živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 3/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo
dne 9.2.2011 od 17:00 hodin ve Wikov aréně

Rada města schvaluje:
1/3 – ověřovatele zápisu Antonína Hurdálka - 5 pro, 1 se zdržel
2/3 - nájemce bytu č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 55,61 m2 paní Moniku Rozsívalovou na dobu určitou od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012 za nájemné  Kč 2 600,-/měs. - 6 pro
3/3 - složení komise pro otevírání obálek k výzvě „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“ ve složení:
         Hana Nedvědová   (Mgr. Josef Thér)  
         Ing. Lenka Vítová  (Michaela Kajnarová)  
         Bc. Eduard Paulík   (Mgr. Veronika Lžičarová) – 6 pro 
4/3 -  složení hodnotící komise k výzvě „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“ ve složení:
         Hana Nedvědová  (Mgr. Josef Thér)  
         Ing. Lenka Vítová  (Ing. Jiří Kašík)  
         Michaela Kajnarová  (Ing. Václav Soukup)  
         Bc. Eduard Paulík  (Aleš Ehl)  
         Ing. Karel Ticháček  (Milan Vik)   - 6 pro
5/3 - jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Poskytnutí komplexního servisu při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího uchazeče pro dodávky silové elektřiny a zemního plynu formou centrálního zadávání pro město Hronov a jím zřizované příspěvkové organizace", uchazeče výběrového řízení firmu e-tenders, s.r.o., Bellova 370/40, 623 00 Brno – Kohoutovice, IČ 29244919, DIČ CZ29244919, zastoupenou jednatelkou JUDr. Michaelou Poremskou, Ph.D., za nabídkovou cenu 14% + DPH z úspory ušetřené silové elektřiny a zemního plynu – 6 pro
6/3 - záměr  pronájmu rekreačního zařízení Autokemp Velký Dřevíč, dle přílohy -  výzva č. 1 (dle přílohy) – 6 pro
7/3 - záměr  pronájmu rekreačního zařízení Autokemp a restaurace Na Koupališti ve Velkém Dřevíči, dle přílohy - výzvy č. 2 (dle přílohy) – 6 pro 
8/3 - záměr  pronájmu nebytového prostoru restaurace na koupališti ve Velkém Dřevíči, o výměře 139,22 m2  na dobu určitou od 1. 5. 2011 do 30. 9. 2011 s podmínkou složení  pětiměsíčního nájemného předem ve výši Kč 22 500,- a tříměsíční zálohy na služby ve výši Kč 31 500,-- - 6 pro

Rada města bere na vědomí:
9/3 -  informaci o možnostech oceňování pozemků při jejich prodeji – 6 pro
10/3 - kontrolu plnění usnesení RM č. 24/2010 – 6 pro
11/3 - posouzení činnosti výboru či komise pro školství a kulturu z hlediska zákona – 6 pro
12/3 - informace  o problému s náhonem ve Velkém Dřevíči, o termínu schůzky se zástupci hotelové školy dne 14.2.2011, o návrhu programu jednání ZM, o personálních změnách na MěÚ – 6 pro

Rada města doporučuje ZM schválit:
13/3 - zrušení stávajícího věcného břemene průjezdu na pozemcích st.p.č. 99/1 a 99/2 pro vlastníky domu čp. 69 v k.ú. Hronov uzavřením smlouvy č. 1/OM/11  mezi oprávněným, Mgr. Vladimírem Klikarem a povinným, Městem Hronovem, Nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 6 pro
14/3  - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zřízení a vedení kanalizační přípojky na pozemcích st.p.č. 99/1 a p.p.č. 1597 a věcného břemene průchodu a průjezdu na pozemku st.p.č. 99/1 v k.ú. Hronov, v rozsahu GP č. 1142-143/2010 ze dne 13.5.2010 mezi oprávněným Mgr. Vladimírem Klikarem a povinným, Městem Hronovem, Nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Věcné břemeno se zřizuje úplatně ve výši Kč 6240,--  včetně DPH na dobu neurčitou – 6 pro
15/3 - záměr prodeje bytového domu čp. 596, Riegrova ul., Hronov včetně pozemku p.p.č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 616 m2 – 6 pro
16/3 - uzavření Dodatku č. 2 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Domov odpočinku ve stáří "Justynka" se sídlem v Hronově, Komenského náměstí čp. 212, 549 31  Hronov, IČ 62726226 dle přílohy - 6 pro

Rada města revokuje:
 17/3 -  body 14/19 a 15/19 z usnesení č. 19/2010 ze dne 20. 9. 2010 – 6 pro

Rada města nedoporučuje ZM ustanovit:
18/3 -  výbor pro školství a kulturu – 6 pro

Rada města ukládá:
19/3 - OM, aby jednal s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o uzavření dodatku ke stávající smlouvě na pronájem pozemku v kempu ve Velkém Dřevíči (2 294 m2 pozemek uprostřed kempu) - 6 pro

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 02. 2011