskův Hronov ministerstvem kultury
                              – rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o podpoře výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod z EU 
                              – o termínu ZM dne 22. 2. 2012, RM 7. 3. 2012
                              – o odložení termínu přerušení dodávky elektřiny ve Zbečníku
                              – o problémech ve městě vlivem silných mrazů
                              – o rezignaci Michala Martina z Finančního výboru ZM
                              – o zadluženosti města – provozní úvěr splacen
                              – o ZRUD, novela zákona
                              – o přípravách mikroprojektů a investičních projektů s polskými partnery

Rada města ukládá:
24/3 – odboru majetek a panu místostarostovi znovu projednat záměr prodeje pozemku p.p.č. 35/3 a st.p.č. 15 v  k.ú.  Malá  Čermná  s  panem  Petráškem a osadním výborem – 5 pro
25/3 – KIS Hronov využívat v co největší míře prostor náměstí k pořádání kulturních, společenských i sportovních akcí – 5 pro

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 02. 2012